Нові надходження

Нові надходження до бібліотеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції і населення в соціумі: монографія

Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції і населення в соціумі: монографія / В. В. Середа, Р.І. Благута, О.М. Балинська, 3.Я. Ковальчук, О.М. Ковбич, Л. Й. Гуменюк та ін.; за заг. ред. 3. P. Кісіль. – Львів: ЛьвДУВС, 2017.-600 с

Розглянуто теоретично-практичні, психолого-правові та соціальні проблеми конструктивної взаємодії населення і поліції; уявлення громадян про довіру до працівників МВС; професійну підготовку працівників поліції, професійне становлення курсантів у ВНЗ МВС; нормативно-ціннісні та мотиваційно-поведінкові моделі їхньої професійної діяльності; шляхи подолання корупції в системі МВС; професійну деформацію працівників правоохоронних органів: її суть, теоретичне обґрунтування, методологічні підходи до вивчення, професіоналізацію і кадрову політику як чинники попередження; формування в цьому контексті механізмів психозахисту та психоемоційного вигоряння; комунікативності; психологічну готовність курсантів МВС до професійної діяльності; формування якостей, необхідних для конструктивної взаємодії; планування їхнього майбутнього в аспекти позитивного світогляду; управлінську компетенцію; професійного становлення курсантів у вишівській системі МВС; психолого-педагогічні та організаційно-правові чинники діяльності навчальних закладів і поліції у профілактичній та правоосвітній роботі.

Книга пам'яті МВС

Книга пам’яті МВС. Національна поліція України. Державна прикордонна служба України / А. В. Шевченко, 0. В. Родіна, 1.1. Лебедь, Г. С. Кобиляцька; упоряд. 0. В. Красовицький; худож.-оформлювач В. М. Карасик. — Харків : Фоліо, 2017. — 367 [1] І : іл.

Це книга-спогад про учасників антитерористичної операції на Сході України, які полягли за свободу та незалежність своєї держави. А саме, про загиблих під час виконання службових обов’язків правоохоронців батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення ГУ МВС та військовослужбовців ДПС України, які відстоювали честь і кордони своєї держави, а також про небойові втрати.
Кожному Герою присвячено окрему статтю, де указано відомості про дату і місце народження, обставини загибелі та місце поховання, нагородження й ушанування пам’яті. Крім того, наведено деякі світлини, подробиці з фронтового життя та смерті, спогади родичів, друзів, знайомих і товаришів по службі про того, хто пішов у вічність.

Злочини невеликої тяжкості та питання кримінальної відповідальності: монографія

Скок О. С. Злочини невеликої тяжкості та питання кримінальної відповідальності : монографія / О. С. Скок; [за наук. род. О. І. Соболь]. – Харків: Право, 2017.- 264 с

Монографію присвячено дослідженню питань кримінальної відповідальності за злочини невеликої тяжкості. У роботі здійснено історичний аналіз кримінального законодавства щодо запровадження категорії злочинів невеликої тяжкості та розкрито перспективи реформування законодавчої класифікації злочинів у контексті запровадження категорії кримінального проступку в системі кримінальних правопорушень. Визначено особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх за злочини невеликої тяжкості. Проаналізовано окремі аспекти розмежування злочинів невеликої тяжкості із малозначним діянням та адміністративними правопорушеннями. У роботі наведено відповідні висновки та пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері кримінальної відповідальності за злочини невеликої тяжкості.

Для науковців, працівників правоохоронних та судових органів, викладачів, аспірантів, студентів і курсантів вищих юридичних навчальних закладів.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Фаринник В. I. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження: теорія та практика: [монографія] / В.І. Фаринник. – К.: Алерта, 2017.-548 с

У монографії на підставі аналізу правозастосовної практики, нормативно-правових актів і літературних джерел комплексно досліджено проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Визначено загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Розглянуто особливості реалізації заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному провадженні України та зарубіжних країн. Теоретичні положення поєднуються з прикладами помилок, порушень законності і позитивного досвіду, які є найбільш розповсюдженими у процесуальній діяльності сторони захисту та обвинувачення (слідчих, прокурорів).

Праця може бути корисною для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, практичних працівників правоохоронних органів, суддів і адвокатів та всіх, хто зацікавлений проблемами кримі-нального процесу.

Основи ринкової економіки: підручник

Основи ринкової економіки : підручник / ред. В. В. Кулішов ; рец.: М. Б. Євтух, Е. В. Савельєв, В. К. Черняк. – Львів : Магнолія 2006, 2017 (Львів). – 472 с. – (Ви-ща освіта в Україні)

У підручнику послідовно викладено основні засади формування суспільної економічної думки, проблемних питань сучасної ринкової економіки, розвитку підприємництва та підприємств, національної економіки та її інтеграції в світову економіку в умовах глобалізації.

Розрахований на викладачів, студентів та аспірантів факультетів, відділень економічного профілю. Може бути корисним для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій.

Теоретичні основи формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності: монографія

Пчеліна О. В. Теоретичні основи формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності: монографія. – Харків : ТОВ «В справі», 2017. – 524 с.

В монографії досліджуються теоретичні і практичні основи формування та застосування методики розсліду-вання злочинів у сфері службової діяльності. Розглядаються загальна та криміналістична характеристика зазначених злочинів, виділяються теоретичні передумови побудови методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності, окреслюються проблеми формування такої методики розслідування злочинів та проблеми реалізації її положень.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів ви-щих юридичних навчальних закладів, практичних пра-цівників правоохоронних органів і всіх, хто цікавиться питаннями боротьби зі злочинністю у сфері службової діяльності

Проблеми правового регулювання виникнення трудових правовідносин з поліцейськими: монографія

Проблеми правового регулювання виникнення трудових правовідносин з поліцейськими: монографія / К. Ю. Мельник, С. М. Бортник, О. В. Худякова / за заг. ред. К. Ю. Мельника; Харк. нац. ун-т внутр. справ – X.: У справі, 2017.-230 с.

У монографії досліджуються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання виникнення трудових правовідносин з поліцейськими, визначається соціально-правова природа служби у поліції, аналізуються особливості трудових правовідносин з поліцейськими. Надаються пропозиції та рекомендації з удосконалення відповідного національного законодавства.

Для докторантів, аспірантів, ад’юнктів, студентів, слухачів та курсантів юридичних вищих навчальних закладів та вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання

Міжнародна правова допомога у кримінальному проваджені в питаннях та відповідях

Міжнародна правова допомога у кримінальному проваджені в питаннях та відповідях : навч. посіб. / [Л. Д. Удалова, Д. П. Письменний, О. Є. Омельченко, Д. О. Савицький, В. В. Рожнова, А. В. Форосгяний]. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 240 с

У посібнику, який представлений у формі питання-відповідь, компактно викладено навчальний матеріал з навчальної дисципліни «Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні».

Видання розраховане на студентів і слухачів юридичних навчальних закладів, де вивчається Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні, може бути корисним абітурієнтам.

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / За заг. ред. С. В. Пєткова. — К. : «Центр учбової літератури», 2017. -384 с

У цьому науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням змін і доповнень, внесених до нього станом на лютий 2017 року.

Видання розраховано на судців та працівників суду, адвокатів та інших практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації і вирішення судами справ в порядку адміністративного судочинства

Зразки процесуальних документів та бланків у кримінальному проваджені

Зразки процесуальних документів та бланків у кримінальному проваджені 3-89 (з коментарями та поясненнями). – К.: «Центр учбової літератури», 2017.- 350 с.

За новим КПК суттєво змінилась сама філософія кримінального провадження, тому завданням цього посібника є звичайна констатація необхідних дій сторони захисту у кримінальному провадженні та процесуальних документів, що властиві захисту у певних стадіях кримінального провадження.

Зазначені межі та зміст посібника грунтуються на тому невеликому досвіді практичного застосування нової редакції КПК України, що існує у правовій практиці з моменту прийняття нового КПК та наявного застосування його приписів.

Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України. Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.

Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві

Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 78 с.

Для реалізації права на подання адміністративного позову необхідний ряд передумов. Під передумовами права на подання позову розуміються такі факти процесуального характеру, з наявністю або відсутністю яких процесуальний закон пов’язує виникнення права на звернення до адміністративного суду.

У посібнику також запропоновані приклади документів процесуального характеру, які притаманні адміністративному судочинству.

English Grammar in Practice: навч. посібник

Кузьо Л.І. Кащук М. Г. English Grammar in Practice: навч. посібник / Л. І. Кузьо, М. Г. Кащук. – Львів: ЛьвДУВС, 2017.-348 с.

Навчальний посібник спрямований на розвиток граматичних навичок розмовної мови і письма як продуктивних видів мовленнєвої діяльності, метою яких є правильне і автоматичне, комунікативно мотивоване використання граматичних явищ в усному і писемному мовленні.

Посібник укладено відповідно до навчальної програми для студентів І—TV курсів немовних вищих навчальних закладів і має за мету допомогти студентам підготуватися до заняття, контрольної роботи, заліку, іспиту, поточного чи семестрового контролю.

Вища математика в прикладах і задачах

Клепко В. Ю., Голець В. Л. Вища математика в прикладах і задачах: Навчальний посібник. 2-ге видання. – 1С Центр учбової літератури, 20 іл. – 594 с.

Навчальний посібник містить задачі та приклади до всіх розділів вищої математики відповідно до програші загального курсу вищої математики дія студентів економічних спеціальностей. Наведено необхідний довідковий матеріал, розв’язування типових прикладів і задач, набори прикладів і задач для практичних занять та самостійної роботи студентів.

Трудове право України: навчальний посібник

Трудове право України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. В. 0. Кучера. -Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 564 с

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Трудове право». Розкрито сутність основних інститутів трудового права: трудового договору робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, трудової дисципліни, матеріальної відповідальності, сторін трудових відносин, охорони праці, трудових спорів, нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю та ін. Розглянуто міжнародні стандарти праці. Трудове законодавство України проаналізовано станом на 1 лютого 2017 року.

Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Правознавство», а також викладачів, практичних працівників і усіх, хто цікавиться питаннями трудового права.

Застосування інтерактивних методів під час викладання 3-36 навчальної дисципліни «Криміналістика»

Застосування інтерактивних методів під час викладання 3-36 навчальної дисципліни «Криміналістика»: навчально-методичний посібник / Р. І. Благута, О. І. Гарасимів, О. В. Захарова та ін.; за заг. ред. С. L Марка. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 204 с

Подано комплекс практичних і теоретичних завдань, які можуть використовуватись під час інтерактивних методів навчання в процесі вивчення дисципліни «Криміналістика», а саме: розроблено ділові ігри та рекомендації до їх проведення; з метою здійснення самоконтролю підготовлено низку теоретичних запитань та тестових завдань з окремих тем криміналістики; подано термінологічний словник криміналіста й рекомендовану літературу.

Для студентів, курсантів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів

Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України

Головін А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А.С. Головін. — Вид. 2-е, доповн. та перероб. – К.: Логос, 2017.-399 с.

Нове, друге, зі змінами та доповненнями видання автора розраховане на працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, студентів та професорсько-викладацький склад вищих юридичних навчальних закладів, суддів, юристів, працівників правоохоронних органів, а також може бути цікавим і корисним дня читачів, діяльність яких пов’язаних з питаннями захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Роль оперуповноваженого карного розшуку в досудовому розслідуванні

Албул С В. Роль оперуповноваженого карного розшуку в досудовому розслідуванні: навч. посібн. / С. В. Албул, Р. В. Мукоіда, д. О, Ноздріи; За заг, ред. С. В. Албула. – – Одеса : ОДУВС, 2017. – -130 с, (Серія Теорія і практика ОРД).

Шкальний посібник містить матеріали з однойменної навчальної дисципліни для слухачів центрів первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліцію на посади оперуповноважених карного pow/уку, Навчальний посібник буде також корисним для практичних працівників правоохоронних органів України, а також курсантів, студентів та викладачів юридичних навчальних закладів.

Адміністративно-правовий статус Національної гвардії України

Горбач Д. О. Адміністративно-правовий статус Національної гвардії України : монографія / за заг. ред. д-ра. юрид. наук, проф. О. І. Безпалової). — X.: Харківський національний університет внутрішніх справ ; ФОП Панов 2017. — 288 с.

Монографія є комплексним дослідженням сутності та особливостей адміністративно-правового статусу Національної гвардії України. У роботі здійснено історико-правовий огляд становлення та розвитку адміністративно-правового статусу військових формувань держави з правоохоронними функціями. Надано характеристику Національної гвардії України як суб’єкта реалізації правоохоронної функції держави. Визначено особливості правових основ діяльності Національної гвардії України та з’ясовано місце серед них адміністративного законодавства. Розкрито сутність адміністративно-правового статусу Національної гвардії України та проаналізовано його елементи.

Монографія буде корисною викладачам, ад’юнктам, аспірантам, докторантам вищих навчальних закладів юридичного профілю, працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також всім, хто цікавиться проблемами правоохоронної діяльності.

Захист дитинства в Україні: кримінально-правові та кримінологічні засади

Бандурка І.О. Захист дитинства в Україні: кримінально-правові та кримінологічні засади : монографія / І. О. Бандурка ; наук. ред. О. М. Литвинов ; рец.: О. О. Житний, В. П. Ємельянов ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків : Золота миля, 2017 (Харків). – 432 с.

Монографія присвячена комплексній характеристиці та заходам протидії злочинам та злочинності проти дітей та дитинства в Україні У роботі визначено поняття та сутність цих явищ, надано загальнонаукову характеристику їх зв’язків зі злочинною поведінкою та злочинністю в цілому.

Для науковій в. практичних працівників правоохоронних органів, представників громадськості, політиків і широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.

Комітети Верховної Ради України: час реформ

Бруслик О. Ю., Мукомела I. В. Комітети Верховної Ради України: час реформ. – Харків: Юрайт, 2017. -108 с. – (Серія «Наукові доповіді»; вип. 20).

У науковій доповіді розглянуто особливості сучасного стану проведення парламентської реформи в Україні. Авторами досліджено перший етап реформування вітчизняного законодавчого органу – реформування комітетської системи Верховної Ради України. На основі дослідження сучасного стану конституційно-правової регламентації діяльності комітетів українського парламенту та практики їхнього функціонування, з урахуванням зарубіжного досвіду запропоновано перспективні напрямки реформування робочих органів Верховної Ради України.

Для широкого кола читачів

Системний аналіз в  економіці:  навчальний посібник

Мойсеєнко І. П. Системний аналіз в економіці: навчальний посібник / І. П. Мойсеєнко. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 248 с.

Викладено теоретико-методологічні основи системних досліджень в економіці, зокрема, розглянуто понятійний апарат системної методології та методики системного аналізу економічних систем макро-, мезо- та мікрорівнів. Описано процедури діагностики стану економічних систем на основі використання економіко-математичних та експертних методів аналізу, когнітивного моделювання складних ситуацій.

Для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» і 6.030601 «Менеджмент». Також рекомендовано магістрам, аспірантам, здобувачам наукового ступеня, викладачам економічних дисциплін, фахівцям-практикам у сфері економіки, управління та фінансів.

Заохочення у службовому праві

Заохочення у службовому праві : навч. посіб. / Н. О. Армаш, Ю. А. Берлач, І. В. Болокан [та ін.] ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. – К.: Ін Юре, 2017. – 360 с.

У навчальному посібнику в систематизованому вигляді подається характеристика заохочень різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування в Україні. Окрема увага приділяється особливостям заохочень публічних службовців у зарубіжних країнах.

Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів

Адміністративна діяльність органів поліції України: підручник

Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян та ін. ; ред. В. В. Сокуренко ; рец.: С. М. Князєв, О. М. Музичук, В. І. Олефір ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків : ХНУВС, 2017 (Харків). – 432 с.

У підручнику висвітлено основні положення законодавств України, що регулює адміністративну ДІЯЛЬНІСТЬ органів поліції, розкрито зміст І напрями цієї діяльності, висвітлено особливості превентивної роботи поліції, зокрема в частині налагодження взаємодії поліції та суспільства, Охарактеризовано особливості організації під-тримання публічної безпеки та порядку, захисту й дотримання прав І свобод людини в діяльності поліції, адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції* контролю І нагляду як основи забезпечення законності в діяльності органів поліції. Викладено алгоритм дій поліцейських щодо протидії насильству в сім’ї, протидії нелегальній міграції та у разі настання надзвичайних ситуацій.

Глосарій балістичних, вибухотехнічних та тактико-технічних термінів

Глосарій балістичних, вибухотехнічних та тактико-технічних термінів (з метою використання при виявленні, фіксації та вилучення криміналічтично значимої інформації в умовах антитерористичної операції) : спеціалізований словник / Одеський державний університет внутрішніх справ ; уклад.: С. В. Албул, Д. С. Афонін. – Одеса : ОДУВС, 2017 (Одеса). – 84 с.

Глосарій (спеціалізований словник) балістичних, вибухотехнічних та тактико-технічних термінів призначений для надання допомоги працівникам право-охоронних органік під час виявлення, фіксації та вилучений криміналістично значимої інформації в умовах антитерористичної операції

Матеріали будуть корисними для курсантів та викладачів навчальних закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Національної поліції України.

навчально-практичний посібник

Виявлення, документування та розслідування злочинів, передбачених ст. 315 КК України, вчинених з використанням мережі Інтернет : навчально-практичний посібник / Б.М. Комарнипвкий, Б.О. Криволапчук, БХ Бараненко та ін.; МБС України, Лутан, держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУБС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – 505 с

У навчально-практичному посібникові розкриваються процесуальні, оперативно-розшукові та криміналістичні основи, а також організаційно-тактичні особливості виявлення, документування й розслідування злочинів, передбачених ст. 315 КК України, вчинених з використанням мережі Інтернет.

Призначений для курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів України юридичного профілю, викладачів, а також слідчих та уповноважених оперативних підрозділів Національної поліції України

Адміністративна діяльність Національної поліції: загальна частина

Адміністративна діяльність Національної поліції: загальна частина : [навчальний посібник] / [В, М- Бесчастний, О. М. Мердова, B.C. Тушнов та ін.]; за ред. В. М. Бесчастного. -Київ : ВД «Дакор», 2017. – 248 с.

Навчальний посібник укладено з урахуванням програми навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» і призначено для курсантів і слухачів усіх форм навчання, а також науково-педагогічного складу.

Навчальний посібник підготовлено на підставі чинного законодавства України станом на 1 грудня 2016 року і практика його застосування

Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови

Болайто, Род. Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови : проект “Англійська мова для університетів” / Р. Болайто, Р. Вест ; Британська Рада в Україні. – Київ : Сталь, 2017 (К.). – 154 с.

В цьому звіті представлено результати об’ємного та інтенсивного допроектного дослідження, проведеного від імені Британської Ради та Міністерства освіти і науки України в 2014-16 роках щодо ролі та статусу англійської мови в п’ятнадцятьох вищих навчальних закладах Украйни. Звіт включає в себе опис використаної для збору даних методології, презентацію основних результатів дослідження та низку рекомендацій для подальших дій.

Особенности организации исправительного процесса осужденных в местах лишения свободы: монография

Бурый, В. Е. Особенности организации исправительного процесса осужденных в местах лишения свободы : монография / В. Е. Бурый, В. И. Степаненко ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев, институт МВД, 2017.-164 с.

Монография представляет собой комплексное исследование проблемы качественной организации исправительного процесса (ресоциализации и социальной адаптации) осужденных в местах лишения свободы на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь.

Предназначена для научных работников, преподавателей, магистров, адъюнктов, аспирантов, курсантов (студентов, слушателей) учреждений высшего образования юридического профиля, а также для работников правоохранительных органов.

Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення

Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення: навч. посіб. / [О.В. Кузьменко, М. В. Плугатир, І. Д. Пастух та ін.] ; за заг. ред. О. В. Кузьменко – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 388 с

Розкрито фундаментальні положення адміністративного права. Описано правові засади здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Висвітлено стан чинного законодавства про адміністративну відповідальність, а також положения підзаконних нормативно-правових актів у цій сфері.

Для курсантів, студентів і слухачів вищих юридичних навчальних закладів, а також осіб, шейх цікавлять проблеми інституту адміністративної відповідальності

Історія держави і права України: практикум

Історія держави і права України : практикум / М. Ю. Бурдін, О. А. Гавриленко, І. Д. Копан та ін. ; ред. М. Ю. Бурдін ; рец.: Л. Р. Наливайко, В. А. Греченко, Ю. А. Холод ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2017 (Харків). – 444 с.

Навчальний посібник призначений для підготовки до семінарських занять з навчального курсу «Історія держави і права України» – обов’язкової дисципліни у вищих навчальних закладах юридичного профілю. Книга містить плани семінарів та методичні вказівки до кожної з тем. Значне місце відведено текстам пам’яток права.

Видання орієнтовано не лише на курсантів, студентів, слухачів, але й на тих, хто цікавиться історією вітчизняного права.

Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях

Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навч. посіб. / О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, С. М. Князєв та ін. ; ред. О. М. Бандурка ; рец.: С. М. Троян, В. В. Середа ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків : У справі, 2017 (Харків). – 240 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює адміністративну діяльність органів поліції; розкрито зміст та напрями адміністративної діяльності поліції; розглянуті особливості превентивної роботи поліції, у тому числі в частині налагодження взаємодії поліції та суспільства. Охарактеризовано специфіку організації підтримання публічної безпеки та порядку, захисту та дотримання прав і свобод людини в поліції, адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції, контролю і нагляду як основи забезпечення законності в органах поліції

Навчальний посібник розраховано на курсантів, слухачів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання.

Кримінально-правова кваліфікація незаконної порубки лісу

Дудоров О.О. Кримінально-правова кваліфікація незаконної порубки лісу : практ. посіб. / О. О. Дудоров, Є. О. Письменський ; рец.: З. А. Загтней, Д. В. Каменський ; Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017 (Луганськ). – 213 с.

Практичний посібник присвячений розгляду проблем кримінально-правової кваліфікації незакнної вирубки лісу (ст.. 246 КК України).

Розрахований на працівників правоохоронних органів, суддів, курсантів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасного кримінального права.

Вісник Кримінологічної асоціації України

Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць. № 2 (16), 2017 / Харківський національний університет внутрішніх справ; Кримінологічна асоціація України ; голов. ред. О. М. Бандурка. – Харків : ХНУВС, 201731.03.2017 (Харків). – 275 с.

Статті збірника висвітлюють широке коло наукових кримінологічних та кримінально-правових питань, актуальних проблем боротьби зі злочинністю, вдосконалення національного кримінального законо-давства, правового регулювання, інформаційно-аналітичного та організаційно-управлінського забезпечення протидії злочинності в Україні тощо.

Для науковців, правоохоронців-практиків, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів та студентів, а також всіх, хто цікавиться проблемами реформування кримінальної юстиції.

Електронна копія збірника безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Національної академії наук України у розділі «Наукова періодика України», а також на офіційному сайті видання (www.visnikkau.org)

Криміналістичний вісник

Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. / [голов, ред. В.В. Черней] / ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. — К.: ПК «Типографія від «А» до «Я», 2017. — № 1 (27). — 223 с.: іл.

Містить праці з теоретичних, методичних, нормативно-правових, практичних, історичних, органі-заційних проблем судової експертизи та криміналістики. На сторінках вісника відображено матеріали багатого передового досвіду проведення криміналістичних досліджень, інтегровано все нове, що з’являється в галузі науки криміналістики.

Для фахівців з питань судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів із запобігання, виявлення, розкриття й розслідування злочинів та інших правопорушень, а також науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів.

Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності

Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць. Вип. 1, 2017 / Донецький юридичний інститут МВС України ; голов. ред. В. М. Бесчастний. – Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2017 (Харків). – 159 с.

Бібліотека ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 2 392