Лекції та інші навчально-методичні матеріали Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності.

Кафедра аналітичної економіки та менеджменту

Інформація про кафедру.


Анотації вибіркових дисциплін (бакалавр, молодший бакалавр)


Каталог розроблених силабусів освітніх компонентів ОПП:
“Ефективність захисту соціально-економічних систем”
“Економіка”, “Менеджмент”


Бакалаври 051 Економіка 2021


Бакалаври 051 Економіка (Іноземні громадяни)


Молодші бакалаври 051 Економіка 2021


Обсяги навчальних дисциплін 2021-2022


Бакалаври 051 Економіка ОПП 2021


Молодші бакалаври 051 Економіка ОПП 2021


Освітні компоненти 073 Менеджмент ОПП 2020
Economic theory 2020
Економіка і фінанси підприємства
Економіко-математичні методи та моделі
Економічні ризики та методи їх вимірювання
Фінансово-економічна безпека
HR-менеджмент
Іноземна мова
Introduction to the speciality
Логіка
Методи прийняття управлінських рішень
Планування діяльності підприємства
Правові основи підприємницької діяльності
Теорія управління
Українська мова професійного спрямування
Вступ до спеціальності
Управління потенціалом господарських структур
Вища математика
Економічна теорія
Інвестиційний менеджмент
Інформаційні системи та технології
Історія та культура України
Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств, установ, організацій
Комунікативний менеджмент
Менеджмент і адміністрування
Менеджмент-консалтинг
Міжнародні стандарти безпеки підприємства
Організація та управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання
Політологія
Правознавство
Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки
Статистика
Стратегічний менеджмент
Управління якістю
Фізичне виховання
Філософія
Фінансовий менеджмент


Бакалаври 073 Менеджмент (іноземні громадяни)
БЖД
Вища математика
Етика та естетика бізнесу
Інформаційні системи
Логіка
Політологія
Соціологія
Теорія гендеру
Українська мова як іноземна
Фізвиховання
Філософія
Economic theory 2020
Introduction to the speciality 2020


Бакалаври 073 Менеджмент
Програма та методичні матеріали до комплексного екзамену з дисциплін «Менеджмент і адміністрування», «Економічні ризики та методи їх вимірювання» та «Ризик-менеджмент»
Основи теорії гендеру
Соціологія
Економетрія
Інформаційне право
Податкова система
Податкове право
Бюджетна система України
Бюджетне право
Ринок фінансових послуг
Робота з інформацією з обмеженим доступом
СУЧАСНI IНФ ТЕХНОЛОГIЇ ЗАХИСТУ ДАНИХ
Управління інформаційною безпекою
Фінансове право


Податкова система
Податкове право
Робота з інформацією з обмеженим доступом
Фінансове право


Бюджетне право
Господарське право
Державне та регіональне управління
Економічні ризики та методи іх вимірювання
Етика та естетика бізнесу
ЗЕД та МЕВ
Іноземна мова Б-М-941
Інформаційні системи та технології заочн
Конфліктологія
Логістика
Маркетинг
Методи оцінки та прогнозування економічних процесів
методи прийняття ришень
Мистецтво презентацій
Основи підприємництва
Правознавство
Регіональна економіка
Ризик-менеджмент
Ринок фінансових полуг
Риторика
Статистика
Сучасні інформаційні технології
Теорія безпеки соціально-економічних систем
Теорія управління
Теорія фінансів
Управління інформаційною безпекою
ФЕБ Б-М-841
Фізичне виховання
Філософія
Фінанси, гроші та кредит
Фінансово-економічна безпека
Фінансово-економічний аналіз
Адміністративний менеджмент
Менеджмент безпеки персоналу
Менеджмент і адміністрування
Операційний менеджмент
Стратегія підприємства
Основи інформаційної безпеки суб’єктів господарювання


Антикризове управління
Бюджетна система України
Економетрія
Економіка та фінанси підприємства
Економіко-математичні методи та моделі
Безпека життєдіяльності та охорона праці
Економічна теорія
Філософія
Фізичне виховання
Інформаційні системи та технології
Іноземна мова
Логіка
Програма та методичні матеріали для проходження ознайомчої практики
Політологія
Правознавство
Статистика
Українська мова професійного спрямування
Вступ до спеціальності
Вища математика
Історія та культура України
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Економічна теорія»


051 МАГІСТРИ (ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ)
Актуальні проблеми розвитку соц-ек сист
Аналіз та управління активами та вартістю компанії
Антикризове управління
Економічна безпека бізнесу
Економічні злочини
Інноваційні стратегії територіального розвитку
Інтелектуальна власність
Корпоративне управління
Моделювання економічної динаміки
Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань
Поведінкова економіка
Податковий менеджмент
Правові засади протидії рейдерству
Стратегічне управління
Трансфер технологій
Форензік


051 МАГІСТРИ
Аналіт економіка
Економ безпека соц-екон сист
Ідентифікація загроз
Матем методи та моделі соц-екон систем
Методологія наук дослідж
Педагогіка та психологія вищої школи
Прикладні програмні засоби соц-екон призначення
Проблемно-орієнтований тренінг зі спеціальності
Проектна економіка
Професійна іноземна мова
Стратегічний аналіз
Формування концепції безпеки підприємництва
Переддипломна практика
Методичні рекомендації


Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки.

– Інформація про кафедру.


Форма навчання денна

Форма навчання заочна

 

Кафедра загальноправових дисциплін.

Кафедра криміналістики та домедичної підготовки.

Інформація про кафедру.

 

Актуальні проблеми криміналістики

 

Факультет ПФЕПБ

1 курс

3 курс

4 курс

 

Факультет ФПФОДР

1 курс

3 курс

4 курс

 

Факультет ФПФПКП

1 курс

3 курс

 

Факультет ФПФППД

1 курс

2 курс

3 курс

 

ФЗН ПП ННІ ПОЗН

1 курс

3 курс

4 курс

 

Кафедра кримінально-правових дисциплін.

Інформація про кафедру.

 

Адвокатура України_Право_ЮД-941-945, 031МСН


Актуальні проблеми протидії злочинності


Антикорупційне законодавство Б-ЕК-141


АПЗКЗ М-ПД-221-222


АПЗКЗ_М-ПД-221-222


АПККП ПД М-ПД-121


АПККП_Право М-ЮД-121


Віктимологія Б-ПС-941


ВНСБПО ПД Б-ПД-031-034


Діяльність недержавних служб безпеки ПД_Б-ПД-031-034


Економічні кримінальні правопорушення


Запобігання злочинам у сфері господарської діяльності


Захист прав засуджених


Криміналістика ПД Б-ПД-031-034


Криміналістика_Право ЮД-941-945, 031МСН


Кримінальна юстиція М-ЮД-221-222


Кримінальне право (1, 2 курс)_Загальна частина


Кримінальне право 3-й к. ЮД-041-045, 031МСН


Кримінальне право Право_ОЧ_ ЮД-041-044, 131 МСН


Кримінальне право_ЗЧ_Право_ЮД-141-145, 231МСН


Кримінальне право_ПД_Б-ПД-031-035


Кримінальний аналіз ПД М-ПД-221-222


Кримінальний аналіз ПД-М-ПД-121


Кримінальний процес ПД Б-ПД-031-034


Кримінальний процес Право ЮД-941-945, 031МСН


Кримінологія Право ЮД-941-945, 031МСН


КРИМІНОЛОГІЯ_ПД_2022-2023


Кримінологія_ПД-Б-ПД-031-034


Кримінологія_Право_2022-2023


Міжнародне кримінальне право


НМК АПККП


ОРД ПД Б-ПД-031-034


ОРД ПД Б-ПД-131-135


Основи детективної діяльності Право ЮД-141-144, 231МСН


ПОЗПР_ПД_М-ПД-121


ПОЗПР_Право М-ЮД-121


Право та правоохоронна діяльність


Режим таємності Право ЮД-141-144, 231МСН


РЗІОД_Менеджмент БМ-041_


РЗІОД_ПД_Б-ПД-031-034


 

Кафедра кримінального права та кримінології.

Кафедра кримінального процесу та стратегічних розслідувань.

Кафедра міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін.

Інформація про кафедру.

 

СИЛАБУСИ

 

Військово-політичні аспекти міжнародних конфліктів


Глобалізація та військово-політичні аспекти міжнародних відносин


Глобальні проблеми


Демографія та міграційні процеси в міжнародних відносинах


Державне управління та прийняття зовнішньополітичних рішень


Діаспора та націонал. меншини


Ділова українська мова в пуб. управ. 21-22


Друга іноземна мова


Зовнішньополітичні комунікативні технології


Зовнішня політика Європи


Зовнішня політика і дипломатія України


Зовнішня політика країн Азій, Африки та Латинської Америки


Зовнішня політика країн Північної Америки та Західної Європи


Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ


Іноз мова проф спрямування АСПІРАНТУРА


Іноземна мова (магістратура)


Іноземна мова 1 курс


Іноземна мова 2 курс


Іноземна мова 3 курс


Іноземна мова 4 курс


Іноземна мова АС(з)-141


Інтеграційні та дезорганізаційні процеси в Європі


Інформаційно-аналітична діяльність в МВ


Історія міжнародни відносин


Історія світової культури


Історія та культура України


Країнознавство


Логіка


Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень


Міжнародне гуманітарне співробітництво


Міжнародне право


Міжнародні економічні відносини


Міжнародні організації


Міжнародні організації у сфері забезпечення прав людини


Мова і термінологія наукових досліджень


Німецька мова


Організація науково-дослідної роботи Б-МВ


Основи геополітики та геостратегії


Основи дипломатичного протоколу та етикету


Підготовка курсових робіт


Політична соціологія світу


Політологія


Право в історії філософії


Практика та стажування


Практикум з іноземної мови


Програма комплексного екзамену


Психологія управління


Регіоналістика та етнодемографічні процеси в регіонах світу


Регіональні системи колективної безпеки


Соціологія


Суспільні комунікації в нових геополітичних умовах


Сучасне ділове спілкування іноземною мовою


Теорії цивілізацій та міжнародні конфлікти


Теорія міжнародних відносин


Українська мова професійного спрямування


Українська мова як іноземна


Філософія


Філософія + Логіка


Філософія науки та методологія наукових досліджень


Філософія права


Юридична логіка 1 курс


Юридична логіка 3 курс


Кафедра оперативно-розшукової діяльності.

Кафедра психології та педагогіки

– Інформація про кафедру.


Актуальні проблеми експериментальної психології


Когнітивно-поведінкова терапія


Методика та практика сімейного консультування та психотерапії


Наративна психологія


Педагогічна практика


Переддипломна практика


Психогігієна та психопрофілактика


Психокорекція


Психологічна супервізія


Психологія конкурентоспроможності особистості


Психосоматика


Теоретичні та прикладні аспекти психодіагностики (МЗ-ПС-021)


Тренінг Комунікація-стрес-безпека


Тренінг Розвиток успішності та конкурентоспроможності


КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ (МБ)


ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ (МБ)


ПСИХОЛОГІЯ МАС-МЕДІА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА (МБ)


ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ (МБ)


ПСИХОЛОГІЯ САМОСВІДОМОСТІ (МБ)


ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ (МБ)


СППДП в силових структурах


Психологія спілкування


Практикум із загальної психології 2020


ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ (МБ)


Навчально-науковий семінар


Історія психології


Загальна психологія


Вступ до спеціальності


Вікова психологія та психологія розвитку 2020


Виробнича практика


Анатомія та фізіологія


ППВШ


Психологія


Стресостійкість


Сучасні пед. технології у ВШ


Юридична психологія


Педагогічна психологія


Педагогіка


Психологія упоравління


Психологія залежності


Теорія та практика психологічного консультування


Загальні основи педагогіки


Основи пед. діяльності


Соціальна психологія


Організація роботи психологічної служби


Психологічне забезпечення силових структур


Психофізіологія

 


Лекції для заочного відділення

 


МАГІСТРИ (2021)

Анотації вибіркових дисциплін бакалаври 2021

Бакалаври 2021

ОК 001 Українська мова професійного спрямування

ОК 002 Історія та культура України

ОК 003 Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК 004 Філософія +М Логіка

ОК 005 Анатомія та фізіологія людини

ОК 006 Соціологія

ОК 007 Політологія

ОК 008 Фізичне виховання

ОК 009 Інформаційні системи та технології в діяльності психолога

ОК 010 Правознавство

ОК 011 Педагогіка

ОК 012 Вступ до спеціальності

ОК 013 Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОК 014 Вища математика

ОК 015 Методи багатомірної статистики в психології

ОК 016 Загальна психологія

ОК 017 Історія психології

ОК 018 Вікова психологія та психологія розвитку

ОК 019 Практикум із загальної психології

ОК 020 Основи психодіагностики

ОК 021 Психофізіологія

ОК 023 Соціально-психологічна підтримка діяльності психолога в силових структурах

ОК 024 Соціальна психологія

ОК 025 Юридична психологія

ОК 026 Диференційна психологія

ОК 027 Основи психологічного консультування

ОК 028 Основи психотерапії

ОК 029 Психологія конфліктів

ОК 030 Психологія стресу

ОК 031 Методи дослідження в психології

ОК 032 Клінічна психологія

ОК 033 Основи психокорекції

ОК 034 Психодіагностика сім`ї та сімейне консультування

ОК 035 Основи психореабілітації

ОК 036 Психологічна допомога у надзвичайних ситуаціях

ОК 037 Основи патопсихології

ОК 038 Психологія соціальної роботи

ОК 039 Теорія та практика психологічного тренінгу

ОК 040 Організація психологічної служби

ОК 041 Педагогічна психологія

ОК 042 Експериментальна психологія

ОК 043 Навчальна практика

ОК 044 Програма переддипломної практики

ОК 045 Методичні рекомендації до дипломних робіт

Молодші бакалаври 2021

Кафедра спеціальної фізичної підготовки

Кафедра тактико-спеціальної підготовки.

Кафедра теорії та історії держави і права

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

За державним замовленням

Курс 1

Історія держави та права зарубіжних країн-ДР-141-145, СР-141-142

Історія держави та права України-ДР-141-145, СР-141-142

Історія держави та права-ПД-131-135, КП-131-135

Конституційне право-ДР-141-145_СР-141-142

Конституційне право-ПД-131-135_КП-131-135

Поліцейська деонтологія-ПД-131-135_КП-131-135

Теорія держави та права-ДР-141-145_СР-141-142

Теорія держави та права-ПД-131-135_КП-131-135

Юридична деонтологія-ДР-141-145_СР-141-142


Курс 2

Конституційне право

Міжнародне право-ДР-941-945_ФЕБ-941-942

Міжнародний захист прав людини ДР-041-047, СР-041-043


Курс 4

Міжнародне право


Курс 1 магістри

Актуальні проблеми захисту та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності

Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності-МП-ПД-021

Нормотворча діяльніст -МП-ДР-121

Право Європейського Союзу-М-ДР-121

Правозастосовча діяльність Національної поліції

Публічне право

Юридична компаративістика-М-ДР-121


Курс 2 магістри

Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності


Заочна форма навчання


Анотації вибіркових дисциплін

 

Кафедра українознавства та іноземних мов.

Кафедра управління та адміністрування

Інформація про кафедру.


Програма комплексного атестаційного екзамену (група Б-ПУА-841)


Програма ознайомчої та навчальної практики (бакалаври)


Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи (бакалаври)


Силабуси навчальних дисциплін:

Бакалаврат

Магістратура


2021

Б-ПУА:

Бюджетна політика

Бюджетний процес

Галузеве управління

Глобалізація, євроінтеграція та сталий розвиток суспільства

Державне та регіональне управління

Діалог та медіація

Комунікації в управлінській діяльності

Місцеве самоврядування в системі публічного управління

Податкове регулювання та управління фіскальними ризиками

Публічне управління усфері національної безпеки та оборони

Стратегічне планування розвитку територій

Стратегічне та антикризове управління

Територіальна організація влади

Управління місцевими фінансами в умовах децентралізації влади

М-ПУА:

Бюджетний процес та бюджетна політика

Євроінтеграція міжнародне публічне управління та безпека

Медіація та переговори в публічному управлінні

Методологія наукових досліджень в публічному управлінні

Механізми забезпечення сталого розвитку територій

Планування та прогнозування розвитку територій

Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування

Професійна кар’єра та лідерство в публічній службі

Публічна політика. Право в публічному управлінні

Публічна служба особливого призначення

Публічне управління освітою в Україні

Публічне управління регіональним розвитком

Стратегічне управління

Управління якістю публічної служби


2020

Антикорупційна політика


Антикорупційна політика в органах публічної влади


Бюджетна політика Б-ПУА-841


Бюджетний процес


Бюджетний процес та бюджетна політика


Бюджетний процес та бюджетна політика М-ПУА


Державна молодіжна політика


Державна молодіжна політика М-ПУА


Державна політика у сфері охорони здоров’я


Державне регулювання економіки


Державне та регіональне управління Б-М-741


Ділова українська мова в публічному управлінні


Документознавство та документообіг в публічному адмініструванні Б(З)-ПУА


Економіка та врядування


Електронне урядування


Електронне урядування М-ПУА


Євроінтеграція_міжнародне публічне управління та безпека


Євроінтеграція міжнародне публічне управління та безпека М-ПУА


Комунікації в управлінській діяльності


Комунікаційний менеджмент


Менеджмент публічних установ та організацій


Методологія публічного управління


Методологія публічного управління М-ПУА


Механізми забезпечення сталого розвитку територій


Молодіжна політика Б(З)-ПУА-941


Муніципальний бренд-менеджмент


Підготовка магістрів в університетах США МЗ-ПУА


Планування та прогнозування розвитку територій


Практика


Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні


Публічна політика у сфері соціально гуманітарного розвитку


Публічна політика у сфері соціально гуманітарного розвитку М-ПУА


Публічна політика. Право в публічному управлінні


Публічна політика. Право в публічному управлінні М-ПУА


Публічна служба


Публічна служба М-ПУА


Публічна служба особливого призначення МЗ-ПУА


Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій


Публічне управління освітою в Україні


Публічне управління охороною здоров’я в Україні МЗ-ПУА


Публічне управління охороною здоров’я в Україні М-ПУА


Публічне управління регіональним розвитком в Україні МЗ-ПУА


Публічне управління регіональним розвитком в Україні М-ПУА


Публічне управління у сфері соціального захисту населення в Україні МЗ-ПУА


Публічне управління у сфері соціального захисту населення М-ПУА


Публічне управління якістю вищої освіти МЗ-ПУА


Публічне управління якістю вищої освіти М-ПУА


Регіональне управління Б(З)-ПУА


Самоменеджмент публічного службовця Б-ПУА-941


Стратегічне управління


Стратегічне управління М-ПУА


Стратегічні комунікації в діяльності органів державної влади


Сучасне ділове спілкування іноземною мовою


Теорія організації Б-ПУА


Управління персоналом в оганах публічної влади МЗ-ПУА


Управління персоналом в оганах публічної влади М-ПУА


Управління проєктами


Управління якістю публічної служби в Україні МЗ-ПУА


Управління якістю публічної служби М_ПУА


Філософія управління


Філософія управління М-ПУА


Кафедра фізичного виховання та тактико-спеціальної підготовки.

Кафедра цивільно-правових дисциплін.

Інформація про кафедру.

 

Аграрне право


Актуальні проблеми фінансового права


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦЗ


АП_МПП


Виконавче


Господарське право та процес 3 курс


господарське право


гпп пд


екологічне право


житлове право


земельне право


корпоративне право


Міжнародне право


МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО


нотаріат україни


ОРОКЦС


податкове 3 курс економіка


податкове 3 курс право


ПОСЦПД


Право соціального забезпечення


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ


Правові основи підприємницької діяльності


ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ


Приватне право_практика складання


Сімейне право


спадкове право


СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ


ТРУДОВЕ ПРАВО


фінансове 3 курс економіка


фінансове 2 курс менеджмент


фінансове 2курс менеджмент


фінансове вибіркове б-м-041ін


фінансове денка 3 курс право


Цивільне право 2 курс


Цивільне право 3 курс


Цивільне право Б-ПД


Цивільний процес 3 курс


Цивільний процес 4 курс


ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЄД


 

Кафедра цивільного права та процесу.

Робочі програми навчальних дисциплін (докторантура та аспірантура)

 


Кількість переглядів сторінки: 175 328