Відділ докторантури та аспірантури

Про нас

Основна інформація

Вступнику

Вартість навчання в докторантурі та аспірантурі ДДУВС

ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Документи

Нормативно-правові акти

Освітньо-наукова програма 081 «Право» (Рецензії на ОНП)

Навчальні плани

Заходи відділу

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Робочі програми навчальних дисциплін

Розклади

Академічна доброчесність

Гендерна політика

Антикорупційна програма


Докторантура та аспірантура є структурним підрозділом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, який здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів та наукових кадрів у докторантурі.

Докторантуру було засновано відповідно до наказу МВС України від 27.09.2005 № 827 «Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково – дослідних установ». Свої витоки веде з моменту надання Юридичній академії Міністерства внутрішніх справ наказом МВС від 06.08.2003 № 852 «Про організаційно-штатні питання по вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ» та наказом Міністерства внутрішніх справ» та наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2003 № 262 «Про відкриття аспірантури та докторантури». Перший набір ад’юнктів було здійснено у 2003.


Про нас:

Начальник відділу докторантури та аспірантури – старший лейтенант поліції Лазарева Дарія Володимирівна, кандидат юридичних наук.

 

Провідний фахівець відділу докторантури та аспірантури – Вискарка Тетяна Володимирівна.

 

Провідний фахівець відділу докторантури та аспірантури – Резцова Наталія Сергіівна.

 

Фахівець відділу докторантури та аспірантури – Зінухова Юлія Геннадіївна.

 

Електронна пошта – dok_asp@dduvs.in.ua

Тел. 756-45-54.

 


Основна інформація:

Підготовка докторів філософії здійснюється в ад’юнктурі за спеціальністю 081 «Право».

Підготовка докторів філософії здійснюється в аспірантурі за спеціальностями: 081 «Право», 051 «Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування».

Склад науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації, які працюють у ДДУВС, відповідає вимогам до закладу вищої освіти ІV-го рівня акредитації та забезпечує зростання кількості успішно захищених дисертаційних досліджень. До наукового керівництва (консультування) залучаються провідні науковці ДДУВС та інших вищих навчальних закладів й наукових установ України.

Підготовка докторів філософії у ДДУВС здійснюється:

– в ад’юнктурі за державним замовленням (денна форма навчання) – за рахунок коштів державного бюджету;

– в аспірантурі за кошти фізичних та юридичних осіб (денна або заочна форма навчання) – за умови укладення угод про підготовку.

– поза аспірантурою для осіб, які у ДДУВС професійно провадять наукову або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи.

УВАГА! До ад’юнктури за державним замовленням на конкурсній основі приймаються особи які мають стаж практичної роботи не менше 2-х років після здобуття вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), із числа державних службовців та працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС та поліцейських, державних службовців і працівників Національної поліції України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції України.

 


Вступнику:

Правила прийому до докторантури та аспірантури ДДУВС

Під час опанування наукових знань докторанти та аспірантури поглиблюють свої теоретичні знання та оволодівають сучасними методами наукових досліджень. Базою для таких досліджень є практичні підрозділи правоохоронних органів та органів державної влади. Інформаційне забезпечення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів у докторантурі та аспірантурі (ад’юнктурі) здійснюють загальна та наукова бібліотеки.

Апробація наукових досліджень здійснюється в базових структурних підрозділах МВС, під час проведення науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», які проводяться в університеті та на кафедрах, а також в інших навчальних закладах і наукових установах України та за її межами.

Термін підготовки в аспірантурі (ад’юнктурі) не повинен перевищувати чотири роки.

 

Вступники до аспірантури (ад’юнктури) складають вступні випробування:

– із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності)

– у разі наявності ступеня, здобутого за іншою галуззю знань (спеціальністю) вступник складає додаткові вступні випробування. Зміст, форма і строки проведення додаткового вступного випробування визначаються правилами прийому до ДДУВС на відповідний рік.

– з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

УВАГА! Вступник, який підтвердив свій рівень знань з іноземної мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або сертифікатом International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ:

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ – 081 ПРАВО 2021

Програма вступного іспиту – ЕКОНОМІКА

Програма вступного іспиту з іноземної мови

Програма вступного іспиту – Публічне управління та адміністрування

Програма вступного іспиту – ТДП

 

Вступники до аспірантури (ад’юнктури) подають такі документи:

1) заяву на ім’я ректора (рапорт для вступників до ад’юнктури);

2) особовий листок з обліку кадрів (атестаційний лист для вступників до ад’юнктури);

3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

5) копію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього ступеня магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

6) копії паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду);

7) витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію на вступ;

8) три фото (3х4).

 

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

1) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

2) висновок відповідної кафедри про рекомендацію докторанта для вступу в докторантуру;

3) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником закладу вищої освіти, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

4) копія диплома про присвоєння наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту).


Вартість навчання:

 


ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Миронюк Роман Вікторович, 1977 року народження, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Доктор юридичних з наук з 2014 року, професор з 2015 року. Працює на науково-педагогічних посадах в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ з 2002 року.

Є лауреатом премії імені Ярослава Мудрого за досягнення у виховані науково-педагогічних кадрів. З 2014 по 2017 року здійснював підготовку наукових висновків перебуваючи на посаді члена Науково-консультаційної ради Вищого адміністративного суду України. Представляє інтереси університету в Асоціації фахівців з адміністративного права будучи членом її правління з 2017 року. Постійно приймає участь у якості члена журі Всеукраїнських конкурсів наукових робіт. Приймає активну участь у діяльності Спеціалізованої вченої ради університету по захисту дисертацій наукового ступеня доктора та кандидата юридичних наук.

Має більше 120 наукових публікацій та навчально-методичних матеріалів. Активно здійснює наукову діяльність у сфері: видання монографій, в тому числі за кордоном; публікацій наукових статей сфері діяльності поліції, адміністративного судочинства, в тому числі в зарубіжних наукових виданнях (має три публікації наукових статей у виданнях, що індексуються у міжнародних базах даних Scopus та Web of Scienсeз); участі в міжнародних та всеукраїнських конференціях, неодноразово будучи їх модератором.

Під керівництвом підготовлено 17 кандидатів юридичних наук, 5 з яких працюють на посадах науково-педагогічних працівників Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Систематично здійснює рецензування та опонування наукових робіт які готуються або надходять до університету.

Сфера наукових інтересів: становлення та розвиток адміністративного процесу та адміністративного судочинства, проблеми застосування заходів адміністративної відповідальності, публічне адміністрування в окремих галузях та сферах.

ID ORCID

Google Scholar

 


Документи:

 

➤ Положення про відділ докторантури та аспірантуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

➤ Положення про організацію освітнього процесу

➤ Програма педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

➤ Програма педагогічної практики в умовах дистанційної форми навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

➤ Анкета : « Аспіранта/ад’юнкта 09.06.2020»

➤ Опитування здобувачів 081 “Право”

➤ ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДДУВС

➤ Тематика наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на 2020-2024 роки

➤ Інформація про здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти ступеня доктора філософії, які були зараховані у 2017-2020 роках”

 


Нормативно-правові акти:

 

 1. Закон України “Про освіту”
 2. Закон України “Про вищу освіту”
 3. Постанова Кабінету Міністрів України №261 від 23.03.2016 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”
 4. Наказ Міністерства внутрішніх справ №963 від 28.11.2017 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України”

 


Для надання пропозицій: dok_asp@dduvs.in.ua та mironyk1977@ukr.net (пошта гаранта освітньо-наукової программи).

Рецензії на ОНП:

— Бевзенко — Віхляєв — Джафарова — Захарова — Коршун — Куратченко — Соболь — Татаров — Хан — Щадило

 


Навчальні плани:

 

➤ Навчальний план 081 Право (денна форма)

➤ Навчальний план 081 Право (заочна форма)

➤ Навчальний план 281 ПУА (заочна форма)

➤ Навчальний план 051 Економіка (заочна форма)

 


ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ) за освітньо-науковою програмою «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на 2021-2022 навчальний рік (2 курс, 3 семестр)

 1. Актуальні проблеми кримінального права (6 кредитів)
 2. Актуальні проблеми кримінології (3 кредити)
 3. Актуальні проблеми адміністративного права і процесу (6 кредити)
 4. Актуальні проблеми зв’язку та інформатизації службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку (4 кредити)
 5. Актуальні проблеми інфораційного права (3 кредити)
 6. Актуальні проблеми кимінального процесу (4 кредити)
 7. Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи (5 кредити)
 8. Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права (3 кредити)
 9. Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності (3 кредити)
 10. Актуальні проблеми право соціального забезпечення (6 кредити)
 11. Актуальні проблеми теорії держави і права (6 кредити)
 12. Актуальні проблеми трудового права (6 кредити)
 13. Актуальні проблеми фінансового права (6 кредити)
 14. Національна безпека України (3 кредити)
 15. Політичні та правові вчення історія та сучастність (3 кредити)
 16. Проблеми і тенденції оснащення та всебічного забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку (5 кредити)
 17. Управління науковими проектами (4 кредити)
 18. Юридична компаративістика історія, сучастність та перспективи розвитку (3 кредити)

Увага! Аспірант (ад’юнкт) обирає вибіркові дисципліни в межах відведених кредитів ECTS у кількості 16 кредитів!

 


Робочі програми навчальних дисциплін (докторантура та аспірантура)

Актуальні проблеми теорії і практики правозастосування

Використання інформаційних технологій в науково-педагогічній діяльності

Іноземна мова професійного спрямування

Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень

Мова і термінологія наукових досліджень

Педагогічна діяльність та педагогічна майстерність

Право в історії філософії

Актуальні проблеми адміністративного права і процесу

Актуальні проблеми зв’язку та інформатизації службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку

Актуальні проблеми інформаційного права

Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи

Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права

Актуальні проблеми кримінального права

Актуальні проблеми кримінального процесу

Актуальні проблеми кримінології

Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності

Актуальні проблеми права соціального забезпечення

Актуальні проблеми теорії держави і права

Актуальні проблеми трудового права

Актуальні проблеми фінансового права

Національна безпека України

Політичні та правові вчення історія та сучастність

Проблеми і тенденції оснащення та всебічного забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку

Управління науковими проектами

Юридична компаративістика історія, сучастність та перспективи розвитку

 Кількість переглядів сторінки: 19 204