Вчена рада

Провідним колегіальним органом університету є Вчена рада. Вперше вона була створена відповідно до Статуту Дніпропетровського юридичного інституту МВС України в 1997 р., і її склад становив 20 осіб.

Вчена рада ДДУВС

На сьогодні статутний склад Вченої ради становить 45 осіб, з них 15 докторів, 13 професорів, 20 кандидатів, 13 доцентів. 75% складу Вченої ради становлять наукові та науково-педагогічні працівники. До складу входять проректори, директор інституту, декани факультетів, начальник фінансового підрозділу, представники науково-педагогічних працівників, провідних структурних підрозділів, курсантського та студентського самоврядування, громадських організацій та практичних органів внутрішніх справ.

Вчену раду університету очолює її голова.

Боняк Валентина Олексіївна

Головою Вченої ради є доктор юридичних наук, професор Боняк Валентина Олексіївна.


Боняк Валентина Олексіївна

Учений секретар – кандидат юридичних наук, професор Тіщенкова Світлана Олександрівна.


До компетенції Вченої ради університету належить: визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету; розробка і подання на конференцію трудового колективу проекту Статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього; ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту університету; визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; ухвалення за поданням ректора університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів; обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій; затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності; ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях; ухвалення основних напрямків проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності; оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів; присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України; висунення кандидатур на обрання академіком та членом-кореспондентом державних і недержавних академій наук; ініціювання висунення претендентів на здобуття державних та інших премій, нагород, почесних звань.

 

➤ Наказ про затвердження Положення про Вчену раду університету

➤ ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду ДДУВС

➤ Оприлюднені рішення Вченої ради ДДУВС


 

➤ Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів (трудових договорів) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


 

Допоміжні матеріали та вимоги, щодо отримання Вченого звання (доцента та професора):

➤ Атестаційна справа здобувача вченого звання.

➤ Наказ і порядок присвоєння вчених звань.

➤ Журнали для публікацій SCOPUS.

➤ Журнали для публікацій Web of Science.

 


Кількість переглядів сторінки: 36 584