Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ утворена відповідно до наказу ДДУВС від 16.12.2016 року № 731 та  здійснює свою діяльність на підставі ПОЛОЖЕННЯ про кафедру.

ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

Кафедру  було створено відповідно до наказу МВС України від 10.08.2011 № 552 «Про організаційно-штатні зміни у ВНЗ МВС України» шляхом об’єднання кафедри адміністративного права й адміністративного процесу та кафедри адміністративної діяльності ОВС Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Свої історичні витоки кафедра бере з циклу спеціальних дисциплін Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції. Адміністративна діяльність та дисципліни цього напрямку роботи органів внутрішніх справ з дня утворення школи у 1966 році викладалися на циклі спеціальних дисциплін, а з вересня 1979 року – на циклі профілактики та адміністративного права. 

Працівники кафедри брали участь у заходах з охорони громадського порядку при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (1987), під час міжнаціональних конфліктів у Сумгаїті (1988), Ташкенті (1988), Баку (1989), Нагірному Карабаху (1990), у районі проведення антитерористичної операції в Луганській області (2014). За участь у цих заходах працівники кафедри були відзначенні державними нагородами та відомчими відзнаками за зразкову службу.

Сьогодні кафедра функціонує у складі факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності і забезпечує проведення навчальної, виховної та наукової діяльності. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

 1. Провадження освітньої, методичної та наукової діяльності за спеціальностями «Право» і «Правоохоронна діяльність».
 2. Реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців.
 3. Впровадження в межах компетенції кафедри принципів Болонського процесу, елементів кредитно-модульної системи організації навчання.
 4. Організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу, впровадження сучасних інноваційних технологій навчання.
 5. Підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою.
 6. Контроль і діагностика рівня знань, розробка єдиних критеріїв оцінювання.
 7. Аналіз поточної успішності здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін, що викладає кафедра, виявлення та усунення причин і умов, що негативно впливають на її рівень.
 8. Виховання майбутнього юриста (правоохоронця), формування у здобувачів вищої освіти громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина.
 9. Проведення науково-дослідної роботи, залучення до неї здобувачів вищої освіти.
 10. Збір, узагальнення та впровадження передового досвіду навчання у вищій школі, практичної діяльності правоохоронних органів.
 11. Сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників.
 12. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, участь у їх атестації.
 13. Взаємодія з іншими навчальними закладами, органами державної влади і органами місцевого самоврядування, органами юстиції, правоохоронними органами і судами.
 14. Підготовка навчальної, наукової, методичної літератури з проблем юридичної освіти та правоохоронної діяльності.
 15. Проведення профорієнтаційної роботи, участь у заходах з правової освіти.
 16. Збереження та вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри й університету.

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності:

– здійснює підготовку фахівців для підрозділів ювенальної превенції та превентивної діяльності Національної поліції України;

– проводить наукові дослідження за спеціальністю 12.00.07 (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), зокрема, з поліцейської тематики;

– здійснює підвищення кваліфікації дільничних офіцерів поліції, поліцейських підрозділів ювенальної превенції, організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, секторів реагування патрульної поліції, патрульної поліції тощо;

– проводить тренінги для поліцейських на базі навчального полігону «Інтерактивна класна кімната з питань запобігання та протидії домашньому насильству»;

– забезпечує діяльність наукового гуртка «Шериф» для осіб перемінного складу.

Специфіка більшості дисциплін, що викладаються на кафедрі, характеризується практичною спрямованістю. Для посилення зв’язку теоретичної та практичної складової підготовки поліцейських, для проведення усіх видів навчальних занять залучаються поліцейські територіальних органів (підрозділів) Національної поліції та державні службовці і співробітники інших органів публічного адміністрування.

На кафедрі працюють над дисертаційними дослідженнями ад’юнкти і здобувачі наукового ступеня кандидата юридичних наук та доктора юридичних наук. Діє курсантський науковий гурток «Шериф» та працює інтерактивна класна кімната, на базі якої проходять тренінги з питань протидії та попередження насильства в сім’ї.

Кафедра підтримує постійні зв’язки з підрозділами превентивної діяльності ГУНП України в Дніпропетровській області. Науково-педагогічні працівники кафедри підтримують наукові зв’язки із провідними вченими-вищих навчальних закладів України та представниками міжнародних організацій.

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

– Адміністративна відповідальність

– Адміністративна діяльність Національної поліції

– Адміністративне право

– Адміністративне право і процес

– Адміністративне судочинство

– Адміністративний процес

– Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції превентивної діяльності

– Актуальні проблеми адміністративного права і процесу

– Актуальні проблеми інформаційного права

– Актуальні проблеми фінансового права

– Антикорупційне законодавство України. Відповідальність за корупційні правопорушення

– Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю.

– Запобігання адміністративним правопорушенням Національною поліцією

– Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції

– Запобігання та протидія домашньому насильству

– Кваліфікація адміністративних правопорушень

– Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

– Організація і тактика діяльності поліції превентивної діяльності

– Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції

– Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку

– Організація охорони громадського порядку

– Організація служби дільничних офіцерів поліції

– Основи адміністративного права в Україні

– Основи управління в Національній поліції

– Міграційне право

– Провадження у справах про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про застосування адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання

– Протидія насильству в сім’ї

– Протидія Національної поліції нелегальній міграції

– Профілактика правопорушень

– Профілактична робота поліції превентивної діяльності

– Публічне адміністрування

– Поліцейська діяльність

– Робота з персоналом в Національній поліції

– Управління Національною поліцією

– Управління підрозділами Національної поліції

– Управління підрозділами поліції превентивної діяльності

 

КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА

 

Собакарь Андрій Олексійович – завідувач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності, доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції, Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право за темою «Державний контроль за безпекою руху транспортних засобів в Україні: адміністративно-правові засади».

Автор більше 300 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 21 монографія, 45 наукових та навчальних посібників (підручників), а також понад 200 статей у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, у тому числі, Scopus, тез виступів і доповідей на наукових конференціях з актуальних проблем адміністративного права і процесу, діяльності правоохоронних органів, організації і тактики діяльності поліції.

Підготував 20 кандидатів юридичних наук.

ID ORCID


 

Логвиненко Борис Олексійович – професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, майор поліції.

Народився 31 серпня 1983 року.

У 2004 р. з відзнакою закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Протягом 2018 р. пройшов актуалізацію практичних знань на посаді дільничного офіцера поліції.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук; у 2018 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2013 присвоєно наукове звання доцента. У 2020 році присвоєно наукове звання професора.

Сфера наукових інтересів: теорія адміністративного права; адміністративна відповідальність; медичне право; медичне забезпечення поліцейських.

ID ORCID


 

Миронюк Роман Вікторович – професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Народився 13 червня 1977 року.

Закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України у 1998 році.

Кандидат юридичних наук з 2003 року.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Суб’єкти адміністративно-деліктного процесу» за спеціальність 12.00.07.

У 2015 році отримав вчене звання професора кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності.

Є лауреатом премії імені Ярослава Мудрого, членом правління асоціації фахівців з адміністративного права, членом Науково-консультаційної ради Вищого адміністративного суду України.

Сфера наукових інтересів: становлення та розвиток адміністративного процесу та адміністративного судочинства, проблеми застосування заходів адміністративної відповідальності, публічне адміністрування в окремих галузях та сферах.

ID ORCID


 

 

Опацький Роман Миколайович – доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, майор поліції.

Народився 22 липня 1983 р.

В органах внутрішніх справ з серпня 2000 р. В підрозділах Національної поліції з 2015 р.

У 2004 р. закінчив Юридичну академію МВС (м. Дніпропетровськ).

У 2005 р. закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. З листопада 2005 р. по листопад 2008 р. навчався на денному відділенні ад’юнктури ДДУВС.

З вересня 2018 р. доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

У вересні 2021 р. захистив дисертацію на тему: «Адміністративно-правові засади формування та реалізації ювенальної політики в Україні» та здобув науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Сфера наукових інтересів : адміністративна діяльність Національної поліції; організація діяльності поліцейських офіцерів громади; ювенальна юстиція; діяльність поліції щодо захисту прав дітей.

ID ORCID


 

Пісоцька Каріна Олександрівна – доцентка кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор філософії в галузі права, старша лейтенантка поліції.

Народилася 07 серпня 1990 року у м. Дніпрі. У 2013 році закінчила Академію митної служби України за кваліфікацією «бакалавр». У 2016 році отримала кваліфікацію «магістр». В органах внутрішніх справ з серпня 2013 р. В підрозділах Національної поліції з 2015 р.

Проходила службу на посадах: оперуповноваженого, інспектора відділу кадрового забезпечення, слідчого.

З жовтня 2019 року працює на кафедрі адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності і.

Дисципліни, які викладає на кафедрі: «Безпека дорожнього руху», «Адміністративний процес», «Адміністративне право», «Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції», «Запобігання та протидія домашньому насильству».

Сфера наукових інтересів: адміністративна діяльність Національної поліції.

ID ORCID


 

Молчанов Ростислав Юрійович – доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, підполковник поліції.

Народився 21 листопада 1979 року.

В 2008 – 2015 роках проходив службу в органах внутрішніх справ України на оперативних посадах відділів по боротьбі з резонансними злочинами та боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями управління по боротьбі з організованою злочинністю в Дніпропетровській області. В 2015 – 2020 роках проходив службу на керівних посадах підрозділів Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, у тому числі з 2017 року обіймав посаду заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

З січня 2020 призначений на посаду доцента кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

В 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Сфера наукових інтересів : адміністративна діяльність Національної поліції, адміністративна відповідальність; міжнародне інформаційне право, кримінальне право і процес.

ID ORCID


 

Чвалюк Андрій Миколайович – доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

Народився 22 липня 1981 р.

У 2003 р. із відзнакою закінчив Донецький інститут внутрішніх справ МВС України.

З листопада 2005 р. по листопад 2008 р. навчався на денному відділенні ад’юнктури Донецького юридичного інституту.

У 2009 р. захистив дисертацію на тему: «Правові основи формування Державного бюджету України» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2021 присвоєне вчене звання доцента.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій.

Експерт громадської організації «Асоціація реінтеграції Криму».

Сфера наукових інтересів: бюджетні правовідносини; порядок адміністрування податків та зборів; запобігання фінансуванню тероризму.

ID ORCID


 

Рижкова Світлана Анатоліївна – старша викладачка кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, майорка поліції.

У 2003 р. з відзнакою закінчила Донецький інститут внутрішніх справ МВС України.

Проходила службу на посадах: помічниці слідчого, інспекторки відділу дільничних інспекторів міліції Управління адміністративної служби Донецького міського управління, слідчої, дільничної офіцерки поліції.

З вересня 2019 року пройшла актуалізацію на посаді інспекторки сектору превенції.

З 2018 року є експертом проєкту «Шерифи для нових громад», метою якого є вивчення та узагальнення досвіду малих і середніх громад Херсонської, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та Хмельницької областей у самостійному вирішенні безпекових проблем. З 2021 року є сертифікованою тренеркою за програмою «Community Policing» від Консультативна місія Європейського Союзу та Канадська поліцейська місія в Україні. Автор понад 70 наукових праць. 

Сфера наукових інтересів: взаємодія поліції з населенням на засадах партнерства; адміністративна діяльність Національної поліції; організація діяльності поліцейських офіцерів громади.

ID ORCID


 

Шевяков Максим Олександрович – старший викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, капітан поліції.

Народився 12 грудня 1992 року.

У 2014 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ та отримав кваліфікацію «бакалавр» з відзнакою. У 2016 році отримав кваліфікацію «магістр права» з відзнакою.

В період часу з 15 грудня 2019 року працював викладачем, а з 22 вересня 2020 року обіймає посаду старшого викладача кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності.

Сфера наукових інтересів: адміністративно-юрисдикційна діяльність, поліцейська діяльність, безпека дорожнього руху.

Дисципліни, які викладає на кафедрі: «Безпека дорожнього руху», «Оформлення дорожньо-транспортних пригод», «Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції», «Превентивна (профілактична) поліцейська діяльність», «Службова документація та особливості оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у роботі патрульного поліцейського», «Провадження у справі про адміністративні правопорушення».

ID ORCID


 

Захарченко Олександр Валерійович – старший викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, підполковник поліції.

Народився 27 січня 1975 року.

У 2006 році закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

Перебував на посадах дільничного інспектора, старшого інспектора по роботі з персоналом. Займав керівні посади заступника начальника кадрового забезпечення районного відділу, начальника сектора дільничних інспекторів, начальника сектора патрульної поліції.

З січня 2020 року працює на кафедрі адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності.

Сфера наукових інтересів: особливості проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

Дисципліни які викладає: «Адміністративне право та процес», «Адміністративна відповідальність».


 

Максимова Маргарита Костянтинівна – викладачка кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності, студентка магістратури юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Народилася 25 жовтня 1997 року у м. Дніпрі.

У 2021 році з відзнакою закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ отримавши кваліфікацію «магістр права». В цьому ж році вступила до аспірантури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та здійснює дисертаційне дослідження на тему: «Адміністративно-правове забезпечення реалізації дитиною права на безпечні умови життя».

З 2022 року працює викладачем кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності.

Сфера наукових інтересів: адміністративно-правове забезпечення прав дітей. Дисципліни які викладає: «Адміністративне право та процес», «Адміністративна відповідальність».

ID ORCID


 

Цуркаленко Дмитро Петрович – старший викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, підполковник поліції.

Народився 23 липня 1981 у м. Кривий Ріг. 

У 2002 році закінчив Дніпропетровській державний університет внутрішніх справ та отримав диплом спеціаліста за спеціальністю правоохоронна. діяльність.
В 2002 – 2007 роках проходив службу в органах внутрішніх справ України на оперативних посадах карного розшуку в Дніпропетровській області.
В 2007 – 2021 роках проходив службу на керівних посадах начальника сектору та відділків поліції у м. Кривий ріг.

З червня 2021 року призначений на посаду викладача кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Сфера наукових інтересів : адміністративна діяльність Національної поліції, адміністративна відповідальність; кримінальне право і процес.


 

Свердлов Дмитро Вікторович – викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Народився 24 серпня 1979 року у місті Дніпропетровську.

В 2002 – 2015 роках проходив службу в органах внутрішніх справ України на посадах пов’язаних із забезпеченням організації охорони громадського порядку в тому числі і під час проведення масових заходів в місті Дніпропетровську.

2015 – 2016 роках проходив службу на посаді начальника відділу забезпечення масових заходів управління превентивної діяльності головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

2017 – 2019 роках проходив службу на оперативних посадах податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області.

У 2006 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

З вересня 2021 року призначений на посаду викладача кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Сфера наукових інтересів : діяльність підрозділів превентивної діяльності Національної поліції щодо забезпечення охорони громадського порядку під час масових заходів, публічна безпека та порядок.


Мельничук Ірина Іванівна – старший лаборант кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності, студентка магістратури юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Забезпечує організаційно-методичну діяльність кафедри.


Контактні дані кафедри:

4-й поверх центрального корпусу університету, кабінети № 401, 402, 404, 405, 407,502.

Телефони:

Завідувач кафедри – внутр. тел. – 139, моб.тел.: (098) 961 21 67; каб. 502.

Лаборант кафедри – внутр. тел. – 142, каб. 401.

Деканат факультету – (056) 756-45-35.

Адреса електронної пошти: k_app@dduvs.in.ua.

 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 23 884