Вчена рада

На сьогодні персональний склад Вченої ради становить 50 осіб, з них 19 докторів, 16 професорів, 20 кандидатів, 16 доцентів. 75% складу Вченої ради становлять наукові та науково-педагогічні працівники.

До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор, перший проректор, проректори, керівники інститутів та факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкової організації університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники органів студентського-курсантського самоврядування Університету.

Вчену раду університету очолює її голова.

Андрій Фоменко

Головою Вченої ради є доктор юридичних наук, доцент, ректор університету Фоменко Андрій Євгенович.


Учений секретар – кандидат юридичних наук, професор Тіщенкова Світлана Олександрівна.


До компетенції Вченої ради університету належить: визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету; розробка і подання на конференцію трудового колективу проекту Статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього; ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту університету; визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; ухвалення за поданням ректора університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів; обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій; затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності; ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях; ухвалення основних напрямків проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності; оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів; присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України; висунення кандидатур на обрання академіком та членом-кореспондентом державних і недержавних академій наук; ініціювання висунення претендентів на здобуття державних та інших премій, нагород, почесних звань.

 

➤ Наказ про затвердження персонального складу Вченої ради

➤ Положення про Вчену раду університету

 

Контактний телефон: 756-45-80


Кількість переглядів сторінки: 39 431