Наукові школи університету

Положення про наукову школу.

Додаток 2
до наказу ДДУВС
від 23.01.2013 № 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про наукову школу в Дніпропетровському державному університеті
внутрішніх справ

 

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні напрями діяльності та регламентує порядок формування й організації наукових шкіл Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (далі – університет).

1.2. Наукова школа (далі – НШ) – спільнота дослідників високої кваліфікації, які об’єднуються довкола наукового керівника і відрізняються вагомими науковими досягненнями, що забезпечує провідні позиції в науці, характеризується єдиною теорією та методологією, спільними світоглядними принципами і вагомими науковими результатами та їх реалізацією в практичному житті суспільства.

1.3. Враховуючи юридичний профіль університету, сформовані наукові школи сприяють поглибленому дослідженню проблем юридичної науки та правоохоронної діяльності, формуванню обґрунтованих пропозицій, спрямованих на їх розв’язання.

1.4. НШ може об’єднувати вчених, які дотримуються єдиних наукових положень у конкретному напрямі, хоча можуть представляти різні наукові установи чи навчальні заклади.

1.5. Назва НШ може походити від імені керівника (засновника), ключової ідеї чи концепції, навчального закладу, де вона виникла та розвивається. Також назва НШ відображає вагомі наукові результати її керівника (засновника) та їх реалізації в житті суспільства.

1.6. Зміст досліджень НШ повинен узгоджуватися із загальноуніверситетськими науковими темами, пріоритетними напрямами розвитку правової науки та наукових досліджень для органів внутрішніх справ.

1.7. Керівник НШ, її основний склад, тематика наукових досліджень, затверджуються Вченою радою університету за поданням першого проректора з навчально-методичної та наукової роботи.

1.8. Діяльність НШ:

– організовується відповідно до акредитаційних показників науково-дослідної роботи, які застосовуються до університету;

– здійснюється на принципах самоуправління, системності, цілісності, інноваційності, відкритості, прояву взаємної поваги та культури наукового спілкування, етики наукової роботи та зв’язку з практикою;

– спрямована на дослідження теоретико-методологічних проблем права, питань теоретичного забезпечення практичних потреб правоохоронних органів відповідно до основних напрямів протидії злочинності, концепції реформування системи МВС України, впровадження інноваційних технологій в управління правоохоронної діяльності.

1.9. НШ складається з керівника (засновника), послідовників, учнів (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів) та залучених до науково-дослідних робіт НШ обдарованих курсантів, студентів і слухачів.

1.10. Загальна координація діяльності НШ покладається на відділ організації наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності університету.

 

2. Мета і завдання наукової школи

2.1. Метою діяльності НШ є формування нового наукового знання, актуального для теорії та практики правоохоронних і судових органів, розвиток на цій підставі наукового потенціалу університету, забезпечення спадкоємності поколінь у науковому співтоваристві університету, стимулювання діяльності кафедр, лабораторій, наукового товариства вузу з організації науково-дослідної роботи, подальший розвиток інтеграції науки та освіти.

2.2. Завдання наукової школи:

– розвиток започаткованої проблематики досліджень;

– збереження єдиної методології досліджень;

– підготовка учнів визначеного наукового напряму;

– проведення наукових заходів з обраної тематики дослідження;

– підтримка наукових ініціатив серед талановитої молоді університету;

– оприлюднення основних результатів досліджень і впровадження їх у практику, навчальний процес та подальшу наукову діяльність;

– наукова комунікація з іншими школами, в тому числі за межами держави, з метою розвитку та актуалізації власних досліджень.

 

3. Ознаки наукової школи

3.1. Основними ознаками наукової школи є:

– наявність та подальший розвиток сучасного перспективного напряму в науці;

– спільність основного кола завдань, які розв’язуються в НШ, для всіх її представників;

– спільність принципів і методології наукових досліджень у розв’язанні поставлених завдань;

– підготовка докторантів, ад’юнктів (аспірантів), здобувачів, супровід молодих вчених у їх науковій творчості через безпосередній і тривалий науковий контакт керівника школи та його учнів;

– багаторічна наукова продуктивність, що характеризується як кількісними (кількість публікацій, посилань), так і якісними показниками (керівник і члени НШ є авторами фундаментальних наукових праць, членами редколегій провідних професійних журналів і збірників);

– збереження традицій і цінностей НШ на всіх етапах її становлення та розвитку, забезпечення спадкоємності в напрямах наукових досліджень, стилю наукової роботи;

– розвиток атмосфери творчості, новаторства, відкритості для наукових дискусій як у професійній пресі, так і в спілкуванні;

– об’єднання в НШ певного кола талановитих учених, постійне її

поновлення обдарованими вихованцями – послідовниками керівника (засновника), здатними до самостійного наукового пошуку;

– активна наукова та педагогічна діяльність (кількість ад’юнктів, аспірантів, здобувачів, докторантів, підручників, навчальних посібників, розробка нових курсів, монографій тощо);

– офіційне визнання науковою спільнотою важливості

наукових досліджень НШ (кількість докторів, кандидатів наук,

професорів, доцентів, заслужених діячів і працівників науки і освіти);

– наявність докторантури й ад’юнктури (аспірантури) та захищених під керівництвом керівника (послідовників) наукової школи докторських і кандидатських дисертацій;

– залучення до роботи в НШ талановитої молоді (курсантів, студентів і слухачів);

– проведення симпозіумів, науково-практичних конференцій, семінарів і круглих столів (не менше одного заходу на рік).

 

4. Порядок формування наукової школи

4.1. Створення НШ відбувається шляхом формування групи вчених, які реалізують єдину науково-дослідницьку тему (напрям), що була започаткована керівником (засновником) НШ. Формуванню НШ школи передує проголошення керівником основних положень запропонованого ним напряму наукового дослідження.

4.2. Науково-дослідницька тема (напрям) – необхідна умова існування наукової школи. Науково-дослідницька тема також повинна характеризуватись продуктивністю, тобто в ній повинні бути закладені можливості її подальшого розгортання за мірою освоєння предмету досліджень. Науково-дослідницька тема (напрям) затверджується Вченою радою університету і є складовою пріоритетних напрямів науково-дослідження університету і відображають провідну ідею (концепцію) діяльності НШ.

4.3. НШ повинна відповідати наступним критеріям та мати:

4.3.1. Чітко визначену назву, рік заснування, галузь науки та напрями наукової або науково-технічної діяльності, види діяльності (фундаментальні, прикладні розробки, технічні послуги).

4.3.2. Керівником НШ (засновником) є авторитетний вчений, як правило, доктор наук або який має вчене звання професора, який є представником провідних наукових шкіл, розробляє фундаментальні та загальні питання науки, продукує ідеї, нові напрями дослідження та здатний об’єднати навколо себе колектив однодумців.

4.3.3. Наявність послідовників, учнів, які працюють над єдиною науковою проблемою, мають науковий ступінь та опубліковані наукові праці, або виконують дисертаційні дослідження.

4.3.4. Наявність посилань на праці керівника (засновника) та послідовників НШ в українських та зарубіжних наукових виданнях фахового спрямування.

4.3.5. Наявність видань керівника, послідовників та учнів НШ, опублікованих як у вітчизняних виданнях, так і за кордоном.

4.3.6. Прийняття участі представниками НШ, зокрема керівника, в підготовці та атестації наукових кадрів, роботі спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, експертних радах, наукових заходах різного рівня тощо

4.3.7. Проведення за профілем НШ науково-практичних заходів (науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів) не рідше одного разу протягом календарного року.

4.3.8. Керівництво науково-дослідною роботою талановитої курсантсько-студентської молоді та слухачів.

 

5. Права та обов’язки наукової школи

5.1. Представляти університет на регіональному, державному та міжнародному рівнях під час обговорення проблем за науковим напрямом школи.

5.2. Подавати пропозиції щодо формування напрямів наукових досліджень університетського та відомчого рівнів.

5.3. Брати участь у роботі спеціалізованих рад та Вченій раді університету під час обговорення питань, що стосуються наукових напрямів школи.

5.4. Керівник та послідовники, учні НШ зобов’язані:

– скеровувати свою діяльність на певний розвиток наукових ідей, зміцнення кадрового потенціалу, створення творчої атмосфери в колективі;

– популяризувати наукові досягнення;

– проводити не рідше одного разу на рік науково-практичні конференції, семінари або круглі столи з наукового напряму діяльності НШ;

– звітувати про виконану роботу перед Вченою радою Університету раз у три роки.

 

6. Основні напрями діяльності наукової школи

6.1. Діяльність НШ спрямована на одержання значущих результатів, високого наукового авторитету в певній галузі науки, громадського визнання; розробку та дотримання оригінальності методики досліджень, спільності наукових поглядів на розвиток теоретичного обґрунтування наукової доктрини або її частин; створення фундаментальних праць, прикладних розробок; підбір творчої молоді і навчання її мистецтву дослідження; створення в колективі творчої, ділової, доброзичливої обстановки; заохочення самостійності мислення й ініціатив; підготовкою високо кваліфікованих дослідників.

6.2. Для збереження прогресивного характеру НШ повинна володіти передовою методологією, професійною мобільністю, виявляти інтерес до досліджень в інших наукових напрямах.

 

7. Умови припинення існування наукової школи

7.1. Вичерпання чи дезактуалізація дослідницької теми (напряму), а також виявлення чи визнання її непродуктивності.

7.2. Зміна місця роботи або смерть керівника НШ. У даному випадку діяльність НШ може бути продовжена за умови наявності достойного послідовника.

 

8. Взаємодія між науковими школами

8.1. Взаємодія між НШ виявляється в науковій комунікації між ученими, обміні науковою інформацією, результатами досліджень і забезпечує розвиток, актуалізацію та визнання НШ.

8.2. НШ можуть об’єднувати зусилля для проведення спільних наукових дослідження з актуальних питань юридичної науки та правоохоронної діяльності, підготовки підручників, навчальних посібників, монографій, а також проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів або круглих столів.

 

Перший проректор
з навчально-методичної та наукової роботи
підполковник міліції О.М. Обушенко

Наукова школа «Поліцеістики»

 

Лошицький Михайло Васильович – доктор юридичних наук, професор, засновник наукової школи

 

Лошицький Михайло Васильович

 

Школа заснована у 2011 році

Напрями наукових досліджень: поліцейська діяльність; поліцейське право; наука про поліцію.

 

 

Основні доробки наукової школи:

1. Норми поліцейського права / М.В. Лошицький // Міжнародна поліцейська енциклопедія : У 10 т. – К.: Концерн “Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. – 1 том.

2. Забезпечення громадського порядку в державі / М.В. Лошицький // Міжнародна поліцейська енциклопедія : У 10 т. – К. : Концерн “Видавничий дім “Ін Юре”, 2005. – II том.

3. Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу : навч. посіб. / С. Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін. ; за заг. ред. проф. Олефіра В. І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К. : КНТ, 2010.

4. Організація діяльності міліції громадської безпеки: навч. посіб. / С.Г. Братель, М.В. Лошицький та ін. ; за заг. ред. проф. Олефіра В. І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К. : КНТ, 2010.

5. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навч. посіб. / В.І. Олефір, М.В. Лошицький та ін. ; за заг. ред. проф. Моісеєва Є. М. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Вид. 2-ге, доопрац. – К. : Інтерсервіс, 2010.

6. Особливості судового розгляду справ про адміністративні порушення : наук.-практ. посіб. / М. В. Лошицький, В. І. Бобрик, С. О. Короєд ; Нац. акад. внутр. справ. – К. : МП Леся, 2010.

7. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підручник / Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін. ; за ред. В.В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Логін, 2012.

8. Теоретичні засади та практичні проблеми судової адміністративно-деліктної діяльності : монографія / В. І. Олефір, М.В. Лошицький та ін. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини “Україна”. – К. : Леся, 2013.

9. Теоретико-правові засади адміністративно-поліцейської діяльності держави : монографія / М. В. Лошицький. – Київ : Леся, 2013.

10. Коментар Закону України “Про міліцію” : науково-практичний посібник / С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.; за заг. ред. Коваленка В.В., – Національна академія внутрішніх справ, К. : ПП «Дірект Лайн», 2013.

11. Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій / О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В.В. Чернєй, М.В. Лошицький та ін.; ред.: О. В. Кузьменко; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2014.

12. Теоретико-правові засади адміністративно-поліцейської діяльності держави / М.В. Лошицький // Антологія міжнародного поліцейського права (Історія. Предмет. Методи. Норми. Класифікація.) у двох томах / За заг. ред. Ю.І. Римаренка, В.Я. Тація, Ю.С. Шемшученка та ін. Т. 2. Поліцейське право: становлення і сучасність. – Херсон : Айлант, 2014.

 

Послідовники наукової школи:

– Шруб І.В. Функціонування адміністративних судів в Україні: організаційно-правові засади та їх реалізація (2009).

– Кривенда В.Ю. Форми і методи діяльності міліції громадської безпеки в сучасних умовах (2009).

– Короєд С.О. Судовий розгляд справ про адміністративні проступки (2009).

– Троханенко І.І. Державний контроль за діяльністю міліції (2010).

– Божок С.Г. Організаційно-правові засади міжнародного співробітництва в протидії нелегальній міграції (2011).

– Медведєв А.М. Дисциплінарна відповідальність осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ (2011).

– Васильків Ф.Ф. Адміністративно-правовий режим та діяльність органів внутрішніх справ у районі проведення спецоперації.(2012)

– Шевчук Г.В. Адміністративно-правова протидія міліцією незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (2013).

– Проник О.Ю. Адміністративно-правова протидія ксенофобії в Україні (2014).

Наукова школа: «Запобігання злочинам та правопорушенням органами внутрішніх справ»

Алфьоров Сергій Миколайович – доктор юридичних наук, професор, засновник наукової школи

 

Алфьоров Сергій Миколайович

 

 

Школа заснована у 2009 році

Напрямки наукових досліджень: теоретико-правові питання запобігання злочинам та правопорушенням органами внутрішніх справ; запобігання корупції органами внутрішніх справ; профілактична робота органів та підрозділів внутрішніх справ щодо запобігання злочинам та правопорушенням.

 

 

Основні доробки наукової школи:

– Кримінальна відповідальність за погрози застосуванням фізичного насильства : монографія / С.М. Алфьоров, В.В. Шаблистий. – Запоріжжя : ФОП Зеленкевич Л.П., 2011

– Адміністративно-правова діяльність щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ : монографія / С.М. Алфьоров. – Х. : Золота миля, 2011

– Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна частина : навч. посібник / С.М. Алфьоров, Т.П. Мінка, Р.В. Миронюк та ін. ; за заг. ред. д-р юрид. наук, проф. С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ, 2014

– Адміністративна діяльність правоохоронних органів України : навч. посібник / С.М. Алфьоров, О.М. Обушенко, Д.В. Приймаченко. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2014

– Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки : навч. посібник / С.М. Алфьоров, О.М. Обушенко, Т.П. Мінка, Р.В. та ін. – Х. : Право, 2014

 

Послідовники наукової школи:

– Клевцов А.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх за кримінальним законодавством України (2009)

– Шаблистий В.В. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством (2010)

– Черевач О.М. Юрисдикційна діяльність адміністративної служби міліції у протидії насильству в сім’ї (2012)

– Афанасіаді Д.М. Адміністративно-правові засади взаємодії правоохоронних та інших органів при розслідуванні злочинів міжнародного характеру (2012)

– Чаку Є.М. Оптимізація організації та функціонування адміністративних судів в Україні (2012)

– Доненко В.В. Безпека дорожнього руху та її забезпечення міліцією (2012)

– Сіроштан Ю.В. Адміністративно-правова діяльність Патрульної служби МВС України (2013)

– Тригубенко С.М. Адміністративно-правові засади діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України як центрального органу виконавчої влади (2013)

– Бочарников С.О. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини (2013)

– Бабенко В.М. Кримінально-правова характеристика та запобігання умисним вбивствам, вчиненим організованими групами та злочинними організаціями (2013)

– Ісаков М.Г. Адміністративно-правові засади державного контролю у сфері підприємницької діяльності (науковий консультант) (2014)

Наукова школа: «Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту: кримінально-правові та кримінологічні проблеми»

Мисливий Володимир Андрійович – доктор юридичних наук, професор засновник наукової школи

 

Мисливий Володимир Андрійович

 

 

Школа заснована у 2002 році

 

Напрямки наукових досліджень: кваліфікація та розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху; кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки на транспорті; попередження злочинів органами внутрішніх справ у сучасних умовах; кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з допуском до керування транспортними засобами осіб у стані сп’яніння.

 

 

Основні доробки наукової школи:

Борьба органов внутренних дел с дорожно-транспортными преступлениями, связанными с причинением вреда переходам : учеб. пособие / В.А. Мысливый. – К. : НИиРИО КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1990

Уголовная ответственность за допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения : учеб. пособие / В.А. Мысливый, А.Н. Опальченко. – К. : НИиРИО Украинской академии внутренних дел, 1992

Кваліфікація автотранспортних злочинів : навч. посібник / М.Й. Коржанський, В.А. Мисливий. – К. : Юрінком, 1996

Кримінальний кодекс України (проект) / В.А. Мисливий, В.М. Смітієнко та ін. – К. : Іменем Закону, 1997

Методичні рекомендації по огляду місця ДТП / За заг. ред. канд. юрид. наук О.Л. Міленіна і канд. юрид. наук, проф. В.А. Мисливого. – К. : МВС України ; ГУ ДАІ, НДЦ БДР, 2002

Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту : монографія / В.А. Мисливий. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС, 2004

 

Послідовники наукової школи:

Гуславський В. С. Кримінальна вiдповiдальнiсть за порушення правил експлуатації транспорту (ст. 215-2 КК України) (1997)

Тельпов О. М. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері дорожнього руху (2000)

Негодченко В. О. Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів у сучасних умовах (2003)

Дорошенко С. М. Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства та незаконні дії у разі банкрутства (2004)

Мальована Л. В. Кримінально-правові аспекти жорстокості в законодавстві України та зарубіжних країн (2005)

Бублейник В. О. Дії, пов’язані з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти (2007)

Бабанін С. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки на транспорті (2008)

Піддубна А.В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинним порушенням правил безпеки дорожнього руху та експлуатації на пасажирському автотранспорті (2011)

Наукова школа: «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу України»

Мінка Тетяна Павлівна – доктор юридичних наук, доцент, засновник школи

 

Мінка Тетяна Павлівна

 

 

Школа заснована у 2009 році

Напрямки наукових досліджень: правові режими в адміністративному праві; суб’єкти публічної адміністрації; інструменти діяльності публічної адміністрації; публічне адміністрування в міграційній сфері; захист прав, свобод та інтересів особи в адміністративному судочинстві; механізм перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві.

 

 

Основні доробки наукової школи:

– Органи внутрішніх справ як суб’єкти забезпечення адміністративно-правових режимів : монографія / Т.П. Мінка. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2010

– Контрольна діяльність штабів органів внутрішніх справ : монографія / Т. П. Мінка, К. С. Маштак. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2010

– Адміністративно правові режими паспортизації та реєстрації фізичних осіб : монографія / Т. П. Мінка, К.В. Ростовська. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2012

– Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів : навч. посібник / С.М. Алфьоров, Т.П. Мінка, Р.В. Миронюк та ін. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013

– Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки : навч. посібник / С.М. Алфьоров, Т.П. Мінка, О.М. Обушенко та ін. ; за заг. ред. C.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013

– Адміністративне процесуальне право : навч. посібник / Т.П. Мінка , С.М. Алфьоров, О.М. Обушенко та ін. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013

– Міграційне право України : навч. посібник / Т.П. Мінка, Д.В. Голобородько. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2014

– Адміністративна діяльність правоохоронних органів України : навч. посібник / Т.П. Мінка, В.В. Гаркуша, Р.В. Миронюк та ін. ; за заг. ред. Мінки Т.П. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2014

 

 

Послідовники наукової школи:

– Марченко Б.М. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ (2009)

– Васильєв І.О. Контрольна діяльність штабів органів внутрішніх справ (2010)

– Ростовська К.В. Адміністративно-правові режими паспортизації та реєстрації фізичних осіб (2011)

– Борисенко Н.А. Адміністративний нагляд міліції за дотриманням правил паспортно-реєстраційної системи (2011)

– Гаркуша В.В. Контрольна діяльність ДАІ за правомірністю експлуатації транспортних засобів (2012)

– Буцьких О.О. Провадження за нововиявленими обставинами в адміністративному судочинстві України (2013)

– Маштак К.С. Адміністративно-правове забезпечення права на доступ до публічної інформації (2013)

– Cоколов О.А. Адміністративна відповідальність за порушення бюджетного законодавства (2013)

– Ульмер М.М. Касаційне провадження в адміністративному судочинстві (2014)

– Шаповалов А.В. Адміністративні процедури проходження державної служби в органах прокуратури (2014)

Наукова школа: «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування»

Наливайко Лариса Романівна – доктор юридичних наук, професор, засновник школи.

 

Наливайко Лариса Романівна

 

 

Школа заснована у 2011 році

Напрямки наукових досліджень: проблеми правотворення в Україні у сучасних євроінтеграційних умовах; державний лад України: сучасний стан та перспективи демократичного розвитку; сучасний суспільний лад України: становлення, особливості, перспективи удосконалення; теоретико-правові засади формування громадянського суспільства в Україні; проблеми функціонування неурядових правозахисних організацій України; інститут громадського контролю за діяльністю органів публічної влади в Україні в умовах сучасних євроінтеграційних та глобалізаційних процесів.

 

 

Основні доробки школи:

– Державний лад України: теоретико-правова модель: монографія / Л.Р. Наливайко. – Х.: Право, 2009

– Управління персоналом ОВС : навч. посібник / С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко, В. П. Столбовий та ін. ; за ред. С. В. Пєткова. – К. : КНТ, 2010

– Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посібник / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Л.Р. Наливайко та ін. ; за заг. ред. В.П. Пєткова. – К. : КНТ, 2012

– Менеджмент у державному управлінні: особлива частина : навч. посібник / В.П. Пєтков, С.В. Пєтков, Л. Р. Наливайко, О. Г. Комісаров та ін. ; за заг. ред. В. П. Пєткова. – К.: КНТ, 2012

– Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Explanatory Terminological Dictionary on Constitutional law) / Л.Р. Наливайко, М.В. Беляєва. – К. : Хай-Тек Прес, 2013

– Політична функція Української держави: теоретико-правові та конституційно-правові засади : монографія / Л.Р. Наливайко, М.В. Беляєва. – К. : Хай-Тек Прес, 2013

– Адміністративно-правові основи регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій: монографія / Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай. – К. : Хай-Тек Прес, 2013

– Міграційне право : навч. посібник / Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай, К.В. Степаненко. – К.: Хай-Тек Прес, 2014

– Неурядові правозахисні організації України / Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай, О.С. Дніпров. – К. : Хай-Тек Прес, 2014

– Теорія держави і права в тестових завданнях : навч. посібник / за заг. ред. Л.Р. Наливайко. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2014

– Конституційне право України в тестових завданнях : навч. посібник / за заг. ред. Л. Р. Наливайко. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2014

– Теорія і практика правозастосування в тестових завданнях : навч. посібник / за заг. ред. Л.Р. Наливайко. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2014

 

 

Послідовники наукової школи:

– Романенко К. М. Конституційне право громадянина на освіту в Україні: стан і тенденції розвитку (2008)

– Беляєва М. В. Конституційно-правові засади політичної функції Української держави (2012)

– Солдатенко С. В. Правовий інтерес: загально-теоретична характеристика (2014)

– Чепік-Трегубенко О. С. Теоретико-правові засади сучасного суспільного ладу України (2014)

– Савченко О. В. Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади (2014)

Наукова школа: «Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ»

Негодченко Олександр Володимирович – доктор юридичних наук, професор засновник наукової школи.

 

Негодченко Олександр Володимирович

 

 

Школа заснована у 2002 році

Напрямки наукових досліджень: проблеми забезпечення прав і свобод людини адміністративно-правовими та конституційно-правовими засобами.

 

 

Основні доробки наукової школи:

– Забезпечення прав та свобод людини органами внутрішніх справ України : монографія / О.В. Негодченко. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС, 2002

– Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини : монографія / О.В. Негодченко. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС, 2003

– Кадровое обеспечение полиции США : монография / Под ред. проф. А.В. Негодченко. – Днепропетровськ : Юрид. акад. МВД, 2003

– Міжнародні правові інструменти захисту прав і свобод людини : навч. посібник / О.В. Негодченко, В.В. Баштанник. – Чернігів, 2004

– Основи діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини : навч. посібник / О.В. Негодченко. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС, 2005

– Профессиональная подготовка сотрудников правоохранительных органов США и Украины: сравнительно-правовое исследование : монография / Под ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. юриста Украины. А.В. Негодченко. – Днепропетровск : Днепроп. гос. ун-т внутр. дел ; Лира ЛТД, 2006

– Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту : монографія / Кол. авт. ; за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – Дніпропетровськ : ДДУВС ; Ліра ЛТД ; К. : Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України; 2008

– Адміністративні делікти у сфері міграції : монографія / О.В. Негодченко, О.І. Савченко. – Дніпропетровськ : ДДУВС; Ліра ЛТД, 2009

 

 

Послідовники наукової школи:

– Мінка П.Я. Попередження оперативно-розшуковими заходами злочинних посягань на вантажі (2004)

– Шуба В.В. Адміністративно-правові відносини в діяльності органів прокуратури України: загальнотеоретичні аспекти (2007)

– Шлома Г.О. Адміністративно-правове забезпечення службової таємниці в органах внутрішніх справ України (2008)

– Савченко О.І. Адміністративні делікти у сфері міграції (2009)

– Ємець Л.О. Публічне управління неполітичними об’єднаннями громадян (адміністративно-правове дослідження) (2009)

– Недов С.Л. Організаційно-правові засади взаємовідносин ОВС із засобами масової інформації (2009)

– Віхров В.В. Судовий контроль за застосуванням оперативними підрозділами органів внутрішніх справ оперативно-розшукових заходів (2009)

– Вербенський М.Г. Транснаціональна злочинність: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання (2010)

– Мінка Т.П. Адміністративно-правові режими та їх забезпечення органами внутрішніх справ (2011)

– Завгородня Ю.С. Сучасні тенденції злочинності неповнолітніх та діяльності органів внутрішніх справ у її запобіганні (2011)

Наукова школа: «Проблеми трудового права в умовах реформування правової системи та економіки»

Обушенко Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, професор, засновник наукової школи

 

Школа заснована у 2009 році.

Напрямки наукових досліджень: реалізація права на працю; удосконалення нормативно-правового забезпечення проходження служби в органах внутрішніх справ.

 

 

Основні доробки наукової школи:

– Правове регулювання охорони праці в Україні: проблеми теорії та практики: монографія / О.М. Обушенко. – К. : Хай-Тек Прес, 2014

– Цивільний процес: загальна частина: загальна частина : навч. посібник / О.М. Обушенко та ін. – К.: Хай-Тек Прес, 2014

– Господарське право (загальна частина) : навч. посібник / О.М. Обушенко, К.І. Чижмарь, Д.В. Журавльов та ін. – К. : Хай-Тек Прес, 2014

– Цивільне право (загальна частина) : навч. посібник / Т.М. Алфьорова, І.Е. Берестова, О.М. Обушенко та ін. – К. : «Хай-Тек Прес», 2013

– Адміністративна діяльність правоохоронних органів України : навч. посібник / С.М. Алфьоров, О.М. Обушенко, Д.В. Приймаченко. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2014

– Цивільний процес: загальна частина : навч. посібник / О.М. Обушенко, К.І. Чижмарь, Д.В. Журавльов та ін. – К. : Хай-Тек Прес, 2014

 

 

Послідовники наукової школи:

– Чумаченко І.М. Функції профспілок при укладенні колективних договорів і угод у сучасних умовах ринкової економіки (2005)

– Журавльов Д.В. Система трудового законодавства України (2005)

– Бойченко Г.М. Особливості правового регулювання пільгового забезпечення працівників в умовах ринкової економіки (2009)

– Боєва О.С. Судовий захист права на працю (2009)

– Киян В.Я. Правове регулювання переміщення та просування по службі працівників ОВС (2009)

– Новосельська І.В. Вдосконалення правового регулювання юридичної відповідальності за порушення зобов’язань, передбачених трудовим договором (2010)

– Мельник К.В. Гармонізація норм національного трудового законодавства у сфері захисту трудових прав працівників (2011)

– Бондаренко В.В. Адміністративно-правова охорона екологічних прав громадян (2012)

Наукова школа «Актуальні проблеми конституційного та муніципального права»

Фрицький Олег Федорович – доктор юридичних наук, професор засновник наукової школи

Фрицький Олег Федорович

 

 

Школа заснована у 2002 році.

Напрямки наукових досліджень: право людини на безпеку; конституційно-правовий механізм забезпечення прав людини; правоохоронна діяльність щодо забезпечення конституційних прав і свобод людини; правовий статус депутатів місцевих рад; особисті права і свободи людини за кордоном та їх захист поліцією.

 

 

Основні доробки наукової школи:

– Конституційне право України : підручник / О. Ф. Фрицький. – К., 2003

– Муніципальне право України : підручник / ред. В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький. – К., 2006

– Державна влада в Україні: становлення, організація, функціонування : монографія / Ю.О. Фрицький. – ДДУВС, 2006

– Правовий статус депутатів місцевих рад : монографія / Л.Л. Лабенська. – ДДУВС, 2006

– Конституційні особисті права і свободи людини у США та їх захист поліцією : монографія / А.В. Самотуга. – ДДУВС, 2011

 

 

Послідовники наукової школи:

– Кравченко В.В. Деятельность районного совета народных депутатов в области обеспечения и охраны государственного и общественного порядка (организационно-правовые вопросы) (1985)

– епель П.П. Правовое положение отдела внутренних дел исполнительного комитета районного (в городе) совета народных депутатов (организационно-правовые вопросы) (1986)

– Шмоткин А.В. Правовое положение органов внутренних дел на транспорте (1989)

– Барчук Г.И. Деятельность городского совета народных депутатов и городской государственной администрации по обеспечению законности и правопорядка в сфере торговли (1992)

– Назаров Т.К. Организационно-правовые вопросы реализации законодательства о правовом статусе иностранцев в Украине (1997)

– Солов’євич І.В. Державна влада в Україні і місце в ній правоохоронної діяльності: конституційно-правові аспекти (1999)

– Мельник О.В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади (2000)

– Гергелійник В.О. Правові проблеми становлення та функціонування конституційної юстиції України (2000)

– Силенко Л.М. Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні (2000)

– Собакар А.О. Організаційно-правові основи утворення і функціонування спеціальних економічних зон в Україні (2002)

– Лабенська Л.Л. Правовий статус депутатів місцевих рад (2004)

– Васьковська В.П. Право людини на безпеку та конституційно-правовий механізм його забезпечення (2006)

– Самотуга А.В. Особисті права і свободи людини у США та їх захист поліцією (2007)

– Шаповал В.Д. Конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови в Україні (2009)

Наукова школа «Криміналістичне забезпечення досудового розслідування»

Чаплинський Костянтин Олександрович – доктор юридичних наук, професор, засновник наукової школи.

 

Негодченко Олександр Володимирович

 

 

Школа заснована у 2012 році.

Напрями наукових досліджень: організаційні і тактичні проблеми досудового розслідування; процесуальне і криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів; протидія діяльності організованих злочинних угруповань; наукове забезпечення боротьби зі злочинністю.

 

 

Основні доробки наукової школи:

Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями : монографія / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС, 2004

Тактика проведення окремих слідчих дій : монографія / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2006

Тактика пред’явлення для впізнання при розслідуванні злочинів проти життя, здоров’я, волі та статевої недоторканості особи : навч.-практ. посібник / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : УМВС України в Дніпропетровській області ; ДДУВС ; Свідлер, 2007

Тактика розслідування злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями : навч. посібник / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : Дніпроп. гуманіт. ун-т, 2007

Тактичне забезпечення розслідування діяльності злочинних угруповань : монографія / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : ДДУВС ; Ліра ЛТД, 2010

Тактичне забезпечення проведення слідчих дій : монографія / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : ДДУВС ; Ліра ЛТД, 2011

Тактика пред’явлення для впізнання : навч. посібник / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : Свідлер, 2012

Теорія і практика організаційно-тактичного забезпечення розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених злочинними угрупованнями : монографія / К.О. Чаплинський, В.М. Ковбаса, Ю.О. Чаплинська. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2014

Криміналістика : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / К. О. Чаплинський, О.В. Лускатов, І.В. Пиріг та ін. – Дніпропетровськ : ДДУВС; Ліра ЛТД, 2014

Організаційні і тактичні основи розслідування хуліганства : монографія / К.О. Чаплинський, М.М. Єфімов, Ю.А. Чаплинська. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2014

Організація і тактика проведення огляду та обшуку при здійсненні кримінального провадження : навч. посібник / К.О. Чаплинський, С.В. Обшалов, Д.Г. Казначеєв, Ю.А. Чаплинська. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2014

Протидія завідомо неправдивим повідомленням про загрозу громадській безпеці : монографія / К.О. Чаплинський , В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська, К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2015.

 

 

Послідовники наукової школи:

Ковбаса В.М. Тактичне забезпечення розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених злочинними угрупованнями (2012)

Макашов А.В. Організаційні та тактичні засади протидії фальшивомонетництву (2012)

Риб’янець С.А. Криміналістична характеристика та особливості розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, вчинених неповнолітніми (2013)

Єфімов М.М. Криміналістична характеристика та особливості розслідування хуліганства (2012)

Кулик І.Я. Організаційні і тактичні засади протидії діяльності транснаціональних злочинних угруповань (2013)

Лускатова Т.О. Розслідування тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (2013)

Очеретяний В.А. Організація і тактика слідчого експерименту (2013)

Лютий В.В. Криміналістична характеристика та особливості розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених організованими групами (2014)

Мельниченко С.П. Організація і тактика попередження, розкриття та розслідування злочинів, вчинених з використанням вогнепальної зброї та вибухових пристроїв (2014)

Очеретяний М.А. Криміналістична характеристика та особливості розслідування хуліганства, вчиненого групою осіб (2014)

 

Наукова школа: «Правові, організаційні та тактичні проблеми здійснення оперативно-розшукових та розвідувально-пошукових заходів з використанням спеціальних методів ОРД»

Шинкаренко Ігор Ростиславович – кандидат юридичних наук, професор, засновник наукової школи

 

Негодченко Олександр Володимирович

 

 

Школа заснована у 2002 році

Напрямки наукових досліджень: теоретико-правові, організаційні та тактичні проблеми здійснення оперативно-розшукових заходів і операцій з використанням спеціальних методів оперативно-розшукової діяльності, формування новітньої парадигми теорії та практики ОРД та забезпечення державної політики протидії злочинності оперативно-розшуковими заходами; розробка науково-обґрунтованої концепції кримінальної поліції на ґрунті проактивної моделі поліцейської діяльності.

 

 

Основні доробки наукової школи:

– Оперативно-розшукові та розвідувально-пошукові заходи: нормативне регулювання: монографія / І.Р. Шинкаренко, О.А. Гапон. – К.: РВВ МВС України, 2002

– Конфіденційне співробітництво: навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, В.А. Некрасов. – К.: РВВ МВС України, 2004

– Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ (структурно-логічні схеми) : навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко. – Д.: ЮА МВС, 2005

– Система методів ОРД : монографія / І.Р. Шинкаренко, В.Л. Ортинський, О.Ф. Долженков. – Одеса: ОЮІ НУВС, 2007

– Нелегальна міграція: проблеми координації протидії: монографія / І.Р. Шинкаренко, І.Ф. Хараберюш, О.І. Хараберюш. – Донецьк, 2010

– Актуальні проблеми організації і тактики запобігання злочинам підрозділами карного розшуку у курортній місцевості АР Крим: монографія / І.Р. Шинкаренко, О.О. Деревягін. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012

– Боротьба з тероризмом : навч. посіб. – К., 2013

Правове регулювання оперативно розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій(структурно-логічні схеми): навч. посіб. / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. – Д.: ДДУВС, 2015

 

 

Послідовники наукової школи:

– Некрасов В.А. Проблеми негласного проникнення у злочинне середовище (2001)

– Захаров В.П. Організаційно-тактичні основи оперативного пошуку у місцях зі складною оперативною обстановкою (за матеріалами діяльності підрозділів карного розшуку ОВС України) (2001)

– Сапальов В.П. Отримання оперативно-розшукової інформації з використанням спеціальних технічних засобів підрозділами оперативної служби: теоретико-правові та організаційно-тактичні (2002)

– Глієвой А.А. Взаємодія кримінальної міліції та оперативних підрозділів державного департаменту України з питань виконання покарань у боротьбі зі злочинністю (2003)

– Біляєв В.О. Організаційно-тактичні основи оперативного пошуку у місцях зі складною оперативною обстановкою (за матеріалами діяльності підрозділів карного розшуку ОВС України) (2005)

– Шендрик В.В. Оперативна комбінація: теоретико-правові та організаційно-тактичні основи (2005)

– Хараберюш І.Ф. Використання оперативно-технічних засобів щодо протидії злочинам у сфері інформаційних технологій (2006)

– Рудік В.М. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства у справах про корисливо-насильницькі злочини (2006)

– Галючек А.А. Організаційно-тактичні основи оперативного пошуку у місцях зі складною оперативною обстановкою (за матеріалами діяльності підрозділів карного розшуку ОВС України) (2007)

– Костенко К.Г. Контрольована поставка : правова основа, організаційні та тактичні аспекти (2008)

– Хараберюш О.І. Взаємодія правоохоронних органів щодо протидії організованим злочинним угрупуванням у сфері нелегальної міграції: оперативно-розшуковий аспект (за матеріалами діяльності Служби безпеки України) (2009)

– Деревягін О.О. Організація і тактика запобігання злочинам підрозділами карного розшуку у курортній місцевості АР Крим (за матеріалами діяльності ГУ МВС України в АР Крим) (2010)

– Грабазій І.А. Оперативна розробка організованих груп, які займаються торгівлею людьми (2012)

– Ханькевич А.М. Протидія загальнокримінальній злочинності в сільській місцевості: оперативно-розшуковий аспект (за матеріалами діяльності підрозділів карного розшуку Донецько-Придніпровського регіону України (2013)

Мільковський О.В. Оперативно-розшукове запобігання злочинам службою внутрішньої безпеки МВС України (2014)

 


Кількість переглядів сторінки: 2 527