Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ (далі – НМВ) є самостійним структурним підрозділом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, який виконує покладені на нього завдання у тісній взаємодії з факультетами (інститутом), кафедрами, науковими лабораторіями, відділами університету, а також з іншими навчальними закладами та науковими установами.

Починає свою історію з часу заснування навчального відділу Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції.Першим керівником відділу був Бойко Г.О. (1966-1980). У наступні роки підрозділ очолювали: Зайченко Г.А. (1980-1986), Берестовий Е.В. (1986-1997), Богуславський Г.М. (1998-2003), к.н.д.упр., доц. Баштанник В.В. (2003-2006), Петренко А.В. (2006-2007), д.т.н., проф. Вишня В.Б. (2008-2011), к.ю.н., доц. Солов’євич І.В. (2012-2014), к.ю.н., доц. Салімонов І.М. (2014-2016).

 

З 2016 р. начальником НМВ є к.т.н., доц. Тюря Юлія Іванівна, її заступником – Акімова Олена Олександрівна.

Тюря Юлія Іванівна
Тюря Юлія Іванівна

Адреса електронної пошти НМВ: nmc@dduvs.in.ua

 

До складу НМВ входять такі підрозділи:

Відділення планування навчального процесу

Фахівець – Гнезділова Ольга Анатоліївна

Фахівець – Малихіна Алевтина Ігорівна

Фахівець – Овчаренко Тетяна Григорівна

Фахівець – Черкас Анатолій Олександрович

Провідний фахівець – Гапон Олена Яківна (декрет)

Фахівець – Доновська Юлія Юріївна (декрет)

Адреса електронної пошти: vpnp_nmc@dduvs.in.ua

Завданнями відділення є: розробка спільно з іншими підрозділами НМВ, факультетами (інститутом) та кафедрами проектів освітніх програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня та навчальних планів; формування навчальних планів підготовки фахівців, робочих навчальних планів на навчальний рік; узагальнення пропозицій факультетів (інституту) та формування на їх основі зведеного графіка освітнього процесу на навчальний рік; здійснення спільно з кафедрами та факультетами загального розрахунку обсягів навчальної роботи; контроль за дотриманням кафедрами правил та нормативів розподілу обсягів навчальної роботи між науково-педагогічними працівниками; підготовка розкладів навчальних занять, екзаменаційних сесій, атестації курсантів та слухачів; контроль за дотриманням навчальної дисципліни науково-педагогічними працівниками, курсантами та слухачами; здійснення планових заходів щодо підготовки документів для проходження процедур ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня; узагальнення та аналіз звітів факультетів (інституту), кафедр про результати поточного, модульного та підсумкового контролю успішності курсантів, студентів та слухачів університету; організація замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.

 

Відділення методичного забезпечення навчального процесу

Завідувач відділення – Папірна Алла Віталіївна

Методист – Кошева Олена Юріївна

Фахівець – Мазур Світлана Вікторівна

Провідний фахівець – Вертегел Анастасія Василівна (декрет)

Адреса електронної пошти: vmznp_nmc@dduvs.in.ua

Завданнями відділення є: координація діяльності з проведення навчально-методичних семінарів, круглих столів, курсантських та студентських олімпіад, вікторин, конкурсів тощо; організація постійно діючого семінару з підвищення педагогічної майстерності; здійснення інформаційно-аналітичної роботи, узагальнення та поширення передового досвіду навчально-методичної роботи; організація роботи науково-методичної ради університету; організація та здійснення контролю за підготовкою, поповненням та оновленням навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, що викладаються у здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням, а за окремим дорученням ректора чи проректора за напрямом – кафедр факультету з підготовки фахівців, які навчаються на умовах договору з фізичними чи юридичним особами; аналіз та узагальнення показників кафедр з методичної роботи; вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду методичної роботи; розробка графіка здійснення педагогічного контролю керівництвом університету та досвідченими науково-педагогічними працівниками кафедр університету; здійснення контролю й аналіз результатів проведення педагогічного контролю та взаємних відвідувань навчальних занять науково-педагогічними працівниками кафедр.

 

Відділення практичного навчання

Завідувач відділення – Бабанін Вадим Валерійович, к.ю.н.

Фахівець – Глухоцька Ірина Олександрівна

Адреса електронної пошти: vpn_nmc@dduvs.in.ua

Завданнями відділення є: організація практичного навчання курсантів та слухачів університету, залучення до проведення навчальних занять досвідчених працівників правоохоронних, правозахисних, судових органів, відвідувань спеціальних установ ГУНП в Дніпропетровській області здобувачами вищої освіти та слухачами університету; підготовка проектів наказів, доручень з питань, що належать до сфери діяльності відділення; контроль за діяльністю факультетів, кафедр щодо забезпечення напрямку практичного навчання курсантів та слухачів; сприяння діяльності факультетів, кафедр щодо взаємодії з підрозділами Національної поліції, іншими правоохоронними, правозахисними органами, прокуратурою, судом, юридичними службами підприємств, установ та організацій тощо, залучення їх працівників до освітнього процесу; координація діяльності кафедр щодо проведення додаткової практичної підготовки слухачів та курсантів; узагальнення пропозицій факультетів і кафедр з питань удосконалення практичної підготовки курсантів та слухачів, впровадження інноваційних форм практичного навчання; підготовка звітної документації з напрямку практичного навчання; підготовка доповідей, звітів, довідок та інших матеріалів з напрямку практичного навчання курсантів та слухачів; участь у проведенні інструктажів курсантів та слухачів з питань, пов’язаних з практичним навчанням; узагальнення звітів факультетів щодо результатів проведення практичної підготовки курсантів та слухачів; вибірковий контроль проходження курсантами та слухачами всіх видів практичної підготовки.

 

Відділення впровадження новітніх та інформаційних технологій

Завідувач відділення – Онищенко Віталій Володимирович.

Методист – Бoгoвeнкo Oлeг Mикoлaйoвич.

Адреса електронної пошти: vvnit@dduvs.in.ua

Завданнями відділення є: організація впровадження в освітній процес новітніх та інформаційних технологій; інформаційно-технічне забезпечення проведення мультимедійних лекцій-презентацій; консультування працівників університету щодо роботи з програмним забезпеченням; здійснення інтегрування програмного забезпечення на інтернет-шлюзі та проксі-сервері, налаштування програмного забезпечення на поштових, файлових та веб-серверах; вивчення організації роботи підрозділів університету з метою підвищення продуктивності роботи працівників та зменшення кількості документації на паперових носіях; організація роботи з налагодження, експлуатації та поетапного впровадження комплексів програмних та інформаційно-технічних засобів; інформаційно-технічне забезпечення проведення тренінгів у інтерактивній класній кімнаті; здійснення супроводу впроваджених програм і програмних засобів; забезпечення функціонування електронної бази використання в освітньому процесі новітніх та інформаційних технологій (мультимедійної техніки, інтерактивних методик навчання тощо); аналіз інтернет-сайтів МОН України, МВС України, навчальних закладів з питань впровадження новітніх технологій в освітній процес; налаштування та обслуговування електронної корпоративної пошти навчального закладу.

 

Науково-методична група

Старший науковий співробітник – Любченко Марина Анатоліївна.

Науковий співробітник – Машкова Тетяна Юріївна

Завданнями групи є: підготовка документів для проходження процедур ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня; здійснення моніторингу якості освітньої діяльності університету, її відповідності вимогам стандартів вищої освіти та умовам ліцензування та акредитації.

 

Структура університету

 


Кількість переглядів сторінки: 3 320