Лекції ДДУВС

Лекції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

КАФЕДРИ:

Адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

– Інформація про кафедру.


Конспекти лекцій з дисциплін:

 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ


АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС


АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО


АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС


АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ


БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ


ВЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ


ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ


КВАЛІФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ


ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ


ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ


ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ


ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ


ОФОРМЛЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД


ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАТРИМАННЯ (ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА)


ПРЕВЕНТИВНА (ПРОФІЛАКТИЧНА) ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ


РОБОТА ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ ЗА МЕТОДИКОЮ «BARNAHUS»


СЛУЖБОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ


УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ


Аналітичної економіки та менеджменту

Гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Економічної та інформаційної безпеки

– Інформація про кафедру.


Форма навчання денна

За державним замовленням

Курс 1

Інформаційні технології -ДР

Інформаційні технології – КП, ФЕБ, ПД


Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ФЕБ, ДР


Курс 1 магістратура

Сучасні інформаційні технології – МПД


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮД

Інформаційні системи та технології– Б-ПД

Інформаційні системи та технології– Б-ЕК, МБ-ЕК

Інформаційні системи та технології – Б-М

Інформаційні системи та технології – Б-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – Б-ПУА

Інформаційні системи та технології в діяльності психолога – Б-ПС

Вища математика – Б-ЕК, Б-ПС, МБ-ПС, Б-ПУА

Вища та прикладна математика – Б-М

Мистецтво презентації – Б-ЕК


Курс 2

Основи інформаційної безпеки суб’єктів господарювання – Б-М

Статистика – Б-М

Статистика – Б-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – Б-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – Б-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – Б-ПД

Управління інформаційною безпекою – Б-М


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – М-ПД


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – М-ПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – М-ПД

Формування концепції безпеки підприємництва – М-ПД


Форма навчання заочна

За державним замовленням

Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ЗН-751-753


Курс 1 магістратура

Сучасні інформаційні технології – МПД-ЗН


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮЗ

Інформаційні системи та інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності – ЮЗ-ПД

Інформаційні системи та технології – БЗ-М

Інформаційні системи та технології – БЗ-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – БЗ-ПУА, БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ЕК

Вища математика – БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ПУА

Вища та прикладна математика – БЗ-М

Мистецтво презентації – БЗ-ЕК


Курс 2

Інформаційні системи та технології – БЗ-ЕК

Статистика – БЗ-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – БЗ-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – ЮЗ-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – ЮЗ-ПД


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – МЗПД

Ідентифікація загроз соціально-економічних систем – МЗ-ЕК

Прикладні програмні засоби соціально-економічного призначення – МЗ-ЕК

Сучасні інформаційні технології та їх використання в професійній діяльності – МЗ-ПС

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮЗ


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – МЗПД

Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань – МЗПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – МЗПД

Формування концепції безпеки підприємництва – МЗПД


 

Загальноправових дисциплін

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

– 1 курс ЕК – Основи правових знань


– 1 курс МБ-ЕК – Основи правових знань


– 1 курс МВ – Теорія держави та права


– 1 курс ПД – Теорія держави та права


– 1 курс ПС – Правознавство


– 1 курс ПУА

* Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність

* Теорія держави та права


– 1 курс ЮД

* Деонтологічні основи правоохоронної діяльності

* Методологія наукових досліджень

* Теорія держави та права


– 1 курс ЮД-931 МСН

* Державне будівництво та місцеве самоврядування

* Конституційне право

* Міграційне право

* Теорія влади


– 2 курм Б-М – Правознавство


– 2 курс Б-МВ

* Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність

* Міжнародне публічне право

* Права, свободи та обовязки людини та громадянина

* Теорія влади


– 2 курс ЕК

* Конституційне право

* Методологія наукових досліджень та академвчна доброчесність


– 2 курс ПД

* Адміністративне право та процес

* Державне будівництво та місцеве самоврядування

* Конституційне право

* КПСОЛГ

* Міжнародне право

* Міжнародно-правові стандарти прав людини


– 2 курс ПС – Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність


– 2 курс ПУА

* Адміністративне право

* Конституційне право

* Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність

* Права, свободи та обовязки людини та громадянина


– 2 курс ЮД

* Державне будівництво та місцеве самоврядування

* Конституційне право

* КПСОЛГ

* Міграційне право

* Міжнародно-правові стандарти прав людини


– 3 курс ПД – Адміністративне право та процес


– 3 курс ЮД

* Адміністративне право

* Адміністративний процес

* Міжнародне публічне право

* Право Європейського Союзу

* Теорія влади


– 4 курс ЮД

* Адміністративний процес

* Актуальні проблеми теорії держави та права

* Основи юридичної та клінічної практики

* Порівняльне правознавство

* Практикум зі складання адміністративних процесуальних документів

* Соціологія права


– 5 курс М-ЕК – Методологія наукових досліджень


– 5 курс М-ПС – Методологія наукових досліджень


– 5 курс ПД

* Захист та дотримання прав людини у правоохоронній діяльності

* Методи прийняття упрвлінських рішень

* Соціологія права

* Теорія та практика правозастосування


– 5 курс ЮД

* Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні

* Практика Європейського суду з прав людини

* Теоретико-прикладні проблеми державного управління

* Теорія та практика правозастосування


– 6 курс М-ЮД

* Міжнародний захист прав людини

* Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень)

* Практика Європейського суду з прав людини

* Професійно-правова відповідальність юриста


– 6 курс ПД

* Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень)

* Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні

* Практика Європейського суду з прав людини

* Управління науковими проектами


Заочна форма навчання

– 1 курс БЗ-ЕК

* Конституційне право

* Основи правових знань


– 1 курс БЗ-МВ

* Міжнародне публічне право

* Теорія держави та права


– 1 курс БЗ-ПС – Правознавство


– 1 курс ПУА – Теорія держави та права


– 1 курс ЮЗ – Теорія держави та права


– 1 курс ЮЗ-931 МСН

* Державне будівництво та місцеве самоврядування

* Конституційне право

* Міграційне право

* Міжнародне публічне право

* Теорія влади


– 1 курс ЮЗПД

* Деонтологічні основи правоохоронної практичної діяльності

* Методологія наукових досліджень

* Теорія держави та права


– 2 курс БЗ-ЕК

* Конституційне право

* Методологія наукових досліджень та академвчна доброчесність


– 2 курс БЗ-ПС

* Методологія наукових досліджень та академвчна доброчесність

* Права, свободи та обовязки людини та громадянина

* Правознавство


– 2 курс ЮЗ

* Державне будівництво та місцеве самоврядування

* Конституційне право

* КПСОЛГ

* Міграційне право

* Міжнародне публічне право

* Міжнародно-правові стандарти прав людини


– 2 курс ЮЗПД

* Адміністративне право та процес

* Державне будівництво та місцеве самоврядування

* Конституційне право

* КПСОЛГ

* Міжнародне право

* Міжнародно-правові стандарти прав людини


– 3 курс ЮЗ

* Адміністративне право

* Адміністративний процес

* Міжнародне публічне право

* Право Європейського Союзу

* Теорія влади


– 3 курс ЮЗПД – Адміністративне право та процес


– 4 курс ЮЗ

* Адміністративний процес

* Актуальні проблеми теорії держави та права

* Основи юридичної та клінічної практики

* Порівняльне правознавство

* Практикум зі складання адміністративних процесуальних документів

* Соціологія права


– 5 курс МЗ-ЕК – Методологія наукових досліджень


– 5 курс МЗ-ПД

* Захист та дотримання прав людини в правоохороній діяльності

* Методи прийняття упрвлінських рішень

* Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень)

* Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні

* Соціологія права

* Теорія та практика правозастосування


– 5 курс МЗ-ПС – Методологія наукових досліджень


– 5 курс М-ЮЗ

* Конституційно-правова відповідальність

* Організація та методологія наукових досліджень

* Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні

* Професійно-правова відповідальність юриста

* Теорія та практика правозастосування


– 5 курс ЮЗ- 551

* Актуальні проблеми теорії держави та права

* Основи юридичної та клінічної практики

* Порівняльне правознавство

* Практикум зі складання адміністративних процесуальних документів


– 6 курс ЮЗ

* Міжнародний захист прав людини

* Практика Європейського суду з прав людини

* Публічна служба в Україні


– 6 курс ЮЗПД

* Міжнародний захист прав людини

* Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень)

* Практика Європейського суду з прав людини


Криміналістики, судової медицини та психіатрії

– Інформація про кафедру.


 

ФПФЕПБ:

1 КУРС

3 КУРС


 

ФПФОДР:

1 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФПКП:

1 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФППД:

1 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФЗН ПП ННІ ПОЗН:

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС

5 КУРС


 

Кримінально-правових дисциплін

– Інформація про кафедру.


073 Менеджмент:

Робота з інформацією з обмеженим доступом


081 Право:

Конспект лекцій з кримінології – Право

Конспект лекцій – СПОУ

Конспект лекцій – Адвокатура України – Право

Конспект лекцій – Криміналістика

Конспект лекцій – Кримінальне право – 3 курс – Право

Конспект лекцій – Кримінальне право – загальна частина

Конспект лекцій – Кримінальний процес

Конспект лекцій – Практикум зі складання процесуальних документів


Правоохоронна діяльність:

Конспект лекцій з кримінології – Правоохоронна діяльність

конспект лекцій – НСБ

Конспект лекцій – ПЗЩДНСБН

Конспект лекцій – СПОУ

Конспект лекцій – Адвокатура України

Конспект лекцій – Криміналістика

Конспект лекцій – Кримінальний процес

Конспект лекцій – Практикум зі складання процесуальних документів

Конспект лекцій – СТвПД – 2019

Конспект лекцiй – Кримiнальне право – Особлива частина – правоохоронна дiяльнiсть

Конспект лекцiй – Кримiнальне право – Правоохоронна дiяльнiсть – Загальна частина

Конспект лекцій – ПоОРД


 

Кримінального права та кримінології

– Інформація про кафедру.


Конспекти лекцій з дисциплін:

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО -ЗН-751-754


АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО


АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА


ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО -ДР-641-642-КП-641-645


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО -ЗН-551-552


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО -ЗН-734-735


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО -ПД-641-642


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО -ПД-731


КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ПІДСЛІДНИХ НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ


Кримінальне право -ДР-741-743-ФЕБ-741-743


Кримінальне право -ДР-841-842-ФЕБ-841-842-КП-841-842


Кримінальне право -ЗН-651-654


Кримінальне право -ЗН-841-843


Кримінальне право -ПД-831-834


КРИМІНОЛОГІЯ -ДР-741-743-ПД-641-642


КРИМІНОЛОГІЯ -ЗН-651-654


ЮВЕНАЛЬНА ПРЕВЕНЦІЯ -ПД-641-642


КРИМІНОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ -ЗН-734-735


КРИМІНОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ -ПД-731


 

Кримінального процесу

Міжнародних відносин та туризму

Психології та педагогіки

Соціально-гуманітарних дисциплін

Спеціальної фізичної підготовки

Тактико-спеціальної підготовки

Теорії та історії держави і права – (40)

– Інформація про кафедру.


– Конспекти лекцій з дисциплін:

✎ ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ТА САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (Для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (Для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (Для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ ЗАХИСТ ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ (Для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ ЗАХИСТ ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (Для слухачів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ (Для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ (Для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ (Для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ (Для здобувачів вищої освіти спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ (Для здобувачів вищої освіти факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН спеціальності 6.030402 Правоохоронна діяльність).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (Для слухачів факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (Для слухачів факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (Для слухачів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО (Для курсантів 1-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО (Для курсантів 1-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності).


✎ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО (Для курсантів 1-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО (Для курсантів 2-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО (Для слухачів 2-го курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО (Для слухачів 2-го курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (Для курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (Для курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів органів досудового розслідування).


✎ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (Для курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів органів досудового розслідування).


✎ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (Для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО (Для слухачів магістратури факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ НОРМОТВОРЧІСТЬ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ (Для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету № 1 ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальність 262 Правоохоронна діяльність).


✎ ПРАВОЗАСТОСОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ (Для слухачів 1 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН), (Презентації).


✎ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ (Для слухачів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (Для курсантів 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (Для курсантів 3 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (Для магістрів 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (Для слухачів 3 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (Для слухачів 4 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (Для слухачів 5 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА (Для слухачів факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА (Для слухачів факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності).


✎ ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА (Для слухачів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА (Для слухачів факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ННІ ПОЗН).


✎ ЮРИДИЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА (Для слухачів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


Українознавства та іноземних мов

Фізичного виховання

Фінансово-економічної безпеки

Цивільно-правових дисциплін

– Інформація про кафедру.


Конспекти лекцій з дисциплін:

 

✎ Аграрне право (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Виконавче провадження (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Господарське право (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Господарський процес (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Житлове право (3к) (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Земельне право (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Інтелектуальна власність (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Міжнародне приватне право (4к) (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Нотаріат України (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Право інтелектуальної власності (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Право соціального забезпечення (5к) (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Практикум зі складання цивільно-процесуальних документів (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Римське право (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Сімейне право (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Теоретико – прикладні проблеми трудового права (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Теоретико-прикладні проблеми цивільного судочинства (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Трудове право (081 Право, для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Трудове право (ПД) (262 Правоохоронна діяльність, для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Цивільне та сімейне право (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Цивільне право (2к) (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Цивільне право (3к) (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Цивільний процес ((3к), для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Цивільний процес ((4к), для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Правові основи підприємницької діяльності (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Теоретико-прикладні проблеми виконавчого провадження (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


 

Цивільного права та процесу

– Інформація про кафедру.


Конспекти лекцій:

✎ Господарське право для ЗВО ФПФПД (Спеціальність 262), ФПФПКП та ФПФПНП ННІ ЗНПК (Спеціальність 081).


✎ Екологічне право для ЗВО ФПФОДР, ФПФПКП та ФПФПНП ННІ ЗНПК (Сеціальність 081).


✎ Екологічне право для ЗВО ФПФПНП ННІ ЗНПК (Спеціальнсть 6.030401).


✎ Право інтелектуальної власності для магістрів 1 року навчання Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність.


✎ Трудове право для ЗВО ФПФОДР (Спеціальінсть 081 право).


✎ Трудове право для ЗВО ФПФППД та ФПФПНП ННІ ЗНПК (Спеціальність 262 правоохоронна діяльність).


✎ Фінансове право для ЗВО ФПФОДР ФПФПКП Спеціальність 081 Право.


✎ Фінансове право для ЗВО ФПФПНП ННІ ЗНПК Спеціальність 6.030401.


✎ Цивільне право та процес для ЗВО ФПФЕБ ФПФОДР ФПФПКП (Спеціальність 081).


✎ Цивільне право та процес для ЗВО ФПФПД (Спеціальність 262).


✎ Цивільне право та процес для ЗВО ФПФПНП ННІ ЗНПК 2 курс Спеціальність 262.


✎ Цивільне право та процес для ЗВО ФПФПНП ННІ ЗНПК 3 курс Спеціальність 081.


✎ Цивільне право та процес для ЗВО ФПФПНП ННІ ЗНПК 4 курс Спеціальність 081.


Навчально-методичні матеріали ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 106 546