Кафедра цивільно-правових дисциплін

Свої витоки кафедра бере з циклу юридичних дисциплін Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції. Цикл у різні роки очолювали І.С. Чубар, М.О. Куделя, Л.І. Камишов; кафедрою керували свого часу к.ю.н., доц. В.В. Васильченко, М.М. Мухоїд, к.ю.н., доц. С.О. Тіщенкова, к.ю.н., доц. І. Е. Берестова. Кафедру цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського юридичного інституту МВС України було створено у 1998 році.

З того часу вона неодноразово зазнавала організаційних змін. 

З травня 2006 р. утворено дві кафедри цивільно-правового напрямку – кафедру цивільного права і процесу у складі факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та кафедру цивільно-правових дисциплін у складі юридичного факультету (з підготовки за денною формою навчання фахівців-юристів із числа цивільних осіб). Відтоді кафедру цивільно-правових дисциплін очолювали к.ю.н., доц. Г.Л. Кохан, к.іст.н, доц. Л.А. Литовченко, М.М. Чабаненко, д.ю.н., проф. С.О. Короєд., к.ю.н., доц. Т.М. Лежнєва.

Діяльність кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ організована відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту, «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 07.08.2002 № 450, наказу МВС України «Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС» від 14.02.2008 № 62, Статуту університету, Положення про кафедру цивільно-правових дисциплін.

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

Сьогодні науково-педагогічний склад кафедри цивільно-правових дисциплін є таким:

завідувач кафедри – к.ю.н., доц. Золотухіна Л.О.;

професор кафедри – к.ю.н., Нестерцова-Собакарь О.В.;

доценти кафедри – к.е.н., доц. Калініченко  З.Д.; к.ю.н., доц. Новосад А.С.; к.ю.н., доц. Поліщук М.Г.;

старші викладачі кафедри – к.ю.н., Косяченко К.Е.; к.ю.н., Бондар О.С.; Тимченко Л.М.;

викладачі кафедри –Андрієвська Л.О.; Карпенко Р.В. ;

старший лаборант кафедри –Сизоненко Ю.О.

 

Золотухіна Лілія Олександрівна

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Золотухіна Лілія Олександрівна.

У 2003 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. В 2003-2006 роках – аспірант кафедри трудового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Договірні форми реалізації соціально-економічних прав та інтересів працівників в Україні» (наукова спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). В 2013 р. присвоєне вчене звання доцента.

В 2006-2009 роках – асистент кафедри трудового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого; з 2009 року – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін. У 2015 році – очолювала кафедру господарсько-правових дисциплін. З 2018 року – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін.

Член Української асоціації фахівців трудового права з 2004 року.
Викладає дисципліни: «Трудове право», “Право соціального забезпечення” “Теоретико-прикладні проблеми трудового права”.

 

Нестерцова-Собакарь Олександра Володимирівна, к.ю.н., професор кафедри.

У 1998 році закінчила юридичний факультет Донецького національного університету. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 − теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, на тему: «Правове становище жінки на українських землях у складі Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.».

У 2011 році присвоєне вчене звання доцента.

Педагогічний стаж складає 18 років. За цей період обіймала посади науково-педагогічних працівників: від викладача до доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України.

З вересня 2015 року − доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Є автором понад 30 наукових та науково-методичних праць, підручника «Міжнародне приватне право», який рекомендований Міністерством освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного та сімейного права.

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Цивільний процес».

 

Новосад Анастасія Сергіївна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

У 2002 році закінчила Юридичну академію МВС України, у 2003 році магістратуру Юридичної академії МВС України.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 − кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему: «Кримінальна відповідальність за незаконний обіг зброї».

Педагогічний стаж складає 13 років. За цей період обіймала посади науково-педагогічних працівників: від викладача до доцента кафедри цивільного права та процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Є автором понад 20 наукових та науково-методичних праць, підручників «Цивільне право України (Загальна частина)», «Цивільний процес: загальна частина», які рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів: проблемні питання цивільного та цивільно-процесуального законодавства.

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Цивільний процес», «Організація позовної роботи», «Теоретико-прикладні проблеми цивільного судочинства», «Виконавче провадження».

 

Калініченко Зоя Дмитрівна, доцент кафедри, кандидат економічних наук.

У 1981 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Планування народного господарства».

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг, на тему: «Оцінка інвестиційного потенціалу та інвестиційної привабливості підприємств».

У 2005 році присвоєне вчене звання доцента.

Педагогічний стаж складає 33 роки. За цей період обіймала посади науково-педагогічних працівників: від викладача до доцента кафедри Донецького національного університету. Пройшла стажування в рамках Європейської програми ТАSIC, у т. ч. у Франції у 1995 році.

З 2016 року доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Є автором 68 наукових праць, серед яких навчальний посібник «Стратегічне управління підприємством» , що рекомендований Міністерством освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів: стратегічний розвиток підприємств, підприємницька діяльність, корпоративне управління.

Викладає дисципліни: «Судова бухгалтерія», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Правове регулювання торгівельно-посередницької діяльності», «Податкове право».

 

Поліщук Марина Геннадіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

У 2002 році закінчила Запорізький національний технічний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит»,та здобула кваліфікацію – «фінансист».

У 2006 році закінчила Міжрегіональну Академію Управлінням Персоналом, за спеціальністю «правознавство» , кваліфікація – «юрист».

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07– адміністративне право і процес;фінансове право; інформаційне право на тему: «Захисник в адміністративному процесі під час розгляду справ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Науково-педагогічний стаж складає 6 років. За цей період обіймала посади науково-педагогічних працівників: від викладача до завідувача кафедри Дніпропетровського Інституту Міжрегіональної Академії Управлінням Персоналом.

З 2017 року доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Є автором понад 20 наукових та науково-методичних праць, підручників та монографій.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного процесу та римське право.

Викладає дисципліни: «Цивільний процес», «Римське право», «Правове регулювання відносин власності», «Житлове право», «Організація діяльності юридичної служби».

 

Косяченко Ксенія Едуардівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри.

У 2014 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Здобула кваліфікацію «Бакалавр».

З 2014 по 2015 рік навчалася у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». Здобула кваліфікацію «Магістр».

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07-адміністративне право і процес; інформаційне право; фінансове право на тему: «Фінансово-правовий статус бюджетних установ в Україні».

Є автором 9 наукових праць.

З 2018 року старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного та сімейного права, трудові правовідносини.

Викладає дисципліни: «Цивільний процес», «Цивільне та сімейне право», «Трудове право».

 

Бондар Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри.

У 2010 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист.

З 2005 по 2010 – навчався у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ України.

З жовтня 2010 по січень 2011 – юрисконсульт відділу юридичного забезпечення Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України.

З серпня 2011 по липень 2013 – старший інспектор докторантури та ад’юнктури (аспірантури) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України.

З вересня 2014 по серпень 2015 – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України.

З вересня 2018 – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України.

Є автором 9 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення, правове регулювання цивільних правовідносин.

Викладає дисципліни: «Римське право», «Трудове право», Цивільний процес».

 

Тимченко Лілія Михайлівна, старший викладач кафедри.

У 2005 році закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальностями «Правознавство» і «Фінанси».

З 2007 року – викладач на кафедрі економічної теорії ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету».

З 2008 року – викладач на кафедрі охорони праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В.Лазаряна.

З 2017 року – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Є автором понад 25 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: трудові та соціальні правовідносини, адміністративні послуги органів влади.

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення».

 

Андрієвська Людмила Олексіївна, викладач кафедри.

У 2007 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». У 2008 році закінчила магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». З 2007 по 2010 рік працювала у слідчих органах Дніпропетровського міського управління, з 2012 по 2016 рік працювала в органах прокуратури.

З 2016 року – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Є автором 8 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного права та процесу.

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Цивільний процес», «Теоретико-прикладні проблеми виконавчого провадження».

 

Карпенко Роман Валерійович, викладач кафедри.

У 2012 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» (диплом з відзнакою).

У 2013 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» (диплом з відзнакою).

З 2016 року – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Працює над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес; криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність, на тему: «Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень, учинених неповнолітніми».

Є автором 9 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: проблеми теорії цивільного процесу, правове регулювання цивільних та житлових правовідносин.

Викладає дисципліни: «Цивільний процес», «Спадкове право», «Житлове право», «Римське право».

 

Кафедра забезпечує підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за напрямком «Право» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство». Кафедра виконує навчально-методичну, науково-дослідну, виховну роботу, а також викону своє основне завдання – викладання закріплених за нею навчальних дисциплін. Кафедра здійснює підготовку здобувачів та аспірантів за науковою спеціальністю 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення.

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: «Виконавче провадження в Україні», «Екологічне право», «Житлове право», «Інтелектуальна власність», «Міжнародне приватне право», «Нотаріат України», «Право інтелектуальної власності», «Правове регулювання відносин власності», «Практикум зі складання цивільно-процесуальних документів», «Римське право», «Сімейне право», «Спадкове право», «Теоретико-прикладні проблеми цивільного судочинства», «Цивільне право», «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Організація позовної роботи», «Господарське право», «Митне право», «Земельно-правовий процес», «Господарський процес», «Проблемні питання застосування трудового законодавства», «Право соціального забезпечення», «Теоретико-прикладні проблеми трудового права», «Трудове право», «Фінансове право», «Податкове право», «Правові засади функціонування фінансового ринку», «Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств», «Юридична служба в організаціях приватного та публічного права», «Міжнародний комерційний арбітраж» «Цивільне та торгівельне право зарубіжних країн».

Науково-педагогічні працівники кафедри регулярно залучаються до керівництва практикою студентів та до участі в роботі державних екзаменаційних комісій.

Кафедра підтримує тісні наукові та навчально-методичні зв’язки зі спорідненими кафедрами Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного гірничого університету, Університету митної справи та фінансів, Запорізького національного університету, Запорізького національного технічного університету, Львівського держвного університету внутрішніх справ, Національного університету «Львівська політехніка», Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна», Одеським державним університетом внутрішніх справ, Класичним приватним університетом.

До проведення навчальних занять з дисциплін кафедри, рецензування навчально-методичних матеріалів, інших форм роботи регулярно залучаються практичні працівники юридичного профілю. Налагоджено плідну співпрацю кафедри з Апеляційним судом Дніпропетровської області, Дніпропетровським окружним адміністративним судом, адвокатами, нотаріусами та іншими практичними працівниками за профілем кафедри.

Перспективними напрямками наукових досліджень кафедри є проблеми цивільного права, цивільного процесуального права, сімейного права, спадкового права, міжнародного приватного права, трудового права, екологічного та земельного права тощо. Так, серед наукових здобутків науково-педагогічного складу кафедри є чимала кількість монографій, навчальних посібників та підручників, конспекти лекцій тощо.

На кафедрі діє студентський науковий гурток «Цивіліст». Результати наукових досліджень здобувачів вищої освіти проходять апробацію на науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, круглих столах, що проводяться на базі кафедри та університету, інших вищих навчальних закладів тощо.

Вікторина з цивільного процесу із студентами 4-го курсу
Вікторина з цивільного процесу із студентами 4-го курсу.
Студенти 4-го курсу відвідали Красногвардійський районний суд разом з викладачем
Студенти 4-го курсу відвідали Красногвардійський районний суд разом з викладачем.
Відвідування практичним працівником семінарського заняття з цивільного права
Відвідування практичним працівником семінарського заняття з цивільного права.
Кафедра цивільно-правових дисциплін
Після проведення модельного судового засідання разом з гостями.
Підписання меморандуму про співпрацю з Шевченківською районною радою у місті Дніпро
Підписання меморандуму про співпрацю з Шевченківською районною радою у місті Дніпро.

26.02.2019 науково-педагогічними працівниками кафедри цивільно-правових дисциплін було запрошено учнів 9-11 класів для підготовки учасників до олімпіади з права. Також в рамках профорієнтаційної роботи учням було роздано буклети ДДУВС та подаровано підручник з Римського права для шкільної бібліотеки.

Кафедра цивільно-правових дисциплін

З учнями було відвідано зал судових засідань.

Кафедра цивільно-правових дисциплін

В рамках підготовки учасників до олімпіади з права, з учнями було проведено заняття, на якому вони спілкувалися з викладачами, а також вирішували тестові та практичні завдання.

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Адреса електронної пошти: k_cpd@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

 


Кількість переглядів сторінки: 12 369