Надходження до бібліотеки ДДУВС у 2016 році

 

➤ Перелік нових надходжень до бібліотеки університету.

 

 

Психологічна підготовка та основи етики: навч. посіб. для слухачів уч-щ проф. підг. працівн. міліції / уклад. С. І. Яковенко, Ю. В. Меркулова, Т. В. Матієнко та ін.; за ред. С. І. Яковенка. — Одеса: ОДУВС, 2015. — 268 с

 

У пропонованому посібнику подано основні теоретичні відомості з навчальної дисципліни «Психологічна підготовка та основи етики». Розглянуто сутність, предмет, завдання психології як науки та сфери практичної діяльності. Широко розкрито поняття особистості та діяльності (зокрема в екстремальних умовах), особливості спілкування з різними категоріями громадян, проведення переговорів, поведінки під час масових заворушеннях, у конфліктних ситуаціях тощо.

Дня слухачів училищ професійної підготовки працівників міліції.

Вплив організованої злочинності на соціально-економічну ситуация в державі [Текст] : монографія / С. А. Шепетько, О. М. Юрченко. – К.: “МП Леся”, 2015. -252 с.

 

У монографії наведено аналіз тенденцій організованої злочинності на території України та її впливу на макроекономічні показники держави. Завдяки використанню статистичних даних виявлено найбільш поширювані кримінальні правопорушення, які вчиняються у складі організованих груп і злочинних організацій з’ясовано їх динаміку.

Монографія стане в нагоді при подальшому вдосконаленні законодавства та реформуванні системи запобігання, виявлення, протидії, нейтралізації негативного впливу організованої злочинності на соціально-економічну ситуацію в державі.

Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових вчень : навч. посібник / [Кузьменко В. В., Наливайко Л. Р., Обушенко О. М. та ін.]; за заг. ред. д.ф.н., проф. В.В. Кузьмекка. — Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра, 2015. — 292 с.

 

У навчальному посібнику осмислюється, що є право індивіда в суспільстві та державі. Феномен права в історії філософії досліджується як цілісність різноманітних соціально-культурних настанов, у зв’язку з виробленими в кожну конкретну історичну епоху, у кожному конкретному суспільстві духовними цінностями. Особливу увагу приділено державно-правовому контексту філософського дискурсу як умові формування світогляду майбутнього правознавця.

Розраховано на аспірантів, курсантів, студентів і слухачів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться етичними та державно-правовими проблемами філософії.

Методика встановлення цілого за частинами. Експертна спеціальність 4.2 «Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами»/ [укл. Коструб А.М., Грищенко О.В., Щирба Д.Є., Чашницька Т.Г.]. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2015. – 37 с : іл.

 

У методиці викладено загальні положення, основні терміни, структуру висновку експерта, методи та стадії дослідження. Розроблено алгоритм дій експерта під час виконання дослідження та оформлення його результатів.

Призначено для використання працівниками Експертної служби МВС України у практичній діяльності як загальнообов’язкової під час виконання трасологічних експертиз і підготовки експертів, а також рекомендовано для курсантів навчальних закладів системи МВС.

Марченко О. М., Томаневич Л. М. Теорія організації: навч. посіб. / О. М Марченко, Л. М. Томаневич. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. — 360 с.

 

Викладено концептуальні основи теорії організації. Зокрема, подано закони, принципи, механізми функціонування і розвитку соціальних організацій; охарактеризовано типи організаційних структур та процес їх проектування; розкрито головні засади формування і підтримки організаційної культури; підходи до здійснення організаційних змін та оцінки організаційної ефективності.

Для студентів напряму підготовки «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр, аспірантів, здобувачів наукових ступенів, студентів та викладачів економічних дисциплін, фахівців-практиків у сфері управління.

Марченко О. В. Філософія права : навч. посібник / Марченко О. В. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 304 с.

 

У посібнику висвітлено сутність, призначення та історичний розвиток вітчизняної і зарубіжної філософії права з давніх часів і до наших днів. Значне місце у посібнику відведено аналізу традицій філософського осмислення правової реальності у різних цивілізаційних системах, а також дослідженню життєвих колізій і творчості видатних мислителів.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться філософією права.

Марченко О. В. Комунікативна культура юриста : Навч. посібник / Марченко О. В. – Дніпропетровськ : «Інновація», 2015. -200 с.

 

Представлені у посібнику матеріали покликані допомогти майбутнім юристам у вивченні навчального курсу «Комунікативна культура юриста», зокрема в освоєнні філософських, етичних, психологічних основ ділового спілкування, а також способів застосування на практиці норм і правил комунікативної діяльності.

Посібник призначений студентам юридичних вищих навчальних закладів, викладачам, аспірантам й усім, хто прагне ефективно взаємодіяти з людьми.

Коханюк Т. С. Системне тлумачення кримінального закону: монографія / Т. С. Коханюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 264 с.

 

Розкрито зміст та обсяг поняття системного тлумачення кримінальною закону. Охарактеризовано співвідношення системного тлумачення кримінального закону із суміжними поняттями, сформульовано й обірунтовано правила та прийоми системного тлумачення кримінального закону, а також можлі їх реалізації на практиці.

Для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладві науковців, працівників правоохоронних та судових органів.

Красницький І. B., Щутяк Л. С. Відповідальність за замах на злочин за кримінальним правом України: монографія / І. В. Красницький, Л. С Щутяк. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. -224 с

 

Досліджено питання відповідальності за замах на злочин за кримінальним правом України. Подано авторське бачення змісту та обсягу поняття замаху на злочин, підходів щодо його відмежування від готування до злочину та закінченого злочину. Розглянуто спірні питання вчення про підставу відповідальності за замах на злочин. Узагальнено, систематизовано та уточнено напрацьовані кримінально-правовою наукою та правозастосовною практикою правила кримінально-правової кваліфікації замаху на злочин тощо.

Для науковців, студентів, юристів-практиків та всіх тих, хто цікавиться кримінальним правом України.

Богатирьов А. І., Ведмідський О.В., Некрасов О.О. Втеча в’язнів з місць несвободи (міжгалузеве дослідження) монографія / за заг. ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України І. Г. Богатирьова. – К.: ВД «Дакор», 2015. -228 с.

 

У монографії розкрита кримінальна відповідальність за кваліфіковані види втечі з місця позбавлення волі або з-під варти. Вивчено покарання як форма реалізації кримінальної відповідальності за втечу з місця позбавлення волі або з-під варти. Надано загальну характеристику вчинення втечі з місця позбавлення волі або з-під варти, розкрито причини і умови їх вчинення, окреслено характеристику особи, яка вчиняє втечу з місця позбавлення волі або з-під варти.

Для науковців, викладачів, курсантів (студентів) і слухачів юридичних навчальних закладів, персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Лошицький М. В., Короед С. О. Реалізація судової влади адміністративними судами: окремі проблеми теорії та практики адміністративного судочинства в Україні: монографія / М. В. Лошицький, С О. Короєд. – К. «МП Леся», 2015. -136 с

 

У монографії, на основі аналізу юридичної літератури, процесуального законодавства та судової практики окреслюються окремі проблеми теорії та практики адміністративного судочинства в Україні. Висвітлюються основні наукові підходи до розуміння адміністративного процесу, який розглядається як форма юридичної діяльності; наводиться характеристика адміністративно-юрисдикційної діяльності як засобу вирішення адміністративно-правових конфліктів.

Для науковців, викладачів, суддів та кандидатів у професійні судді, прокурорів, адвокатів, практикуючих юристів, аспірантів, студентів юридичних факультетів, а також всіх, хто цікавиться проблемами адміністративного судочинства в Україні.

Прикладна психологія у правоохоронній діяльності: конспект лекцій для курсантів, студентів та слухачів / С. С Гнатюк, Н. О. Пряхіна, О. Ю. Рак, О. І. Цивінський, Я. М. Когут В. В. Карпенко, Н. М. Бардин. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 404 с

 

Окреслено основи психологічної складової правоохоронної діяльності працівників ОВС, що допомагає сформувати та охарактеризувати практичну роботу психолога із порушниками чи злочинцями. Розглянуто особливості психологічної готовності правоохоронця у екстремальних ситуаціях, подолання психологічного стресу і правила надання першої психолого-медичної допомоги.

Для курсантів, студентів та слухачів Львівського державного університету внутрішніх справ

Правові основи захисту України від зовнішньої та внутрішньої агресії: навчальний посібник / В. В. Середа, М. В. Ковалів, С. С Єсімов, М. П. Гурковський. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 496 с

 

Розкрито основні положення адміністративного права щодо діяльності воєнної організації України. На основі досягнень адміністративної науки, сучасного адміністративного законодавства і практики його застосування визначено основні питання курсу, правові основи захисту України від зовнішньої та внутрішньої агресії, що спрямовані на вивчення матеріалу.

Для викладачів, курсантів і студентів, державних службовців та усіх, хто цікавиться питаннями воєнної безпеки України.

Особливості розслідування окремих видів злочинів: збірник методичних рекомендацій / за заг. ред. О. В. Авраменка, Р. І. Благути, О. В. Захарової. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. — 692 с.

 

Висвітлено актуальні питання застосування слідчим окремих норм кримінально-процесуального права під час провадження досудового розслідування та питання особливості розслідування окремих вадів злочинів.

Для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, курсантів, студентів, практичних працівників правоохоронних органів, а також всіх, хто цікавиться особливостями розслідування окремих видів злочинів.

Захаров В. П., Рудешко В. I. Біометричні технології в XXI столітті та їх використання правоохоронними органами: посібник. – 2-ге вид., доп. / В. П. Захаров, В. І. Рудешко. – Львів: ЛьвДУВС, 2015.-492 с.

 

Ознайомлює читачів із сучасним застосуванням біометричних технологій, дає уявлення про можливості використання досягнень біометрії у повсякденному житті, а також у діяльності правоохоронних органів.

Для слухачів спеціальних навчальних установ, працівників правоохоронних і силових структур, науковців і практиків, а також усіх тих, хто досліджує використання досягнень біометрії.

Експертно-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів: практика, досвід, проблеми / за заг. ред. О.А. Федотова. – Київ: Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, 2015. — Вип. 27. – 68 с : іл.

 

Збірник містить актуальні матеріали експертно-криміналістичної діяльності, міжнародної співпраці, позитивного досвіду експертного супроводження розкриття та розслідування злочинів підрозділів Експертної служби МВС України.

Для фахівців з питань судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення діяльності ОВС, а також викладачів, студентів і слухачів юридичних навчальних закладів.

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішнії справ. Серія юридична / головний редактор В. В. Середа – Львів: ЛьвДУВС, 2015 -Вип. 1.- 472 с

 

У публікаціях висловлено позицію авторів, яку не завжди поділяє редакційна колегія. Відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних, точність викладеного матеріалу покладається на авторів і рецензентів.

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. Вип. 1(68), 2015 / Харківський національний університет внутрішніх справ; голов. ред. С. М. Гусаров. – Харків : ХНУВС, 2015 (Харків : ХНУВС, 24.04.2015) . – 239 с

 

У статтях збірника висвітлено широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права та процесу, фінансового, цивільного, господарського, трудового та екологічного права, соціології тощо.

Для науковців, правоохоронців-практиків, слухачів, курсантів та студентів юридичних вузів.

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету втутрішніх справ: Збірник наукових праць. -2015. – № 1 (75). – 568 с.

 

Вміщено наукові статті вчених, викладачів і здобувачів університету, навчальних закладів системи МВС та інших центральних органів виконавчої влади, працівників правоохоронних органів. Розглянуто питання держави та права, окремих галузей законодавства, проблеми правоохоронної діяльності та юридичної освіти, вміщено інформацію про визначні події і дати наукового життя в галузі права

Призначено для науковців, юристів-практиків, працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями науки і права.

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : наук.-теорет. журнал. Вип. № 1, 2015 / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка ; голов. ред. В. М. Комарницький. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2015 (Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 15.06.2015) . – 311 с.

 

Патріотичне виховання курсантсько-студентської молоді в Україні: стан, проблеми та перспективи на майбутнє: матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпропетровськ, 12 груд. 2014 p.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 202 с

 

Розглянуто проблеми, пов’язані з поняттям, змістом та значенням патріотичного виховання в сучасному українському суспільстві; історичними, філософськими, соціальними, педагогічними та психологічними аспектами патріотичного виховання молоді; роллю системи вищої освіти у громадянському й патріотичному вихованні курсантсько-студентської молоді; формуванням позитивного ставлення суспільства до міліцейської та військової служби; шляхами вдосконалення нормативно-правового та інформаційного забезпечення функціонування системи патріотичного виховання громадян.

Для науково-педагогічних працівників ВНЗ України, працівників служб і підрозділів по роботі з персоналом правоохоронних та воєнізованих формувань, усіх, хто цікавиться питаннями патріотичного виховання.

Проблеми формування громадянського суспільства: матеріали інтерактивного науково-практичного семінару (22 квітня 2015 p., м. Дніпропетровськ) / За заг. ред. Кузьменка В, В. – Дніпропетровські Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 96 с

 

Збірник містить матеріали інтерактивного науково-практичного семінару. Тематика публікацій охоплює низку проблем, що стосуються аналізу концепцій громадянського суспільства в історії філософської та правової думки, правових чинників громадянського суспільства, правових, ідеологічних, моральних та господарських аспектів в формуванні громадянського суспільства.

Матеріали інтерактивного науково-практичного семінару можуть бути використані в науково-дослідницькій роботі та навчальному процесі юридичних ВНЗ, а також у юридичній практиці.

Актуальні питання виявлення, досудового розслідування та запобігання корупційним правопорушенням: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 24 квіт. 2015). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр.справ,2015.-264с.

 

Збірник містить матеріали однойменної міжнародної науково-практичної конференції, у якій взяли участь науковці, здобувані, працівники правоохоронних органів України та зарубіжних держав.

У тезах доповідей її учасників розглянуто питання сучасного стану запобігання корупції в Україні та світі, процесуальні особливості досудового розслідування корун цій них діянь, ролі громадських організацій у профілактиці корупційних правопорушень. Висвітлено проблеми та перспективи реалізації нового Закону України «Про запобігання корупції» та функціонування Національного антикору пніі иного бюро України, запропоновано шляхи вдосконалення анти коруп цій ного законодавства України, а також питання міжнародного співробітництва правоохоронних органів та міжнародних організацій у протидії корупції.

Для науковців, законотворців, здобувачів, юристів-практиків, представників органів публічної влади, усіх, хто переймається проблемами антикору-пційної політики.

Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні: матеріали наук.-практ. семінару (Дніпропетровськ, 14 травня 2015 p.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 124 с.

 

Збірник містить матеріали науково-практичного семінару, в якому взяли участь науковці, викладачі, курсанти та здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ України, а також практичні працівники правоохоронних органів. Тематика публікацій охоплює теоретичні та практичні проблеми криміналістики та судової експертизи.

Матеріали семінару можуть бути використані у науково-дослідній роботі та у навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.

Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування : матеріали міжнар. студ. наук. конф., Харків, 21-22 трав. 2015 р. / редкол.: В. Я. Тацій (гол.ред.), А. П. Гетьман (заст. голов, ред.), В. І. Тютюгін та ін. – X.: Право, 2015.-452 с.

 

Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 22 травня 2015 року, м, Харків / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – X.: ХНУВС, 2015.- 368 с.

 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в цілому. У збірнику представлені наукові доповіді вчених, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів та слухачів з України, Великої Британії, Швеції, США, Голландії, Білорусі, Казахстану, Польщі, присвячені проблемам протидії злочинності та боротьби з нею, забезпечення громадського порядку, вдосконалення національного законодавства, його наближення до кращих європейських стандартів.

Для науковців, працівників правоохоронних органів, правників, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів вищих навчЯ них закладів України та зарубіжних країн, а також усіх, хто цікавиться проблемними питаннями кримінальної юстиції.

Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. / [голов. ред. В.В. Черней] / ДНДЕКЦ МВС К82 України; НАВС. — К.: ПК «Типографія від «А» до «Я», 2015. — № 1 (23). — 181 с.

 

Містить праці з теоретичних, методичних, нормативно-правових, практичних, історичних, організаційних проблем судової експертизи та криміналістики. На сторінках вісника відображено матеріали багатого передового досвіду проведення криміналістичних досліджень, інтегровано все нове, що з’являється в галузі науки криміналістики.

Для фахівців з питань судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів із запобігання, виявлення, розкриття й розслідування злочинів та інших правопорушень, а також науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів.

Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журнал. Вип. 1 (34), 2015 / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю ; голова ред. кол. О. М. Юрченко. – Київ: [б. и.], 2015 (Київ: Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю, 08.07.2015) . – 200 с.

 

Право і безпека: Юриспруденція. Економіка. Техніка. Психологія. Соціологія: наук. журнал. № 1 (56), 2015 / Харківський національний університет внутрішніх справ ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків : ХНУВС, 2015 (Харків : ХНУВС, 29.05.2015) . – 127 с.

 

Вісник Національної академії прокуратури України: Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. Життя академії/ Академія прокуратури України : Академія прокуратури України, 2005 рік – . – Виходить щоквартально

2015г. № 2

 

Публічне право: наук.-практ. юрид. журнал/ Всеукраїнська громадська організація “Майбутнє країни”. Ужгородський національний університет. – К., 2011 – . – Виходить щоквартально

2015г. № 2

 

Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (10): збірник наукових праць [редкол. 0, М Бандурка (голов, ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2015.- 300 с

 

Статті збірника висвітлюють широке коло наукових кримінологічних, кримінально-правових питань, актуальних проблем боротьби зі злочинністю, удосконалення національного кримінального законодавства, правового регулювання інформаційно-аналітичного та організаційно-управлінського забезпечення протидії злочинності в Україні тощо.

Для науковців, правоохоронців-практиків, здобувачів, ад’юнктів, аспіраті слухачів, курсантів та студентів, а також всіх тих, хто цікавиться проблемами реформування кримінальної юстиції.

Бібліографія наукових праць працівників Експертної служби МВС України, виданих (опублікованих) у 2014 році / [укл. О.П. «Яковенко, Н.С. Житник]. – К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2015. – 31 с

 

Містить перелік наукових праць працівників Експертної служби МВС України, виданих (опублікованих) упродовж 2014 року, а саме: монографії, посібники, довідники, збірники, науково-методичні розробки, науокві статті, тези виступів, дисертаційні роботи (рукописи) та інші матеріали

 


Кількість переглядів сторінки: 1 513