Праці вчених університету

Праці вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

Документування та викриття діяльності організованих злочинних груп, пов'язаної з мінімізацією доходів та ле¬галізацією коштів : методичні рекомендації

Документування та викриття діяльності організованих злочинних груп, пов’язаної з мінімізацією доходів та ле¬галізацією коштів : методичні рекомендації / І.В. Кокарєв, Л.В. Рибальченко, Е.В. Рижков, К.Г. Сидоренко, С.М. Тютченко. – Дніпро : ДДУВС, 2019. – 32 с.

Методичні рекомендації підготовлено згідно з листом Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 07.12.2018 №14448/39/03-2018. Вони призначені для підвищення кваліфікації працівників регіональних Управлінь захисту економіки Національної поліції, а також можуть використовуватися в навчальному процесі при підготовці курсантів у сфері фінансово-економічної безпеки

Дисковський О.А. Вища математика: навч. посібник

Дисковський О.А. Вища математика: навч. посібник / О.А. Дисковський, О.О. Косиченко, Л.В. Рибальченко. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. – 108 с.

Посібник призначено для використання студентами, що вивчають курс «Вища математика» в рамках підготовки фахівців економічного й інших напрямків підготовки бакалаврів. Посібник містить розділи: Лінійна алгебра. Матриці. Системи лінійних рівнянь. Векторна алгебра. Елементи аналітичної геометрії на площині й у просторі. Основи диференціального й інтегрального числення. Дослідження функцій. Диференціальні рівняння. Основи теорії імовірності й математичної статистики.

Метафизическое постижение истории :  монография

Халапсис, А. В. Зеркало Клио: Метафизическое постижение истории : монография / А. В. Халапсис. – Днепр: Середняк Т.К., 2017. – 384 с.

У монографії представлені кілька смислових блоків, пов’язаних зі сприйняттям та інтерпретацією людиною історичного буття. Ранні грецькі мислителі намагалися отримати доступ до засад буття, і ці інтенції лягли в основу наукового знання, а також призвели до появи метафізики. У класичній (і в некласичній) метафізиці за основу була прийнята догма Піфагора і Платона про незмінність справжньої реальності, з чого випливало заперечення буттєвого характеру часу. Автор монографії відмовляється від цієї догми і пропонує стратегію оновлення метафізики і переходу її до нового — постнекласичного — етапу.

Оскільки трансформаційний потенціал реальності найбільш явно представлений в історичному становленні, авторська стратегія реалізується в метафізиці історії. При цьому виявляються начала історії, в якій якості виступають «дух», «культурно-історична матриця» і «метафізичний проект організації буття» («онтологічний проект»). Досліджуються форми і механізми «роботи» людини з минулим, обговорюються питання, пов’язані з розумінням логіки історичного процесу, а також з роллю (творчої) особистості в історії. Аналізуються причини цивілізаційних криз і окреслюються можливі шляхи їх вирішення, пропонується метафізична інтерпретація соціальних і військових конфліктів. Завершує дослідження розгляд трансформації людського єства під впливом інформаційних, біо- і нанотехнологій.

Цивільний процес. Практикум

Цивільний процес. Практикум : навч. посіб. / кол. авт. – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. – 284с.

Навчальний посібник (практикум) підготовлено відповідно до програми науки «Цивільне процесуальне право України». Він охоплює короткий зміст тем, теоретичні питання для самоконтролю, тестові та практичні завдання, що дозволять глибоко засвоїти теоретичні знання про розгляд і вирішення цивільних справ судом та набути практичних навичок, необхідних для застосування у професійний діяльності.

Для студентів, магістрів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів і вузів

Наливайко Л.Р. Основи юридичної клінічної практики

Наливайко Л.Р. Основи юридичної клінічної практики: Метод. реком. для підготовки до самост. та індив. роботи з навч. дисципліни (для студентів 4 курсу юрид. факультету) / Л.Р. Наливайко, Р.З. Голобутовський, Ю.М. Тарасенко. – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 112 с.

Викладено методичні рекомендації для підготовки до самостійної та індивідуально, роботи з усіх тем відповідно до начальної дисципліни «Основи юридичної клінічної практики». Для студентів та викладачів юридичних закладів вищої освіти.

Методичні рекомендації для підготовки до самостійної та індивідуальної робота з навчальної дисципліни «Досудове розслідування»

Захарко А.В. Методичні рекомендації для підготовки до самостійної та індивідуальної робота з навчальної дисципліни «Досудове розслідування» для здобувачів вищої освіти ФПФПНП ННІЗНПК, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, спеціальність 6D30402 — «Правоохоронна діяльність» / А.В.Захарко, В.В.Литвинов, Н.С.Бублик. – Дніпро: ДДУВС, 2019. – 52 с.

Методичні рекомендації підготовлені відповідно до програми навчальної дисципліни «Д)судове розслідування». Виконання здобувачами вищої освіти завдань для самостійної роботи та індивідуальних завдань надасть їм змогу системно опанувати контент навчальної дисципліни, поглибити уявлення щодо прикладних положень процесуального порядку проведення слідчих (розшукових) дій, повідомлення про підозру, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, закінчення до судового розслідування, а також стосовно прийняття ряду поточних кримінальних процесуальних рішень стадії досудового розслідування.

Розраховано на здобувачів вищої освіти і викладачів вищих правничих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями досудового розслідування кримінальних правопорушень

Федченко В.М. Методичні рекомендації для підготовки до самостійної та індивідуальної робота з навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»

Федченко В.М. Методичні рекомендації для підготовки до самостійної та індивідуальної робота з навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» для здобувачів вищої освіти ФПФПНП ННІ ЗНПК, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіта, спеціальність 081 – «Право» / В.М.Федченко, О.П.Бойко, Д.В.Лазарева. – Дніпро: ДДУВС, 2019. – 75 с

Методичні рекомендації підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України». Самостійне вивчення теоретичного курсу необхідне для розуміння правових норм, в яких регламентуються, тлумачаться встановлена система, структура судових та правоохоронних органів держави, їх засади діяльності, функції, повноваження, а також теоретичні погляди на соціальне призначення судових та правоохоронних органів.

Розраховано на здобувачів вищої освіти і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями судових та правоохоронних органів України

Подлесный М. Н. Аксиология. Избранные этюды : монография

Подлесный М. Н. Аксиология. Избранные этюды : монография / М. Н. Подлесный, В. И Шубин. – Днепр : ЛИРА, 2019. – 204 с.

Монография посвящена аксиологии как особой отрасли философского знания. В первом разделе кратко рассмотрены основные аксиологические категории, а также имеет место экскурс в историю аксиологии. Во втором разделе, который является основным, авторы сконцентрировали внимание на характеристике конкретных видов ценностей современной эпохи.

Монография рассчитана на всех, кого интересует аксиологическая проблематика

Конституційне право: методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи

Конституційне право: методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи (для студентів 2 курсу денної форми навчання юридичного факультету) / Уклад.: Л.Р.Наливайко, О.С.Чепік-Трегубенко, Є.В.Касяненко, А.Ф.Орєшкова; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л.Р. Наливайко. – Дніпро: ДДУВС, 2018. – 328 с.

Викладено методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Конституційне право».

Для студентів та викладачів юридичних закладів вищої освіти.

Теорія держави і права : метод. рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи

Теорія держави і права : метод. рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи (для студентів 1 курсу денної форми навчання юридичного факультету) / Кол. авт. ; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л.Р. Наливайко. – Дніпро: ДДУВС, 2018. – 456 с

Викладено методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з тем, передбачених навчальним планом з дисципліни «Теорія держави і права».
Для студентів та викладачів юридичних закладів вищої освіти

Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни

Наливайко Л.Р. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Основи юридичної клінічної практики» (для студентів 4 курсу юридичного факультету) / Л.Р. Наливайко, Р.З. Голобутовський, Ю.М. Тарасенко. – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 56 с

Викладено методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з усіх тем відповідно до начального плану з дисципліни «Основи юридичної клінічної практики».

Для студентів та викладачів юридичних закладів вищої освіти.

Міграційне право: Метод. рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи

Грицай І.0., Тарасенко Ю.М. Міграційне право: Метод. рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи / І.О. Грицай, Ю.М. Тарасенко. – Дніпро: ДДУВС, 2018. – 104 с.

Викладено методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з тем, передбачених навчальним планом з дисципліни «Міграційне право».

Для студентів та викладачів юридичних закладів вищої освіти

Міграційне право: Метод. рекомендації для підготовки до семінарських занять

Грицай І.0., Тарасенко Ю.М. Міграційне право: Метод. рекомендації для підготовки до семінарських занять / І.О. Грицай, Ю.М. Тарасенко. – Дніпро: ДДУВС, 2018. – 48 с.

Викладено методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з тем, передбачених навчальним планом з дисципліни «Міграційне право».

Для студентів та викладачів юридичних закладів вищої освіти

Психологія девіантної поведінки : навч. посіб.

Кузьменко В.В. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. / В.В. Кузьменко, О.В. Диса, І.О. Шинкаренко. – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019. — 68 с.

У навчальному посібнику надається науково-практична інформація щодо пояснення та аналізу причин девіантних та делінквентних форм поведінки. Розглядаються філософськи та соціально-психологічні аспекти ненормативної поведінки, пропонуються критерії визначення, класифікація та характеристика видів девіантної поведінки.

Для здобувачів вищої освіти юридичних та психологічних факультетів, працівників підрозділів превентивної діяльності та ювенальної превенції

Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням об'єктів нерухомого майна громадян: монографія

Павлова Н.В. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням об’єктів нерухомого майна громадян: монографія / Н.В. Павлова, Д.А. Птушкін, К.О. Чаплинський; Дніпро, ДДУВС; Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019.-196 с

В монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практики визначено поняття й елементи криміналістичної характеристики шахрайства, пов’язаного з відчуженням об’єктів нерухомого майна громадян, окреслено способи, слідову картину таких злочинів, досліджено особу злочинця й потерпілого. Розкрито особливості організації та планування розслідування шахрайства, пов’язаного із нерухомістю. Досліджено особливості аналізу первинної інформації та обставини, що підлягають встановленню. Запропоновано алгоритми дій слідчого у типових слідчих ситуаціях початкового етапу розслідування. Наголошено на проблемних питаннях взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, органами державної влади й місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. Удосконалено тактичне забезпечення проведення слідчих (розшуковик) дій. Досліджено особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів вказаної категорії.

Для науковців, викладачів, курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів, ад’юнктів та аспірантів, працівників поліції, прокуратури та адвокатури, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки

Конституційне право: методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять

Конституційне право: методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять (для студентів 2 курсу денної форми навчання юридичного факультету) / Уклад. : Л.Р. Наливайко, О.С. Чепік-Трегубенко, Є.В. Касяненко, А.Ф. Орєшкова; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 232 с

Теорія примусу у службовому праві : монографія

Припутень Д. С. Теорія примусу у службовому праві : монографія / Д. С. Припутень. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 426 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню історико-теоретичних та праксеологічних проблем реалізації примусу у службовому праві України. У роботі у логічній послідовності висвітлюються базові положення службового права як сфери об’єктивізації примусу, обґрунтовано поняття, інтегративні ознаки примусу у службовому праві як різновиду адміністративного примусу, зосереджено увагу на класифікаційному розподілі його заходів, подається системний та ґрунтовний аналіз ресурсу кожного з них, обґрунтовані пропозиції і рекомендації, спрямовані на вдосконалення правового регулювання та практики застосування примусу у службовому праві України.

Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів

Особливості кваліфікації хуліганства поєднаного із опором працівнику поліції під час охорони громадського порядку

Галемін О. А. Особливості кваліфікації хуліганства поєднаного із опором працівнику поліції під час охорони громадського порядку / О. А. Галемін, A.І. Терещенко, В. В. Шаблистий ; за заг. ред. д.ю.н., доц. B.В. Шаблистого. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019.-63 с.

У методичних рекомендаціях науково обґрунтовано положення щодо особливостей кваліфікації хуліганства поєднаного із опором працівнику поліції під час охорони громадського порядку.

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), здобувачів закладів вищої освіти, в яких готують правників, співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-правового циклу

Особливості кваліфікації ухилення від військової служби: метод. рекомендації

Александрова А. Ю. Особливості кваліфікації ухилення від військової служби: метод. рекомендації / А. Ю. Александрова, Р. А. Каторкін, В. В. Шаблистий; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Шаблистого. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. – 63 с

У методичних рекомендаціях науково обгрунтовано положення щодо особливостей кваліфікації відповідальності за ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, ухилення від призову зав мобілізацією (ст.ст. 335 та 336 КК України).

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), здобувачів закладів вищої освіти, в яких готують правників, співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-правового циклу

Кримінологічна характеристика та запобігання   проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань: метод. рекомендації

Примаченко В. Ф. Кримінологічна характеристика та запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань: метод. рекомендації / В. Ф. Примаченко, В. В. Шаблистий, Л.Г. Якименко; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Шаблистого. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. – 72 с

У методичних рекомендаціях розроблено кримінологічну характеристику і запропо¬новано систему (загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та індивіауально-профілактичні заходи) запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань.

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), здобувачів ЗВО, в яких готують правників, співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-правового циклу.

Фінансово-економічна безпека: теоретико-правові аспекти

Фінансово-економічна безпека: теоретико-правові аспекти : навч. посіб. / кол. авт. [Резворович К. Р. (кер.), Юнін О. С, Круглова О. О. та ін.]. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019.-195 с

Посібник підготовлено на основі положень чинного господарського, цивільного та фінансового законодавства України відповідно до програм навчальних дисциплін «Господарське право» та «Фінансове право» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Навчальне видання репрезентує результати науково-практичного аналізу основних понять фінансово-економічної сфери, які використовуються в господарській та фінансовій сферах.

Посібник розраховано на студентів, курсантів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників

Компаративістський аналіз традиційної та класичної логіки

Компаративістський аналіз традиційної та класичної логіки : навч. посіб. / Кузьменко В. В., Наливайко Л. Р., Талдикін О. В. та ін. ; за заг. ред. В. В. Кузьменка. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. – 158 с

У виданні представлено підґрунтя логіки, яка отримала назву «традиційної», аз XVII сторіччя завдяки працям Г. В. Лейбніца почала розвиватися в якості «класичної». В останньому розділі розглянуто принципи сучасної класичної логіки як інструменту здобуття будь-якого виду знання, що належить до різноманітних наук (світоглядних, юридичних чи природничих). Передбачено озброєння читача логічним інструментом як запорукою правильного мислення, тобто побудови моделей ситуацій, що виникають у юридичній практиці. Розраховано на курсантів, студентів і слухачів юридичних , а також усіх, хто цікавиться питаннями сучасної класичної логіки.

Бібліотека ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 1 900