Підручники / посібники


 

А

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ – (1).

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: особлива частина: Навч. посібник / Кол. авт.; кер. – д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2012. – 303 с.

У підручнику з урахуванням змін і доповнень до законодавства , типової навчальної програми відповідної дисципліни, розглянуто особливості адміністративної діяльності окремих підрозділів міліції, а також специфіка адміністративно-правової діяльності органів внутрішніх справ щодо окремих напрямів та сфер діяльності міліції.

Для курсантів, слухачів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, які навчаються за спеціалізацією «Правоохоронна діяльність», «Громадська безпека», а також працівників міліції громадської безпеки.


 

Адміністративне право – (1).

Адміністративне право

Наливайко, Л.Р. Адміністративно-правові основи регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій : монографія / Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай ; рец.: Т.П. Мінка, С.В. Пєтков, О.Л. Соколенко ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – К. : Хай-Тек Прес, 2013 (Харків : ТОВ “Діса плюс”, 27.06.2013) . – 272 с.

У монографії досліджено актуальні питання адміністративно-правового регулювання діяльності неурядових правозахисник організацій. Проаналізовано загальнотеоретичні положення щодо поняття та ознак неурядових правозахисник організацій, розглянуто сучасні тенденції адміністративно-правового регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій, визначено види неурядових правозахисних організацій як суб’єктів адміністративно-правових відносин.

 

Адміністративний процес – (2).

Адміністративний процес

Адміністративне процесуальне право: Навч. посібник / За заг. ред. Т.П. Мінки. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 278 с.

Навчальний посібник підготовлено на основі вивчення проблематики адміністративно-процесуальної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування щодо реалізації прав і свобод громадян у сфері публічних відносин, а також незначної практики адміністративних судів щодо розгляду та вирішення публічно-правових спорів.

Посібник розраховано на курсантів, студентів юридичних вузів, аспірантів, викладачів, науковців, працівників судових і правоохоронних органів та органів владних повноважень.

 


 

Особливості провадження щодо розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ

Миронюк Р.В. Особливості провадження щодо розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ: наук.-практ. рекомендації / Р.В. Миронюк. – Д.: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 62 с.

На підставі аналізу чинного та перспективного законодавства України, наукових праць та практики діяльності органів внутрішніх справвикладено правові, теоретичні та організаційні засади їх діяльності щодо провадження по розгляду та вирішенню справ про адміністративні правопорушення, що охоплюються межами їх адміністративно-деліктної юрисдикції.

Для посадових осіб органів внутрішніх справ, які уповноважені застосовувати заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень.

 

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів – (1).

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навч. посібник / Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 326 с.

У посібнику з урахуванням сучасних наукових досліджень та законодавства проаналізовано організаційно-правові засади адміністративно-правового регулювання міграційних процесів в Україні. Розкриваються поняття міграції, її причини та наслідки.

Для студентів, курсантів, слухачів, викладачів та інших осіб, що цікавляться представленими питаннями.

 

Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки – (1).

Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки

Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки: Навч. посібник / За заг. ред. C.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 231 с.

У посібнику з урахуванням сучасних наукових досліджень та законодавства України розкриваються загальні положення адміністративно-юрисдиційної діяльності міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення звернень громадян та справ про адміністративні правопорушення; визначається поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції громадської безпеки.

Для співробітників органів внутрішніх справ, курсантів, слухачів, викладачів та інших осіб, що цікавляться представленими питаннями.

 

Актуальні проблеми адміністративної діяльності Національної поліції – (1).

Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання яких підвідомче Національній поліції

Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання яких підвідомче Національній поліції : практич. посіб. / Т. П. Мінка, Р. В. Миронюк, В. А. Глуховеря та ін. – Х. : Право, 2016. – 180 с.

У практичному посібнику подано зразки оформлення протоколів про адміністративні правопорушення, складання яких підвідомче Національній поліції. Окрім того, до кожного зразка протоколу наведено кваліфікуючі ознаки вчиненого адміністративного правопорушення.

Практичний посібник призначений для викладачів, курсантів, слухачів, ад’юнктів та аспірантів юридичних навчальних закладів і факультетів України, практичних працівників Національної поліції та МВС України, інших працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів.

 

Актуальні проблеми застосування кримінального провадження – (1).

Актуальні проблеми застосування кримінального провадження

Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання кримінального провадження в Україні: [упоряд. С.М. Алфьоров, С.М.  Мішенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг. ред. В.І. Сліпченка. — К.: «Хай-Тек Прес», 2013. -580 с.

Головним завданням викладених матеріалів є сприяння створенню єдиного підходу до розуміння та застосування норм кримінально-процесуального законодавства України, створення методичного підґрунтя реалізації принципу змагальності у кримінальному судочинстві і механізмів забезпечення принципу верховенства права.

Праця може бути корисною для працівників правоохоронних і судових органів, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, слухачів, курсантів і студентів юридичних навчальних закладів, а також всіх тих, хто цікавиться сучасним станом кримінального провадження в Україні.

 

Актуальні проблеми превентивної та профілактичної діяльності Національної поліції – (1).

Науково-практичний коментар розділів IV «Повноваження поліції» та розділів V «Поліцейські заходи» Закону України «Про національну поліцію» : Науково-практичний коментар
Науково-практичний коментар розділів IV «Повноваження поліції» та розділів V «Поліцейські заходи» Закону України «Про національну поліцію» : Науково-практичний коментар / Кол. авт. – Х. : Право, 2016. – 178 с.

У науково-практичному коментарі запропоновано постатейний коментар до окремих розділів Закону України «Про Національну поліцію», зокрема до Розділу IV «Повноваження поліції» та Розділу V «Поліцейські заходи».

Науково-практичний коментар призначений для викладачів, курсантів, слухачів, ад’юнктів та аспірантів юридичних навчальних закладів і факультетів України, практичних працівників Національної поліції та МВС України, інших працівників правоохоронних органів, судів, адвокатів.

 

Г

Господарське право – (1).

Господарське право

Обушенко О.М., Чижмарь К.I., Журавльов Д.В. та ін. Господарське право (загальна частина): навчальний посібник / О.М. Обушенко, К.І. Чижмарь, Д.В. Журавльов, А.В. Коваленко, В.Б. Саксонов, Л.В. Межевська, Н.М. Обушенко, Л.Ю. Манукова., Київ: «Хай-Тек Прес», 2014.-352 с.

Посібник підготовлений на основі положень Господарського кодексу України, відповідно до загальної частини програми курсу «Господарське право». В ньому висвітлюються основні поняття, принципи, характеристика господарського права, загальна характеристика суб’єктів господарювання, та інші питання загальної частини господарського права.

Посібник розрахований на студентів, курсантів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів освіти, а також наукових та практичних працівників.

 

Д

Досудове розслідування – (1).

Досудове розслідування

Рогальська В.В. Змагальність у досудовому провадженні : монограф. / Рогальська В.В. ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л.М. Лобойка. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012.-172 с.

Монографію присвячено дослідженню змагальності у досудовому провадженні. Визначено і розглянуто прояви змагальності, її зміст, предмет, сутність, межі та функціональне призначення у досудових стадіях. Вперше визначено початковий момент реалізації змагальності та сформульовано системи процесуальних гарантій її передумов – процесуальної рівності сторін та незалежного і неупередженого суду. Проаналізовано законодавство держав-учасниць СНД та держав-членів Ради Європи на предмет реалізації змагальних елементів у досудовому провадженні.

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів, практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться питаннями кримінального процесу.

 

З

Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності – (1).

Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності

Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності: практикум / Боняк В.О., Завгородній В.А., Перепьолкін С.М., Філяніна Л.А., Христова Ю.В. – Дніпропетровськ Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 284 с.

У практикумі викладено основоположні універсальні та регіональні міжнародні стандарти забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, вираження згоди на обов’язковість яких здійснювалося державами шляхом укладення багатосторонніх міжнародних договорів або визнання актів, ухвалених провідними у галузі захисту прав людини та основоположних свобод міжнародними організаціями.

Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та ад’юнктів, курсантів і студентів, працівників правоохоронних органів, державних і муніципальних службовців, усіх, хто цікавиться проблемами захисту прав людини як на внутрішньодержавному, так і міжнародному рівнях.

 

І

Іноземна мова за професійним спрямуванням – (1).

Навчально-методичний посібник репрезентує прийоми візуалізації, селективної уваги, контекстуального способу запам’ятовування іншомовних слів.

Практичний курс англійської мови для працівників правоохоронних органів: посібник-практикум / Побережна Н.О., Пакулова Т.В., Нагорна Ю.А., Тимофіїва К.М., за ред. канд. пед. наук Побережної Н.О. – Д. : ЛІРА, 2016. – 338 с.

Навчально-методичний посібник репрезентує прийоми візуалізації, селективної уваги, контекстуального способу запам’ятовування іншомовних слів. Значна увага приділена розвитку навичок ситуативного мовлення в контексті професійного спілкування поліцейського.

Посібник рекомендовано здобувачам вищої освіти (за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та «Право»), викладачам та практичним працівникам органів внутрішніх справ.

 

Інформатика – (1).

Інформатика

Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики: для студентів та слухачів усіх форм навчання. 2-е видання перероблене та доопрацьоване. –Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014. –194 с., іл.

Практикум призначений для вивчення курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки». В основі навчання з використанням цього видання автори використовували методику “крок за кроком”, що в усьому світі визнана фахівцями найбільш результативною під час вивчення інформаційних технологій.

Практикум складається з чотирьох розділів, в яких докладно розглянуті основні теми названого курсу. Роботу з практикумом можна виконувати як самостійно, так і за допомогою викладача. Теоретичні зведення приведено в мінімальному обсязі. В основі практикуму лежать практичні вправи, описані докладно по крокам. Практикум розраховано на студентів та слухачів всіх форм навчання.

 

Інформаційна безпека – (4).

Інформаційна безпека

Особливості виявлення фактів, пов’язаних із незаконним розповсюдженням медійного контенту в мережах провайдерів програмної послуги та Інтернет-провайдерів, мережі Інтернет: методичні рекомендації / [Гавриш О.С., Краснобрижий І.В., Мирошниченко В.О., Прокопов С.О., Рижков Е.В]. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ, 2017. – 44 с.

З урахуванням сучасних потреб правоохоронної практики, стану розвитку інформаційних технологій та кримінально-правової науки розглянуті сучасні тенденції боротьби з незаконним розповсюдженням медійного контенту в мережах провайдерів програмної послуги та Інтернет-провайдерів, мережі Інтернет.

Методичні рекомендації розраховані на працівників підрозділів боротьби із кіберзлочинністю, слідчих, викладачів, курсантів та студентів юридичних вузів, аспірантів, магістрів, а також усіх, хто цікавиться зазначеним питанням.

 


 

Інформаційна безпека

Методичні рекомендації проведення оперативно-тактичних навчань на основі інформаційного моделювання дій нарядів та інших підрозділів Національної поліції/ О.О. Акімова, О.С. Гавриш, О.В. Махницький, С.О. Прокопов, Е.В. Рижков, Ю.І.Тюря.– Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. – 37 с.

Методичні рекомендації проведення оперативно-тактичних навчань на основі інформаційного моделювання дій нарядів та інших підрозділів Національної поліції розроблені на основі інноваційної педагогічної методики, яка дає можливість під час занять відтворити реальну практичну обстановку з умовами різного характеру, в яких здобувачі вищої освіти та практичні працівники Національної поліції повинні виконувати свої безпосередні службові обов’язки.

Методичні рекомендації будуть корисними для науково-викладацького складу навчальних закладів системи МВС, здобувачів вищої освіти та практичних працівників Національної поліції.

 


 

Інформаційна безпека

Методичні рекомендації по захисту інформації у мережі Інтернет
/ О.С. Гавриш, Е.В. Рижков.– Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017.

Проблеми інформаційних загроз та інформаційної власності для навчального середовища є дуже гострими в наш час. У методичних рекомендаціях розглянутоосновні аспекти та напрямки пов’язані з інформаційною безпекою як дома так у вищих навчальних закладах, окреслено основні загрози інформаційної безпеки таінформаційної власності, прості методи та засоби захисту інформації при користуванні мережею Інтернет.

Методичні рекомендації можуть бути корисними для педагогів навчальних закладів, які застосовують інформаційні технології у навчальному процесі, дляздобувачів вищої освіти та практичних працівників Національної поліції.

 


 

Інформаційна безпека

Косиченко О.О. Правові інформаційні ресурси Інтернет: довідник. – Дніпро: ДДУВС, 2017. – 92 с., іл.

Довідник призначено для студентів, курсантів, слухачів магістратури, аспірантів усіх форм навчання, які у своїй наукової діяльності використовують глобальну мережу Internet для пошуку правової інформації. Наведено рекомендації з проведення пошуку навчальної, наукової та іншої інформації у глобальному інформаційному просторі та довідкові данні про основні інформаційно-правові ресурси України.

Інформаційне забезпечення ОВС – (1).

Інформаційне забезпечення ОВС

Інформаційне забезпечення діяльності ОВС. Збірник законодавчих та нормативних документів / Вишня В.Б., Краснобрижий І.В., Мирошниченко В.О., Свириденко С.В. .– Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014. –584 с.

Збірник законодавчих та нормативних документів Інформаційного забезпечення діяльності ОВС призначений для курсантів, магістрів та слухачів факультету заочного навчання працівників органів внутрішніх справ як додатковий довідний матеріал при вивченні навчальних дисциплін «Застосування комп’ютерних систем в діяльності органів внутрішніх справ», «Основи інформаційної безпеки», «Сучасні інформаційні системи у правозастосовчій діяльності», «Основи інформаційно – бібліографічного пошуку в мережі Internet» у Дніпропетровському держаному університеті внутрішніх справ.

 

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – (1).

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності

Вишня, В.Б. Інформаціне забезпечення юридичної діяльності: навч. посіб. для студентів. У 2-х ч. Ч. 1 / В.Б.  Вишня, О.О. Косиченко, В.О. Трусов; рец.: М.О. Алексєєв, В.О. Габринець; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2006 (Дніпропетровськ: РВВ ДДУВС, 26.09.2006) . – 164 с.

Навчальний посібник призначений для вивчення курсу “Інформаційне забезпечення юридичної діяльності” . Посібник (частина 1) складається з 5 розділів, в яких докладно розглянуті відповідні теми названого курсу. Наведено багато прикладів і вправ для самостійної роботи, що буде корисним для вивчення викладеного матеріалу.

 

Історія держави і права – (1).

Держава і право Девнього Сходу

Талдикін О.В. Держава і право Девнього Сходу: структурно-логічні схеми і таблиці: навч. посібник / О.В. Талдикін. – Дніпро: ДДУВС, 2016. – 136 с.

У посібнику, відповідно до навчальної програми з курсу історії держави і права зарубіжних країн, у вигляді структурно-логічних схем і таблиць викладено матеріал про виникнення, функціонування та розвиток держави і права країн Давнього Сходу.

Для викладачів, курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться історією цивілізацій Давнього Сходу.

 

К

Комунікативна компетентність працівника Національної поліції – (1).

Крашеніннікова Т.В. Комунікативна компетенція працівника Національної поліції: Навчальний посібник. – Дніпро: Адверта, 2017. – 107 с.

Професійне спілкування є показником інтелектуального рівня фахівця. На формування такого вміння спрямований цей навчальний посібник, у якому у теоретичній частині зосереджено увагу на основних поняттях комунікативної діяльності поліцейського; надано характеристику його спілкування в агресивному та неагресивному середовищах. Практична частина містить вправи, завдання та тести, які допоможуть пригадати знання з дисциплін української мови.

Запропонований посібник побудований за модульною системою та є суттєвим кроком до подальшої гармонізації теорії та практики у діяльності правника і поліцейського.

Матеріал підготовлений для магістрів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.

 

Комунікативна культура юриста – (1).

Комунікативна культура юриста

Марченко О. В. Комунікативна культура юриста: Навч. посібник / Марченко О. В. – Дніпропетровськ: «Інновація», 2015. -200 с.

Представлені у посібнику матеріали покликані допомогти майбутнім юристам у вивченні навчального курсу «Комунікативна культура юриста», зокрема в освоєнні філософських, етичних, психологічних основ ділового спілкування, а також способів застосування на практиці норм і правил комунікативної діяльності.

Посібник призначений студентам юридичних вищих навчальних закладів, викладачам, аспірантам й усім, хто прагне ефективно взаємодіяти з людьми.

 

Конституційне право України – (3).

Конституційне право України

Конституційне право України: навч. посіб. [для підгот. до іспиту за кредитно-модульною сист. навчання] / В.О. Боняк, В.А. Завгородній, А.В. Самотуга, Л.А. Філяніна. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 296 с. ISBN 978-966-383-463-4

У навчальному посібнику, котрий підготовлено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розкрито ключові питання кожної з тем навчальної дисципліни Запропоновані до кожного модуля тести допоможуть перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу.

Для студентів, курсантів та викладачів, усіх, хто бажає швидко і досконало опанувати провідну галузь національного права.

 


 

Конституційне право України

Наливайко Л.Р., Беляева M.В., Сліпенко В.Є., Чепік-Трегубенко О.С. Конституційне право України в тестових завданнях: навчальний посібник / за заг. ред. д.ю.н., проф. Л.Р. Наливайко. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2014. – 324 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів і курсантів різних навчальних закладів, викладачів, науковців, державних службовців, політиків, усіх, хто цікавиться проблематикою сучасного конституційного права.

 


 

Збірник нормативно-правових актів з питань забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в Україні / Уклад. : д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко, к.ю.н., доц. К. В. Степаненко. – Дніпро : ДДУВС, 2017. – 455 с.

У збірнику систематизовані міжнародні та національні нормативно-правові акти з питань забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Аутентичні тексти документів викладені станом на 01 червня 2017 року.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих та інших навчальних закладів, науковців, фахівців, а також для широкого кола читачів.

 

Криміналістика – (6).

Документування злочинів

Документування злочинів, пов’язаних зі збутом та розповсюдженням продукції порнографічного характеру в мережі Інтернет та локальних мережах: практ. посіб. / Т. М. Бухтіарова [та ін.] ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2009 (Дніпропетровськ : РВВ ДДУВС) . – 80 с.

Практичний посібник містить аспекти документування злочинів, пов’язаних зі збутом та розповсюдження продукції порнографічного характеру в мережі Інтернет та локальних мережах.

Посібник розраховано на працівників органів внутрішніх справ, викладачів, курсантів та студентів юридичних вузів, аспірантів, ад’юнктів, магістрів, а також усіх, хто цікавиться вказаним питанням.

 


 

Криміналістика (курс лекцій) : навч. посіб. / М.Ю. Будзієвський [и др.] ; рец.: В.Г. Лукашевич, К.В. Антонов, В.М. Тертишник ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2013. – 362 с.

У запропонованому посібнику, побудованому у формі лекцій, викладено основний матеріал курсу з криміналістики для вищих навчальних закладів освіти. Розглянуто теоретичні основи криміналістики, питання криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та загальні положення криміналістичної методики. Курс лекцій підготовлено відповідно до програми курсу криміналістики Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Для науковців, викладачів, ад’юнктів і аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України, адвокатури, а також усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки.

 


 

Криміналістичний полігон: навчально-методичний посібник

Криміналістичний полігон: навчально-методичний посібник / Уклад : Мискова Г.М., Павлова Н.В., Сіроштан Ю.В., Чаплинська Ю.А., Іванчишин І.І., Єфімов М.М. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 120 с.

В навчально-практичному посібнику розглядаються основні положення підготовки, організації і тактики використання навчально-тренінгового комплексу «Криміналістичний полігон» для проведення навчальних занять з дисциплін «Криміналістика», «Організація розкриття та розслідування злочинів», «Основи криміналістики», «Тактико-спеціальна підготовка».

Для викладачів, курсантів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів, ад’юнктів і аспірантів, працівників органів внутрішніх справ.

 


 

Теоретико-прикладні  проблеми  експертного  забезпечення досудового розслідування: монографія

Пиріг І.В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування: монографія / І.В. Пиріг – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2015. – 432 с.

На основі аналізу сучасних положень загальної теорії судової експертизи розглядаються актуальні теоретичні та прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування. Запропоновано поняття експертного забезпечення досудового розслідування, визначено його зміст та суб’єктів. Окреслено основні засади організаційного, правового, кадрового, науково-методичного, матеріально-технічного та інформаційного складових експертного забезпечення досудового розслідування.

Для вчених-юристів, ад’юнктів та аспірантів, науково-педагогічного складу, курсантів, студентів і слухачів вищих юридичних закладів освіти; суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих, експертів, оперативних працівників органів внутрішніх справ.

 


 

Попередження та розкриття розбійних нападів на квартири громадян

Попередження та розкриття розбійних нападів на квартири громадян (практичний посібник): навч. видання / Харківський національний університет внутрішніх справ, Кіровоградський юридичний інститут. – Кіровоград: ХНУВС, Кіровоградський юрид. ін-т, 2009. – 185 с.

 


 

Практикум з криміналістики

Практикум з криміналістики (з конкретними ситуаційними завданнями та алгоритмами їх професійного вирішення): навчально-методичний посібник / К.О. Чаплинський, Ю.А. Чаплинська, В.М. Плетенець, М.М. Єфімов. – Д.: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 70 с.

Зміст навчально-методичного посібнику охоплює тематику усіх розділів криміналістики: вступ у криміналістику, криміналістична техніка, криміналістична тактика та криміналістична методика (організація розкриття та розслідування кримінальних правопорушень). В навчально-методичному посібнику запропоновані ситуаційні задачі з усього курсу криміналістики, типовий перелік екзаменаційних питань з криміналістики та наданий вичерпний список рекомендованої літератури.

Навчально-методичний посібник призначений для курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів МВС України.

 

Кримінальне право – (9).

Практикум з кримінального права України
Практикум з кримінального права України (Загальна частина) : навч. посіб. / О. В. Ведмідський, В. Д. Людвік, В. Ф. Примаченко та ін. ; ред. В. В. Шаблистий ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро : ДДУВС, 2017 (Харків : ТОВ “Видавництво “Грифон”, 20.01.2017) . – 352 с.

У навчальному посібнику розглянуто 18 тем, які розділені відповідно до тематичного плану навчальної дисципліни «Кримінальне право» для здобувачів вищої освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, що включають теоретичні та тестові завдання, практичні завдання до тем 1–17, методичні поради до вивчення тем курсу та короткий глосарій до кожної теми.

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) ВНЗ, в яких готують правників, співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-правового циклу.

 


 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі конституційної реформи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 10 черв. 2016 р.,). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 124 с.

У публікаціях висвітлено теоретичні проблеми вітчизняного кримінального права та кримінології, сучасний стан практики застосування кримінального законодавства, напрямки кримінальної політики держави у світлі нинішньої конституційної реформи.

Для науковців, викладачів, здобувачів, курсантів і студентів юридичних ВНЗ, юристів-практиків.

 


 

Орел Ю. В.  монографія
Орел Ю. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України : монографія / Ю. В. Орел. – Харків: ТОВ «В справі», 2016. – 416 с

У монографії розглядається комплекс теоретичних та практичних питань, присвячених проблемам кримінальної відповідальності за злочини проти нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України.

Для науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), сту¬дентів (курсантів) ВНЗ, у яких готують правників, праців¬ників правоохоронних органів, прокуратури і суду, а також широкого кола читачів, яких цікавлять різні аспекти по¬рушеної проблематики.

 


 

Збірник нормативно-правових актів Верховного Суду України у кримінальних справах
Збірник нормативно-правових актів Верховного Суду України у кримінальних справах / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; упоряд.: С.М. Алфьоров [та ін.] ; ред. В.В. Шаблистий. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013 (Дніпропетровськ : РВВ ДДУВС, 28.01.2014) . – 324 с.

Інформаційно-довідкове видаяння містить збірних нормативно-правовнх актів Верховного Суду України (у кримінальних справах), які прийнято на протязі застосування Кримінального кодексу України віл 05 квітня 2001 року, так й попередньої його редакції. а також інших документів, що мають значення для правильного правозастосування.

Збірник розраховано на суддів, працівників прокуратури, органів безпеки, внутрішніх справ, податкової міліції, інших правоохоронних органів, правозахисників, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, ад’юнктів, аспірантів, курсантів та студентів юридичних навчальних закладів. Ставе в пригоді усім тим, хто цікавиться правильним та однозначним застосуванням й тлумаченням чинного кримінального закону.

 


 

Кримінальне право
Науково-практичний коментар статей 300, 301 розділу ХІІ “Злочини проти громадського порядку та моральності” Особливої частини Кримінального кодексу України / В.С. Березняк [та ін.] ; рец.: В.П. Ємельянов, В.В. Лень, В.Ф. Примаченко ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – [Б. м.] : ДДУВС, 2012 (Дніпропетровськ : РВВ ДДУВС, 26.09.2012) . – 46 с.

У науково-практичному коментарі коментуються статті 300 та 301 Розділу XII «Злочини проти громадського порядку та моральності» Особливої частини Кримінального кодексу України.

Для працівників органів внутрішніх справ, викладачів, ад’юнктів і курсантів вищих навчальних закладів системи МВС.

 


 

Запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов'язаним з незаконним використанням бюджетних коштів: монографія
Руфанова В.M., Титаренко О.О. Запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів: монографія. / В.М. Руфанова, О.О. Титаренко. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2012. – 200 с.

Монографію присвячено дослідженню сучасних проблем криміналізації бюджетної сфери та діяльності органів внутрішніх справ щодо запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів. У монографії виділено кримінологічну групу злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів, проаналізовано їх кримінологічні показники, з’ясовано систему детермінуючих факторів, а також виділено особливості особи злочинця. З урахуванням сучасних тенденцій реформуванні всіх галузей економіки та пріоритетів у діяльності правоохоронних органів сформульовано пропозиції щодо перспективних напрямків вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ стосовно запобігання цим злочинам.

 


 

Кримінологічна характеристика та протидія економічним злочинам у вугільній промисловості: Монографія.
Титаренко О.О. Кримінологічна характеристика та протидія економічним злочинам у вугільній промисловості: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. – 2008. – 196 с.

Розглядається широке коло питань, пов’язаних з вивченням кількісно-якісних показників економічних злочинів, способів їх вчинення, особи злочинця, причинного комплексу на об’єктах вугільної галузі країни за десять років (1998-2007). Запропоновано комплекс заходів щодо протидії цим злочинам у стратегічній галузі промисловості, висловлено пропозиції щодо активізації та вдосконалення діяльності суб’єктів цієї протидії.

Розраховано на курсантів, студентів, викладачів навчальних закладів юридичного профілю, науковців, а також працівників МВС, СБУ, прокуратури і всіх тих, хто цікавиться питаннями боротьби з економічною злочинністю.

 


 

Безпековий вимір кримінального права України: людино-центристське дослідження: монограф.
Шаблистий В.В. Безпековий вимір кримінального права України: людино-центристське дослідження: монограф. / В.В. Шаблистий. -Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ: Ліра ЛТД, 2015.-420 с.

Розглянуто питання сутності та змісту безпеки людини як всеохоплю-ючого поняття, що є передумовою реалізації її прав і свобод, а також гарантією виконання обов’язків. На підставі аналізу кримінального законодавства визначено напрямки державної політики в досліджуваній сфері, а також загальновизнані міжнародні принципи забезпечення безпеки людини, в результаті чого автором запропоновано заходи, спрямовані на вдосконалення відчуття захищеності кожного від будь-яких загроз.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) ВНЗ, у яких готують правників, працівників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на всіх тих, хто цікавиться питаннями науки кримінального права.

 


 

Особа насильницького злочинця: вітчизняний та зарубіжний досвід вивчення: монограф.
Шалгунова С.А. Особа насильницького злочинця: вітчизняний та зарубіжний досвід вивчення: монограф. / Шалгунова Світлана Аполлінаріївна. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2011. – 472 с.

Видання присвячено дослідженню актуальній у вітчизняній та зарубіжній кримінологічній науці проблемі — особі насильницького злочинця. Систематизовано погляди вчених у різні історичні часи й епохи щодо цього питання, охарактеризовано середовище формування особи даного виду злочинця та її роль у механізмі вчинення насильницького злочину, приділено увагу проблемам віктимології.

Для науковців, ад’юнктів, аспірантів та здобувачів. Монографія буде корисною також фахівцям, котрі займаються питаннями запобігання злочинності.

 

Кримінальний процес – (13).

Застосування практики Європейського суду з прав людини під час досудового розслідування: методичні рекомендації.
Завгородня К.В., Сліпченко В.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини під час досудового розслідування: методичні рекомендації. / К.В. Завгородня, В.І. Сліпченко. – Дніпропетровськ: ДДУВС. – 2015. – 41 с.

Підготовлені авторським колективом кафедри кримінального процесу ДДУВС методичні рекомендації містять оптимальний механізм застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві України. Мають на меті формування єдиного підходу працівників правоохоронних органів до застосування практики Європейського суду з прав людини на різних етапах досудового розслідування (при вирішенні питання щодо обґрунтованості підозри, під час ініціювання обрання запобіжного заходу, а також при проведенні слідчих (розшукових) дій, зокрема й негласних), забезпечення свобод та законних інтересів осіб під час досудового розслідування, а також покликані сприяти оптимізації кримінальних процесуальних відносин між стороною обвинувачення та захисту.

 


 

Неізоляційні запобіжні заходи в кримінальному процесі України: монографія
Захарко А.В. Неізоляційні запобіжні заходи в кримінальному процесі України: монографія; за наук. ред. канд. юрид. наук, доц. А.П. Черненка / Андрій Володимирович Захарко. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра-ЛТД. – 2012. – 204 с.

Монографію присвячено дослідженню неізоляційних запобіжних заходів у кримінальному процесі України. Проаналізовано історичний розвиток цього виду запобіжних заходів: законодавство та теоретичні праці різних часів. З’ясовано сутність неізоляційних запобіжних заходів, їх роль та місце у системі запобіжних заходів.

Призначено для викладачів і студентів юридичних навчальних закладів, науковців, працівників правоохоронних органів, адвокатів, а також для всіх тих, хто цікавиться проблемами забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.

 


 

Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування: монографія

Литвинов, В.В. Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування: монографія / В.В. Литвинов; ред. В.М. Федченко; рец.: В.М. Тертишник, Д.П. Письменний; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012 (Дніпропетровськ : РВВ ДДУВС, 12.12.2012). – 196 с.

У роботі досліджено підстави, за яких кримінальна справа закривається на стадії досудового розслідування. Враховуючи ситуації вирішення кримінально-правового конфлікту, функції кримінального переслідування, яку здійснюють органи досудового розслідування, а також правові наслідки, що тягне за собою та чи інша підстава, сформульовано визначення поняття рішення про закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування, класифіковано підстави цього рішення.

Для науквців, викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів, практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться питаннями кримінального процесу.

 


 

Закриття кримінального провадження слідчим ОВС: методичні рекомендації

Литвинов, В.В. Закриття кримінального провадження слідчим ОВС: метод. реком. / В.В. Литвинов; рец.: В.І. Сліпченко, М.М. Почтовий; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2015. – 43 с.

Розглянуто підстави та процесуальний порядок прийняття слідчим рішення про закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування. Мета рекомендацій – сприяння одноманітному тлумаченню та застосуванню положень КПК України щодо вказаного процесуального рішення, забезпечення захисту прав та свобод учасників кримінального судочинства яких безпосередньо стосується зазначене процесуальне рішення.

 


 

Особливості залучення захисника до кримінального провадження

Литвинов, В.В. Особливості залучення захисника до кримінального провадження: метод. реком. / В.В. Литвинов, В.В. Рогальська, О.А. Солдатенко; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2015. – 41 с. – (На допомогу практичним підрозділам ОВС).

Розглянуто процесуальний порядок залучення захисника до кримінального провадження на стадії досудового розслідування. Проаналізовано порядок практичного застосування норм § 3 глави 3 КПК України, а також інших норм закону, якими врегульовано порядок залучення захисника до кримінального провадження, розглянуто його права та обов’язки. Мета рекомендацій – сприяння одноманітному тлумаченню та застосуванню положень КПК України щодо вказаної діяльності, забезпечення захисту прав та свобод підозрюваного під час здійснення досудового розслідування.

 


 

Особливості взаємодії підрозділів карного розшуку зі слідчими на стадії досудового розслідування

Особливості взаємодії підрозділів карного розшуку зі слідчими на стадії досудового розслідування: методичні рекомендації / Н.П. Черняк, О.П. Бойко, Ю.С. Бойчук, Я.М. Ковч – Дніпропетровськ, 2014. – 55 с.

Методичні рекомендації розкривають особливості взаємодії підрозділів карного розшуку зі слідчими на стадії досудового розслідування. Призначені для слідчих, працівників карного розшуку та інших співробітників органів внутрішніх справ, а також курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів

 


 

Особливості досудового розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх

Особливості досудового розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх: [О.П. Бойко, А.В. Захарко, В.В. Литвинов, І.І. Статіва, Н.П. Черняк]; за заг. ред. В.І. Сліпченка. – Дніпропетровськ, 2014. – 35 с.

Методичні рекомендації присвячені висвітленню особливостей розслідування кримінальних проваджень які розпочаті внаслідок вчинення кримінального правопорушення неповнолітніми особами. Проаналізовано порядок практичного застосування норм Глави 38 КПК України, а також інших норм закону, якими врегульовано здійснення досудового розслідування стосовно неповнолітніх. Мета рекомендацій – сприяння одноманітному тлумаченню та застосуванню положень КПК України щодо вказаної діяльності, забезпечення прав та свобод неповнолітніх під час здійснення стосовно них досудового розслідування.

 


 

Особливості проведення розшукових заходів зі встановлення осіб, які ухиляються від призову за мобілізацією

Особливості проведення розшукових заходів зі встановлення осіб, які ухиляються від призову за мобілізацією: метод. реком. / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; ред. В.І. Сліпченко. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2015. – 14 с. – (На допомогу практичним підрозділам ОВС).

 


 

Особливості процесуального порядку застосування інституту угод у кримінальному провадженні

Особливості процесуального порядку застосування інституту угод у кримінальному провадженні / Ю.С. Полєвіков, В.В. Рогальська, О.Л. Христов, Ю.В. Христова – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 35 с.

Висвітлено особливості процесуального порядку укладення угод про примирення та про визнання винуватості у кримінальному провадженні. У методичних рекомендаціях узагальнено та систематизовано практичний досвід функціонування інституту угод у кримінальному провадженні, висвітлено існуючі недоліки слідчої та судової практики під час застосування вказаного інституту, надано орієнтовний алгоритм дій слідчих під час укладення угод у кримінальному провадженні. Для працівників судових і правоохоронних органів, а також викладачів, науковців, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів.

 


 

Розслідування шахрайства при укладанні цивільно-правових угод щодо відчуження житла: монографія
Павлова, Н.В. Розслідування шахрайства при укладанні цивільно-правових угод щодо відчуження житла: монографія / Н.В. Павлова; рец.: А.Ф. Волобуєв, О.В. Одерій; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2008 (Дніпропетровськ: РВВ ДДУВС, 24.07.2008) . – 176 с.

Надано сучасну криміналістичну характеристику шахрайств у житловій сфері, викладено особливості дослідчої перевірки заяв та повідомлень про шахрайство у сфері житла, особливості і тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій під час розслідування зазначених шахрайств.

Для науковців, здобувачів, курсантів та викладачів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями „Правознавство” та „Правоохоронна діяльність”, а також практичних працівників органів внутрішніх справ.

 


 

Підстави та процесуальний порядок застосування запобіжних заходів: Проект методичних рекомендацій

Підстави та процесуальний порядок застосування запобіжних заходів: Проект методичних рекомендацій. – Дніпропетровськ, 2013 – 30 с.

 


 

Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з пошкодженням об’єктів електроенергетики

Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з пошкодженням об’єктів електроенергетики / Авт. колектив: М.Ю. Будзієвський, В.І. Сліпченко, Н.В. Павлова, А.В. Захарко. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 47 с.

 


 

Дисципліна “Кримінальний процес”. Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів : методичні рекомендації / Укладачі: Г. С. Бідняк, В. І. Слипченко, Н. В. Павлова, І. В. Пиріг, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська, Н. П. Черняк. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 64 с.

 

Кримінально-виконавче право – (2).

Режим у виправних колоніях Державної пенітенціарної служби України (теорія і практика): моногр.
Багатирьов І.Г., Щербина О.В. Режим у виправних колоніях Державної пенітенціарної служби України (теорія і практика): моногр. / І.Г. Богатирьов, О.В. Щербина. – К.: ВД. «Дакор», 2015. – с.

Представлена на рецензування монографія «Режим виконання і відбування покарань у виправних установах державної пенітенціарної служби України», підготовлена відповідно до Плану науково-дослідних дослідно-конструкторських Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на 2015 рік та з нагоди 50-річчя Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У монографії міститься комплексне дослідження теорії й практики режиму у виправних колоніях Державної пенітенціарної служби України.

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) ВНЗ, у яких готують правників, співробітників Державної пенітенціарної служби України, інших правоохоронних органів та суду, а також на всіх тих, хто цікавиться розвитком науки кримінально-виконавчого права.

 


 

Кримінально-виконавче право України
Кримінально-виконавче право України: практикум : навч. посібник / кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., доц. В. В. Шаблистого. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. -168 с.

У навчальному посібнику розглянуто 10 тем, які розділені відповідно до тематичного плану курсу, що включають теоретичні та тестові завдання до усіх тем, практичні завдання до тем 1-2 та 10 і задачі до тем 3-9, методичні поради до вивчення тем курсу, а також список рекомендованої літератури.

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) ВНЗ, в яких готують правників, спів¬робітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-правового циклу.

 

Кримінологія – (2).

практичний посібник
Встановлення та усунення причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів дітьми: практичний посібник / [В.С. Березняк, Р.Ю. Боровенський, І.М. Веріго, М.С. Городецька, О.Д. Мірошніченко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. К.В. Антонова]. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 147 с.

На основі наукового висвітлення положень нормативних документів України та узагальнення практики розглядається діяльність слідчих з встановлення та усунення причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів дітьми.

Для працівників органів внутрішніх справ, викладачів, ад’юнктів і курсантів вищих навчальних закладів системи МВС.

 


 

методичні рекомендації
Встановлення та усунення причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів дітьми: методичні рекомендації / [В.С. Березняк, Р.Ю. Боровенський, І.М. Веріго, М.С. Городецька, О.Д. Мірошниченко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. К.В. Антонова]. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 120 с.

На основі наукового висвітлення положень нормативних документів України та узагальнення практики розглядається діяльність слідчих з встановлення та усунення причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів дітьми.

Для працівників органів внутрішніх справ, викладачів, ад’юнктів і курсантів вищих навчальних закладів системи МВС.

 

Л

Логіка – (1).

Елементи класичної логіки: навч. посібник

Елементи класичної логіки : навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. д.філос.н., проф. В. В. Кузьменка. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 236 с.

Представлено конструктивний та аксіоматичний підходи, що становлять підґрунтя сучасної логіки, яка отримала назву «класична». Розглянуто сучасну класичну логіку як інструмент здобуття будь-якого виду знання, що належить до різноманітних наук (світоглядних, юридичних чи природничих). Передбачено озброєння читача логічним інструментом як запорукою правильного мислення, тобто побудови моделей ситуацій, що виникають у юридичній практиці. У межах вивчення класичної логіки запропоновано вправи та задачі для студентів і курсантів юридичних спеціальностей.

Розраховано на курсантів, студентів і слухачів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться питаннями сучасної класичної логіки.

 

О

Організація і тактика діяльності міліції громадської безпеки – (1).

Організація і тактика діяльності міліції громадської безпеки: навч. посібник

Організація і тактика діяльності міліції громадської безпеки: навч. посібник для підгот. до держ. іспиту (для курсантів факультету міліції громадської безпеки) / Укладачі: Мінка Т.П., Легеза Є.О. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 216 с.

 

Організація розслідування злочинів – (9).

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо особливостей виявлення фактів розповсюдження дитячої порнографії через мережу Інтернет та документування осіб, що виготовляють та розповсюджують порнографічну продукцію через Інтернет/ Т.М. Бухтіарова, І.В. Краснобрижий, Є.В. Матвієнко, В.О. Мірошниченко, В.І. Коршун, О.І. Соболь. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2008. – 36 с.

Методичні рекомендації щодо особливостей виявлення фактів розповсюдження дитячої порнографії через мережу Інтернет та документування осіб, що виготовляють та розповсюджують порнографічну продукцію через Інтернет, розроблені на основі вивчення та аналізу вітчизняних і зарубіжних сучасних технічних тенденцій, з урахуванням власних думок та практичних пропозицій фахівців університету.

Методичні рекомендації будуть корисними для науковців, практичних працівників органів внутрішніх справ, курсантів та слухачів.

 


 

Тактика розслідування злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями

Мінка, П.Я. Тактика розслідування злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями: навч. посіб. / П.Я. Мінка, К.О. Чаплинський; рец.: І.В. Пиріг, О.В. Лускатов ; Дніпропетровський гуманітарний університет. – Дніпропетровськ: ДГУ, 2007 (Дніпропетровськ: Дніпропетровський гуманітарний ун-т, 24.05.2007). – 176 с.

Для науковців, викладачів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів, ад’юнктів та аспірантів, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України та адвокатури, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки.

 


 

навчальний посібник

Пиріг І.В. Методика розслідування незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом: навчальний посібник / І.В. Пиріг – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 184 с.

На основі аналізу сучасних положень кримінального процесу, криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності розглядаються актуальні теоретичні та прикладні проблеми методики розслідування незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом. Розглядається структура криміналістичної характеристики даного виду злочинів, зміст кожного з елементів, а також кореляційні зв’язки між ними. Приділяється увага особливостям початку досудового розслідування та організаційно-тактичним особливостям проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом.

Для вчених-юристів, ад’юнктів та аспірантів, науково-педагогічного складу, курсантів, студентів і слухачів вищих юридичних закладів освіти; суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих, експертів, працівників оперативних підрозділів і всіх, хто цікавиться питаннями розслідування кримінальних правопорушень.

 


 

Розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності: монограф.

Плетенець В.М. Розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності: монограф. / Плетенець В.М. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ, 2012. – 248 с.

У монографії висвітлюються структура криміналістичної характеристики, особливості організації та проведення слідчих дій при розслідуванні завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності

 


 

навчально-практичний посібник

Плетенець В.М. Теорія та практика організаційно-тактичного забезпечення розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадській безпеці : навч.-практ. посібн. / Плетенець В.М. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 132 с.

У навчально-практичному посібнику, на основі аналізу кримінально-процесуальної , криміналістичної літератури, чинних нормативних актів, слідчої та судової практики висвітлено структуру криміналістичної характеристики, особливості організації та проведення слідчих дій при розслідуванні завідомо неправди-вих повідомлень про загрозу громадській безпеці.

Видання адресоване у першу чергу практичним співробітникам правоохоронних органів, а також студентам, курсантам, аспірантам, адюнктам, а також професорсько-викладацькому складу вищіх навчальних закаладів юридичного профілю.

 


 

Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів: методичні рекомендації / Укладачі: Г.С. Бідняк, Н.В. Павлова, І.В. Пиріг, В.І. Слипченко, К.О. Чаплинський, Ю.А. Чаплинська, Н.П. Черняк. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 64 с.

 


 

монографія

Чаплинський К.О. Тактичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених злочинними угрупованнями: монографія / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ, 2009. – 371 с.

В монографії із урахуванням сучасних потреб правоохоронної практики та стану розвитку криміналістичної науки здійснено криміналістичний аналіз організованої злочинності; досліджено поняття, види та місце злочинних угруповань в структурі організованої злочинності; висвітлено криміналістичну характеристику лідера та інших суб’єктів злочинних угруповань; розглянуті особливості організаційно-підготовчих і тактичних заходів проведення слідчих оглядів, затримання, обшуків, виїмок, допитів і очних ставок, пред’явлення для впізнання та відтворення обстановки і обставин події (у виді перевірки показань на місці та слідчого експерименту), а також способи фіксації результатів даних слідчих дій.

Для науковців, викладачів, ад’юнктів і аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України та адвокатури, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки.

 


 

Розслідування злочинів, вчинених злочинними угрупованнями: Навчальний посібник

Чаплинський К.О., Мінка П.Я. Розслідування злочинів, вчинених злочинними угрупованнями: Навчальний посібник / К.О. Чаплинський, П.Я. Мінка . – Дніпропетровський гуманітарний університет, 2009. – 225 с.

Надано сучасну криміналістичну характеристику організованої злочинності. Викладено організаційно-підготовчі заходи і тактичні прийоми проведення слідчих дій під час розслідування злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями.

Для науковців, викладачів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів, ад’юнктів та аспірантів, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України та адвокатури, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки.

 


 

Теорія і практика розслідування незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом: монографія

Чернецька О.А., Пиріг І.В. Теорія і практика розслідування незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом: монографія / О. А. Чернецька, І. В. Пиріг – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2016. – 216 с.

На основі аналізу сучасних положень кримінального процесу, криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності розглядаються актуальні теоретичні та прикладні проблеми методики розслідування незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом.

Для вчених-юристів, ад’юнктів та аспірантів, науково-педагогічного складу, курсантів, студентів і слухачів вищих юридичних закладів освіти; суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих, експертів, працівників оперативних підрозділів і всіх, хто цікавиться питаннями розслідування кримінальних правопорушень.

 

Охорона праці – (2).

Запитувати у бібліотеці ДДУВС.

П

Політологія – (1).

Політологія: навчальний посібник

Скрипникова Л.В., Політологія: навчальний посібник / Л.В.Скрипникова, Л.С. Тутік, М.О. Гринчак. –К.: Центр уч-бової літератури, 2014. – 272 с.

У навчальному посібнику розкривається процес становлення політології як науки, її специфіка, розвиток світової та української політичної думки, проаналізовано основні проблеми політичної теорії. Проблематика курсу ви-кладена у вісімнадцяти темах, що охоплюють чотири модулі, відповідно до вимог державного стандарту нормативної дисципліни «Політологія + модуль «Основи демократії». Навчальний посібник рекомендовано для підготовки до семінарських занять, іспитів та заліків за кредитно-модульною системою на-вчання.

Для студентів ВНЗ МВС, а також інших вищих навчальних закладів.

 

Правові засади оперативно-розшукової діяльності (ОРД) – (3).

навчальний посібник ДДУВС

Шинкаренко І.Р. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. – 224 с.

Викладено сутність, правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів під час провадження у межах оперативно-розшукових справ та проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час кримінального провадження.

Для курсантів та слухачів навчальних закладів правоохоронних органів, студентів юридичних спеціальностей інших вищих навчальних закладів, практичних працівників правоохоронних органів та науковців.

 


 

Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій

Шинкаренко І.Р. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) : навч. посіб. / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2015. – 320 с.

У посібнику викладено сутність та правові основи організації оперативно-розшукової діяльності, права та обов’язки оперативних підрозділів і гарантії забезпечення законності у ході здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій. Призначено для студентів юридичних спеціальностей, курсантів та слу-хачів навчальних закладів правоохоронних органів, практичних працівників правоохоронних органів та науковців.

 


 

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII

 

Практикум із складання процесуальних документів – (4).

Збірка взірців процесуальних документів та коментарів до них

Збірка взірців процесуальних документів та коментарів до них / С.М. Алфьоров [та ін.]; ред. В.І. Сліпченко; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – К.: ТОВ “АРТ-Дизайн”, 2012. – 198 с.

 


 

Бланки процесуальних документів до Кримінального процесуального кодексу України

Бланки процесуальних документів до Кримінального процесуального кодексу України. – К., 2012.

 


 

ВЗІРЦІ процесуальних документів до Кримінального процесуального кодексу України

ВЗІРЦІ процесуальних документів до Кримінального процесуального кодексу України. – Київ, 2012.

 


 

Макети матеріалів кримінального провадження.

Макети матеріалів кримінального провадження.

 

С

Сімейне право – (1).

Сімейне право (у схемах та визначеннях)

Сімейне право (у схемах та визначеннях): навч. посібник / кол. авт. ; [Коваленко А. В. (кер.), Валєєв Р. Г., Круглова О. О. та ін.]. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр справ, 2016. – 200 с.

Посібник підготовлено на основі положень Сімейного кодексу України відповідно до програми навчальної дисципліни «Сімейне право» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Навчальне видання репрезентує результати науково-практичного аналізу основних понять сімейного права України у структурно-логічних схемах, візуалізуючи теоретичні положення юридичної науки.

Посібник розраховано на студентів, курсантів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників.

 

Соціологія – (2).

Соціологічний практикум: Навчально-наочний посібник у схемах і коментарях

Підлісний М.М. Соціологічний практикум: Навчально-наочний посібник у схемах і коментарях. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 126 с.

Навчально-наочний посібник «Соціологічний практикум» розроблено згідно з навчальною програмою дисципліни. Мета даної роботи – надання допомоги курсантам, викладачам соціогуманітарних дисциплін по вивченню теоретичного матеріалу дисципліни «Соціологія» та розв’язання практичних завдань.

 


 

Соціологія: методичні рекомендації для курсантів

Підлісний М.М. Соціологія: методичні рекомендації для курсантів денної форми навчання, які навчаються для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 081 “Право”, 6.030401 “Правознавство”. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 72 c.

Методичні рекомендації повинні допомогти курсантам денної форми навчання сформувати необхідні знання з соціології та володіти вмінням застосовувати їх безпосередньо у практичній діяльності.

Дане видання містить методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до семінарських занять, до виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

Спеціальна фізична підготовка – (9).

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Захисні дії при загрозі вогнепальною зброєю»

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Захисні дії при загрозі вогнепальною зброєю» / С.Б. Боровинський, С.М. Булах, С.М. Балабан, Ю.В. Герасимчук, І.Ю. Токар. – Дніпропетровськ, 2015. – 88 с.

Методичні рекомендації пропонуються викладачам та курсантам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в якості додаткових дидактичних матеріалів для самостійної підготовки, спрямованих на удосконалення особистої фізичної підготовленості, техніки виконання заходів фізичного впливу, передбачених розділом навчальної програми «Спеціальна фізична підготовка».

 


 

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Звільнення від захоплень та обхоплень»

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Звільнення від захоплень та обхоплень» / С.Б. Боровинський, С.М. Булах, С.М. Балабан, Ю.В. Герасимчук, І.Ю. Токар. – Дніпропетровськ, 2015. – 16 с.

Методичні рекомендації пропонуються викладачам та курсантам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в якості додаткових дидактичних матеріалів для самостійної підготовки, спрямованих на удосконалення особистої фізичної підготовленості, техніки виконання заходів фізичного впливу, передбачених розділом навчальної програми «Спеціальна фізична підготовка».

 


 

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Кидки, прийоми боротьби лежачи»

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Кидки, прийоми боротьби лежачи» / С.Б. Боровинський, С.М. Булах, С.М. Балабан, Ю.В. Герасимчук, І.Ю. Токар. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

Методичні рекомендації пропонуються викладачам та курсантам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в якості додаткових дидактичних матеріалів для самостійної підготовки, спрямованих на удосконалення особистої фізичної підготовленості, техніки виконання заходів фізичного впливу, передбачених розділом навчальної програми «Спеціальна фізична підготовка».

 


 

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Силова та швидкісно-силова підготовка»

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Силова та швидкісно-силова підготовка» / С.Б. Боровинський, С.М. Булах, С.М. Балабан, Ю.В. Герасимчук, І.Ю. Токар. – Дніпропетровськ, 2015. – 13 с.

Методичні рекомендації пропонуються викладачам та курсантам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в якості додаткових дидактичних матеріалів для самостійної підготовки, спрямованих на удосконалення особистої фізичної підготовленості, техніки виконання заходів фізичного впливу, передбачених розділом навчальної програми «Спеціальна фізична підготовка».

 


 

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Способи затримання та конвоювання»

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Способи затримання та конвоювання» / С.Б. Боровинський, С.М. Булах, С.М. Балабан, Ю.В. Герасимчук, І.Ю. Токар. – Дніпропетровськ, 2015. – 14 с.

Методичні рекомендації пропонуються викладачам та курсантам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в якості додаткових дидактичних матеріалів для самостійної підготовки, спрямованих на удосконалення особистої фізичної підготовленості, техніки виконання заходів фізичного впливу, передбачених розділом навчальної програми «Спеціальна фізична підготовка».

 


 

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Стійки пересування. удари руками, ногами, захисні та контратакуючі дії»

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Стійки пересування. удари руками, ногами, захисні та контратакуючі дії» / С.Б. Боровинський, С.М. Булах, С.М. Балабан, Ю.В. Герасимчук, І.Ю. Токар. – Дніпропетровськ, 2015. – 26 с.

Методичні рекомендації пропонуються викладачам та курсантам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в якості додаткових дидактичних матеріалів для самостійної підготовки, спрямованих на удосконалення особистої фізичної підготовленості, техніки виконання заходів фізичного впливу, передбачених розділом навчальної програми «Спеціальна фізична підготовка».

 


 

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Тактика взаємодії працівників міліції при затриманні злочинця»

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Тактика взаємодії працівників міліції при затриманні злочинця» / С.Б. Боровинський, С.М. Булах, С.М. Балабан, Ю.В. Герасимчук, І.Ю. Токар. – Дніпропетровськ, 2015. – 19 с.

Методичні рекомендації пропонуються викладачам та курсантам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в якості додаткових дидактичних матеріалів для самостійної підготовки, спрямованих на удосконалення особистої фізичної підготовленості, техніки виконання заходів фізичного впливу, передбачених розділом навчальної програми «Спеціальна фізична підготовка».

 


 

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Тактика затримання, проведення зовнішнього огляду та конвоювання»

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Тактика затримання, проведення зовнішнього огляду та конвоювання» / С.Б. Боровинський, С.М. Булах, С.М. Балабан, Ю.В. Герасимчук, І.Ю. Токар. – Дніпропетровськ, 2015. – 18 с.

Методичні рекомендації пропонуються викладачам та курсантам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в якості додаткових дидактичних матеріалів для самостійної підготовки, спрямованих на удосконалення особистої фізичної підготовленості, техніки виконання заходів фізичного впливу, передбачених розділом навчальної програми «Спеціальна фізична підготовка».

 


 

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Техніка самозахисту»

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Техніка самозахисту» / С.Б. Боровинський, С.М. Булах, С.М. Балабан, Ю.В. Герасимчук, І.Ю. Токар. – Дніпропетровськ, 2015. – 18 с.

Методичні рекомендації пропонуються викладачам та курсантам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в якості додаткових дидактичних матеріалів для самостійної підготовки, спрямованих на удосконалення особистої фізичної підготовленості, техніки виконання заходів фізичного впливу, передбачених розділом навчальної програми «Спеціальна фізична підготовка».

 

Т

Тактичні особливості проведення слідчих дій – (4).

Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями: монографія

Чаплинський, К.О. Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями: монографія / К.О. Чаплинський ; рец.: В.П. Бахін, Є.Д. Лук’янчиков, В.М. Тертишник ; Юридична академія МВС. – Дніпропетровськ : ЮА МВС, 2004 (Дніпропетровськ : ЮА МВС України, 28.04.2004) . – 192 с.

 


 

Тактика пред'явлення для впізнання при розслідуванні злочинів проти життя, здоров'я, волі та статевої недоторканості особи

Чаплинський, К.О. Тактика пред’явлення для впізнання при розслідуванні злочинів проти життя, здоров’я, волі та статевої недоторканості особи : навч.-практ. посіб. / К.О. Чаплинський ; МВС України. УМВС України в Дніпропетровській області, слідче управління. ДДУВС, кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії. – Дніпропетровськ : Свідлер, 2007 (Дніпропетровськ, 15.03.2007) . – 92 с.

У навчально-практичному посібнику з урахуванням сучасних потреб правоохоронної практики та стану розвитку криміналістичної науки розглядаються поняття, види та етапи проведення впізнання; особливості організаційно-підготовчих й тактичних заходів пред’явлення для впізнання живих осіб (в натурі; поза візуальним спостереженням особи, яку впізнають; за фотознімками та відеозображенням; за голосом та особливостями мови; за фонограмою; за особливостями ходи); трупа та його частин; предметів і документів; тварин (птахів); окремих ділянок місцевості та приміщень; двостороннє та повторне пред’явлення для впізнання; особливості фіксації ходу та результатів впізнання.

Для працівників слідчих та оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України.

 


 

Тактика проведення окремих слідчих дій: монографія

Чаплинський, К.О. Тактика проведення окремих слідчих дій: монографія / К.О. Чаплинський; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2006 (Дніпропетровськ : РВВ ДДУВС, 22.05.2006) . – 308 с.

В монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки розглянуті особливості організаційно-підготовчих і тактичних заходів проведення слідчих оглядів, затримання, обшуків, виїмок, допитів і очних ставок, пред’явлення для впізнання та відтворення обстановки і обставин події (у виді перевірки показань на місці та слідчого експерименту), а також способи фіксації результатів даних слідчих дій.

Для науковців, викладачів, курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів, ад’юнктів та аспірантів, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України та адвокатури, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки.

 


 

Тактичне забезпечення проведення слідчих дій: монограф.

Чаплинський К.О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій: монограф. / Чаплинський Костянтин Олександрович. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2010. – 560 с.

У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки розглянуто особливості організаційно-підготовчих і тактичних заходів проведення слідчого огляду, освідування, зняття інформації з каналів зв’язку, обшуку, виїмки, допиту, очної ставки, пред’явлення для впізнання та відтво-рення обстановки і обставин події (перевірка показань на місці та слідчий експеримент), використання спеціальних знань, а також способи фіксації результатів вказаних слідчих дій.

Для науковців, викладачів, курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів, ад’юнктів та аспірантів, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України та адвокатури, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки.

 

Теорія держави і права – (3).

Теорія держави і права в тестових завданнях: навчальний посібник

Наливайко Л.Р., Вітвіцький С.С. та ін. Теорія держави і права в тестових завданнях: навчальний посібник / за заг. ред. д.ю.н., проф. Л.Р. Наливайко. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2014.-358 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів і курсантів різних навчальних закладів, викладачів, науковців, державних службовців, політиків, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами державно-правового розвитку та шляхами їх вирішення.

 


 

Теорія держави і права: підручник

Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. — Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015 . – 468 с.

Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Теорія держави і права». З урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, плюралізму підходів до праворозуміння, еволюції поглядів на виникнення, функціонування та розвиток держави і права, а також юридичної практики системно висвітлено основні світоглядні ідеї та категорії теорії держави і права.

Розраховано на студентів, курсантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями теорії держави і права.

 


 

Теорія держави і права: навч. посіб. для підготовки до державного іспиту

Теорія держави і права: навч. посіб. для підготовки до державного іспиту / А.М. Кучук [та ін.]; керів. авт. кол. І.А. Сердюк ; рец.: С.Д. Гусарєв, Ю.А. Ведєрніков; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012 . – 207 с.

Посібник містить стислий виклад питань з теорії держави і права відпо-відно до екзаменаційних білетів, передбачених програмою державних іспитів для курсантів, слухачів та студентів юридичних вузів, затвердженою Мініс-терством освіти і науки України.

 

Теорія та практика правозастосування – (1).

Теорія і практика правозастосування в тестових завданнях: навчальний посібник

Наливайко Л.Р., Беляєва М.В., Чепік-Трегубенко О.С. Теорія і практика правозастосування в тестових завданнях: навчальний посібник / за заг. ред. д.ю.н., проф. Л.Р. Наливайко. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2014. – 127 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів і курсантів різних навчальних закладів, викладачів, науковців, державних службовців, політиків, усіх, хто цікавиться сучасною проблематикою юридичної науки, в тому числі теорією і практикою правозастосування.

 

Трудове право – (2).

Практикум з навчальної дисципліни «Трудове право»: навчальний посібник

Практикум з навчальної дисципліни «Трудове право»: навчальний посібник /кол. авт. ; кер. авт. кол. канд. юрид. наук Т.М. Лежнєва. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 189 с.

Навчальний посібник охоплює основні теми курсу начальної дисципліни «Трудове право». До кожної теми подано стислий зміст теми, перелік контрольних питань, практичні задачі та завдання, тестові завдання, рекомендована література. Для науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти.

 


 

Трудове право України: конспект лекцій

Трудове право України: конспект лекцій / Укладачі: Золотухіна Л.О., Лежнєва Т.М., Обушенко Н.М., Черноп’ятов С.В., Легеза Ю.О., Алфьорова Т.М. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 253с.

Трудове законодавство – єдина галузь законодавства, яка здатна не тільки безпосередньо вплинути на на основну виробничу силу – людей, які є носіями робочої сили, але захистити їх в процесі трудової діяльності від безробіття. Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння знаннями в галузі основних принципів та інститутів трудового права, ознайомлення з особливостями правового регулювання трудових відносин, вироблення навичок роботи з нормативними матеріалами.

Цей конспект лекцій складено для студентів юридичного факультету денної та заочної форми навчання за кредитно-модульною системою.

 

У

Українська мова (за професійним спрямуванням) – (2).

Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник

Крашеніннікова Т.В., Поповський А.М., Руколянська Н.В. Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник. Модульний курс. Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. – 330 с.

У посібнику подано теоретичний і практичний матеріал із дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням), враховуючи модульну систему викладання.

Матеріал підготовлений для студентів, курсантів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.

 


 

Українська мова (за професійним спрямуванням): курс лекцій

Крашеніннікова, Т.В. Українська мова (за професійним спрямуванням): курс лекцій / Т.В. Крашеніннікова, А. М. Поповський; рец.: О.І. Сімович, М.С. Ковальчук; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Днепропетровск: Середняк Т.К., 2014 (Дніпропетровськ : ФОП Середняк Т.К., 09.10.2013) . – 130 с.

Пропонований курс лекцій з «Українська мова (за професійним спрямуванням)» укладено на основі наукових здобутків сьогодення, які поглиблюють фахові знання з усної і писемної ділової мови в галузі правової діяльності та сприяють становленню юридичної лінгвістики.

 

Ф

Фізичне виховання – (3).

Методичні рекомендації до самостійних занять «Легкоатлетичні вправи»

Методичні рекомендації до самостійних занять «Легкоатлетичні вправи» / С.Б. Боровинський, С.М. Булах, С.М. Балабан, Ю.В. Герасимчук, І.Ю. Токар. – Дніпропетровськ, 2015. – 51 с.

Методичні рекомендації пропонуються викладачам та курсантам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в якості додаткових дидактичних матеріалів, спрямованих на удосконалення правил безпеки під час занять з фізичної підготовки, основ техніки, тактики та методики навчання бігу на короткі, середні й довгі дистанції, питання самоконтролю, передбачених розділом навчальної програми «Спеціальна фізична підготовка».

 


 

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Розвиток фізичних якостей»

Методичні розробки до вивчення навчальної теми «Розвиток фізичних якостей» / С.Б. Боровинський, С.М. Булах, С.М. Балабан, Ю.В. Герасимчук, І.Ю. Токар. – Дніпропетровськ, 2015. – 26 с.

Методичні рекомендації пропонуються викладачам та курсантам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в якості додаткових дидактичних матеріалів для самостійної підготовки, спрямованих на удосконалення особистої фізичної підготовленості, техніки виконання заходів фізичного впливу, передбачених розділом навчальної програми «Спеціальна фізична підготовка».

 


 

Методичні рекомендації до самостійних занять «Фізична підготовка»

Методичні рекомендації до самостійних занять «Фізична підготовка» / С.Б. Боровинський, С.М. Булах, С.М. Балабан, Ю.В. Герасимчук, І.Ю. Токар. – Дніпропетровськ, 2015. – 88 с.

Методичні рекомендації пропонуються викладачам та курсантам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в якості додаткових дидактичних матеріалів для самостійної підготовки, спрямованих на удосконалення особистої фізичної підготовленості, техніки виконання заходів фізичного впливу, передбачених розділом навчальної програми «Спеціальна фізична підготовка».

 

Філософія права – (2).

Філософія права: навч. посібник

Марченко О.В. Філософія права: навч. посібник / Марченко О.В. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 304 с.

У посібнику висвітлено сутність, призначення та історичний розвиток вітчизняної і зарубіжної філософії права з давніх часів і до наших днів. Значне місце у посібнику відведено аналізу традицій філософського осмислення правової реальності у різних цивілізаційних системах, а також дослідженню життєвих колізій і творчості видатних мислителів.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться філософією права.

 


 

Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових вчень: навчальний посібник

Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових вчень: навч. посібник / [Кузьменко В.В., Наливайко Л.Р., Обушенко О.М. та ін.]; за заг. ред. д.ф.н., проф. В.В. Кузьменка. — Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра, 2015. — 292 с.

У навчальному посібнику осмислюється, що є право індивіда в суспільстві та державі. Феномен права в історії філософії досліджується як цілісність різноманітних соціально-культурних настанов, у зв’язку з виробленими в кожну конкретну історичну епоху, у кожному конкретному суспільстві духовними цінностями.

Розраховано на аспірантів, курсантів, студентів і слухачів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться етичними та державно-правовими проблемами філософії.

 

Ц

Цивільне право – (1).

Цивільне право України (Загальна частина): навч. посібник

Цивільне право України (Загальна частина): навч. посібник / кол. авт. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. – 477 с.

Навчальний посібник містить систематизований виклад положень стосовно основних категорій, понять та інститутів загальної частини цивільного права. У ньому відображено як основні законодавчі положення, так і доктринальне тлумачення основних цивільно-правових інститутів, а також містить аналіз узагальнення судової практики, що має допомогти читачеві підготуватися до вивчення окремих його розділів.

Посібник може бути корисним студентам, курсантам, аспірантам та викладачам вищих юридичних навчальних закладів, а також стане у нагоді практичним працівникам та всім, кого цікавлять питання цивільного права.

 

Цивільний процес – (1).

Цивільний процес: загальна частина

Обушенко О. M., Чижмарь К. І., Журавльов Д. В. та ін. Цивільний процес: загальна частина : Навч. посіб. — К.: «Хай-Тек Прес», 2014. — 208 с.

Посібник підготовлений на основі положень Цивільного процесуального кодексу України, відповідно до загальної частини програми курсу «Цивільного процесуального права». В ньому висвітлюються основні поняття, принципи цивільного процесу, характеристика цивільних процесуальних правовідносин та інші питання загальної частини цивільного процесу.

Посібник розрахований на студентів, курсантів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів освіти, а також наукових та практичних працівників.

 

Додатково

Пропонуємо ознайомитись! – (6).

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 27 трав. 2016 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп.держ.ун-т внутр. справ, 2016. – 208 с.

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, у якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ України і зарубіжжя.

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.

 


 

матеріали Всеукр. наук. конф.

Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю: матеріали Всеукр. наук. конф. (14 травня 2016 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). – Д.: Адверта, 2016. – 213 с. – (в авторській редакції)

Вміщено матеріали Всеукраїнської наукової конференції, в якій взяв участь професорсько-викладацький склад мовних кафедр Дніпропетровська та інших міст України. Тематика статей охоплює актуальні питання з професійної лінгвістичної підготовки, методики викладання мовних дисциплін у вищій школі, специфіки професійного перекладу, корпусної лінгвістики, комунікативної лінгвістики, юридичної лінгвістики та лінгвістичної експертизи, а також правову підтримку української мови в Україні.

Матеріали наукової конференції можуть бути використані викладачами для підготовки до занять з рідної та іноземної мов, а також для розробки підручників та посібників, які б передбачали достатню мовну підготовку здобувачів вищої освіти, магістрів та ад’юнктів.

 


 

Актуальні проблеми розслідування злочинів в сучасних умовах

Актуальні проблеми розслідування злочинів в сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з нагоди святкування 10-річчя факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства (Дніпропетровськ, 24 вересня 2015 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 112. с.

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди святкування 10-річчя факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства, в якій взяли участь науковці, викладачі, курсанти та здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ України, а також практичні працівники правоохоронних органів. Тематика публікацій охоплює теоретичні та практичні проблеми криміналістики та судової експертизи.

Матеріали конференції можуть бути використані у науково-дослідній роботі та у навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.

 


 

Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні

Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні: матеріали наук.-практ. семінару (Дніпропетровськ, 13 травня 2016 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 194 с.

Збірник містить матеріали науково-практичного семінару, в якому взяли участь науковці, викладачі, курсанти та здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ України, а також практичні працівники правоохоронних органів. Тематика публікацій охоплює теоретичні та практичні проблеми криміналістики та судової експертизи.

Матеріали семінару можуть бути використані у науково-дослідній роботі та у навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.

 


 

Суспільно-політичний портрет
Недря, К.М. Почесний громадянин міста Катеринослава – князь М.П. Урусов. Суспільно-політичний портрет [Текст] / Кирило Недря, Павло Чорнобай. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 159 с.

На основі широкого кола використаних архівних і опублікованих джерел та із залученням існуючої літератури показано багатогранне життя й діяльність князя Миколи Петровича Урусова – останнього предводителя дворянства Катеринославської губернії, сенатора, члена Державної ради Російської імперії та ін. Розглянуто його особистий внесок у розвиток Катеринославщини.

Монографія розрахована на учнів, студентів, краєзнавців і вчених, які цікавляться історією та культурою рідного краю чи досліджують її.

 


 

Етнокультурна семантика в обрядовій фразеології східнослобожанських говірок

Царьова І.В. Етнокультурна семантика в обрядовій фразеології східнослобожанських говірок: монографія / І.В. Царьова. – Дніпропетровськ: Вид. «Інновація», 2015. – 258 с.

У монографії подано комплексний аналіз фразеології календарних і сімейних обрядів східнослобожанських говірок.

Книга призначена викладачам, аспірантам, студентам, науковим працівникам, культурологам, фольклористам, етнографам, а також усім, хто цікавиться проблемами взаємозв’язку мови та культури.

 

 


Кількість переглядів сторінки: 38 217