Наукове товариство курсантів, студентів, слухачів

НТКСС університету є добровільним, самостійним утворенням курсантів, студентів і слухачів університету, яке є частиною системи громадського самоврядування, бере участь в організації та здійсненні науково-дослідної роботи, допомагає виховувати необхідні для Національної поліції України, а також майбутніх юристів якості – самостійність, відповідальність, творче мислення та сприяє всебічному розвитку особистості.

Наукове товариство покликано об’єднувати науковий потенціал курсантів, студентів і слухачів і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових та творчих контактів.

Основні завдання Наукового товариства: представлення інтересів студентів, курсантів та слухачів перед адміністрацією університету та іншими організаціями з питань наукової роботи, надання допомоги у широкому залученні курсантів, студентів і слухачів до активної науково-дослідницької діяльності, популяризування наукової діяльності серед студенсько-курсантської молоді, сприяння в організації і проведенні кафедральних, факультетських і загальноуніверситетських наукових заходів за участю перемінного складу, сприяння підвищенню якості наукових досліджень, залучення курсантів, студентів і слухачів до участі в олімпіадах, наукових конференціях, семінарах і конкурсах на кращу наукову роботу, поширення передового досвіду науково-дослідницької діяльності курсантів, студентів і слухачів, розвиток ініціативності, здатності застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності, навичок самостійного проведення науково-дослідної роботи, налагодження зв’язків з науковими товариствами студентів вищих юридичних навчальних закладів України та зарубіжжя, молодіжними організаціями, науковими установами, громадськими і благодійними організаціями, сприяння обміну інформацією між молодими вченими, оприлюднення результатів наукової діяльності НТКСС університету, виконання інших функцій, передбачених Положенням про НТКСС та іншими законами.

Голова Наукового товариства курсантів, студентів та слухачів – студентка 2-го курсу юридичного факультету Джараєва Асіят Абдулнасирівна

Членами Наукового товариства з числа курсантів та студентів університету є:

1. Бокун Є.Е.

2. Брагінець А.А.

3. Бургай К.Р.

4. Бурлака О.В.

5. Волочаєва А.С.

6. Воробець Х.О.

7. Гелетій О.О.

8. Говоруха І.В.

9. Гошуляк Ю.Ю.

10. Гіренко О.О.

11. Діков І.О.

12. Журко Д.О.

13. Земелько Д.О.

14. Зікрач К.С.

15. Золотухіна А.С.

16. Іваненко С.С.

17. Іотов Є.І.

18. Кліценко К.Ю.

19. Ковбаса Ю.В.

20. Козиря А.В.

21. Кухтіна А.В.

22. Лахай С.Й.

23. Миропольський В.В.

24. Михайлова О.О.

25. Момот А.І.

26. Назаров В.І.

27. Нестерова К.Ю.

28. Носенко Д.А.

29. Обитоцька М.В.

30. Онікієнко О.В.

31. Пісоцька К.О.

32. Рец В.В.

33. Савіщенко А.В.

34. Савченко В.О.

35. Свєчнікова К.В.

36. Семенкова Н.І.

37. Сердюкова Н.В.

38. Скорик Т.М.

39. Струц А.С.

40. Таранець Д.О.

41. Ткаченко Д.В.

42. Токарчук Ю.А.

43. Троїцька О.О.

44. Фат Д.В.

45. Фуріна А.І.

46. Циб І.С.

47. Чепеляк К.В.

48. Чернишов Г.В.

49. Штирхунова А.Д.

50. Шумкіна А.В.

51. Южека Р.С.


 

➤ ПОЛОЖЕННЯ про Наукове товариство курсантів, студентів і слухачів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів  (аспірантів) та докторантів

Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих вчених: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів) та докторантів (Дніпропетровськ, 19 травня 2016 року). – Дніпро :  Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 316 с.


 


Кількість переглядів сторінки: 2 275