Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедру створено 26 липня 2013 р. шляхом об’єднання кафедри історії держави і права, кафедри конституційного та міжнародного права й кафедри теорії держави і права

Свій внесок у становлення й розвиток кафедри зробили д.ю.н., проф. О.Ф. Фрицький, д.іст.н., проф. В.М. Заруба, к.ю.н., проф. Ю.А. Ведєрніков, к.ю.н., доц. В.В. Букач, к.ю.н., доц. Л.Л. Лабенська, к.ю.н., доц. М.М. Прийдак, к.ю.н. О.В. Легка, В.С. Грекул, В.М. Лобанов, А.В. Папірна, М.І. Ткачов. У різні роки на кафедрі викладали д.іст.н., доц. В.М. Пекарчук, к.ю.н., доц. В.М. Малишко, к.іст.н. А.О. Щелкунов. Протягом 2015-2016 навчального року кафедру очолював к.ю.н., доц. А.М. Кучук. Нині завідувачем кафедри є д.ю.н., доц. В.О. Боняк..

Науково-педагогічний склад кафедри теорії та історії держави і права факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності ДДУВС має значний досвід педагогічної та практичної діяльності в підрозділах внутрішніх справ, юридичних установах, вищих навчальних закладах України, що дозволяє забезпечити реалізацію державної політики у сфері вищої освіти, проведення на належному рівні навчально-методичної, наукової та організаційної роботи.

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: «Державне будівництво та самоврядування в Україні», «Державне право зарубіжних країн», «Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності», «Захист та дотримання прав і свобод людини в діяльності Національної поліції», «Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Історія держави та права України», «Конституційне право», «Міжнародне право», «Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності», «Муніципальне право», «Нормотворчість в Національній поліції, «Право Європейського Союзу», «Правозастосовча діяльність Національної поліції», «Правозастосування», «Теорія держави та права», «Юридична компаративістика». Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Усі дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені навчально-методичною, навчальною та науковою літературою; сформовано банк лекцій у презентаційній програмі MS PowerPoint. Викладачі кафедри є авторами підручника «Теорія держави та права» (А.М. Кучук, І.А. Сердюк, О.О. Орлова) та навчального посібника за кредитно-модульною системою навчання «Конституційне право України» (В.О. Боняк, В.А. Завгородній, Л.А. Філяніна), яким надано грифи Міністерства освіти і науки України, словника з міжнародного права (С.М. Перепьолкін, Л.А. Філяніна), а також практикуму «Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності» (В.О. Боняк, В.А. Завгородній, С.М. Перепьолкін, Л.А. Філяніна, Ю.В. Христова). На кафедрі під керівництвом доцента, к.ю.н. О.О. Орлової діє науковий гурток курсантів «Правознавець».

Значна увага на кафедрі приділяється профорієнтаційній роботі в школах міста та регіону, а також виховній роботі. Так, доцент кафедри В.А. Завгородній і старший викладач кафедри Ю.С. Завгородня є кураторами-наставниками у навчальних взводах, спрямовують курсантів на дотримання дисципліни та законності, створення позитивного іміджу сучасного поліцейського.

Кафедрою налагоджено активну співпрацю зі спорідненими кафедрами: юридичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, Харківського національного університету внутрішніх справ, Херсонського державного університету та іншими вищими навчальними закладами України.

 

Науково-педагогічний склад кафедри теорії та історії держави і права:

Боняк Валентина Олексіївна, завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент.

Закінчила Запорізький державний педагогічний інститут у 1985 році, юридичний факультет Дніпропетровського національного університету – у 2001 році. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право на тему: «Конституційно-правові засади організації та функціонування органів охорони правопорядку України: проблеми теорії і практики».

Автор більше 90 наукових та навчально-методичних праць. Основні з них: «Органи охорони правопорядку України в сучасному вимірі: конституційно-правовий аспект» (монографія), «Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні» (монографія), «Конституційне право України» (посібник для підготовки до державного іспиту), «Конституційне право України» (навчальний посібник, що рекомендований МОН України для студентів вищих навчальних закладів).

Напрями наукових пошуків: конституційні права і свободи людини й громадянина, гендерна політика, забезпечення прав людини правоохоронними органами.

 

Кучук Андрій Миколайович, професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчив Юридичну академію МВС України у 2002 році. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на тему: «Теоретико-правові аспекти правоохоронної діяльності в Україні».

Автор більше 80 наукових та навчально-методичних праць. Основні з них: «Теорія держави і права» (підручник), «Юридична деонтологія» і «Теорія держави і права» (навчальні посібники), що рекомендовані МОН України, «Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-правовий аспект» (монографія), «Теорія держави права. Навчальний посібник для підготовки до державного іспиту».

Напрями наукових пошуків: методологія правознавства, правовий поліцентризм.

 

Сердюк Ігор Анатолійович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчив Донецький інститут внутрішніх справ у 1997 році. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на тему: «Правоохоронні відносини: поняття, особливості та види».

Автор більше 60 наукових та навчально-методичних праць. Основні з них: «Основи теорії правоохоронних відносин» (монографія), «Теорія держави і права» (підручник), «Теорія держави і права» (навчальний посібник), що рекомендовані МОН України, «Теорія держави права. Навчальний посібник для підготовки до державного іспиту».

Напрями наукових пошуків: правовідносини, юридичні факти, правові акти.

 

Перепьолкін Сергій Михайлович, старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, старший лейтенант поліції.

Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого у 2003 році. У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право на тему: «Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав». Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць. Основні з них: «Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку» (співавтор колективної монографії); «Науково-практичний коментар до Митного кодексу України» (співавтор); «Митне право України» (навчальний посібник, рекомендований МОН України); «Практикум з міжнародного права» (навчальний посібник).

Напрями наукових пошуків: міжнародне співробітництво, міжнародне митне право.

 

Завгородній Віталій Анатолійович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, майор поліції.

Закінчив Юридичну академію МВС України (м. Дніпропетровськ) у 2005 році. У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Адміністративно-правове регулювання взаємодії органів внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції». Автор більше 45 наукових та навчально-методичних праць. Основні з них: «Правове регулювання взаємодії ОВС та громадських організацій у протидії корупції» (монографія), «Конституційне право України» (навчальний посібник), що рекомендований МОН України для студентів вищих навчальних закладів.

Напрями наукових пошуків: забезпечення прав і свобод людини, реалізація рішень Європейського Суду з прав людини.

 

Сердюк Лілія Миколаївна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчила Донецький інститут внутрішніх справ у 1997 році. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право на тему: «Реалізація конституційного права людини та громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського Суду з прав людини».

Автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць. Основні з них: «Реалізація конституційного права людини та громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського Суду з прав людини» (монографія); «Основи правознавства» (навчальний посібник); «Конституційне право України» (навчальний посібник для підготовки до державного іспиту).

Напрями наукових пошуків: відповідальність у конституційному праві; права та свободи людини і громадянина; судовий захист прав і свобод людини і громадянина.

 

Філяніна Людмила Анатоліївна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчила Дніпропетровське училище міліції у 1994 році, Національну академію внутрішніх справ (м. Київ) – у 1998 році, Національний університет внутрішніх справ (м. Харків), магістратура – у 2000 році. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право на тему «Інститут видачі злочинців в угодах держав СНД: проблеми та перспективи». Автор більше 40 наукових та навчально-методичних праць.
Напрями наукових пошуків: міжнародне право, міжнародне кримінальне право, екстрадиція.

 

Орлова Олена Олександрівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Закінчила Юридичну академію МВС України у 2002 році. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на тему: «Правове виховання та роль у його здійсненні (теоретичні та практичні аспекти)».

Автор більше 35 наукових та навчально-методичних праць. Основні з них: «Теорія держави і права» (підручник), «Теорія держави і права» (навчальний посібник), що рекомендовані МОН України, «Теорія держави права. Навчальний посібник для підготовки до державного іспиту».

Напрями наукових пошуків: правове виховання, правове мислення.

 

Христова Юлія Вікторівна, старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції.

Закінчила Запорізький юридичний інститут МВС України у 2002 році. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему: «Кримінальна відповідальність за групові злочини».

Автор більше 50 наукових та науково-методичних праць. Основні з них: «Правова статистика» (навчальний посібник), «Довкілля як об’єкт кримінально-правової охорони» (навчальний посібник), які рекомендовані МОН України для використання у вищих навчальних закладах, «Зарубіжний досвід організації співпраці омбудсмана з юридичними ВНЗ щодо здійснення просвітницької діяльності», «Зарубіжний досвід захисту прав людини у громаді муніципальним омбудсманом».

Напрями наукових пошуків: права людини, інститут омбудсмана.

 

Завгородня Юлія Степанівна, старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, майор поліції.

Закінчила Юридичну академію МВС України (м. Дніпропетровськ) у 2003 році. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» на тему: «Сучасні тенденції злочинності дітей та діяльність органів внутрішніх справ щодо її запобігання». Автор близько 20 наукових праць. Основні з них: «Проблеми формування позитивного іміджу поліції у сучасному суспільстві», «Генеза та особливості правового забезпечення прав дитини на міжнародному та національному рівні», «Особливості отримання статусу біженця в Україні та Польщі» (наукові статті).

Напрями наукових пошуків: забезпечення прав дитини Національною поліцією, звичаєво-традиційна правова сім’я.

 

Долгорученко Катерина Олегівна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права.

У 2011 році закінчила історичний факультет Криворізького державного педагогічного університету, у 2015 році – аспірантуру за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Нацистська антисемітська пропаганда у друкованих засобах на території генерального округу «Дніпропетровськ» (1941-1943 роки)». Автор 6 наукових статей, що опубліковані у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях.

Напрями наукових пошуків: Україна у роки нацистської окупації, нацистська пропаганда на території Райхскомісаріату «Україна» (1941-10943 роки), загальна антисемітська пропаганда Третього Райху, організація та діяльність пропагандистського спецвідділу «Вінета» на окупованому Сході.

 

Мороз Юлія Григорівна, викладач кафедри.

У 2009 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, у 2016 році – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Автор 3-х наукових праць.

Напрями наукових пошуків: забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності; конституційно-правова відповідальність; інститут імпічменту (національні і міжнародні аспекти).

 

Тел.: (056) 370-29-16

Адреса електронної пошти: k_tidp@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 3 243