Нові надходження

Нові надходження до бібліотеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

Адміністративне право України. Повний курс : підручник

Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В.Галунько, П.Діхтієвський, О.Кузьменко, С.Стеценко та ін. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 446 с

У підручнику розкрито повний курс адміністративного права на основі однойменної основоположної галузі публічного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає цінностям людиноцентристської ідеології, коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси фізичних і юридичних осіб відповідно до стандартів ЄС.

Підручник може бути використаний студентами в навчальному процесі, аспірантами та викладачами юридичних і гуманітарних вищих навчальних закладів та факультетів, науковцями, народними депутатами України, державними службовцями, посадовими особами органів місцевого самоврядування та апарату суду, активістами громадських об’єднань, а також усіма, хто цікавиться адміністративним правом.

Підручник стане в нагоді під час підготовки до вступних випробувань і під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», а також у підготовці до відповідних кваліфікаційних іспитів кандидатів на посади суддів, прокурорів, на здобуття свідоцтва про право на адвокатську діяльність.

Кримінальне право України: Загальна частина. Основні питання вчення про злочин

Ємельянов В. П. Кримінальне право України: Загальна частина. Основні питання вчення про злочин : наук.-практ. посіб. / В. П. Ємельянов. – Харків : Право, 2018. – 142 с

У посібнику на підставі Конституції України, чинного Кримінального кодексу України та досягнень науки кримінального права висвітлюються основні питання вчення про злочин Загальної частини кримінального права України, у тому числі деякі дискусійні питання, а також даються певні відомості про за¬рубіжне кримінальне законодавство.

Для аспірантів, ад’юнктів та викладачів юридичних закладів вищої освіти, наукових і практичних працівників, а також студентів і курсантів.

Алєксєєнко І.В. Держава, суверенітет,  національна безпека крізь призму глобалізації

Алєксєєнко І.В. Держава, суверенітет, національна безпека крізь призму глобалізації / І.B.Алєксєенко, A.I.Kypac, Є.В.Рябінін – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. – 304 с.

Представлені результати комплексного теоретичного та політологічного осмислення сутності інституту суверенітету в умовах епохи глобалізації. Автори розглядають основні причини та механізми запобігання обмеження суверенітету держави. Аналізуються основні підходи щодо становлення та реалізації національної безпеки держави в контексті протистояння загрозам, з якими сьогодні стикаються практично усі країни світу.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, політиків — усіх, кого цікавлять сучасні процеси забезпечення сталого розвитку держави

Бондаренко В. В. Професійна підготовка працівників патрульної поліції

Бондаренко В. В. Професійна підготовка працівників патрульної поліції: зміст і перспективні напрями [Текст] : монографія / В. В. Бондаренко. -К.: ФОП Кандиба Т. П., 2018. – 524 с.

Монографію присвячено питанням оптимізації освітнього процесу слухачів курсу первинної професійної підготовки поліцейських з метою формування професійної готовності до ефективного здійснення службової діяльності та підтримання Й удосконалення її під час служби в поліції. Розроблено модель професійної підготовки, сформульовано практичні рекомендації щодо покращення системи професійного навчання поліцейських.

Видання призначене для науково-педагогічних, педагогічних працівників, аспірантів, курсантів, слухачів і працівників практичних підрозділів Національної поліції України

Теорія і практика оперативно-розшукової протидії одержанню неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування: монографія

Болвінов С. П. Теорія і практика оперативно-розшукової протидії одержанню неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування: монографія / за заг. ред. В. В. Шендрика. – Харків : Константа, 2018. – 164 с

Ця монографія – одна із перишх у вітчизняній юридич¬ній науці праць, в якій розроблені сучасні теоретично-правові та організаційні засади оперативнорозшукової протидії одержанню неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевою самоврядування. У роботі проаналізовано та охарактеризовано науковий генезис оперативнорозшукової протидії одержанню неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування. Спираючись на аналіз емпіричною матеріалу та погляди науковців, надано оперативно-розшукову характеристику одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевою самоврядування. Визначено напрями підвищення ефективності організації оператив¬но-розшукової протидії одержанню неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевою самоврядування. Вироблено перспективні напрями удосконалення організації внутрішньої та зовнішньої взаємодії під оперативно-розшукової протидії одержанню неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевою самоврядування.

Монографія призначена для працівників підрозділів кримінальної поліції, науково-педагогічних і педагогічних працівників та осіб, які навчаються у закладак вищої освіти юридичного профілю

Взаємодія слідчого з іншими підрозділами під час досудового розслідування: навч. посібник

Взаємодія слідчого з іншими підрозділами під час досудового розслідування: навч. посібник / Р.І. Благута, А.І. Кунтій, А.Я. Хитра. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 204 с.

Підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Взаємодія слідчого з іншими підрозділами Національної поліції під час досудового розслідування» у закладах вищої освіти. Відображено сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняного кримінального процесу з урахуванням практики його застосування, зокрема практики Європейського суду з прав людини.

Для курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та викладачів вишів і факультетів юридичної спрямованості усіх форм навчання. Може бути корисним для працівників судових і правоохоронних органів.

Перспективи впровадження адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

Бесчасний В. М. Перспективи впровадження адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі / В. М. Бесчастний, В. В. Брянцев, А. В. Червінчук.; ДЮІ МВС України. Кривий Ріг. — Ж.: Видавець О. О. Свенок, 2018. — 44 с

Дане видання присвячено дослідженню адміністративно-правового аспекту реалізації процедури автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Наукове дослідження базується на ретельному аналізі сучасного правового матеріалу із урахуванням практики Європейського суду з прав людини, закордонного досвіду з окреслених питань та орієнтоване як на удосконалення адміністративного законодавства, так і практики його застосування посадовими особами Національної поліції України, забезпечення непорушності прав учасників дорожнього руху.

Для працівників підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів, водіїв транспортних засобів і осіб, що навчаються водінню, викладачів, студентів, курсантів та слухачів закладів освітни із специфічними умовами навчання та закладів ніслядипломмої освіти.

Державна політика в сфері стандартизації в умовах євроінтеграції України: адміністративно-правовий аспект : монографія

Венгер Ю.В. Державна політика в сфері стандартизації в умовах євроінтеграції України: адміністративно-правовий аспект : монографія. – В. В. Венгер, Т. М. Кравцова; за заг. ред. д.ю.н., проф. Т. М. Кравцової. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2018. – 158 с

Монографія присвячена дослідженню місця стандартизації в адміністративно-правовому регулюванні господарської діяльності, її юридичної природи, подано рекомендації щодо адаптації законодавства України у сфері стандартизації до норм Європейського Союзу.

Видання носить комплексний та міжгалузевий характер і може бути використане в сфері теорії управління, загальної теорії держави та права, адміністративному, цивільному та інших галузях права, буде корисним для слухачів та студентів юридичних закладів освіти, широкого кола читачів.

Кримінальне право України. Загальна частина: підручник

Берзін П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник : у 3-х т. – Т. І.: Загальні засади. – Київ : ВД «Дакор», 2018. – 404 с

Ця книга є першим томом підручника із Загальної частини кримінального права, який (том) присвячується загальним засадам кримінального права. У цьому томі висвітлюються положення про кримінальне право як галузь права, його місце в системі права, механізм кримінально-правового регулювання, систему кримінального права, його принципи, джерела, чинність та застосування джерел, а також кримінальне право як юридична наука і навчальна дисципліна.

Перший том підручника підготовлений згідно з програмою курсу Загальної частини кримінального права, який викладається на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Для студентів, аспірантів (ад’юнктів), викладачів вищих навчальних закладів, науковців, працівників правозастосовчих органів, а також всіх, хто цікавиться проблемами Загальної частини кримінального права.

Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики: монографія

Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики: монографія. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 448 с.

Монографію присвячено комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань правового регулювання досудового розслідування, які є предметом гострих дискусій у науці кримінального процесу. У роботі розглянуто онтологічну та гносеологічну характеристику досудового розслідування; надано теоретико-правову характеристику загальних положень досудового розслідування; визначено сучасний стан забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи на стадії досудового розслідування; охарактеризовано сучасну парадигму правового регулювання закінчення досудового розслідування.

На підставі комплексного дослідження чинного кримінального процесуального законодавства України виявлено недоліки правового регулювання досудового розслідування та запропоновано шляхи їх усунення.

Розраховано на науковців, практичних працівників правоохоронних органів, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, студентів і курсантів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться новітніми тенденціями розвитку сучасної юриспруденції в дослідженому напрям

Докази та доказування у кримінальному провадженні: навч. посібник

Докази та доказування у кримінальному провадженні: навч. посібник / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 272 с.

Видання підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Докази та доказування у кримінальному провадженні», яку вивчають у закладах вищої освіти. Відображено сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняного кримінального процесу з урахуванням практики його застосування, зокрема практики Європейського суду з прав людини.

Для курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та викладачів вишів і факультетів юридичної спрямованості всіх форм навчання, а також для працівників судових і правоохоронних органів

Дуфенюк О. М. Експертиза у кримінальному провадженні за законодавством України та Польщі

Дуфенюк О. М. Експертиза у кримінальному провадженні за законодавством України та Польщі: порівняльне дослідження: монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 272 с.

Видання присвячено комплексному компаративному дослідженню теоретичних і практичних питань, пов’язаних із функціонуванням інституту судових експертиз в Україні та Польщі. На підставі аналізу наукових джерел, судово-слідчої практики та законодавства розглянуто концептуальні засади використання спеціальних знань для реалізації завдань кримінального провадження, акцентовано на проблемних питаннях залучення судових експертів, проведення експертиз та оцінки висновку експерта як джерела доказів. Визначено спільні елементи та відмінності у нормативно-правовому, методичному, науково-теоретичному, кадровому, організаційно-управлінському забезпеченні судово-експертної діяльності. Під час роботи над науковим проектом набуто позитивний досвід, який став основою для формулювання положень de lege ferenda, пропозицій оптимізації практичної діяльності правоохоронних органів та експертних служб, новелізації освітнього процесу в частині підготовки майбутніх юристів до роботи з науковими доказами, новелізації наукової доктрини.

Для здобувачів вищої освіти, науковців, аспірантів, працівників органів поліції, прокуратури, суду та інших юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться питаннями судової експертології

Політична психологія: навч. посібник

Козирєв М. П. Політична психологія: навч. посібник / М. П. Козирєв. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 648с.

Розглянуто актуальні проблеми теорії та практики політичної психології, зокрема, історію її становлення, об’єкт, предмет, завдання, методи і функції. Проаналізовано політичну сферу в психолого-політичному вимірі. Подано основні проблеми політичної психології, шо визначаються програмою підготовки здобувачів вищої освіти з психології: політична свідомість, психологія політичної культури, політичної соціалізації, психологія політичної діяльності, політичного лідерства й еліти, політичної влади, етнічних спільнот, політичного конфлікту, корупції, тероризму, масової поведінки, маніпуляцій, комунікації, прийоми практичної психолога в політиці тощо.

Для студентів, викладачів вишів, практичних психологів, широкого кола науковців

Розслідування посягань на життя та здоров'я журналістів: монографія

Коваленко А. В. Розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів: монографія /А. В. Коваленко. — Северодонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. – 268 с.

В монографії розглянуті основні питання розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів. Запропоновано загальнотеоретичні підходи до побудови методики розслідування досліджуваних злочинів, висвітлено концептуальні підходи до формування криміналістичної характеристики таких посягань та її елементний склад. Приділено увагу організації розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів та тактиці проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Для науковців, аспірантів (ад’юнктів), студентів, курсантів і слухачів юридичних вищих навчальних закладів, а також для співробітників органів досудового розслідування, прокурорів, суддів.

Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»: наук.-практ. комент.

Комарницький В. М., Єрофеєв М. I. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»: наук.-практ. комент. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. – 153 с.

Видання містить постатейний коментар до Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» у редакції станом на 01 квітня 2018 року.

Розраховано на працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів, курсантів і слухачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться законодавством з питань екологічної безпеки.

Конфлікти в оперативно-розшуковій діяльності кримінальної поліції України. Навчально-практичний посібник

Конфлікти в оперативно-розшуковій діяльності кримінальної поліції України. Навчально-практичний посібник / [Д.О. Александров, Б.І. Бараненко, О.І. Богучарова та ін.]:за ред. В.М. Комарницького, В.О. Криволапчука, Б.І. Бараненка. – МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 661 с.

У пропонованому навчально-практичному посібнику висвітлено загальну історію конфліктів, розкрито їх сутність, структуру, місце та роль в оперативно-розшуковій діяльності кримінальної поліції України. Визначено методологію використання конфліктологічних знань в діяльності оперативних підрозділів, зокрема в умовах конфліктних ситуацій, що виникають на внутрісистемному рівні їх функціонування та щд час здійснення ними оперативно-розшукових заходів.

Для курсантів, студентів, викладачів, науковців закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання МВС України, а_ також практичних працівників оперативних підрозділів Національної полиш України.

Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців : навч.посіб.

Мазуркевич О. П., Дячук В. П. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців : навч.посіб. / О. П. Мазуркевич, В. П. Дячук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. -Київ : Вид-во Ліра, 2018. – 218 с

У навчальному посібнику досліджено сутність та основні форми звичаєвих норм етикету у традиційній культурі українців. Автори навчального посібника зробили порівняльний аналіз між етикетом та схожими термінами (мораль, звичай, ритуал), що дає можливість виокремити саме поняття етикету в українській культурі.

Приділено увагу одній із проблем, що постає при вивченні етнічних традицій етикету, а саме проблемі семантики символічної мови. Авторами доведено, що поведінкові стереотипи етикетного спілкування українців відбивають естетичний досвід народу, що й дозволяє говорити про красу форм спілкування у традиційній культурі.

Наголошено, що вироблені шляхом багатовікового відбору поведінкові стереотипи в узагальненому вигляді відбивають соціальний досвід народу. Засвоюючи норми етикетної поведінки, люди вбирають досвід поколінь. Таким чином реалізується одна з найважливіших функцій етикету -функція етнічної та соціальної ідентифікації.

Навчальний посібник може бути використаний закладами освіти й культури, громадськими організаціями.

Протидія діяльності тоталітарних сект: кримінологічні засади: монографія.

Луценко І.Г. Протидія діяльності тоталітарних сект: кримінологічні засади: монографія. [За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова]. – Харків: Золота миля, 2018. – 214 с.

Монографію присвячено комплексному кримінологічному аналізу діяльності тоталітарних сект та формулюванню на цій основі пропозицій з удосконалення заходів щодо протидії пов’язаним з нею злочинам. Визначено поняття та кримінологічно значущі ознаки тоталітарних сект, здійснено їх кримінологічну класифікацію. Встановлено, надано опис та пояснення формам і методам діяльності тоталітарних сект в механізмі їх кримінальної активності. Охарактеризовано соціально шкідливі наслідки діяльності тоталітарних сект в механізмі криміногенної детермінації. Визначено поняття та надана характеристика системі заходів протидії діяльності тоталітарних сект. Охарактеризовано комплекс правових, ідеологічних, організаційно-тактичних заходів протидії діяльності тоталітарних сект. Здійснено аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду протидії діяльності тоталітарних сект, визначено можливості щодо використання окремих його складових у вітчизняній кримінологічній практиці.

Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, аспірантів та ад’юнктів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.

Сучасне фінансове право: навч. посіб.

Лісовська Ю.П., Подоляка С.А., Лісовський П. М. Сучасне фінансове право: навч. посіб. / Ю.П. Лісовська, С.А. Подоляка, П.М. Лісовський.— К.: Видавничий дім «Кондор», 2018.— • 224 с.

У навчальному посібнику розглянуто актуальні питання сучасного фінансового права світоглядних та методологічних засад законного капіталу. Серед важливих ознак фінансового права розглянуто економічне право людини та громадянина в різні історичні періоди розвитку України. Зосереджено увагу на нову концептуальну модель контррозвідувальної діяльності та Прокуратури України j в забезпеченні фінансового права як локальний моніторинг та представництво. При цьому розкрито, що паливно-енергетичний комплекс є прерогативою діяльності спецслужб.

Визначено авторське бачення в сучасному аспекті фінансового права криптовалюти та штучного інтелекту.

Навчальний посібник розраховано на науковців, студентів, курсантів, співробітників спецслужб та широке коло читачів.

Основи публічного управління та адміністрування: навчально-методичний посібник

Лазор О. Д. Основи публічного управління та адміністрування: навчально-методичний посібник / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І Г. Юник. – К.: Ліра-К, 2018. – 268 с..

Запропоноване видання є сучасним навчально-методичним посібником з актуальної дисципліни вузівського навчального процесу – основи публічного управління та адміністрування. Зміст викладеного матеріалу представлений темами, у яких розглянуто: концептуальні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні, зокрема, конституційно-правові основи; формування та функціонування владних інституцій різних рівнів, їх повноваження та взаємозв’язки; функціонування інституту публічної служби в Україні, тендерна політика в органах публічної влади.

З метою систематизації знань, здійснення самоконтролю студентами і слухачами, а також для контролю їх знань викладачами- до кожної теми сформульовано стислий виклад теоретичного матеріалу, складені запитання для самоперевірки, розроблені та запропоновані контрольні тести, питання для самостійного опрацювання, підібрані джерела та відповідна література, а також методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів і слухачів заочної форми навчання.

Для викладачів, аспірантів, магістрів, слухачів, студентів – усіх тих, хто викладає, вивчає та цікавиться проблематикою організації та функціонування органів публічної влади в Україні.

Сухонос В. В. Держава: питання теорії (загальний і конституційно-правовий аспекти)

Сухонос В. В. Держава: питання теорії (загальний і конституційно-правовий аспекти) / В. В. Сухонос. – Суми: Університетська книга, 2018. — 343 с: іл.

У монографії на основі сучасних досягнень теорії держави і новітньої конституціоналістики, досліджуються поняття, сутність і функції держави. Зокрема, висвітлюється історія її становлення й розвитку, а також аналізується статус держави у суспільстві. Значна увага приділяється взаємовпливу держави і громадянського суспільства.

Для науковців, викладачів і студентів, а також тих, хто цікавиться проблемами держави та її роллю в процесах становлення й розвитку суспільства.

Тарасенко В. Є. Правові засади діяльності кримінальної поліції в інтересах кримінального судочинства : монографія

Тарасенко В. Є. Правові засади діяльності кримінальної поліції в інтересах кримінального судочинства : монографія / В. Є. Тарасенко, Р. В. Тарасенко. — Одеса : видавець ОДУВС, 2018. — 236 с

У монографії розглянуті загальні положення та сучасний стан правових засад діяльності кримінальної поліції в інтересах кримінального судочинства, їхня історична ретроспектива. Викладені питання правового регулювання окремих напрямів діяльності кримінальної поліції, зокрема, негласної роботи, оперативного супроводження кримінальних проваджень, використання кримінальною поліцією автоматизованих інформаційних систем. Виділяються шляхи удосконалення правових засад діяльності кримінальної поліції та доводиться необхідність внесення змін та доповнень до діючого кримінального процесуального і оперативно-розшукового законодавства.

Розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та практичних працівників Національної поліції.

Халін О.В. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: монографія

Халін О.В. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: монографія / О.В. Халін. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 244 с.

У монографії здійснено комплексне дослідження з метою розв’язання низки теоретичних і практичних проблемних питань щодо виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Установлено й проаналізовано особливості вибору моменту та визначення особливостей початкового етапу досудового розслідування. Запропоновано практичні рекомендації щодо організації та проведення окремих слідчих (розшукових), негласних (слідчих) розшукових дій; застосування спеціальних знань під час розслідування. Систематизовано досвід міжнародного співробітництва під час кримінального провадження злочинів цієї категорії. Розроблено рекомендації щодо методики розшуку доходів, одержаних злочинним шляхом, у співпраці з правоохоронними органами зарубіжних держав.

Для студентів, аспірантів, докторантів юридичних факультетів і відділень, фахівців, які цікавляться проблематикою кримінального права.

Юридична психологія : підручник

Юридична психологія : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Майдан, 2018. – 684 с.

У підручнику висвітлено матеріал, що відображає сучасний стан юридичної психології – галузі психологічної науки, яка вивчає закономірності поведінки людей у системі правових відносин, а також структури й видів юридичної діяльності.

Для курсантів і студентів навчальних закладів системи МВС України.

Кримінологія: навч.-метод. посібник

Кримінологія: навч.-метод. посібник / Г.3. Яремко, Н. І. Устрицька. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 144 с.

Подано навчальний матеріал, що охоплює насамперед методичні рекомендації з підготовки до занять, а також словник основних кримінологічних понять, формули обчислення кримінологічних показників, тестові й творчо-аналітичні завдання, нормативно-правові акти та літературу, які необхідні для успішного засвоєння навчальної дисципліни «Кримінологія». Творчо-аналітичні завдання, які містяться у навчально-методичному посібнику, є спробою показати цінність кримінологічної інформації крізь призму не лише кримінологічних поглядів, але й філософських підходів, народної мудрості, біблійних постулатів, художньої літератури тощо.

Для здобувачів вищої освіти юридичних факультетів, науково-педагогічних працівників і практикуючих юристів.

Проект «Шерифи»: український масштаб

Проект «Шерифи»: український масштаб. – Херсон: Гілея, 2018. – 204 с: іл.

Збірка розповідає про 7 успішних моделей організації безпечного середовища у сільських громадах, досліджених авторським колективом у Херсонській, Полтавській та Харківській областях впродовж 207 8 року.

До опису кожної з моделей організації безпеки у малих громадах надані зразки документів та експертні коментарі щодо основних завдань, правового статусу, соціального забезпечення, повноважень та відповідальності шерифів. А також надані поради юристів, на що варто звернути увагу при впровадженні кожної моделі. Наданий аналіз недоліків та переваг існуючих організаційних форм безпеки.

Один із розділів присвячений досвіду залучення громадян до забезпечення правопорядку у США і Канаді, тут можна дізнатися, чому шерифів вважають офіцерами миру, прочитати про «Очі та вуха» правопорядку, диванних таємних детективів. А також про роль та місце шерифів у структурі правоохоронних органів.

Аналізуючи викладений у цій збірці регіональний досвід, сформовану практику по всій Україні, можна дійти висновків: українське законодавство щодо безпекових моделей і практик у громадах потребує термінового оновлення та вдосконалення.

 Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб

Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб. – Київ: Юрінком Інтер, 2019. – 556 с.

У навчальному посібнику висвітлено питання щодо: характеристики конституційного права як галузі національного права України, основ вчення про конституцію, основ конституційного ладу України, конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні, конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні, форм безпосередньої демократії (прямого народовладдя), конституційно-правових основ організації і здійснення державної влади в Україні, законодавчої влади в Україні, конституційно-правового статусу Президента України, виконавчої влади в Україні, судової влади в Україні, Конституційного Суду України, територіального устрою України, місцевого самоврядування в Україні.

Навчальний посібник може бути використаний студентами у навчальному процесі, аспірантами та викладачами юридичних і гуманітарних вищих навчальних закладів та факультетів, науковцями, народними депутатами України, державними службовцями, посадовими особами органів місцевого самоврядування, активістами політичних партій та інших громадських об’єднань, а також всіма, для кого є цікавим вивчення конституційного права України.

Навчальний посібник також стане в пригоді при підготовці до вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», а також при підготовці до відповідних кваліфікаційних іспитів кандидатам на посади суддів, прокурорів, на здобуття свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України : монографія

Назимко Є. С. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України : монографія / Є. С. Назимко. — Київ : ВД «Дакор», 2018. – 336 с.

У книзі розроблено загальнотеоретичний підхід до характеристики кримінально-правових інститутів, на основі якого встановлено поняття та ознаки інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Охарактеризовано принципи інституту покарання неповнолітніх. Проаналізовано міжнародні та європейські стандарти покарання неповнолітніх та встановлено їх вплив на функціонування моделей кримінального правосуддя щодо неповнолітніх.

Визначено базові засади теорії про покарання неповнолітніх – ювенальної пенології (її поняття, система, принципи та завдання, функціональне призначення). Проаналізовано тенденції розвитку ювенального кримінального законодавства України, на основі чого обґрунтовано необхідність ухвалення Закону України «Про кримінальну відповідальність неповнолітніх» у якості додатку до КК України. Доведено, що метою покарання неповнолітніх є виправлення, запропоновано оновлені види покарань, які можуть призначатися неповнолітнім, розроблено загальні засади та спеціальні правила їх призначення.

Книга розрахована на працівників суду, адвокатів, правозахисників, науковців, студентів, курсантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінології та кримінального права.

Адміністративно-правове забезпечення діяльності сектору безпеки і оборони України: Монографія

Пономарьов С.П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності сектору безпеки і оборони України: Монографія / С.П. Пономарьов. – Харків: Майдан, 2018. – 470 с

В монографії комплексно досліджені адміністративно-правові основи забезпечення діяльності суб’єктів сектора безпеки і оборони України. Розглянуті питання реформування складових сектора безпеки і оборони, удосконалення їх правового регулювання та організації виконання функціональних обов’язків суб’єктів сектора безпеки і оборони, проаналізовані основні завдання, методи та напрями забезпечення національної безпеки, надана характеристика об’єктів діяльності сектора безпеки, а саме людини – її права і свободи, суспільства – суспільних, моральних, духовних, матеріальних цінностей, держави – її суверенності, незалежності, територіальної цілісності.

Монографія буде корисною для персоналу сектора безпеки і оборони, для вчених, які досліджують проблеми національної безпеки та широкого кола читачів, яким не байдужі питання діяльності сектора безпеки і оборони.

Олійник О. Сучасна ділова риторика: навч. посібник

Олійник О. Сучасна ділова риторика: навч. посібник. — К., Кондор, 2018. -166 с.

Наш час — час активних, заповзятливих, ділових людей. Людина, що володіє риторичними навиками і уміннями, відчуває себе впевнено за різних обставин побутового, соціального, ділового і професійного спілкування.

На основі аналізу й узагальнення вітчизняних і зарубіжних джерел пропонуються рекомендації, поради, які дозволяють розв’язувати реальні проблеми і завдання у царині риторики ділового спілкування.

Сподіваємось, що ця книжка буде корисною для тих, хто бажає опанувати великим мистецтвом усного слова.

Для широкого загалу читачів.

Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посібник

Огірко О. І. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посібник / О. І. Огірко, Н. В. Галайко. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 292 с.

Викладено теоретичні відомості з комбінаторики, основ теорій ймовірностей, теорії оцінювання невідомих параметрів, перевірки статистичних гіпотез, елементів кореляційно-регресійного аналізу. Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю розв’язань типових прикладів і задач. Наприкінці кожного розділу подано питання для самоконтролю та задачі для самостійного розв’язування.

Для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей закладів вищої освіти, аспірантів та фахівців у сфері економіки.

Бібліотека ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 2 696