Дніпропетровський державний університету внутрішніх справ здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів та наукових кадрів у докторантурі та аспірантурі

Сьогодні підготовка науково – педагогічних кадрів в університеті здійснюється за денною та заочною формами за кошти фізичних або юридичних осіб:

– Докторантура – за чотирма науковими спеціальностями: 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 12.00.07– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

– Аспірантура (ад’юнктура) – зі спеціальності 081 «Право» (за науковими спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку.

– Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.07.2016 № 856 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ розширив провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктор філософії) за спеціальністю 081 Право, ліцензійний обсяг – 40 осіб.

Кандидати на навчання складають вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької).

H

Термін підготовки в аспірантурі не повинен перевищувати: за денною формою навчання трьох років, а за заочною – чотирьох років. Підготовка працівників Міністерства внутрішніх справ здійснюється за рахунок державного бюджету України, для працівників інших відомств – за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вступники до аспірантури подають особові (на денну форму навчання) або навчальні (на заочну форму навчання) справи, до яких долучають:

1) заява із зазначенням форми навчання, спеціальності та профільної кафедри (лабораторії, відділу);
2) особовий листок з обліку кадрів (форма П2ДС);
3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);
6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
7) витяг із протоколу засідання кафедри з ухваленням напряму майбутньої дисертації та наукового керівника;
8) копії паспорта (сторінки 1, 2, 10, 11), реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру).
9) три фото (3х4);
10) 3 конверти з марками по Україні, 2 паперові теки та 25 файлів розміром А-4;
11) договір у 3-х примірниках (заповнюється особисто в підрозділі університету «Докторантура та аспірантура (ад’юнктура) ДДУВС»).
 

Паспорт і дипломи про вищу освіту та про присвоєння наукового ступеня кандидата наук вступник пред’являє особисто.
 

Вступники до аспірантури складають вступні іспити за спеціальністю (в обсязі навчальної програми для спеціаліста, яка відповідає обраній науковій спеціальності), філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

При вступі до докторантури, крім зазначеного, подаються:

– розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
– копія диплома про присвоєння наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту).
 

➤  подання заяв про допуск до участі в конкурсі з 01 квітня по 10 липня;

➤  вступні випробування – з 01 по 25 серпня;

➤  зарахування до аспірантури – з 01 вересня.

 

За більш детальною інформацією необхідно звертатись до приймальної комісії або до підрозділу університету «Докторантура та аспірантура (ад’юнктура) ДДУВС» .

 

Завідувачем докторантури та аспірантури є доктор юридичних наук, доцент Кобзар Олександр Федорович.

Старший інспектор Вискарка Тетяна Володимирівна.

Телефон (056) 370-99-00

Адреса електронної пошти: dok_asp@dduvs.in.ua


Кількість переглядів сторінки: 5 363