Відділ докторантури та аспірантури

Про нас

Основна інформація

Вступнику

Паспорти спеціальності

Документи

Заходи аспірантури

Навчально-методичні комплекси

Розклади


Докторантура та аспірантура є структурним підрозділом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, який здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів та наукових кадрів у докторантурі.

Докторантуру було засновано відповідно до наказу МВС України від 27.09.2005 № 827 «Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково – дослідних установ». Свої витоки веде з моменту надання Юридичній академії Міністерства внутрішніх справ наказом МВС від 06.08.2003 № 852 «Про організаційно-штатні питання по вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ» та наказом Міністерства внутрішніх справ» та наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2003 № 262 «Про відкриття аспірантури та докторантури». Перший набір ад’юнктів було здійснено у 2003.


Про нас:

Начальник відділу докторантури та ад’юнктури – старший лейтенант поліції Лазарева Дарія Володимирівна, кандидат юридичних наук.

Провідний фахівець відділу докторантури та аспірантуру – Вискарка Тетяна Володимирівна.

Провідний фахівець відділу докторантури та аспірантури – Резцова Наталія Сергіівна.

Фахівець відділу докторантури та аспірантури – Зінухова Юлія Геннадіївна.

Електронна пошта – dok_asp@dduvs.in.ua

Тел. 756-45-54.

 


Основна інформація:

Сьогодні підготовка науково – педагогічних кадрів в університеті здійснюється:

1. За денною формою навчання:

1.1. – за державним замовленням.

1.2. – за кошти фізичних або юридичних осіб.

2. За заочною формою навчання:

2.1. – за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

Докторантура – за спеціальністю «081 Право» (науковими спеціальностями: 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень; – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність)

 

Аспірантура (ад’юнктура) – зі спеціальності 081 «Право» (за науковими спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку.

 

УВАГА! До ад’юнктури за державним замовленням на конкурсній основі приймаються особи які мають стаж практичної роботи не менше 2-х років після здобуття вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), із числа державних службовців та працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС та поліцейських, державних службовців і працівників Національної поліції України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції України.

 

Аспірантура – зі спеціальності 051 «Економіка» (наукова спеціальність 08.00.04 – економіка та управління, підприємствами (за видами економічної діяльності).

Аспірантура – зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

– Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.07.2016 № 856 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ розширив провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктор філософії) за спеціальністю 081 «Право», ліцензійний обсяг – 40 осіб.

– Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2019 № 121-л «Про ліцензування освітньої діяльності» Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (доктор філософії) за спеціальністю 051 «Економіка», ліцензійний обсяг – 40 осіб з урахуванням терміну навчання.

– Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.2019 № 466-л «Про ліцензування освітньої діяльності» Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (доктор філософії) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», ліцензійний обсяг – 36 осіб з урахуванням терміну навчання.

 


Вступнику:

Під час опанування наукових знань докторанти та аспірантури поглиблюють свої теоретичні знання та оволодівають сучасними методами наукових досліджень. Базою для таких досліджень є практичні підрозділи правоохоронних органів та органів державної влади. Інформаційне забезпечення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів у докторантурі та аспірантурі (ад’юнктурі) здійснюють загальна та наукова бібліотеки.

Апробація наукових досліджень здійснюється в базових структурних підрозділах МВС, під час проведення науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», які проводяться в університеті та на кафедрах, а також в інших навчальних закладах і наукових установах України та за її межами.

Кандидати на навчання складають вступні іспити зі спеціальності та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької).

Термін підготовки в аспірантурі (ад’юнктурі) не повинен перевищувати: за денною та заочною формою навчання чотири роки. Підготовка працівників Міністерства внутрішніх справ здійснюється за рахунок державного бюджету України – за державним замовленням, для працівників інших відомств – за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Вступники до аспірантури (ад’юнктури) подають особові справи (на денну форму навчання) або навчальні справи (на заочну форму навчання), до яких долучають:

– рапорт (для цивільних осіб – заява) із зазначенням форми навчання, спеціальності та профільної кафедри (лабораторії, відділу);

– особовий листок з обліку кадрів;

– список опублікованих наукових праць і винаходів (вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності);

– медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

– копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

– посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

– витяг із протоколу засідання кафедри з ухваленням напряму майбутньої дисертації та наукового керівника;

– копії: паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду).

– три фото (3х4);

– 3 конверти з марками по Україні, 2 паперові теки та 25 файлів розміром А-4;

– договір у 2-х примірниках (заповнюється особисто в докторантурі та аспірантурі).

 

Вступники до аспірантури складають вступні іспити за спеціальністю (в обсязі навчальної програми для спеціаліста, яка відповідає обраній науковій спеціальності) та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови (при визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом).

При вступі до докторантури, крім зазначеного, подаються:

– розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

– копія диплома про присвоєння наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту).

 

➤  подання заяв про допуск до участі в конкурсі з 01 квітня по 10 липня;

➤  вступні випробування – з 01 по 25 серпня;

➤  зарахування до аспірантури – з 01 вересня.


 


Паспорти спеціальності:

➤ Паспорт спеціальності 12.00.01 теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

 

➤ Паспорт спеціальності 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення.

 

➤ Паспорт спеціальності 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

➤ Паспорт спеціальності 12.00.08кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

 

➤ Паспорт спеціальності 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 

➤ Паспорт спеціальності 21.07.05 Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (юридичні науки).

 


Документи:

 

➤ Освітньо-наукова програма 081 «Право»

 

➤ Анкета : « Аспіранта/ад’юнкта 09.06.2020»

 

➤ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів».

 

➤ Закон України «Про вищу освіту».

 

➤ Навчальний план підготовки доктора фіілософії за спеціальністю 281 публічне управаління та адміністрування (заочна форма навчання 2020)

 

➤ Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка за заочною формою навчання_2020

 

➤ Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 081 ПРАВО (заочна форма навчання 2020)

 

➤ Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 081ПРАВО (денна форма навчання 2020)

 

➤ ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДДУВС

 

➤ РНП Аспірантура_2020-2021

 

 


Навчально-методичні комплекси (докторантура та аспірантура)

 


Розклади навчальних занять та заліково-екзаменаційної сесії


Кількість переглядів сторінки: 14 152