Факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідуваньФакультет створений згідно наказу МВС України від 08.04.2020 № 330 «Про організаційно-штатні зміни в МВС» та наказу ДДУВС від 27.04.2020 «Про організаційно-штатні зміни в ДДУВС».

Глобалізація всіх соціально-економічних процесів, зростання рівня міграції, у тому числі, нелегальної, складне безпекове середовище, у якому перебуває Україна, збільшення обсягів незаконного обігу вогнепальної зброї, у першу чергу за рахунок її витоку з тимчасово непідконтрольних владі регіонів, широкі можливості, які надає користувачам Інтернет та новітні інформаційні технології, у поєднанні з “наздоганяючим” та подекуди несистемним характером заходів, що вживаються правоохоронними органами, виступають об’єктивними чинниками, що створюють підґрунтя для поширення в Україні злочинів, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, у тому числі такими їх різновидами як банди, терористичні організації, незаконні збройні формування тощо.

Високий рівень стійкості та законспірованості, орієнтованість організаторів злочинної діяльності на максимальне розгалуження корупційних та міжнародних зв’язків очолюваних ними організованих груп та злочинних організацій виступають внутрішніми факторами, що обумовлюють посилення позицій організованої злочинності на території України. Наведене вимагає якісно нових умінь та навичок від фахівців, задіяних в системі попередження, виявлення та припинення організованих форм злочинності.

З метою підготовки працівників Національної поліції саме цього напряму професійної діяльності, Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ розпочато підготовку фахівців у галузі знань 08 «Право» за спеціалізацією «Стратегічні розслідування» на факультеті підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань.

Факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ створений з метою підготовки фахівців першого рівня вищої освіти (бакалавр) за освітньою (професійною) програмою 081 «ПРАВО (поліцейські)» спеціалізації «Стратегічні розслідування» за прикладними орієнтаціями:

• «Протидія організованій злочинності в органах державної влади та управління»;

• «Боротьба з організованою злочинністю».

Навчання відбувається на основі поєднання сучасних методів освітньої, методичної, наукової, організаційної і виховної роботи. Термін навчання – 4 роки (денна форма). Зазначена програма дає змогу на високому рівні готувати працівників, які будуть працевлаштовані у відповідних територіальних підрозділах Департаменту стратегічних розслідувань та здійснювати професійну діяльність, пов’язану з реалізацією повноважень Національної поліції України в частині протидії організованій злочинності, злочинності в органах державної влади, управління, місцевого самоврядування, боротьби з корупцією та хабарництвом, захисту прав і свобод людини і громадянина та об’єктів права власності від протиправних посягань.

Декан факультету кандидат юридичних наук підполковник поліції Лазарєв Владислав Олександрович.

Бібліометрика української науки – Лазарєв В.О.

Профіль в Google Scholar – Лазарєв В.О.

 


(Факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань)

Командно-адміністративний склад факультету: заступник декана кандидат юридичних наук капітан поліції Сидорова Е.О.; провідні фахівці факультету: підполковник поліції Шульга В.В., старший лейтенант поліції Солонько О.О., старший лейтенант поліції Хорольська Ю.С.; Олійник М.М., фахівці факультету: підполковник поліції Буцьких Д.О., капітан поліції Кармазін А.О., старший лейтенант поліції Почтовик В.В., Галай Н.А. та комірник факультету Пономаренко О.О.

До складу факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань входять:

кафедра фінансових та стратегічних розслідувань;

кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності;

кафедра українознавства та іноземних мов;

навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції.

 

Серед головних навчальних дисциплін: ««Оперативно-розшукова діяльність», «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Фінансове право», «Іноземна мова професійного спрямування», а також комплекс дисциплін прикладної орієнтації: «Оперативно-розшукова протидія злочинам загальнокримінальної спрямованості, вчинених ОГ і ЗО», «Протидія організованій злочинній діяльності у сфері публічних закупівель», Економіка підприємництва», «Бухгалтерський облік», «Виявлення, припинення і розслідування фінансових та економічних злочинів, вчинених ОГ і ЗО», «Організація роботи підрозділів стратегічних розслідувань», «Основи фінансової розвідки», «Основи кримінального аналізу» та ін.

У системі підготовки активно застосовуються сучасні форми і методи навчання, що дозволяють проводити заняття в рамках міжпредметної, міжкафедральної та міжфакультетської взаємодії. Типові навчальні фабули відпрацьовуються на прикладі конкретних ситуаційних завдань та ділових (рольових) ігор, що дозволяє здобувачам вищої освіти опрацювати увесь цикл правозастосовчої, правоохоронної та судової практики.

На факультеті функціонує навчальний полігон «Протидія організованій злочинності та корупції». Він є структурним компонентом матеріально-технічної та навчальної бази університету, що забезпечує ефективні умови реалізації вимог освітніх програм для оволодіння загальними, професійними та практичними навичками.

З метою посилення практичної спрямованості навчальних занять із професійно-орієнтованих дисциплін, набуття здобувачами вищої освіти навичок практичної роботи, обміну передовим досвідом у правоохоронній діяльності, кафедрою фінансових та стратегічних розслідувань (Санакоєв Д.Б.) та навчально-науковою лабораторією з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції (Неклеса О.В.) розроблено та впроваджено додатково в позанавчальний час навчально-тематичний тренінг (факультатив) за напрямком «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів стратегічних розслідувань Національної поліції України» із використанням можливостей мультимедійного центру та навчального полігону. З курсантами додатково відпрацьовуються такі теми: нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділів ДСР НПУ (правові основи діяльності ДСР, відомчі на міжвідомчі нормативно-правові акти тощо, а також складання службових документів у межах виконання функціональних обов’язків); засоби інформаційно-аналітичної розвідки підрозділів ДСР НПУ у протидії організованій злочинності в органах державної влади (робота з інформаційно-пошуковими системами відкритого доступу «ProZorro», «Edata», «Clarity-project», Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тощо, зі складанням відповідних оперативно-службових документів у процесі здійснення моніторингу); засоби інформаційно-аналітичної розвідки підрозділів ДСР НПУ у протидії організованій загальнокримінальній злочинності (загальний порядок формування інформаційних ресурсів, структура, призначення та завдання ІІПС НПУ, організація простого та розширеного пошуку інформації на серверах глобальної мережі Інтернет); інформаційно-програмне забезпечення кримінального розвідувального аналізу в діяльності підрозділів ДСР НПУ (збір, оцінка, впорядкування даних, логічне обґрунтування, складання відповідних оперативно-службових документів).

На факультеті постійно організовуються зустрічі здобувачів вищої освіти з досвідченими професіоналами-практиками з різних підрозділів Національної поліції України з метою навчання майбутніх правоохоронців нововведенням, тонкощам професії та реаліям практичної роботи.

Курсанти факультету проходять практичну підготовку в територіальних підрозділах Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції (навчальна практика, стажування). Мета проходження – закріплення й поглиблення курсантами теоретичних знань, ознайомлення із майбутньою професією у формі залучення їх до практичних заходів, формування наочної уяви щодо місця, характеру діяльності, організації та методів роботи підрозділів, що становлять базу практики. Публічний захист практики (стажування) проводиться у формі поліцейського квесту з залученням представників підрозділів стратегічних розслідувань ДСР НПУ.

(Робоча зустріч з представниками ДСР НПУ з метою визначення актуальних напрямків співпраці (якісний підбір та підготовка кадрів). Провели індивідуальні співбесіди та роз’яснили роботу щодо подальшої службової діяльності з курсантами випускного курсу, жовтень 2020 р.)
(КМБ 2020 р., квест для обізнаності з майбутньою професією для першокурсників)
(Проводимо он-лайн профорієнтаційні зустрічі зі школярами випускних класів)

ЗВО факультету реалізовують багато різних наукових, творчих та навчальних заходів спільно з студентсько-курсантським самоврядуванням. Від факультету до СКР було обрано курсанта 4 курсу Каменєва Едуарда, який нині відповідальний за роботу культурно-масового відділу.

Факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань бере активну участь у наукових заходах, конкурсах різного рівня, вікторинах, олімпіадах, спортивних змаганнях тощо, де посідає призові місця.

Курсант Дегтяр В.А. отримала диплом І ступеня на ІІ Міжнародному студентському науковому форумі «Креативна економіка очима молоді» та диплом І ступеня на обласному конкурсі наукових проектів серед слухачів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України та здобувачів вищої освіти Дніпропетровщини в галузі гуманітарних і соціальних наук.

Курсант Биков С.О. отримав диплом І ступеня у Х Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з теми «Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців».

Курсант Воробець Х.О. отримала диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі «Аудіовізуальний твір» (м. Чернівці).

Курсант Черкас К.Ш. і Хованова Д.О. зайняли І місце за кращий бізнес-план на ІІ Міжнародному студентському форумі «Креативна економіка очима молоді» (м. Тернопіль).

Курсант Іванчук О.С. зайняла І місце на університетському етапі олімпіади з української мови та ІІ місце на всеукраїнському етапі, а також ІІ місце на олімпіаді з історії (м. Дніпро).

Курсант Черкас К.Ш. зайняла І місце на олімпіаді з економіки та у вікторині «Економіка у сучасному світі» (м. Дніпро).

Курсант Дембицька Т.П. зайняла І місце у конкурсі есе з Конституційного права (м. Дніпро).

Курсант Попов А.В. зайняв І місце на змаганнях по рукопашному бою (м. Дніпро).

Курсант Кравець О.І. неодноразово займав І місце по жиму штанги лежачи (м. Дніпро).

Курсант Максимчук Б.Я. зайняв І місце у Національному конкурсі творчих робіт з теорії держави і права.

Курсант Карпенко В.О. зайняв ІІ місце на олімпіаді з англійської мови та на Міжнародному форумі «Студентська весна 2019» (м. Дніпро).

Курсант Шеремет Д.С. зайняв ІІ місце на олімпіаді з української мови (м Дніпро).

Курсант Рудницька К.С. зайняла ІІІ місце на змаганнях з дзюдо (м. Дніпро).

Курсант Страшко О.П. отримав диплом ІІІ ступеня в університетському конкурсі на кращу наукову роботу в номінації «Гуманітарні, соціально-економічні та цивільно-правові дисципліни».

Курсант Воробець Х.О. зайняла ІІІ місце у конкурсі МВС на кращу наукову роботу в номінації «Цивільно-правові науки».

Курсанти набору 2020 року факультету (60 осіб) додатково пройшли он-лайн курси на платформі «PROMETHEUS» та отримали відповідні сертифікати «Боротьба з корупцією» (вересень 2020), «Дослідження корупції: Як це працює?» (жовтень 2020).

(За результатами спортивних змагань на КМБ курсанти ФПФПСР
зайняли І загальнокомандне місце серед факультетів університету)
Курсант Заяць О.В. виборов у складі команди 1 місце з поліатлону (Динаміада 2020).
На чемпіонаті області з легкої атлетики (Динамо) на дистанції 1000 метрів в особистій першості призові місця здобули курсанти: Сергій Болюх (І місце), Олег Заяць (ІII місце) (2020 р.)

Беремо активну участь в житті міста, курсанти факультету разом з керівником курсу долучилися до карнавальної ходи у День міста та пройшли святковою колоною від площі Героїв Майдану до Фестивального причалу.

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ
(День міста 14.09.2019)

(День складання Присяги працівника Національної поліції України курсантами набору 2020 року)

 

Адреса електронної пошти: Fepb@dduvs.in.ua

Тел. 0567564530

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 54 969