Лекції та інші навчально-методичні матеріали Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Програми практик та стажування


Методичні рекомендації по курсовим


Адміністративна відповідальність


Адміністративна діяльність Національної поліції


Адміністративне право


Адміністративний процес


Адміністративно-юрисдикційна діяльність


Актуальні проблеми АДМІН ПРАВО


Актуальні проблеми адміністративного права і процесу


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ


Актуальні проблеми ІНФОРМАЦ ПРАВО


Актуальні проблеми поліцейської діяльності


Актуальні проблеми ФІНАНСОВЕ ПРАВО


Безпека дорожнього руху


ВЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ НП З ГРОМАДСКІСТЮ


ЗАПОБІГАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ НПУ


Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції


ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ


ОСДОП


Партнерсто поліції


Поліцейська діяльність


ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАХОДИ ТА ЗАХОДИ АДМІН ПРИМУСУ


ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ


ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ`Ї


ПРОТИДІЯ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ


ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ПОЛІЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


УПРАВЛІННЯ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ


Управління підрозділами поліції превентивної діяльності


Кафедра аналітичної економіки та менеджменту

Інформація про кафедру.


Анотації вибіркових дисциплін (бакалавр, молодший бакалавр)


Каталог розроблених силабусів освітніх компонентів ОПП:
“Ефективність захисту соціально-економічних систем”
“Економіка”, “Менеджмент”


Бакалаври 051 Економіка 2021


Бакалаври 051 Економіка (Іноземні громадяни)


Молодші бакалаври 051 Економіка 2021


Обсяги навчальних дисциплін 2021-2022


Бакалаври 051 Економіка ОПП 2021


Молодші бакалаври 051 Економіка ОПП 2021


Освітні компоненти 073 Менеджмент ОПП 2020
Economic theory 2020
Економіка і фінанси підприємства
Економіко-математичні методи та моделі
Економічні ризики та методи їх вимірювання
Фінансово-економічна безпека
HR-менеджмент
Іноземна мова
Introduction to the speciality
Логіка
Методи прийняття управлінських рішень
Планування діяльності підприємства
Правові основи підприємницької діяльності
Теорія управління
Українська мова професійного спрямування
Вступ до спеціальності
Управління потенціалом господарських структур
Вища математика
Економічна теорія
Інвестиційний менеджмент
Інформаційні системи та технології
Історія та культура України
Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств, установ, організацій
Комунікативний менеджмент
Менеджмент і адміністрування
Менеджмент-консалтинг
Міжнародні стандарти безпеки підприємства
Організація та управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання
Політологія
Правознавство
Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки
Статистика
Стратегічний менеджмент
Управління якістю
Фізичне виховання
Філософія
Фінансовий менеджмент


Бакалаври 073 Менеджмент (іноземні громадяни)
БЖД
Вища математика
Етика та естетика бізнесу
Інформаційні системи
Логіка
Політологія
Соціологія
Теорія гендеру
Українська мова як іноземна
Фізвиховання
Філософія
Economic theory 2020
Introduction to the speciality 2020


Бакалаври 073 Менеджмент
Програма та методичні матеріали до комплексного екзамену з дисциплін «Менеджмент і адміністрування», «Економічні ризики та методи їх вимірювання» та «Ризик-менеджмент»
Основи теорії гендеру
Соціологія
Економетрія
Інформаційне право
Податкова система
Податкове право
Бюджетна система України
Бюджетне право
Ринок фінансових послуг
Робота з інформацією з обмеженим доступом
СУЧАСНI IНФ ТЕХНОЛОГIЇ ЗАХИСТУ ДАНИХ
Управління інформаційною безпекою
Фінансове право


Податкова система
Податкове право
Робота з інформацією з обмеженим доступом
Фінансове право


Бюджетне право
Господарське право
Державне та регіональне управління
Економічні ризики та методи іх вимірювання
Етика та естетика бізнесу
ЗЕД та МЕВ
Іноземна мова Б-М-941
Інформаційні системи та технології заочн
Конфліктологія
Логістика
Маркетинг
Методи оцінки та прогнозування економічних процесів
методи прийняття ришень
Мистецтво презентацій
Основи підприємництва
Правознавство
Регіональна економіка
Ризик-менеджмент
Ринок фінансових полуг
Риторика
Статистика
Сучасні інформаційні технології
Теорія безпеки соціально-економічних систем
Теорія управління
Теорія фінансів
Управління інформаційною безпекою
ФЕБ Б-М-841
Фізичне виховання
Філософія
Фінанси, гроші та кредит
Фінансово-економічна безпека
Фінансово-економічний аналіз
Адміністративний менеджмент
Менеджмент безпеки персоналу
Менеджмент і адміністрування
Операційний менеджмент
Стратегія підприємства
Основи інформаційної безпеки суб’єктів господарювання


Антикризове управління
Бюджетна система України
Економетрія
Економіка та фінанси підприємства
Економіко-математичні методи та моделі
Безпека життєдіяльності та охорона праці
Економічна теорія
Філософія
Фізичне виховання
Інформаційні системи та технології
Іноземна мова
Логіка
Програма та методичні матеріали для проходження ознайомчої практики
Політологія
Правознавство
Статистика
Українська мова професійного спрямування
Вступ до спеціальності
Вища математика
Історія та культура України
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Економічна теорія»


051 МАГІСТРИ (ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ)
Актуальні проблеми розвитку соц-ек сист
Аналіз та управління активами та вартістю компанії
Антикризове управління
Економічна безпека бізнесу
Економічні злочини
Інноваційні стратегії територіального розвитку
Інтелектуальна власність
Корпоративне управління
Моделювання економічної динаміки
Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань
Поведінкова економіка
Податковий менеджмент
Правові засади протидії рейдерству
Стратегічне управління
Трансфер технологій
Форензік


051 МАГІСТРИ
Аналіт економіка
Економ безпека соц-екон сист
Ідентифікація загроз
Матем методи та моделі соц-екон систем
Методологія наук дослідж
Педагогіка та психологія вищої школи
Прикладні програмні засоби соц-екон призначення
Проблемно-орієнтований тренінг зі спеціальності
Проектна економіка
Професійна іноземна мова
Стратегічний аналіз
Формування концепції безпеки підприємництва
Переддипломна практика
Методичні рекомендації


Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

– Інформація про кафедру.


Форма навчання денна

Використання інформаційних технології в науково-педагогічної діяльності (АД-041, АС-041)

Вища математика

ІСТДП

 

За державним замовленням

Курс 1

Інформаційні технології -ДР

Інформаційні технології – КП, ФЕБ, ПД


Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ФЕБ, ДР


Курс 1 магістратура

Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності – МП-ДР

Сучасні інформаційні технології – МПД


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮД

Інформаційні системи та технології– Б-ПД

Інформаційні системи та технології– Б-ЕК, МБ-ЕК

Інформаційні системи та технології – Б-М

Інформаційні системи та технології – Б-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – Б-ПУА

Інформаційні системи та технології в діяльності психолога – Б-ПС

Вища математика – Б-ЕК

Вища математика – Б-ПС, МБ-ПС

Вища математика – Б-ПУА

Вища та прикладна математика – Б-М

Мистецтво презентації – Б-ЕК


Курс 2

Основи інформаційної безпеки суб’єктів господарювання – Б-М

Статистика – Б-М

Теорія ймовірності і математична статистика – Б-ЕК

Статистика – Б-ЕК

Сучасні інформаційні технології захисту даних – Б-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – Б-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – Б-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – Б-ПД

Управління інформаційною безпекою – Б-М


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – М-ПД

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮД


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – М-ПД

Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань – М-ПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – М-ПД

Формування концепції безпеки підприємництва – М-ПД


 

Форма навчання заочна

Використання інформаційних технології в науково-педагогічної діяльності (АСз-041, АСЕз-041)

 

За державним замовленням

Курс 1

Інформаційні технології –ЗН-941-942


Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ЗН-751-753


Курс 2 магістратура

Сучасні інформаційні технології – МПД-ЗН


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮЗ

Інформаційні системи та інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності – ЮЗ-ПД

Інформаційні системи та технології – БЗ-М

Інформаційні системи та технології – БЗ-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – БЗ-ПУА, БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ЕК

Вища математика – БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ПУА

Вища та прикладна математика – БЗ-М

Мистецтво презентації – БЗ-ЕК


Курс 2

Інформаційні системи та технології – БЗ-ЕК

Теорія ймовірності і математична статистика – БЗ-ЕК

Статистика – БЗ-ЕК

Комп’ютерна бізнес-статистика – БЗ-ЕК

Сучасні інформаційні технології захисту даних – БЗ-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – БЗ-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – ЮЗ-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – ЮЗ-ПД


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – МЗПД

Ідентифікація загроз соціально-економічних систем – МЗ-ЕК

Прикладні програмні засоби соціально-економічного призначення – МЗ-ЕК

Сучасні інформаційні технології та їх використання в професійній діяльності – МЗ-ПС

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮЗ


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – МЗПД

Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань – МЗПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – МЗПД

Формування концепції безпеки підприємництва – МЗПД

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮЗ


 

 

Кафедра загальноправових дисциплін

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

Кафедра криміналістики та домедичної підготовки ✅

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедра кримінального права та кримінології

Кафедра кримінального процесу

Кафедра міжнародних відносин

– Інформація про кафедру.


Силабуси


Глобалізація та військово-політичні аспекти міжнародних відносин

Зовнішня політика країн Європи

Основи дипломатичного протоколу та етикету

Основи консульської служби

Основи публічної дипломатіїТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


Історія міжнародних відносин – Б-МВ-941


Історія міжнародних відносин – БЗ-МВ-941


Теорії цивілізацій та міжнародні конфлікти – БЗ-МВ-041


Теорії цивілізацій та міжнародні конфлікти – Б-МВ-841


Теорії цивілізацій та міжнародні конфлікти – Б-МВ-041


Теорії цивілізацій та міжнародні конфлікти – БЗ-МВ-941


Історія української державності – БЗ-МВ-041


Історія української державності – Б-МВ-041


Регіоналістика


Вступ до спеціальності


ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ


ГПСМВ


Зовнішня політика


Країнознавство


Політична географія країн світу


Теорія влади


Історія дипломатії


Основи світової політики


Європейський Союз в міжнародних відносинах


Іміджелогія


Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах


Міжнародні організації


Кафедра оперативно-розшукової діяльності

Кафедра психології та педагогіки

– Інформація про кафедру.


Актуальні проблеми експериментальної психології


Когнітивно-поведінкова терапія


Методика та практика сімейного консультування та психотерапії


Наративна психологія


Педагогічна практика


Переддипломна практика


Психогігієна та психопрофілактика


Психокорекція


Психологічна супервізія


Психологія конкурентоспроможності особистості


Психосоматика


Теоретичні та прикладні аспекти психодіагностики (МЗ-ПС-021)


Тренінг Комунікація-стрес-безпека


Тренінг Розвиток успішності та конкурентоспроможності


КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ (МБ)


ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ (МБ)


ПСИХОЛОГІЯ МАС-МЕДІА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА (МБ)


ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ (МБ)


ПСИХОЛОГІЯ САМОСВІДОМОСТІ (МБ)


ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ (МБ)


СППДП в силових структурах


Психологія спілкування


Практикум із загальної психології 2020


ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ (МБ)


Навчально-науковий семінар


Історія психології


Загальна психологія


Вступ до спеціальності


Вікова психологія та психологія розвитку 2020


Виробнича практика


Анатомія та фізіологія


ППВШ


Психологія


Стресостійкість


Сучасні пед. технології у ВШ


Юридична психологія


Педагогічна психологія


Педагогіка


Психологія упоравління


Психологія залежності


Теорія та практика психологічного консультування


Загальні основи педагогіки


Основи пед. діяльності


Соціальна психологія


Організація роботи психологічної служби


Психологічне забезпечення силових структур


Психофізіологія

 


Лекції для заочного відділення

 


МАГІСТРИ (2021)

Анотації вибіркових дисциплін бакалаври 2021

Бакалаври 2021

ОК 001 Українська мова професійного спрямування

ОК 002 Історія та культура України

ОК 003 Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК 004 Філософія +М Логіка

ОК 005 Анатомія та фізіологія людини

ОК 006 Соціологія

ОК 007 Політологія

ОК 008 Фізичне виховання

ОК 009 Інформаційні системи та технології в діяльності психолога

ОК 010 Правознавство

ОК 011 Педагогіка

ОК 012 Вступ до спеціальності

ОК 013 Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОК 014 Вища математика

ОК 015 Методи багатомірної статистики в психології

ОК 016 Загальна психологія

ОК 017 Історія психології

ОК 018 Вікова психологія та психологія розвитку

ОК 019 Практикум із загальної психології

ОК 020 Основи психодіагностики

ОК 021 Психофізіологія

ОК 023 Соціально-психологічна підтримка діяльності психолога в силових структурах

ОК 024 Соціальна психологія

ОК 025 Юридична психологія

ОК 026 Диференційна психологія

ОК 027 Основи психологічного консультування

ОК 028 Основи психотерапії

ОК 029 Психологія конфліктів

ОК 030 Психологія стресу

ОК 031 Методи дослідження в психології

ОК 032 Клінічна психологія

ОК 033 Основи психокорекції

ОК 034 Психодіагностика сім`ї та сімейне консультування

ОК 035 Основи психореабілітації

ОК 036 Психологічна допомога у надзвичайних ситуаціях

ОК 037 Основи патопсихології

ОК 038 Психологія соціальної роботи

ОК 039 Теорія та практика психологічного тренінгу

ОК 040 Організація психологічної служби

ОК 041 Педагогічна психологія

ОК 042 Експериментальна психологія

ОК 043 Навчальна практика

ОК 044 Програма переддипломної практики

ОК 045 Методичні рекомендації до дипломних робіт

Молодші бакалаври 2021

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра спеціальної фізичної підготовки

Кафедра тактико-спеціальної підготовки

Кафедра теорії та історії держави і права

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

За державним замовленням

Курс 1

Історія держави та права зарубіжних країн-ДР-141-145, СР-141-142

Історія держави та права України-ДР-141-145, СР-141-142

Історія держави та права-ПД-131-135, КП-131-135

Конституційне право-ДР-141-145_СР-141-142

Конституційне право-ПД-131-135_КП-131-135

Поліцейська деонтологія-ПД-131-135_КП-131-135

Теорія держави та права-ДР-141-145_СР-141-142

Теорія держави та права-ПД-131-135_КП-131-135

Юридична деонтологія-ДР-141-145_СР-141-142


Курс 2

Конституційне право

Міжнародне право-ДР-941-945_ФЕБ-941-942

Міжнародний захист прав людини ДР-041-047, СР-041-043


Курс 4

Міжнародне право


Курс 1 магістри

Актуальні проблеми захисту та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності

Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності-МП-ПД-021

Нормотворча діяльніст -МП-ДР-121

Право Європейського Союзу-М-ДР-121

Правозастосовча діяльність Національної поліції

Публічне право

Юридична компаративістика-М-ДР-121


Курс 2 магістри

Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності


Заочна форма навчання


Анотації вибіркових дисциплін

 

Кафедра українознавства та іноземних мов

Кафедра управління та адміністрування

Інформація про кафедру.


Програма комплексного атестаційного екзамену (група Б-ПУА-841)


Програма ознайомчої та навчальної практики (бакалаври)


Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи (бакалаври)


Силабуси навчальних дисциплін:

Бакалаврат

Магістратура


2021

Б-ПУА:

Бюджетна політика

Бюджетний процес

Галузеве управління

Глобалізація, євроінтеграція та сталий розвиток суспільства

Державне та регіональне управління

Діалог та медіація

Комунікації в управлінській діяльності

Місцеве самоврядування в системі публічного управління

Податкове регулювання та управління фіскальними ризиками

Публічне управління усфері національної безпеки та оборони

Стратегічне планування розвитку територій

Стратегічне та антикризове управління

Територіальна організація влади

Управління місцевими фінансами в умовах децентралізації влади

М-ПУА:

Бюджетний процес та бюджетна політика

Євроінтеграція міжнародне публічне управління та безпека

Медіація та переговори в публічному управлінні

Методологія наукових досліджень в публічному управлінні

Механізми забезпечення сталого розвитку територій

Планування та прогнозування розвитку територій

Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування

Професійна кар’єра та лідерство в публічній службі

Публічна політика. Право в публічному управлінні

Публічна служба особливого призначення

Публічне управління освітою в Україні

Публічне управління регіональним розвитком

Стратегічне управління

Управління якістю публічної служби


2020

Антикорупційна політика


Антикорупційна політика в органах публічної влади


Бюджетна політика Б-ПУА-841


Бюджетний процес


Бюджетний процес та бюджетна політика


Бюджетний процес та бюджетна політика М-ПУА


Державна молодіжна політика


Державна молодіжна політика М-ПУА


Державна політика у сфері охорони здоров’я


Державне регулювання економіки


Державне та регіональне управління Б-М-741


Ділова українська мова в публічному управлінні


Документознавство та документообіг в публічному адмініструванні Б(З)-ПУА


Економіка та врядування


Електронне урядування


Електронне урядування М-ПУА


Євроінтеграція_міжнародне публічне управління та безпека


Євроінтеграція міжнародне публічне управління та безпека М-ПУА


Комунікації в управлінській діяльності


Комунікаційний менеджмент


Менеджмент публічних установ та організацій


Методологія публічного управління


Методологія публічного управління М-ПУА


Механізми забезпечення сталого розвитку територій


Молодіжна політика Б(З)-ПУА-941


Муніципальний бренд-менеджмент


Підготовка магістрів в університетах США МЗ-ПУА


Планування та прогнозування розвитку територій


Практика


Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні


Публічна політика у сфері соціально гуманітарного розвитку


Публічна політика у сфері соціально гуманітарного розвитку М-ПУА


Публічна політика. Право в публічному управлінні


Публічна політика. Право в публічному управлінні М-ПУА


Публічна служба


Публічна служба М-ПУА


Публічна служба особливого призначення МЗ-ПУА


Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій


Публічне управління освітою в Україні


Публічне управління охороною здоров’я в Україні МЗ-ПУА


Публічне управління охороною здоров’я в Україні М-ПУА


Публічне управління регіональним розвитком в Україні МЗ-ПУА


Публічне управління регіональним розвитком в Україні М-ПУА


Публічне управління у сфері соціального захисту населення в Україні МЗ-ПУА


Публічне управління у сфері соціального захисту населення М-ПУА


Публічне управління якістю вищої освіти МЗ-ПУА


Публічне управління якістю вищої освіти М-ПУА


Регіональне управління Б(З)-ПУА


Самоменеджмент публічного службовця Б-ПУА-941


Стратегічне управління


Стратегічне управління М-ПУА


Стратегічні комунікації в діяльності органів державної влади


Сучасне ділове спілкування іноземною мовою


Теорія організації Б-ПУА


Управління персоналом в оганах публічної влади МЗ-ПУА


Управління персоналом в оганах публічної влади М-ПУА


Управління проєктами


Управління якістю публічної служби в Україні МЗ-ПУА


Управління якістю публічної служби М_ПУА


Філософія управління


Філософія управління М-ПУА


Кафедра фізичного виховання та тактико-спеціальної підготовки

Кафедра фінансових та стратегічних розслідувань

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання – За державним замовленням

2 курс (гр.СР-041-043)


3 курс (гр.ФЕБ-942)


2 курс магістри (М-ДР-021)


 

Кафедра цивільно-правових дисциплін

– Інформація про кафедру.


Аспіранти

Денна форма навчання

✎ Аграрне право 4 курс ЮД-841-842,844,846


✎ Виконавче провадження 3 курс ЮД-942-946, 031 МСН


✎ Виконавче провадження 4 курс ЮД-841-847


✎ Господарське право 4 курс Б-М-841


✎ Господарське право та процес 3 курс ЮД-941-946,031 МСН


✎ Господарський процес 4 курс ЮД-841-847


✎ Житлове право 3 курс ЮД-941,943-945


✎ Земельне право 3 курс ЮД-943


✎ Міжнародне приватне право 4 курс ЮД-841-847,931 МСН


✎ Нотаріат України 4 КУРС ЮД-841-842,844, 846-847, 931 МСН


✎ ПОДАТКОВЕ ПРАВО – ПУА


✎ Податкове право 2 курс Б-М-041


✎ Податкове право РПНД 3 курс Б-ЕК-941


✎ Податкове право 3 КУРС ЮД-941-942,946, 031 МСН


✎ Правове регулювання відносин власності 4 курс ЮД-845,847


✎ Правові основи підприємницької діяльності 3 курс Б-М-941


✎ Правові основи підприємницької діяльності 3 курс Б-ЕК-941


✎ Практикум із складання цивільно-процесуальних документів 4 курс ЮД-843, 845-847, 931 МСН


✎ ПРИВАТНЕ ПРАВО ПРАКТИКА ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ м-юд-121


✎ Римське право 1 курс ЮД-142-143


✎ Сімейне право 3 курс ЮД-941,942,944-945,031 МСН


✎ Сімейне право 4 курс ЮД-841-847


✎ Спадкове право 3 курс ЮД-941, 943,946


✎ Трудове право 2 курс Б-ПД-031-036


✎ Трудове право 2 курс ЮД-041-048, 131 МСН


✎ Фінансове право 2 курс Б-М-041


✎ Фінансове право 3 курс ЮД-931 МСН


✎ Фінансове право РПНД 3 курс Б-ЕК-941


✎ Цивільне право 3 курс ЮД-941-946, 031 МСН


✎ Цивільне право 3 курс ЮЗ-41-943, 121МСН, 031 МСН


✎ Цивільне та сімейне право 1 курс ЮЗ-ПД-131


✎ Цивільне та сімейне право 2 курс Б-ПД-031-036


✎ Цивільний процес 2 курс Б-ПД-031-036


✎ Цивільний процес 3 курс Б-ПД-931-935


✎ Цивільний процес 3 курс ЮД-941-946, 031 МСН


✎ Цивільний процес 4 курс ЮД-841-847, 931 МСН


Заочна форма навчання

✎ Аграрне право 4 курс Ю3-841-843, 031 МС


✎ Виконавче провадження 4 курс ЮЗ-841-843, 021 МС


✎ Господарське право та процес 2 курс Ю3-941-943 121 МСН,031 МСН


✎ Господарське право та процес 3 курс Ю3-931, 932 ВНО


✎ Господарський процес 4 курс ЮЗ-841-843, 021 МС


✎ Житлове право 2 курс ЮЗ-031 МСН


✎ Земельне право 2 курс ЮЗ-031 МСН, ЮЗ-941-943


✎ Корпоративне право 3 курс ЮЗ-931 МСН


✎ Міжнародне приватне право 2 курс Ю3-941-943,121 МС, 031 МСН


✎ Міжнародне приватне право 4 курс Ю3-841-843,021 МС


✎ Нотаріат України 4 курс Ю3-841-843, ЮЗ-931 МСН


✎ ПОДАТКОВЕ ПРАВО – ПУА


✎ Податкове право 2 курс ЮЗ-031 МСН, ЮЗ-941-942


✎ Податкове право 3 курс БЗ-ЕК-941


✎ Податкове право РПНД 2 курс БЗ-М-041


✎ Право інтелектуальної власності 2 курс М-ЮЗ-021-025


✎ Право соціального забезпечення 3 курс ЮЗ-941-942


✎ Право соціального забезпечення 4 КУРС, БЗ-ЕК-841.docx


✎ Правові основи підприємницької діяльності 2 курс БЗ-М-041


✎ Правові основи підприємницької діяльності 3 курс Б-ЕК-941


✎ Правові основи підприємницької діяльності 3 курс БЗ-М-941


✎ Практикум із складання цивільно-процесуальних документів 4 курс ЮЗ-931 МСН, ЮЗ-841-843, 021 МС


✎ Сімейне право 2 курс ЮЗ-031 МСН, ЮЗ-941-942


✎ Сімейне право 4 курс ЮЗ-841-843, 021 МС


✎ Спадкове право 2 курс ЮЗ-031 МСН, ЮЗ-941-942


✎ Трудове право 1 курс ЮЗ-131, 132 ВНО, ЮЗ-041


✎ Трудове право 2 курс ЮЗ-ПД-031


✎ Трудове право 3 курс ЮЗ-ПД-931


✎ Фінансове право 2 курс БЗ-М-041


✎ Фінансове право 2 курс ЮЗ-931-934, 121 МС, 031 МСН


✎ Фінансове право 3 курс БЗ-ЕК-941


✎ Фінансове право 3 курс ЮЗ-931 МСН, 932ВНО


✎ Цивільне право 1 курс Ю3-031 МСН, 132ВНО, ЮЗ-041


✎ Цивільне право 2 курс ЮД-041-048, 131 МСН


✎ Цивільне та сімейне право 2 курс ЮЗ-ПД-031


✎ Цивільний процес 2 курс ЮЗ-941-943,121 МС, 031 МСН


✎ Цивільний процес 2 курс ЮЗ-ПД-031


✎ Цивільний процес 3 курс ЮЗ-931 МСН, 932ВНО


✎ Цивільний процес 3 курс ЮЗ-ПД-931


✎ Цивільний процес 4 курс ЮЗ-841-843, 021 МС


 

Кафедра цивільного права та процесу ✅

Робочі програми навчальних дисциплін (докторантура та аспірантура)

Актуальні проблеми теорії і практики правозастосування

Використання інформаційних технологій в науково-педагогічній діяльності

Іноземна мова професійного спрямування

Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень

Мова і термінологія наукових досліджень

Педагогічна діяльність та педагогічна майстерність

Право в історії філософії

Актуальні проблеми адміністративного права і процесу

Актуальні проблеми зв’язку та інформатизації службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку

Актуальні проблеми інформаційного права

Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи

Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права

Актуальні проблеми кримінального права

Актуальні проблеми кримінального процесу

Актуальні проблеми кримінології

Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності

Актуальні проблеми права соціального забезпечення

Актуальні проблеми теорії держави і права

Актуальні проблеми трудового права

Актуальні проблеми фінансового права

Національна безпека України

Політичні та правові вчення історія та сучастність

Проблеми і тенденції оснащення та всебічного забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку

Управління науковими проектами

Юридична компаративістика історія, сучастність та перспективи розвитку

 


Кількість переглядів сторінки: 170 802