Факультет соціально-психологічної освіти та управління

Факультет соціально-психологічної освіти та управління є інноваційним центром науково-дослідної, методичної, навчальної, освітньої діяльності та структурним підрозділом Університету, створеним рішенням Вченої ради Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ у 2018 році для реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних, культурно-просвітницьких, виховних завдань вищої школи.

Положення про факультет

Положення про студенське самоврядування факультету

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ

Формування на базі факультету провідного наукового, дослідницького, методичного і консалтингового центру в галузі економіки, менеджменту, психології, публічного управління та адміністрування. Залучення і відбір в конкурентному середовищі кращих абітурієнтів на всі рівні освіти.

Факультет соціально-психологічної освіти та управління забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання за спеціальностями: «Економіка», «Менеджмент», «Психологія», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, за кошти фізичних або юридичних осіб.

Для якісної підготовки майбутніх фахівців передбачено можливість вибору студентами спеціалізації: захист економіки, психологія управління та бізнесу, юридична психологія, управління та адміністрування регіональних соціально-економічних систем, міжнародна безпека та міжнародна поліцеїстика, міжнародні відносини у сфері забезпечення прав людини, зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні відносини.

На факультеті працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівникы, серед яких 9 докторів та 20 кандидатів наук.

 

На факультеті соціально-психологічної освіти та управління працюють:

 

Верхоглядова Наталя Ігорівна – деканка факультету соціально-психологічної освіти та управління Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Верхоглядова Наталя Ігорівна

Науковий ступінь, вчене звання: докторка економічних наук, професорка, академік Академії економічних наук України, академік Міжнародної інженерної академії.

Наукові праці та публікації: Авторка більше 240 наукових праць, серед яких 19 монографій, 17 підручників та навчальних посібників.

Наукові інтереси:

– дослідження в галузі економіки та управління діяльністю підприємства;

– конкурентоспроможність, ризики, управління персоналом;

– формування фінансово-економічного потенціалу;

– державне регулювання механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях.


 

Пашкова Ганна Геннадіївна – заступниця декана факультету соціально-психологічної освіти та управління Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Пашкова Ганна Геннадіївна

Кандидатка наук з державного управління за спеціальністю – 25.00.01 «Теорія та історія державного управління».

Наукові інтереси: державне управління регіональним розвитком, історія державного управління, бренд-орієнтоване державне управління регіональним розвитком, професійна етика, етика державного управлінця.

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Історія психології», «Психологія», «Вступ до спеціальності».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 10 років.


 
Тюленєва Альона Володимирівна –фахівчиня факультету соціально-психологічної освіти та управління.

Коношко Альона Володимирівна

Організаційно-методичне забезпечення діяльності факультету забезпечує фахівець факультету, магістерка зі спеціальності 262 “Правохоронна діяльність”, здобувачка вищої освіти 6-го курсу факультету соціально-психологічної освіти та управління спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».


 

Макаренко Наталія Сергіївна – фахівчиня факультету соціально-психологічної освіти та управління.

Макаренко Налія Сергіївна

Організаційно-методичне забезпечення діяльності факультету забезпечує фахівець факультету, магістрка зі спеціальності 262 “Правоохоронна діяльність”.


 
Задорожня Юлія Олександрівна – старша інспекторка факультету соціально-психологічної освіти та управління.

Задорожня Юлія Олександрівна

Організаційно-методичне забезпечення діяльності факультету забезпечує інспекторка факультету, здобувачка вищої освіти 6-го курсу факультету соціально-психологічної освіти та управління спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».


 

Основні завдання факультету:

– забезпечення високої конкурентоздатної позиції у вітчизняному освітньому і науковому середовищі в галузі підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки, менеджменту, психології, публічного управління;

– орієнтація на поточні потреби національної економіки з урахуванням світових тенденцій підвищення якості навчального процесу на основі впровадження інноваційних методів навчання і сучасних дистанційних;

– телекомунікаційних і комп’ютерних технологій в освітній процес;

– розвиток науково-дослідної роботи студентів і аспірантів, забезпечення високого рівня затребуваності на ринку праці випускників факультету.

 

Основні принципи діяльності факультету:

– професіоналізм команди факультету;

– висока якість освітнього процесу;

– постійне вдосконалення методів викладання;

– прикладний характер освітньої діяльності і наукових досліджень;

– інтеграція в національне і міжнародне освітнє співтовариство.

 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

кафедра психології та педагогіки;

кафедра аналітичної економіки та менеджменту;

кафедра управління та адміністрування;

кафедра міжнародних відносин та туризму

 

Багаторічна співпраця з практичними підрозділами регіону дає можливість студентам проходити практику та стажування в провідних професійно орієнтованих організаціях та установах.

 

Результати анкетування Магістрів з економіки

 
Результати анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 073 “Менеджент”

 
Анкета для роботодавців

 
Анкета для роботодавців ОПП “Психологія”

 
Анкета якості освітньої програми

 

Контактна інформація:

Адреса факультету: проспект Гагаріна, 26, місто Дніпро, 49000, навчальний корпус, 2 та 6 поверхи.

Телефон деканата: (056) 746-26-12

E-mail: fspou@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 35 207