Наукове товариство курсантів, студентів, слухачів

НТКСС університету є добровільним, самостійним утворенням курсантів, студентів і слухачів університету, яке є частиною системи громадського самоврядування, бере участь в організації та здійсненні науково-дослідної роботи, допомагає виховувати необхідні для Національної поліції України, а також майбутніх юристів якості – самостійність, відповідальність, творче мислення та сприяє всебічному розвитку особистості.

Наукове товариство покликано об’єднувати науковий потенціал курсантів, студентів і слухачів і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових та творчих контактів.

Основні завдання Наукового товариства: представлення інтересів студентів, курсантів та слухачів перед адміністрацією університету та іншими організаціями з питань наукової роботи, надання допомоги у широкому залученні курсантів, студентів і слухачів до активної науково-дослідницької діяльності, популяризування наукової діяльності серед студенсько-курсантської молоді, сприяння в організації і проведенні кафедральних, факультетських і загальноуніверситетських наукових заходів за участю перемінного складу, сприяння підвищенню якості наукових досліджень, залучення курсантів, студентів і слухачів до участі в олімпіадах, наукових конференціях, семінарах і конкурсах на кращу наукову роботу, поширення передового досвіду науково-дослідницької діяльності курсантів, студентів і слухачів, розвиток ініціативності, здатності застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності, навичок самостійного проведення науково-дослідної роботи, налагодження зв’язків з науковими товариствами студентів вищих юридичних навчальних закладів України та зарубіжжя, молодіжними організаціями, науковими установами, громадськими і благодійними організаціями, сприяння обміну інформацією між молодими вченими, оприлюднення результатів наукової діяльності НТКСС університету, виконання інших функцій, передбачених Положенням про НТКСС та іншими законами.

➤ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО КУРСАНТІВ, СТУДЕНТІВ І СЛУХАЧІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

➤ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 


Кількість переглядів сторінки: 4 545