Праці вчених університету

Праці вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

Теоретико-прикладні проблеми державного управління в тестових завданнях

Теоретико-прикладні проблеми державного управління в тестових завданнях : навч. посібник / за заг. ред. Л.Р. Наливайко. -Дніпро: ДДУВС; Ліра ЛТД, 2017. – 360 с.

Кримінально-виконавче право України

Кримінально-виконавче право України: курс лекцій / В.Ф. Примаченко, В.Г. Хашев, В.В. Шаблистий, Л.Г. Якименко; за заг. ред. В.В. Шаблистого. — Дніпро: ДДУВС, 2017. – 148 с.

У курсі лекцій розглянуто 9 тем, які розділені відповідно до тематичного плану курсу, що включають лекції до всіх тем, список рекомендованої літератури та контрольні питання до кожної теми.

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) ВНЗ, в яких готують правників, співробітників правоохоронних органів прокуратури та суду, а також на всіх тих, хто цікавиться розвитком наук кримінально-правового циклу.

Менеджмент у державному управлінні в тестових завданнях

Менеджмент у державному управлінні в тестових завданнях : навч. посібник / за заг. ред. Л.Р. Наливайко. – Дніпро : ДДУВС ; Ліра ЛТД, 2017. – 368 с.

Основи теорії правового поліцентризму

Кучук А.М. Основи теорії правового поліцентризму : монограф. / А.М. Кучук. – Дніпро: ДДУВС; Ліра ЛТД, 2017. – 312 с.

У монографії висвітлюються основні положення правового поліцентризму, Акцентується увага на онтологічному та гносеологічному вимірах цього соціального феномену. Переосмислюється парадигма розуміння права та методологія його наукового пізнання

Особлива увага зосереджена на висвітленні правового поліцентризму в умовах правової інтеграції і глобалізації, Неуніверсальність права с фактором існування різних правових культур (цивілізацій), тому основним принципом міжнаціональної комунікації має бути толерантність, а не сентенція західного світу, Автор долучається до дискусії щодо універсальності / регіональності прав людини, Аналізуються положення міжнародного права на предмет релятивності прав людини.

Юридична відповідальність за порушення податкового законодавства України

Кононець В.П. Юридична відповідальність за порушення податкового законодавства України : монографія / В. П. Кононець ; рец.: Д. В. Приймаченко, О. Л. Соколенко ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро : ЛІРА, 2017 (Дніпро). – 140 с.

Монографію присвячено дослідженню сучасних проблем та правових підстав притягнення до фінансової відповідальності суб’єктів за порушення податкового законодавства в Україні та розробці науково-обгрунтованих рекомендацій для їх вдосконалення в умовах подальшого реформування центральних органів виконавчої влади.

У ній розглянуто особливості діяльності Фіскальної служби України, особливості юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства України.

Ільков К.В. Джерела права в. адміністративному судочинстві: теорія та правозастосування: монографія. – Дніпро: ДДУВС; Ліра ЛТД, 2017. – 380 с.

У монографії досліджено теоретичні, правозастосовні та процесуальні основи джерел права в адміністративному судочинстві України. Досліджується правова природа, система та властивості джерел права в адміністративному судочинстві. Аналізуються питання застосування джерел права при розгляді окремих публічно-правових спорів, досліджується зарубіжний досвід, висвітлюються особливості судової практики як джерела права в адміністративному судочинстві.

Для науковців, ад’юнктів та аспірантів, викладачів, слухачів та студентів юридичних ВНЗ, практичних працівників юридичних установ, суддів.

Організація і тактика розслідування вбивств через необережність

Іваниця А.В. Організація і тактика розслідування вбивств через необережність : монограф. / А. В. Іваниця, М. М Єфімов. – Дніпро : ДДУВС, 2017. -148 с.

Монографію присвячено аналізу складного та багатоаспектного явища – розслідуванню вбивств через необережність. Авторами розглядається структура криміналістичної характеристики вбивств через необережність, а також надасться докладний аналіз її системних елементів та кореляційних зв’язків між ними. Значну увагу зосереджено на висвітленні організаційно-тактичних особливостей проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні визначеного кримінально караного діяння. Крім того, викладено особливості призначення експертиз у досліджуваній категорії кримінальних проваджень.

Дія фахівців у галузі криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності, науковців інших юридичних спеціальностей, науково-педагогічного складу вищих навчальних закладів, здобувачів, курсантів, слухачів та правників-практиків правоохоронних органів.

Протидія незаконним заволодінням транспортними засобами

Христов О.Л. Протидія незаконним заволодінням транспортними засобами: криміналістичний аспект: монографія / О.Л. Христов. – Дніпро: ДДУВС, 2017. — 148 с.

Досліджено сучасні проблеми протидії незаконним заволодінням транспортними засобами. Надано сучасну криміналістичну характеристику незаконних заволодінь транспортними засобами. Досліджено предмет злочинного посягання, способи вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами, слідову картину, особу злочинця та потерпілого.

Посібник розраховано на слідчих та працівників оперативних підрозділів Національної поліції, а також викладачів, науковців, ад’юнктів, аспірантів, курсантів та слухачів навчальних закладів системи МВС України.

Фінансове право України

Фінансове право України : навч. посіб. / О. А. Амбражей [та ін.] ; ред. Л. В. Фокша ; рец.: Р. С. Кірін, Г. І. Пельтек, Д. В. Приймаченко ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро : ВПД “Формат А+”, 2017 (Дніпро). – 280 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні питання сутності публічних фінансів, фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування, особливості фінансово-правових норм і фінансово-правових відносин, правові засади організації та здійснення фінансового контролю в Україні, досліджено зміст бюджетних відносин та відносин у сфері публічних доходів та видатків, правові основи публічного кредиту, публічно-правовий зміст державного соціального страхування, банківської діяльності, валютного регулювання і контролю тощо.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, що цікавляться питаннями фінансового права.

Ассирійці України в 1920-1930-х роках: хроніка протистоянь : монографія

Маргулов А.Х. Ассирійці України в 1920-1930-х роках: хроніка протистоянь : монографія / А. Х. Маргулов ; рец.: В. Ж. Попов, О. Ю. Кліменко ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 2-е вид., допов. – Вінниця : ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017 (Вінниця). – 384 с.

Монографія презентує широке коло актуальних питань, пов’язаних із історією ассирійців на території України у період 1920-1930-х років. Розглянуто питання впливу радянської влади на зміну сталих повсякденних орієнтацій ассирійського населення. Визначено вплив репресивних заходів у здійсненні цієї політики.

Філософія цінностей: історія і сучасність

Підлісний М.М., Шубін В.І. Філософія цінностей: історія і сучасність / М.М. Підлісний, В.І. Шубін. – Дніпро : ДДУВС, Ліра ЛТД, 2017. – 200 с.

Монографія присвячена аксіологічній проблематиці. Відповідно до п назви тему розглянуто спочатку в історичному аспекті, у панорамі часу. Після історико-філософського екскурсу проаналізовано цінності як предмет філософської рефлексії, тобто піддано теоретичному аналізу. Запропонована логіка викладеного матеріалу дозволила авторам детально дослідити світ людських цінностей як у минулому, так і в сучасному.

Монографія розрахована на всіх, хто цікавиться філософією цінностей.

Соціологія

Підлісний М.М. Соціологія : навч.-метод. посіб. / М. М. Підлісний ; рец.: О. С. Поважний, В. І. Палагута ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро : ДДУВС, 2017 (Дніпро). – 72 с.

Дане видання містить методичні рекомендації до самостійної роботи, до семінарських занять, до виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури

Особливості встановлення осіб, які вчиняють незаконні заволодіння автотранспортом

Христов О.Л. Особливості встановлення осіб, які вчиняють незаконні заволодіння автотранспортом : навч. посіб. / О. Л. Христов, Ю. В. Христова, О. О. Літун ; рец.: І. Ф. Хараберюш, І. В. Пиріг ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро : ДДУВС, 2017 (Дніпро). – 80 с.

У навчальному посібнику з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та практики розслідування кримінальних проваджень щодо незаконних заволодінь транспортними засобами розглянуто поняття та елементи структури криміналістичної характеристики, особливості тактичного забезпечення розслідування для встановлення осіб, які вчинили незаконні заволодіння транспортними засобами.

Експресивний дискурс: синтаксичні засоби вираження: монографія

Мороз В.Я. Експресивний дискурс: синтаксичні засоби вираження: монографія / В. Я. Мороз. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 106 с.

У монографії досліджуються сегментовані побудови з називним уявлення і називним теми як засоби експресивного синтаксису, вказано на їхню поліфункційність, визначено їхні лексико-семантичні та структурно-синтаксичні особливості. Проаналізовано конструкції з суб’єктивно-модальним значенням і сегменти з питальною інтонацією як різновиди називного уявлення.

Монографія призначена для лінгвістів, журналістів, істориків, а також для всіх, хто цікавиться культурно-історичними та мовними питаннями.

Юридичне документознавство

Царьова І.В. Юридичне документознавство : навч. посіб. / І. В. Царьова ; рец.: Т. В. Філат, Н. В. Дьячок ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро : ДДУВС, 2017 (Дніпро). – 172 с.

У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал, який має на меті допомогти здобувачам вищої освіти навчитися правильно складати службові документи праводілової сфери. Увагу приділено сучасним вимогам до складання довідково-інформаційних, організаційно-розпорядчих, дипломатичних документів. Розглянуто також специфіку ділового листування й питання щодо організації роботи з документами в сучасних службах діловодства.

Призначено для курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, а також працівників структурних підрозділів Національної поліції України.

Інноваційні одиниці англійської мови сфери комп’ютерних технологій ХХІ століття

Кізіль М.А. Інноваційні одиниці англійської мови сфери комп’ютерних технологій ХХІ століття : лінгвістич. словн. / М. А. Кізіль ; рец.: Р. К. Махачашвілі, Н. В. Лазєбна ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро : ДДУВС; Ліра ЛТД, 2017 (Дніпро). – 128 с.

Словник містить п’ятсот інноваційних одиниць, які виникли в англійській мові сфери комп’ютерних технологій ХХІ століття. У словнику надано дефініції мовних інновацій, наведено приклади їх використання у текстах ЗМІ англомовних країн. Словник також містить приклади інновацій, що є літерно-цифровими абревіатурами.

Для студентів, викладачів, науковців-філологів, аспірантів і всії тих, хто цікавиться питаннями неології, лексикографії та лексикології.

Практикум з юридичної і клінічної діяльності: навчальний посібник

Практикум з юридичної і клінічної діяльності: навчальний посібник / за заг. ред. Л.Р. Наливайко. – Дніпро: Літограф, 2017. -176с.

Принципи деонтології та права в історії філософії

Принципи деонтології та права в історії філософії: підруч. / кол. авт.; за ред. В.В. Кузьменко. – Дніпро : ДДУВС; Ліра ЛТД, 2017. -968 с.

У підручнику осмислюється, що є право індивіда в суспільстві те державі. Феномен право в історії філософії досліджується як цілісність різноманітних соціально-культурних настанов, що з’являються у зв’язку з духовними цінностями, які вироблені в кожну конкретну історичну епоху, у кожному конкретному суспільстві. Особливу увагу приділено державно-правовому контексту філософського дискурсу як умові формування світогляду майбутнього правознавця.

Розраховано на аспірантів та здобувачів вищої освіти юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться етичними та державно-правовими проблемами філософії.

Комунікативна компетенція працівника

Крашеніннікова Т.В. Комунікативна компетенція працівника. Національної поліції: Навч. посіб. — Дніпро: Адверта. 2017. — 104 с.

Професійне спілкування є показником інтелектуального рівня фахівця. На формування такого вміння спрямований цей навчальний посібник, у якому у теоретичній частині зосереджено увагу на основних поняттях комунікативної діяльності поліцейського; надано характеристику його спілкування і агресивному та неагресивному середовищах. Практична частина вміщує вправи, завдання та тести, які допоможуть пригадати знання з ділової української мови.

Матеріал підготовлений для магістрів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.

Застосування комп'ютерних технологій в Національній поліції

Застосування комп’ютерних технологій в Національній поліції : навч. посіб. / І.В. Краснобрижий, СО. Прокопов, Е.В. Рижков – Дніпро : ДДУВС, 2017.- 161 с.

В посібнику розглянуті основні інформаційні системи Національної поліції, їх структура та особливості використання. Навчальний посібник призначений для курсантів, слухачів та магістрів навчальних закладів системи МВС.

Словник основних кримінально-правових термінів

Словник основних кримінально-правових термінів : навч. посіб. / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ ; авт.-уклад.: І. О. Кисельов [та ін.] ; рец.: Т. В. Корнякова, О. М. Литвинов. – Дніпро : ДДУВС, 2017 (Харків). – 388 с.

У словнику зібрано понад 600 термінів, які продаються в алфавітному порядку для зручності пошуку. Терміни та їх формулювання підібрані таким чином, щоб забезпечити користувачеві максимально повний та точний пошук інформації.

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) ВНЗ, в яких готують правників, співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-правового циклу.

Дії патрульної поліції на місці дорожньо-транспортної пригоди

Гаркуша В.В. Дії патрульної поліції на місці дорожньо-транспортної пригоди : навч. посіб. / В. В. Гаркуша, Р. Ю. Молчанов ; рец.: Є. О. Легеза, В. В. Доненко, С. П. Мороз ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2017 (Дніпропетровськ). – 62 с.

У навчальному посібнику з врахуванням змін і доповнень до чинного законодавства розглянуто порядок діяльності патрульної поліції на місці ДТП як матеріальними збитками, так і з потерпілими.

Для курсантів, слухачів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та практичних працівників Навчальної поліції.

Адміністративне процесуальне право

Адміністративне процесуальне право: Навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Дніпро: ДДУВС, 2017. – 320 с.

Навчальний посібник підготовлено на основі вивчення проблематики адміністративно-процесуальної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування щодо реалізації прав і свобод громадян у сфері публічних відносин, а також незначної практики адміністративних судів щодо розгляду та вирішення публічно-правових спорів.

Авторським колективом зроблено спробу відходження від усталеного поняття адміністративного процесу, як діяльності органів виконавчої влади щодо реалізації своїх контрольно-наглядових повноважень за окремо взятою сферою суспільних відносин, а сконцентровано увагу на новітньому розумінні адміністративного процесуального права.

Розраховано на курсантів, студентів юридичних вузів, аспірантів, викладачів, науковців, працівників судових і правоохоронних органів та органів владних повноважень.

Ідентичність у сучасному просторі: монографія

Скиба Е. К. Ідентичність у сучасному просторі : монографія / Е. К. Скиба – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017.-169 с.

Монографія присвячена аналізу феномена ідентичності, зокрема, тендерної у західноєвропейській філософії. При розгляді проблеми автор спиралася на праці Ж. Дельоза, Ж.Дерріда, Ж. Ліотара, М. Фуко, Дж. Батлер, М. Кіммела, С Бенхабіб та інших мислителів, у творчості яких знайшли відображення різні аспекти трансформації сучасної ідентичності.

Для фахівців у галузі філософії, тендерної теорії, аспірантів і студентів гуманітарних спеціальностей.

Запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань

Шаблистий В.В. Запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань: монограф. / В. В. Шаблистий, Л. Г. Якименко; за заг. ред. джш., доц. В. В. Шаблистого. – Дніпро : ДДУВС; Ліра ЛТД 2017. -168 с.

Проаналізовано стан наукового розроблення проблеми проникнення заборонених предметів до установ виконання покарань та сформульовано методологію її дослідження. З’ясовано сутність та обґрунтовано небезпечність проникнення заборонених предметів до установ виконання покарань. Визначено поняття та досліджено правову основу діяльності щодо запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань. Розроблено кримінологічну характеристику і запропоновано систему (загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та індивідуально-профілактичні заходи) запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань.

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) ВНЗ, в яких готують правників, співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-правового циклу.

Культура професійного мовлення юриста

Царьова І.В. Культура професійного мовлення юриста : навч. посіб. / І. В. Царьова, І. О. Грицай ; рец.: Т. В. Філат, С. Є. Ігнатьєва ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2017 (К.). – 140 с.

У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал, який має на меті допомогти здобувачам вищої освіти оволодіти літературними нормами сучасної української мови, сформувати навички культури писемної мови, вміння точно, у логічній послідовності, лаконічно й виразно, відповідно до умов комунікації висловлювати власні міркування, передавати необхідну інформацію, емоційно впливати на аудиторію, підтримувати з нею належний контакт. Представлено систему вправ і завдань, спрямованих на вдосконалення комунікативних умінь і навичок мовців.

Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади

Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади : монографія / Л. Р. Наливайко, О. В. Савченко. — К.: «Хай-Тек Прес», 2017. — 276 і

У монографії проведено комплексне теоретико-правове дослідження інституту громадського контролю. Обгрунтовано роль та значення громадського контролю у розбудові демократичної, правової держави та формуванні громадянського суспільства в Україні. Здійснено концептуальний аналіз форм громадського контролю, виявлено та охарактеризовано найбільш дієві його форми у сучасних трансформаційних умовах. Узагальнено тенденції щодо підвищення ефективності громадського контролю.

Розрахована на науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, державних службовців, юристів-практиків, політиків, усіх, хто цікавиться проблематикою контролю.

Збірник нормативно-правових актів з питань забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в Україні

Збірник нормативно-правових актів з питань забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в Україні / Уклад. : Л. Р. Наливайко, К. В. Степаненко. – Дніпро : ДДУВС, 2017. – 312 с.

У збірнику систематизовані міжнародні та національні нормативно-правові акти з питань забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Аутентичні тексти документів викладені станом на 1 червня 2017 року.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих та інших навчальних закладів, науковців, фахівців, а також для широкого кола читачів

Співвідношення індивідуальних і колективних трудових правовідносин за умов реформування трудового права

Савельева М.О. Співвідношення індивідуальних і колективних трудових правовідносин за умов реформування трудового права : монограф. / М. О. Савельева. – Дніпро : ДДУВС. справ, 2017. -148 с

У монографії досліджено співвідношення індивідуальних і колективних трудових правовідносин за умов реформування трудового права і сформульовано науково-практичні рекомендації, які мають бути покладені з основу якісного перетворення механізму правового регулювання трудових правовідносин в Україні. Розглянуто поняття і структуру трудових правовідносин, підстави їх виникнення, сторони. Досліджено категорію інтересу в трудовому праві, вплив інтересів на систему трудового права, форми реалізації інтересів у трудовому праві.

Для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, практичних працівників, учасників трудових відносив та усіх, кого цікавлять питання трудових правовідносин.

Протидія злочинам у сфері державних закупівель підрозділами Департаменту захисту економіки Національної поліції України

Дараган В.В. Протидія злочинам у сфері державних закупівель підрозділами Департаменту захисту економіки Національної поліції України : монограф. / В.В. Дараган. -Дніпро: ДДУВС, 2017, — 224 с.

У монографії висвітлені теоретико-правові та організаційно-тактичні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель підрозділами Департаменту захисту економіки Національної поліції України, запропоновано шляхи підвищення ефективності такої діяльності.

Видання розраховано на курсантів, слухачів, ад’юнктів та науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС України, практичних працівників правоохоронних органів.

Електронні послуги у діяльності публічної адміністрації України: монографія

Тищенкова І.О. Електронні послуги у діяльності публічної адміністрації України : монографія / І. О. Тищенкова ; рец.: Д. В. Приймаченко, Т. М. Алфьорова ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро : ДДУВС, 2017 (Дніпро). – 156 с.

Досліджено правову природу електронних послуг, їх сутність та особливості в діяльності публічної адміністрації України. Визначено поняття, ознаки та критерії класифікації електронних послуг та механізм їхнього забезпечення. Розкрито зміст адміністративних процедур надання електронних послуг публічною адміністрацією. Вивчено зарубіжний досвід надання електронних послуг публічною адміністрацією та можливості його адаптації для України.

Для науковців, ад’юнктів та аспірантів, викладачів, курсантів, слухачів та студентів юридичних ВНЗ, державних службовців, працівників правоохоронних органів та працівників суду.

Адміністративна діяльність Національної поліції

Адміністративна діяльність Національної поліції: Навч. посібник / Кол. авт. ; кер. авт. кол. В.А. Глуховеря. – Дніпро : ДДУВС, 2017. – 248 с.

У навчальному посібнику з урахуванням змін і доповнень до законодавства, зумовлених створенням та започаткуванням функціонування в Україні Національної поліції розглянуто теоретико-правові основи адміністративної діяльності Національної поліції; визначено мету, завдання, форми та методи адміністративної діяльності Національної поліції; з’ясовано адміністративно-правовий статус поліцейських; виокремлено специфіку адміністративно-правової діяльності підрозділів Національної поліції в найбільш професійно орієнтованих сферах їх правозастосовної діяльності.

Навчальний посібник розроблено в межах програми навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» та спрямований на підготовку висококваліфікованих кадрів для Національної поліції та МВС України, Також посібник має стати допоміжним наочним навчальним засобом для працівників Національної поліції в цілому та працівників підрозділів поліції превентивної діяльності, зокрема.

Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах

Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід ; матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м, Дніпро, 17 бер. 2017 p.). – У 2-х ч. – Дніпро : ДДУВС; Ліра ЛТД, 2017. – Ч.1. -256 с.

Збірник містить матеріали однойменної міжнародної науково-практичної конференції, проведеній спільно Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ та Національною академією прокуратури України. У заході взяли участь науковці, викладачі та здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ України і зарубіжжя, а також фахівців-практики правоохоронних органів, активісти громадських організацій. Тематика публікацій охоплює актуальні проблеми протидії злочинності.

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих BH3, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності

Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції

Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 20 жовт. 2017 p.): у 2-х ч – Дніпро : ДДУВС, 2017. – Ч. 1. – 132 с.

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, в якій взяли участь науковці, викладачі та здобувані вищих навчальних закладів та наукових установ України, а також фахівці-практики правоохоронних органів. Тематика публікацій охоплює актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності.

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та освітньому процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності

Бібліотека ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 1 686