Нормативно-правові акти з організації навчального процесу в університеті

Положення про порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.


Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб.


Положення про організацію та проведення підготовчих курсів для іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають намір навчатися в закладах вищої освіти України.


Положення про дистанційне навчання у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.


Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.


Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.


Положення про навчання іноземців.


Положення – Ректорський контроль.


ПОЛОЖЕННЯ про визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін.


Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту та академічних довідок у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.


Положення – закріплення дисциплін.


Положення про ШПМ 02.10.2017 №693.


Положення про рейтинг ЗВО.


Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ


Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення


Положення про організацію освітнього процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.


Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін.


Положення про екзаменаційну комісію з проведення атестації здобувачів вищої освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.


Положення про практичну підготовку курсантів (слухачів) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.


Стандарт Уніфіковані вимоги до написання та оформлення курсових та кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти.


Положення про розроблення робочих програм навчальних дисциплін, силабусів та анотацій.


Положення про дуальну форму освіти в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ


Порядок проведення атестаційного іспиту із застосуванням дистанційних технологій навчання


 


Кількість переглядів сторінки: 16 021