Кафедра економіки та фінансів

Кафедра економіки та фінансів факультету соціально-психологічної освіти та управління ДДУВС була створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 08.05.2018 № 384 та наказу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 16.05.2018 № 400 «Про оголошення переліку змін у штатах університету».

Кафедра економіки та фінансів – базовий структурний підрозділ університету, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність».

Кафедра є випусковою за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Захист економіки» (денна та заочна форма навчання для здобувачів, що навчаються на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти). Розроблено магістерську програму «Ефективність захисту соціально-економічних систем».

 

Основними напрямками діяльності кафедри є:

– реалізація освітньо-професійної програми зі спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізація «Захист економіки»), навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців з економіки;

– організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу; впровадження сучасних інноваційних технологій навчання;

– підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

– контроль і діагностика рівня знань, розробка єдиних критеріїв оцінювання.

 

Сьогодні колектив кафедри складається з таких працівників: завідувач кафедри – к.е.н., доцент Ж.В. Піскова; к.е.н. Г.В. Соломіна; викл. Я.І. Петрова; викл. Н.О. Фісуненко.

 

Завідувач кафедри економіки та фінансів

Піскова Жанна Валентинівна кандидат економічних наук, доцент
Піскова Жанна Валентинівна
кандидат економічних наук, доцент

Автор понад 85 наукових та науково-методичних праць. З них: 2 монографії (у співавторстві), 45 наукових статей, 35 робіт навчально-методичного характеру (1 навчально-методичний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України), має 5 свідоцтв про авторське право на твір.

Закінчила Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) за спеціальністю «Економіка і управління в побутовому і житлово-комунальному обслуговуванні у міському господарстві» та здобула кваліфікацію «інженер-економіст».

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Тема дисертаційного дослідження: «Вдосконалення організаційно-економічного механізму зниження ресурсоємності продукції металургійних підприємств».
У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри податків.

Викладає дисципліни: «Основи економіки та підприємництва», «Теорія безпеки соціально-економічних систем», «Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва», «Макроекономіка», «Основи економічної теорії».

Загальний стаж науково-педагогічної діяльності складає понад 18 років, має досвід практичної роботи на підприємствах різних форм власності. Має сертифікат участі в тренінгу «Написання проектів. Фонди ЄС». Член Науково-методичної ради університету, член Вченої ради університету.

Основні наукові та навчально-методичні праціПрофіль у Google Scholar

Електронна пошта: k_ef@dduvs.in.ua


 

Соломіна Ганна Валеріївна - кандадат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів
Соломіна Ганна Валеріївна
кандадат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів

Автор понад 50 публікації, у т. ч. монографії (у співавторстві), 1 навчальний посібник. Загальний стаж науково-педагогічної діяльності складає 12 років, має досвід практичної роботи на підприємствах.

Закінчила Дніпродзержинський державний технічний університет за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію «магістр з фінансів».

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит». Тема дисертаційного дослідження: «Фінансовий механізм функціонування інститутів спільного інвестування».

Викладає дисципліни: «Основи підприємництва», «Економічна теорія», «Основи економічної теорії», «Економіка та фінанси підприємств», «Політекономія», «Мікроекономіка», «Фінанси, гроші та кредит», «Економетрія».

Здійснює управління активами професійних учасників фондового ринку, що підтверджується відповідним сертифікатом системи підготовки фахівців Асоціації Інвестиційних Професіоналів.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: k_еf@dduvs.in.ua


 

Петрова Яна Іванівна - викладач
Петрова Яна Іванівна
викладач

Закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію «спеціаліст з фінансів».

Викладає дисципліни: «Основи економіки та підприємництва», «Економічна теорія», «Основи економічної теорії», «Економіка і фінанси підприємства», «Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва», «Фінанси, гроші та кредит».

Аспірант 2-го року навчання кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування». Тема дисертаційного дослідження: «Підвищення ефективності фінансування освіти».

Загальний стаж практичної роботи на керівних посадах у бізнесі національного та міжнародного масштабу складає більше 10 років у галузях телекомунікацій, сільського господарства, ринку FMCG, автомобільної промисловості, авіації та на телебаченні. Крім економічної, має філологічну освіту Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, викладає українську, англійську, російську мови вітчизняним студентам та іноземцям.

Електронна пошта: k_еf@dduvs.in.ua


 

Фісуненко Надія Олександрівна - викладач
Фісуненко Надія Олександрівна
викладач

Автор 20 наукових праць, серед яких: 10 – у наукових фахових виданнях, з них 1 – міжнародне видання; 8 – у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз; 1 стаття у міжнародній колективній монографії; 10 – матеріалів конференцій.

Закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію «магістр з економіки підприємства».

Викладає дисципліни: «Основи економіки та підприємництва», «Політекономія», «Основи економічної теорії», «Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва», «Навчально-науковий семінар з економіки», «Навчальна практика», «Макроекономіка», «Економетрія».

Аспірант 3-го року навчання (денна форма) Університету митної справи та фінансів кафедри міжнародних економічних відносин регіональних студій та туризму за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». Тема дисертаційного дослідження: «Формування ринку інвестиційних ресурсів в галузі будівництво».

Очолює науковий гурток кафедри економіка та фінансів «Сучасник економіст».

Загальний стаж практичної роботи на керівних посадах у національному бізнесі (головний бухгалтер, керівник підприємства) близько 10 років.

Електронна пошта: k_еf@dduvs.in.ua


 

Науково-педагогічні працівники кафедри економіки та фінансів забезпечують викладання таких основних навчальних дисциплін:

«Основи економічної теорії»

«Економічна теорія»

«Політекономія»

«Основи підприємництва»

«Основи економіки та підприємництва»

«Теорія безпеки соціально-економічних систем»

«Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва»

«Макроекономіка»

«Мікроекономіка»

«Економіка і фінанси підприємства»

«Фінанси, гроші та кредит»

«Навчально-науковий семінар з економіки»

«Навчальна практика»

«Економетрія» та ін.

 

На кафедрі функціонує науковий гурток «Сучасний економіст», в якому здобувачі вищої освіти набувають навичок наукових досліджень за напрямком діяльності кафедри. Основною тематикою гуртка є «Економіка та сучасний менеджмент, теорія, методологія, практика». У рамках гуртка виконуються науково-дослідні роботи, проводяться науково-практичні заходи, вікторини, публікуються статті, тези та доповіді. Графік роботи гуртка – згідно плану засідань.

Очолює науковий гурток викладач кафедри, досвідчений практичний працівник Н.О. Фісуненко.

 

YouControl

Студенти-економісти ДДУВС мають безкоштовний доступ до YouControl – інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської діяльності.

Цей сучасний інструмент корисний для якісної підготовки кафедрою економіки та фінансів економістів в цілому та фахівців із захисту економіки зокрема. Система дозволяє практично застосувати знання з теорії економічних дисциплін та незамінна у розумінні таких предметів як «Теорія безпеки соціально-економічних систем» та «Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва».

ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» та Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ підписали Меморандум про взаємодію і співпрацю у січні 2019 року. Серед іншого партнерство передбачає надання підприємством «Ю-КОНТРОЛ» доступу та можливості використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської діяльності YouControl.

Скористатися можливістю використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської діяльності YouControl ви можете, звернувшись до кафедри економіки та фінансів факультету соціально-психологічної освіти та управління (кабінет № 514, телефон контактної особи: +38 (097) 727 46 61, Піскова Жанна Валентинівна).

Довідка:

YouControl – потужний інструмент для економічних розслідувань і ринкової аналітики. Це аналітична система для ділової розвідки та перевірки контрагентів України. Формує досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами. Технологія дозволяє за хвилину отримати актуальну інформацію про компанію або ФОП із понад 50 державних реєстрів. Функція моніторингу щоденно повідомляє про зміни відповідно до даних з офіційних джерел.

Офіційний сайт: youcontrol.com.ua

 

Кар’єра та професія:

• захист економічної безпеки держави,

• структури податкової поліції,

• підрозділи Національної поліції,

• детективи з кримінальних корупційних правопорушень НАБУ,

• управління аналітики та обробки інформації,

• аудиторські компанії,

• підрозділи внутрішнього аудиту, ревізії, внутрішнього контролю,

• діяльність, пов’язана з плануванням та проведенням (контролем або аудитом) державних (публічних) закупівель (тендерів).

 

Бакалавр з економіки спеціалізації захист економіки має право обіймати посади:

• асистент економіста-статистика;

• фахівець з фінансово-економічної безпеки;

• інспектор податкової служби;

• помічник керівника підприємства (установи, організації);

• помічник керівника малого підприємства без апарату управління;

• фахівець з корпоративного управління.

 

Магістр економіки відповідно до класифікатора професій має право обіймати посади:

• директор з економіки;

• аналітик систем (крім комп’ютерів);

• професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій;

• наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);

• професіонали з фінансово-економічної безпеки;

• аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;

• професіонали в галузі економіки;

• економічний радник;

• економіст з планування;

• консультант з економічних питань;

• оглядач з економічних питань.

 

Контактна інформація: завідувач кафедри – т. 0977274661, т. внутр. 0-93, k_еf@dduvs.in.ua.

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 1 628