Праці вчених ДДУВС (2016 рік)

 

Бібліотека

Права та свободи людини: проблеми теорії, методології та практики (до 65-річчя проф. А.Ю. Олійника) / В.О. Боняк, О.Б. Горова, А.В. Самотуга [та ін.]; за ред. к.ю.н., доц. В.О. Боняк. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2014. – 248с.

 

До колективної монографії з нагоди 65-річчя професора кафедри загально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, одного з провідних вітчизняних дослідників проблематики прав людини А.Ю. Олійника увійшли дослідження знаних фахівців з теорії та практики прав і свобод людини – професорів Ю.А. Ведєрнікова, С.Д. Гусарєва, О.Д. Тихомирова та багатьох інших вітчизняних учених.

Для науковців і практиків, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, політиків, усіх тих, хто цікавиться проблематикою прав людини.

Бібліотека

Крашеніннікова Т. В., Поповський А. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) для юристів: Курс лекцій. – Дніпропетровськ: «Середняк Т.К.», 2014.-130 с.

 

Пропонований курс лекцій з «Українська мова (за професійним спрямуванням)» укладено на основі наукових здобутків сьогодення, які поглиблюють фахові знання з усної і писемної ділової мови в галузі правової діяльності та сприяють становленню юридичної лінгвістики.

Бібліотека

Багатирьов І. Г., Щербина О. В. Режим у виправних колоніях Державної пенітенціарної служби України (теорія практика): моногр. / І. Г. Богатирьов, О. В. Щербина. – Київ: ВД «Дакор», 2015. – 164 с

 

У монографії міститься комплексне дослідження теорії й практики режиму у виправних колоніях Державної пенітенціарної служби України. Здійснено аналіз становлення та розвитку режиму виконання та відбування покарань, розкрито поняття та зміст режиму виконання та відбування покарань у виправних колоніях, показано сучасний стан режиму виконання і відбування покарань, сформульовано пропозиції щодо його удосконалення.

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) ВНЗ, у яких готують правників, співробітників Державної пенітенціарної служби України, інших правоохоронних органів та суду, а також на всіх тих, хто цікавиться розвитком науки кримінально-виконавчого права.

Бібліотека

Наливайко Л. Р., Грицай I. О., Дніпров О. С. Неурядові правозахисні організації України : навчальний посібник / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай, О. С Дніпров.— Київ: «Хай-Тек Прес», 2014. — 432 с

 

У навчальному посібнику викладаються теоретичні основи створення та діяльності неурядових право захисних організацій в Україні, систематизовані наукові положення вітчизняних та зарубіжних досліджень з питань діяльності неурядових правозахисних організацій, комплексно розглядаються правові та процедурні засади адміністративно-правового регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій в Україні. Законодавчі та інші нормативно-правові акти подано станом на 1 травня 2014 року.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих та інших навчальних закладів, науковців, фахівців, а також для широкого кола читачів.

Бібліотека

Обушенко О. М., Чижмарь К. I., Журавльов Д. В. та ін. Господарське право (загальна частина): навчальний посібник / О.М. Обушенко, К.І. Чижмарь, Д.В. Журавльов, А.В. Коваленко, В.Б. Саксонов, Л.В. Межевська, Н.М. Обушенко, Л.Ю. Манукова., Київ: «Хай-Тек Прес», 2014.-352 с.

 

Посібник підготовлений на основі положень Господарського кодексу України, відповідно до загальної частини програми курсу «Господарське право». В ньому висвітлюються основні поняття, принципи, характеристика господарського права, загальна характеристика суб’єктів господарювання, та інші питання загальної частини господарського права.

Посібник розрахований на студентів, курсантів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів освіти, а також наукових та практичних працівників.

Бібліотека

Обушенко О. M., Чижмарь К. І., Журавльов Д. В. та ін. Цивільний процес: загальна частина : Навч. посіб. — К.: «Хай-Тек Прес», 2014. — 208 с.

 

Посібник підготовлений на основі положень Цивільного процесуального кодексу України, відповідно до загальної частини програми курсу «Цивільного процесуального права». В ньому висвітлюються основні поняття, принципи цивільного процесу, характеристика цивільних процесуальних правовідносин та інші питання загальної частини цивільного процесу.

Посібник розрахований на студентів, курсантів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів освіти, а також наукових та практичних працівників.

Бібліотека

Наливайко Л. Р., Грицай I. О., Степаненко К. В. Міграційне право : навчальний посібник / Л. Р. Наливайко, I. О. Грицай, К. В. Степаненко.— К.: «Хай-Тек Прес», 2014. — 256 с.

 

У навчальному посібнику викладаються основи міграційного права України, систематизовані наукові положення вітчизняних та зарубіжних досліджень міграційного законодавства, комплексно розглядаються теоретичні засади формування й розвитку міграційного права України та його інститути. Законодавчі та інші нормативно-правові акти подано станом на 1 січня 2014 року.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих та інших навчальних закладів, науковців, фахівців, а також для широкого кола читачів.

Бібліотека

Наливайко Л. Р., Беляева M. В., Сліпенко В. Є., Чепік-Трегубенко О. С. Конституційне право України в тестових завданнях : навчальний посібник / за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2014. – 324 с.

 

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів і курсантів різних навчальних закладів, викладачів, науковців, державних службовців, політиків, усіх, хто цікавиться проблематикою сучасного конституційного права.

Бібліотека

Наливайко Л. Р., Полешко Е.П., Сліпенко В. Є., Чепік-Трегубенко О. С. Конституційне право України в тестових завданнях: навчальний посібник / за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. – Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2014. – 346 с.

 

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів і курсантів різних навчальних закладів, викладачів, науковців, державних службовців, політиків, усіх, хто цікавиться проблематикою сучасного конституційного права.

Бібліотека

Наливайко Л. Р., Вітвіцький С. С. та ін. Теорія держави і права в тестових завданнях : навчальний посібник / за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. – Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2014.-358 с.

 

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів і курсантів різних навчальних закладів, викладачів, науковців, державних службовців, політиків, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами державно-правового розвитку та шляхами їх вирішення.

Бібліотека

Наливайко Л. P., Наливайко О. I., Полешко Е.П., Чепік-Трегубенко О. С. Теорія і практика правозастосування в тестових завданнях : навч. посібник / за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2014. — 127 с.

 

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів і курсантів різних навчальних закладів, викладачів, науковців, державних службовців, політиків, усіх, хто цікавиться сучасною проблематикою юридичної науки, в тому числі теорією і практикою правозастосування.

Бібліотека

Кузьменко В. В., Наливайко Л. Р., Обушенко О. М. та iн. Історія східнослов’янської філософії: державно-правовий контекст (XVIII—XX століття): навчальний посібник/ За заг. ред. В.В. Кузьменка. — К.: «Хай-Тек Прес», 2014. – 304 с.

 

У навчальному посібнику розкрито хід історії східнослов’янської філософської думки в контексті вчень про державу і право, починаючи з XVIII до XX століття. Особливу увагу приділено державно-правовому контексту філософського дискурсу як умові формування світогляду майбутнього правознавця.

Навчальний посібник розраховано на аспірантів, курсантів, студентів і слухачів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться онтологією філософського осмислення проблем державно-правових побудов.

Бібліотека

Шаблистий В.В. Безпековий вимір кримінального права України: людино-центристське дослідження: монограф. / В. В. Шаблистий. -Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ : Ліра ЛТД, 2015.-420 с.

 

Розглянуто питання сутності та змісту безпеки людини як всеохоплю-ючого поняття, що є передумовою реалізації її прав і свобод, а також гарантією виконання обов’язків. На підставі аналізу кримінального законодавства визначено напрямки державної політики в досліджуваній сфері, а також загальновизнані міжнародні принципи забезпечення безпеки людини, в результаті чого автором запропоновано заходи, спрямовані на вдосконалення відчуття захищеності кожного від будь-яких загроз.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) ВНЗ, у яких готують правників, працівників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на всіх тих, хто цікавиться питаннями науки кримінального права.

Бібліотека

Дараган В.В. Протидія злочинам у сфері державних закупівель підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю: монограф. / В. В. Дараган.- Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014.-152 с.

 

Систематизовано теоретичні розробки та практичні рекомендації з протидії оперативними підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинам у сфері державних закупівель. В основу висновків та рекомендацій покладено результати статистичних даних, позитивний досвід роботи правоохоронних органів, зокрема підрозділів ДСБЕЗ МВС України, а також результати дисертаційного дослідження автора.

Монографію адресовано працівникам правоохоронних органів, викладачам та науковим працівникам, студентам, курсантам, ад’юнктам та аспірантам, а також тим, хто досліджує проблеми протидії економічним злочинам.

Бібліотека

Міжнародне право: словник-довідник / [С. М. Перепьолкін, Т. Л. Сироїд, Л. А. Філяніна]; за заг. ред. Т. Л. Сироїд. – X. : Юрайт, 2014. -408 с.

 

Дане видання являє собою словник-довідник щодо міжнародно-правової термінології, в якому систематично й лаконічно викладено базові поняття за всіма темами вузівської програми навчального курсу «Міжнародне право». Воно підготовлене з урахуванням існуючого рівня досягнень у галузі юриспруденції й містить сучасний міжнародно-правовий лексикон, де поряд із термінами, що увійшли до юридичних документів, розтлумачуються окремі поняття науки міжнародного права та суміжних юридичних наук. Словник-довідник містить близько 800 міжнародно-правових термінів, згрупованих за предметним та алфавітним принципом.

Адресований студентам, курсантам, аспірантам, ад’юнктам і викладачам вищих юридичних навчальних закладів, науковцям, державним і муніципальним службовцям, усім, хто цікавиться проблемами міжнародного права.

Бібліотека

Шинкаренко І.P. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) : навч посібник / I.P. Шинкаренко,* І.O. Шинкаренко, O.B. Кириченко. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. — 272 с.

 

У посібнику викладено сутність та правові основи організації оперативно-розшукової діяльності, права та обов’язки оперативних підрозділів і гарантії забезпечення законності у ході здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій.

Призначено для студентів юридичних спеціальностей, курсантів та слухачів навчальних закладів правоохоронних органів, практичних працівників правоохоронних органів та науковців.

Бібліотека

Кириченко Г. В. Запобігання контрабанді наркотичних засобів (кримінологічне дослідження): Монографія / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Богатирьова І. Г. – К.: ВД «Дакор», 2014. – 228 с.

 

У монографії розглядаються теоретичні та методологічні засади запобігання контрабанді наркотичних засобів, їх еволюція становлення та розвитку, кримінально-правова характеристика та зарубіжний досвід запобігання контрабанді наркотичних засобів. Визначено стан і тенденції, причини та умови вчинення контрабанди наркотичних засобів, надана характеристика особи, яка вчинила контрабанду наркотичних засобів.

Видання розраховане на працівників правоохоронних органів, науковців, студентів, курсантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінології.

Бібліотека

Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. – К.: Алерта, 2014. – 420 с.

 

Пропонований підручник являє собою унікальну працю – фундаментальний системний курс кримінально-процесуального права, підготовлений на основі КПК України 2012 року з урахуванням прецедентної практики Європейського суду з прав людини, сучасних законодавчих та інших нормативних актів.

Значної уваги надано розгляду питань верховенства права, забезпечення недоторканності сфери особистого життя людини, провадження слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, застосуванню домашнього арешту та інших нових інститутів кримінально-процесуального права, проблем здійснення правосуддя, судових дебатів, реабілітації осіб, незаконно притягнутих до кримінальної відповідальності.

Підручник розрахований на студентів, слухачів і курсантів вищих юридичних навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність», магістрам, аспірантам, а також практичним працівникам правоохоронних та правозахисник органів, слідчим, суддям, адвокатам, прокурорам, дізнавачам, судовим виконавцям і секретарям, іншим працівникам, які мають справу із застосуванням норм кримінально-процесуального права.

Бібліотека

Бочарова Н. В. Право Європейського Союзу. Частина 1: навч. посібник / Н. В. Бочарова. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 232 с.

 

Посібник присвячено загальній частині права Європейського Союзу. Розглядаються правові засади формування, упорядкування та діяльності Європейського Союзу в цілому, питання побудови його правової системи, юридичний статус інститутів Європейського Союзу, функціонування судової системи, забезпечення прав людини, а також загальні поняття про компетенцію і політики (сфери діяльності) ЄС.

Посібник може бути використаний при викладанні курсів міжнародного та європейського права, загальних і спеціальних курсів з питань євроінтеграції.

Бібліотека

Бочарова Н. В. Довідник з права Світової організації торгівлі: навч. посібник / Н. В. Бочарова. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 216 с.

 

У посібнику надано відомості про правову базу і структуру Світової організації торгівлі, вміщено глосарій основних термінів і понять, що використовуються у правових документах СОТ. Наведено характеристику правових інститутів та окремих норм, які регулюють функціонування СОТ як організації, а також норм, що встановлюють правовий режим сучасної торгівлі товарами, послугами та інтелектуальною власністю.

Навчальний посібник стане у нагоді викладачам загальних і спеціальних курсів з міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, дисциплін, пов’язаних з правовим забезпеченням зовнішньоекономічної діяльності.

Бібліотека

Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності: практикум / Боняк В.О., Завгородній В.А., Перепьолкін СМ., Філяніна Л.А., Христова Ю.В. – Дніпропетровськ Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 284 с.

 

У практикумі викладено основоположні універсальні та регіональні міжнародні стандарти забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, вираження згоди на обов’язковість яких здійснювалося державами шляхом укладення багатосторонніх міжнародних договорів або визнання актів, ухвалених провідними у галузі захисту прав людини та основоположних свобод міжнародними організаціями.

Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та ад’юнктів, курсантів і студентів, працівників правоохоронних органів, державних і муніципальних службовців, усіх, хто цікавиться проблемами захисту прав людини як на внутрішньодержавному, так і міжнародному рівнях.

Бібліотека

Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. — Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015 . – 468 с.

 

Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Теорія держави і права». З урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, плюралізму підходів до праворозуміння, еволюції поглядів на виникнення, функціонування та розвиток держави і права, а також юридичної практики системно висвітлено основні світоглядні ідеї та категорії теорії держави і права.

Розраховано на студентів, курсантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями теорії держави і права.

Бібліотека

Мінка Т. П., Глуховеря М. M. Апеляційне провадження в адміністративному судочинстві України: монограф. / Мінка Т. П., Глуховеря М. М. – Дніпропетровськ Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 204 с.

 

Досліджено теоретичні та процесуальні основи апеляційного провадження в адміністративному судочинстві України. Розривається встановлений законом процесуальний порядок перегляду судових рішень адміністративними судами апеляційної інстанції. Аналізуються питання: поняття апеляційного провадження, його мета, завдання та особливості, процесуальна форма розгляду справ судом апеляційної інстанції, правові наслідки розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Для науковців, ад’юнктів та аспірантів, викладачів, слухачів та студентів юридичних ВНЗ та практичних працівників юридичних установ.

Бібліотека

Коллер Ю. С, Собакарь А. О. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху: монографія / Ю. С. Коллер, А. О. Собакарь. – К. : «МП Леся», 2015. – 204 с.

 

У монографії здійснено комплексний аналіз адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. На основі аналізу доктринальних та нормативних джерел досліджено концептуально-понятійне визначення безпеки дорожнього руху та його складових елементів.

Робота виконана з урахуванням останніх змін до чинного законодавства станом на 1 травня 2015 року. Буде цікавою і корисною для наукових та практичних працівників, викладачів і курсантів (студентів, ад’юнктів, аспірантів), а також тих, хто цікавиться проблемами адміністративної відповідальності.

Бібліотека

Особливості взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС під час виявлення та документування фактів порушення законодавства у сфері державних закупівель : наук.-методичні рекомендації / В.В.Єфімов, В.В. Дараган, М.Г. Богуславський, Т.О. Часова. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2014.-75 с.

 

У методичних рекомендаціях, систематизовано теоретичні розробки та практичні рекомендації з виявлення та документування фактів порушення законодавства у сфері державних закупівель силами слідчих та оперативних підрозділів ОВС України.

Для працівників правоохоронних органів, викладачів та наукових працівників, студентів, курсантів, а також тих, хто досліджує проблеми протидії економічним злочинам.

Бібліотека

Адміністративно-юрнсдикційна діяльність міліції громадської безпеки: навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Т. П. Мінка, Р. В. Миронюк; ред. С. М. Алфьорова ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. -Xаркіів: Право, 2014. – 304 с.

 

У посібнику з урахуванням сучасних ішукг>гшх досліджень та законодавства України розкриваються загальні положення адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення звернень громадян та справ про адміністративні правопорушення; визначаються поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції громадської безпеки.

Для співробітників органів внутрішніх справ, курсантів, слухачів, викладачів та інших осіб, що цікавляться розглядуваними питаннями.

Бібліотека

Чабаненко М. М. Становлення та розвиток системи аграрного права України : монографії / М.М. Чабаненко. – Дніпропетровськ: Видавництво «Грані», 2015. – 298 с.

 

Монографію присвячено комплексному дослідженню проблем системи аграрного права України. Проаналізовано теоретичні аспекти становлення та розвитку системи цієї галузі права України, сформульовано і визначено поняття й структуру, з’ясовано її риси.

Видання розраховане на науковці в-правникі в, викладачів, аспірантів, працівників державного апарату у сфері сільського господарства, студентів юридичних і аграрних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами теорії сучасного аграрного права.

Бібліотека

Марченко О. М., Томаневич Л. М. Теорія організації: навч. посіб. / О. М Марченко, Л. М. Томаневич. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. — 360 с.

 

Викладено концептуальні основи теорії організації. Зокрема, подано закони, принципи, механізми функціонування і розвитку соціальних організацій; охарактеризовано типи організаційних структур та процес їх проектування; розкрито головні засади формування і підтримки організаційної культури; підходи до здійснення організаційних змін та оцінки організаційної ефективності.

Для студентів напряму підготовки «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр, аспірантів, здобувачів наукових ступенів, студентів та викладачів економічних дисциплін, фахівців-практиків у сфері управління.

Бібліотека

Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових вчень : навч. посібник / [Кузьменко В. В., Наливайко Л. Р., Обушенко О. М. та ін.]; за заг. ред. д.ф.н., проф. В.В. Кузьмекка. — Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра, 2015. — 292 с.

 

У навчальному посібнику осмислюється, що є право індивіда в суспільстві та державі. Феномен права в історії філософії досліджується як цілісність різноманітних соціально-культурних настанов, у зв’язку з виробленими в кожну конкретну історичну епоху, у кожному конкретному суспільстві духовними цінностями. Особливу увагу приділено державно-правовому контексту філософського дискурсу як умові формування світогляду майбутнього правознавця.

Розраховано на аспірантів, курсантів, студентів і слухачів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться етичними та державно-правовими проблемами філософії.

Бібліотека

Марченко О. В. Комунікативна культура юриста : Навч. посібник / Марченко О. В. – Дніпропетровськ : «Інновація», 2015. -200 с.

 

Представлені у посібнику матеріали покликані допомогти майбутнім юристам у вивченні навчального курсу «Комунікативна культура юриста», зокрема в освоєнні філософських, етичних, психологічних основ ділового спілкування, а також способів застосування на практиці норм і правил комунікативної діяльності.

Посібник призначений студентам юридичних вищих навчальних закладів, викладачам, аспірантам й усім, хто прагне ефективно взаємодіяти з людьми.

Бібліотека

Марченко О. В. Філософія права : навч. посібник / Марченко О. В. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 304 с.

 

У посібнику висвітлено сутність, призначення та історичний розвиток вітчизняної і зарубіжної філософії права з давніх часів і до наших днів. Значне місце у посібнику відведено аналізу традицій філософського осмислення правової реальності у різних цивілізаційних системах, а також дослідженню життєвих колізій і творчості видатних мислителів.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться філософією права.

 


Кількість переглядів сторінки: 2 128