Кафедра психології

Кафедра психології факультету соціально-психологічної освіти та управління ДДУВС була створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 08.05.2018 № 384 та наказу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 16.05.2018 № 400 «Про оголошення переліку змін у штатах університету».

Кафедра психології – базовий структурний підрозділ університету, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями 053 «Психологія», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність».

Кафедра є випусковою за спеціальністю 053 «Психологія», спеціалізації «Юридична психологія», «Психологія управління та бізнесу» (денна та заочна форма навчання для здобувачів, що навчаються на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти).

 

Основними завданнями кафедри є:

– підготовка конкурентоспроможних фахівців-психологів,

– забезпечення навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу на всіх факультетах Університету,

– проведення навчальної, методичної, виховної, наукової та організаційної роботи відповідно до програм підготовки фахівців в Університеті та профілю кафедри.

 

Кафедра є основним осередком навчальної та навчально-методичної роботи Університету. На кафедрі працюють викладачі близьких за змістом дисциплін, які приймають колективні рішення, спрямовані на покращення змісту та методики викладання.

Кафедра психології об’єднує висококваліфікованих фахівців, серед яких 3 доктори наук із вченим званням професора, 4 кандидатів наук, із яких 4 мають вчене звання доцента.

У своїй діяльності кафедра психології сповідує творчий, гуманістичний, особистісно-центрований, «суб’єкт-суб’єктний» підхід до здобувачів вищої освіти. Акцент робиться на формуванні творчої індивідуальності здобувача вищої освіти, на саморозвитку та особистісному й професійному зростанні. Основними принципами навчального процесу є діалогічність та розвивальний характер навчання, застосування активних методів, співробітництво, співтворчість та спільний пошук істини.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Психологія», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Вступ до спеціальності», «Загальна психологія», «Психологія управління», «Юридична конфліктологія», «Юридична психологія» «Загальна психологія», «Професійно-психологічна підготовка працівників служб безпеки», «Народна психологія», «Анатомія та фізіологія людини», «Когнітивна психологія», «Психофізіологія», «Вікова психологія та психологія розвитку», «Основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність», «Організаційна психологія», «Педагогіка», «Історія психології», «Стресостійкість».

Сьогодні колектив кафедри складається з таких працівників: завідувач кафедри – Сушенцева Л.Л., д.пед.н, проф., Агарков О.А.-д.політ.н.,проф., Комар Т.В., д.психол.н., проф., Гальцева Т.О., к.психол.н., доц., Маркіна Л.Л., к.пед.н.,доц., Кайко В.І., к.психол.н.,доц.., Пашкова Г.Г., к.держ.упр., Шумейко О.М.,викладач.

 

Завідувач кафедри психології – Сушенцева Лілія Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор.

Сушенцева Лілія Леонідівна

У науковому доробку Сушенцевої Л. Л. понад 204 наукові праці (у т.ч. 5 монографій, 3 електронних підручника, 2 навчальних посібника, 2 авторських навчальних програми з грифом МОН України, 8 методичних рекомендацій, 187 статей і тез).

Закінчила Криворізький державний педагогічний інститут (1982р.), факультет загальнотехнічних дисциплін. Кваліфікація: вчитель загальнотехнічних дисциплін.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Управління системою методичної роботи в сучасному професійно-технічному училищі», доцент з 2002року.

У 2012році захистила докторську дисертацію за темою: «Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах».

Викладає дисципліни: «Педагогіка та психологія вищої школи», «Основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність».

Загальний стаж науково-педагогічної діяльності складає понад 20 років. Має сертифікати підвищення кваліфікацій Вища школа інформатики і професіоналізму (м. Лодзь, Польща), тема «Інструменти підтримки мобільності науковців і фінансові перспективи ЄС на 2014-2020рр». Тернопільський національний університет ім. В.Гнатюка, центр дистанційного навчання та новітніх освітніх технологій, тема «Технології дистанційного он-лайн навчання».

 

Гальцева Тетяна Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри

Закінчила Київський державний університет ім. М.Горького в 1988р. кандидат психологічних наук 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Закінчила докторантуру у Київському національному університеті ім.Тараса Шевченко у грудні 2017 р. Має понад 28 років науково-педагогічного стажу. Автор 77 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Юридична конфліктологія», «Вікова психологія», «Вступ до спеціальності». «Психологічне консультування», «Психологічна корекція», «Психодіагностика».

Сфера наукових інтересів – психологія управління, вікова та педагогічна психологія, соціальна психологія.

 

Маркіна Лідія Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Маркіна Лідія Леонідівна

Закінчила Чечено-Інгушський державний університет, 1977 р. «Історик», викладач історії та суспільствознавства», викладач історії та суспільствознавства.

Кандидат педагогічних наук, 12.00.1 – теорія та історія педагогіки. Тема: «Принцип історизму як засіб гуманізації професійної освіти».

Має понад 20 років науково-педагогічного стажу. Автор 50 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність», «Психологія», «Організаційна психологія», «Юридична психологія». «Педагогіка», «Народна психологія».

Сфера наукових інтересів – юридична психологія, вікова та педагогічна психологія, соціальна психологія.

 

Кайко Валерій Іванович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Кайко Валерій Іванович

Закінчив у 1990 році Дніпропетровський державний університет, кваліфікація «Інженер-механік», спеціальність «Двигуни літальних апаратів».

Кандидат психологічних наук, 2000 рік, спеціальність 19.00.09 – психологія роботи в особливих умовах.

Має понад 20 років науково-педагогічного стажу. Автор 30 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Психологія», «Юридична психологія», «Професійно-психологічна підготовка співробітників правоохоронних органів», «Народна психологія».

Сфера наукових інтересів – актуальні проблеми юридичної психології, питання характеристики особистості за почерком, сфера використання поліграфа в діяльності правоохоронних органів.

 

Шумейко Олександр Михайлович – викладач кафедри

Шумейко Олександр Михайлович

Закінчив у 2005р. Донецький національний університет за спеціальністю “Психологія”. Кваліфікація магістр психології, диплом з відзнакою. У 2014 році отримав другу вищу освіту в Дніпропетровській державній фінансовій академії за спеціальністю “Фінанси і кредит” (спеціалізація “Державні фінанси”).

Закінчив денну аспірантуру Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ). Працює над кандидатською дисертацією з політичної психології (спеціальність 19.00.11).
Науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти складає 11 років. Автор 20 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: “Юридична психологія”, “Професійно-психологічна підготовка працівників служб безпеки”, “Психологія”.

Сфера наукових інтересів – питання становлення “Я-концепції” політиків, соціальна та політична психологія, політичний іміджмейкінг, психологічні аспекти політичної пропаганди та реклами.

Відзнаки та нагороди:

1. Ѓрант Президента України для обдарованої молоді.

2. Премія Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування.

3. Почесна грамота Кабінету Міністрів України.

 

Комар Таїсія Василівна – професор кафедри психології

Комар Таїсія Василівна

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, 1991 р., спеціальність – педагогіка і психологія (шкільна), кваліфікація – викладач – дослідник з педагогіки і психології.

Кандидат психологічних наук, 2004р, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема дисертації: «Особистісна рефлексія як чинник соціального становлення підлітків».

Доктор психологічних наук, спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Тема дисертації: «Соціально-психологічні основи професійної зрілості фахівців соціо-номічного профілю».

Науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти складає понад 27 років. Автор 70 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Методика викладання психології», «Загальна психологія з практикумом», «Основи психологічного консультування», «Психологія особистості», «Загальна та соціальна психологія», «Педагогіка та психологія вищої школи».

Сфера наукових інтересів – професійна зрілість особистості, соціальна зрілість особистості, психологія адаптації до навчання студентів з особливими потребами, дискурс саморефлексії, рефлексивна свідомість.

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

 


Кількість переглядів сторінки: 1 445