Ад’юнктура, докторантура

Підготовка докторів філософії здійснюється в ад’юнктурі за спеціальністю 081 «Право».

Підготовка докторів філософії здійснюється в аспірантурі за спеціальностями: 081 «Право», 051 «Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування».

 

Підготовка докторів філософії у ДДУВС здійснюється:

– в ад’юнктурі за державним замовленням (денна форма навчання) – за рахунок коштів державного бюджету;

УВАГА! До ад’юнктури за державним замовленням на конкурсній основі приймаються особи які мають стаж практичної роботи не менше 2-х років після здобуття вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), із числа державних службовців та працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС та поліцейських, державних службовців і працівників Національної поліції України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції України.

– в аспірантурі за кошти фізичних та юридичних осіб (денна або заочна форма навчання) – за умови укладення угод про підготовку.

 

Вступники до аспірантури (ад’юнктури) складають вступні випробування:

– із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності)

– з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

УВАГА! Вступник, який підтвердив свій рівень знань з іноземної мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або сертифікатом International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

 

Вступники до аспірантури (ад’юнктури) подають такі документи:

1) заяву на ім’я ректора (рапорт для вступників до ад’юнктури);

2) особовий листок з обліку кадрів (атестаційний лист для вступників до ад’юнктури);

3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

5) копію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього ступеня магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

6) копії паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду);

7) витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію на вступ;

8) три фото (3х4).

 

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

1) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

2) висновок відповідної кафедри про рекомендацію докторанта для вступу в докторантуру;

3) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником закладу вищої освіти, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

4) копія диплома про присвоєння наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту).


Кількість переглядів сторінки: 76