Кафедра аналітичної економіки та менеджменту

Положення про кафедру

Кафедра аналітичної економіки та менеджменту Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти ДДУВС була створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 09.08.2019 № 384 та наказу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 20.08.2019 № 400 «Про оголошення переліку змін у штатах університету».

Кафедра аналітичної економіки та менеджменту – створена у серпні 2019 року для забезпечення освітньо-професійної підготовки бакалаврів зі спеціальності “Менеджмент” та “Економіка”, а відтак – і магістрів зі спеціальності 051 «Економіка». Кафедра відіграє значну роль у розбудові Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, до складу якого входить, та є випусковою кафедрою.

Кафедра аналітичної економіки та менеджменту – базовий структурний підрозділ університету, що здійснює освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент».

Кафедра є випусковою за спеціальностями: 051 «Економіка» – освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти «Економічна аналітика та захист економіки», «Економіка» та 073 «Менеджмент» – освітньо-професійна програма підготовки здобувачів «Фінансово-економічна безпека та ризик-менеджмент».

Кафедра забезпечує також підготовку здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою «Ефективність захисту соціально-економічних систем».

Крім того, на кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 051 «Економіка».

Основними завданнями кафедри є:

– реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

– організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу;

– підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

– проведення наукових досліджень за профілем кафедри, впровадження їх результатів у навчальний процес і практику, залучення до них здобувачів вищої освіти;

– сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;

– взаємодія з іншими навчальними закладами, органами державної влади і органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, зарубіжними партнерами;

– здійснення керівництва навчальною практикою та стажуванням.

 

ФІСУНЕНКО НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

ПОСАДА: завідувач кафедри

Перелік досягнень НПП у професійній діяльності за останні п’ять років (за пунктами, визначеними Ліцензійними умовами від 24.03.2021 р.): 1,4,5, 10,11,12,14,19

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ:

– GoogleАкадемія

– ORCID ID

– Бібліометрика української науки

ОСВІТА: вища – ДНВЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за спеціальністю «Економіка підприємства», магістр

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.03. «Економіка та управління національним господарством» 2019 рік

ДОСВІД РОБОТИ: 4 роки

ЗНАННЯ МОВ: українська, англійська мова 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Основні дисципліни: «Економіка підприємства», «Інвестування», «Ринкова економіка», «Фінансування інвестиційних проєктів», «Конкурентна розвідка»

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

2019 р. Підвищення кваліфікації для викладачів з економіки

2022 р. Підвищення кваліфікації для викладачів з економіки

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ:

04.11-30.12.2022 (180 год.) International Historical Biographical Institute (Dubai-New York-Rome-Burgas-Jerusalem-Beijing

ПУБЛІКАЦІЇ: загальна кількість 70 (статті, тези, участь в колективний зарубіжниї монографіях, статті у Web of Science, Scopus).

Навчальний посібник «Оподаткування суб’єктів господарювання (в таблицях та схемах)», навчальний посібник «Економіка підприємства (в таблицях та схемах)», Збірник тестових завдань з економіки та менеджменту, Підручник «Світова економіка та міжнародні економічні відносини».

НАГОРОДИ: переможниця IV національної премії «Найкраща українка у професії» за напрямом-практикуючий економіст, фахівець з фінансово-економічної безпеки.

Бронзова призерка I Міжнародного Чемпіонату Європи, Азії та Африки з Науки.


 

ХАМІНІЧ СВІТЛАНА ЮРІЇВНА

ПОСАДА: професор

Перелік досягнень НПП у професійній діяльності за останні п’ять років (за пунктами, визначеними Ліцензійними умовами від 24.03.2021 р.): 1, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 19

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ:

– Scopus Author ID

– Google Академія

ОСВІТА: повна вища

1983 р. – закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка (зараз КНЕУ) за спеціальністю «Фінанси і кредит»;

1995 р. – закінчила аспірантуру денної форми навчання при Дніпропетровському гірничому університеті.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: доктор економічних наук, захист за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», 2008 рік.

Тема докторської дисертації: «Методологія управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах освітнього потенціалу»

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: професор кафедри маркетингу та менеджменту, 2008 рік.

Академік Академії економічних наук, Академік міжнародної кадрової Академії.

ДОСВІД РОБОТИ: 30 років науково-педагогічного стажу та має досвід практичної роботи на підприємствах України.

Експерт НАЗЯВО зі спеціальностей 073- Менеджмент та 075- Маркетинг

Пройшла стажування в Університеті ім. Ассена Златарова (м.Бургас, Болгарія); безпосередньо брала участь у міжнародних наукових проектах за програмою ТASIS, Познанський економічний університет (м.Познань,Польша).

ЗНАННЯ МОВ: українська, англійська.

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ:

01.11-01.12.2021 р. (180 год.) ISMA Riga, Latvia

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: «Маркетинг», «Управління потенціалом господарських структур», «Методи прийняття управлінських рішень», «Теорія управління» для іноземних здобувачів

ПУБЛІКАЦІЇ: опубліковано 8 навчальних посібників ( в т.ч. 2 з грифом МОН України), більше 250 друкованих робіт, у тому числі більше 20 монографій, 150 і наукових статей (в т.ч. у виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection ).

ЗДОБУТКИ: За період науково-педагогічної роботи була науковим керівником 4 кандидатів економічних наук та науковим консультантом 2 докторів економічних наук; є членом спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій; неодноразово брала учась у якості опонента; була членом (заступником відповідального редактора) редакційної колегії фахових видань; неодноразово була членом організаційного комітету міжнародних науково – практичних конференцій (м. Дніпро, м. Київ, м. Кременчук, м. Бургас (Болгарія); членом журі та апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з напряму «Маркетинг».


 

АЛЬОШИНА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

 

ПОСАДА: доцент

Перелік досягнень НПП у професійній діяльності за останні п’ять років (за пунктами, визначеними Ліцензійними умовами від 24.03.2021 р.): 1,3,4,10, 12,13,14,19

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ:

– GoogleАкадемія

– ORCID ID

ОСВІТА: 

Дніпропетровський національний університет ім.О. Гончара, магістр за спеціальністю «Міжнародна економіка» 2007 рік

Університет в Катовіце (Польща) Вища Школа управління та охорони праці,  магістр за спеціальністю «стратегічне управління підприємства»  2017 рік

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.07. «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» 2012 рік

ДОСВІД РОБОТИ: 11 років

ЗНАННЯ МОВ: українська, англійська та польська мова 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Основні дисципліни: «Стратегічний менеджмент», «Потенціал розвитку соціально-економічних систем», «Економіка трудових відносин та соціальний захист».

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

2022 р. Підвищення кваліфікації для викладачів з економіки

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ:

04.11-30.12.2022 (180 год.) International Historical Biographical Institute (Dubai-New York-Rome-Burgas-Jerusalem-Beijing

ПУБЛІКАЦІЇ: загальна кількість 75 (статті, тези, участь в колективний зарубіжниї монографіях, статті у Web of Science, Scopus). 1 підручник, 10 посібників.

НАГОРОДИ: Бронзова призерка I Міжнародного Чемпіонату Європи, Азії та Африки з Науки.


 

КУБЕЦЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

ПОСАДА: доцент

Перелік досягнень НПП у професійній діяльності за останні п’ять років (за пунктами, визначеними Ліцензійними умовами від 24.03.2021 р.): 1, 2, 3, 4, 8, 12, 19

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ:

– Google Академія

– ORCID ID

– ResearcherID

– Scopus Author ID

– Бібліометрика української науки

– Publons

ОСВІТА: повна вища

– «Облік і аудит», кваліфікація магістр з обліку та аудиту;

– «Фінанси», спеціаліст.

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: доцент кафедри фінансів та кредиту

ДОСВІД РОБОТИ: 15 років

ЗНАННЯ МОВ: українська, французька, англійська

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

30.11.2020-24.12.2020 р. Полтавська державна аграрна академія

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ:

18.02-23.04.2022 р. (180 год.) International Historical Biographical Institute (Dubai-New York-Rome-Jerusalem-Beijing)

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: «Фінанси підприємства», «Вступ до спеціальності», «Менеджмент», «Фінансово-економічна безпека»

ЗДОБУТКИ: У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Антикризове управління сільськогосподарськими виробничими кооперативами».

ПУБЛІКАЦІЇ: Автор близько 140 наукових праць, з яких колективні монографії та навчальні посібники, підручники, наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, статті в наукових журналах та в збірниках наукових праць, публікації в матеріалах Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій.


 

ОСТАПЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 

ПОСАДА: доцент

Перелік досягнень НПП у професійній діяльності за останні п’ять років (за пунктами, визначеними Ліцензійними умовами від 24.03.2021 р.): 1, 2, 3, 4, 8, 12,14,19

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ:

– Google Академія

– ORCID ID

– Scopus Author ID

– Бібліометрика української науки

– Publons

ОСВІТА: повна вища

– «Облік і аудит», кваліфікація магістр з обліку та аудиту.

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: доцент кафедри бухгалтерського обліку

ДОСВІД РОБОТИ: 16 років

ЗНАННЯ МОВ: українська, англійська, французька

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

30.11.2020-24.12.2020 р. Полтавська державна аграрна академія

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ:

18.02-23.04.2022 р. (180 год.) International Historical Biographical Institute (Dubai-New York-Rome-Jerusalem-Beijing)

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: «Фінанси, гроші та кредит», «НR-менеджмент», «Ідентифікація загроз соціально-економічних систем».

ЗДОБУТКИ: У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Формування матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств».

ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор понад 100 наукових праць, з яких колективні монографії та навчальні посібники, підручники, наукові публікації у періодичних фахових виданнях України та зарубіжних виданнях, виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, статті в збірниках наукових праць, публікації в матеріалах Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, семінарів.


 

ПРОТОПОПОВА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА

Протопопова Наталія Андріївна

ПОСАДА: старший викладач

Перелік досягнень НПП у професійній діяльності за останні п’ять років (за пунктами, визначеними Ліцензійними умовами від 24.03.2021 р.): 1, 4, 8, 12, 19, 20

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ:

– Google Академія

– ORCID ID

– Бібліометрика української науки

ОСВІТА: магістр з обліку і аудиту, магістр з права

ДОСВІД РОБОТИ: 12 років науково-педагогічного стажу

ЗНАННЯ МОВ: українська, англійська

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

07.02-07.05.2022 р. (180 год.) Національний університет «Запорізька політехніка»

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ:

03.12.2021-20.01.2022 р. (180 год.) International Historical Biographical Institute (Dubai-New York-Rome-Burgas-Jerusalem-Beijing)

ПУБЛІКАЦІЇ 

Автор близько 60 наукових праць, з яких колективні монографії та навчальні посібники, наукові публікації у періодичних фахових виданнях, статті в наукових журналах та в збірниках наукових праць, публікації в матеріалах Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій.


 

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін – «Основи маркетингу», «Бюджетна система», «Економічна теорія та фінанси», «Маркетинг», «Економіка і фінанси підприємства»; «Регіональна економіка»; «Ринок фінансових послуг»; «Економічні перспективи та тренди в управлінні»; «Облік і аудит»; «Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародні економічні відносини»; «Фінансово-економічна безпека»; «Менеджмент персоналу»; «Мікроекономіка»; «Менеджмент»; «Економічна теорія»; «Прогнозування соціально-економічних процесів»; «Економіко-математичні методи та моделі» та інші.

Усі дисципліни кафедри забезпечені авторськими навчально-методичними комплексами, рецензування яких здійснюється провідними науковцями інших закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та ін.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри є залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідницької діяльності. Основними формами роботи у цьому напрямі є діяльність наукового гуртка, індивідуальна робота з обдарованою молоддю, здійснення керівництва за написанням наукових робіт, підготовкою наукових доповідей і повідомлень.

Так, під керівництвом старшого викладача Протопопової Наталії Андріївни в 2020-2021 н.р., здобувач вищої освіти 3 курсу, групи Б-ЕК-941 Волощук Владислава Вікторівна зайняла 3 місце в Університетському конкурсі на кращу наукову роботу на тему: «Банки і банківська система».

На кафедрі функціонує науковий гурток «Сучасний економіст», в якому здобувачі вищої освіти проводять наукові дослідження з використанням аналітичних технологій та отриманих навичок сучасного програмування за напрямком діяльності кафедри. Основною тематикою гуртка є «Економіка та сучасний менеджмент, теорія, методологія, практика». У рамках гуртка виконуються науково-дослідні роботи, проводяться науково-практичні заходи, вікторини, публікуються статті, тези та доповіді. Графік роботи гуртка – згідно плану засідань.

Очолює науковий гурток доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту, досвідчений працівник Анастасія Діденко.

Для активізації студентської наукової роботи, на кафедрі функціонує інститут кураторства.

Кафедра аналітичної економіки та менеджменту має сучасну матеріально-технічну базу, яка постійно вдосконалюється.

Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри аналітичної економіки та менеджменту є організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, а також участь у заходах науково-практичного характеру, що проводяться на базі інших ВНЗ.

Так, 15 грудня 2020 року кафедрою було організовано Міжнародний круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем», учасниками якого були: директор Інституту європейського WSG. м. Бидгощ, Польща, директор Центру Східного партнерства WSG, м. Бидгощ, Польща.

Міжнародний круглий стіл на тему: “Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем”.

Крім того, у квітні 2021 року, кафедрою був проведений Регіональний науково-практичний семінар: «Національна економіка та інфраструктурні проєкти».

Регіональний науково-практичний семінар: «Національна економіка та інфраструктурні проєкти».

Регіональний науково-практичний семінар «Національна економіка та інфраструктурні проєкти» пройшов у форматі ZOOM-конференції у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Семінар відкрила проректор, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Лариса НАЛИВАЙКО.

Серед запрошених спікерів були представники наукової спільноти Вікторія ГНЄУШЕВА, к.е.н, доцент кафедри фінансів і обліку ПрАТ «ЗІЕІТ», м. Запоріжжя; Олександр ДЯЧЕНКО, к.е.н., доцент КПУ, м. Запоріжжя; Яна ДРОБОТА, к.е.н., доцент ПДАУ, м. Полтава; здобувачі ДНУ ім. Олеся Гончара; здобувачі кафедри аналітичної економіки та менеджменту спеціальності 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня факультету соціально-психологічної освіти та управління. Участь у семінарі взяли також науково-педагогічні працівники кафедри аналітичної економіки та менеджменту факультету соціально-психологічної освіти та управління Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Учасники семінару виступили з доповідями, які торкалися питань: формування сучасної структури та інфраструктури національної економіки; управління ризиками інфраструктурних проєктів в Україні; регулювання національної економіки. Державне управління економікою; криміналізація економіки як системна загроза розвитку суспільства; національна економічна безпека. Для семінару було підготовлено більше 40 доповідей.

Викладачі кафедри досліджують теоретико-прикладні проблеми сучасного менеджменту та економіки. Розвиток наукової школи забезпечується насамперед за рахунок видання сучасних підручників і навчальних посібників, а також за рахунок використання, нових, інтерактивних методів ведення навчання. Крім того, кафедра здійснює виконання теми: “Національна економіка та інфраструктурні проєкти”, яка зареєстрована в державній науковій установі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації. Назва роботи (англ). National economy and infrastructure projects” (Державний реєстраційний номер: 0120U104371).

Також співробітники кафедри є активними учасниками науково-практичних заходів, що відбуваються на базі інших вищих навчальних закладів як України, так і іноземних країн.

Діяльність кафедри висвітлювалась на офіційних веб-сайтах ДДУВС, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, громадських організацій, у засобах масової інформації та ін.

День проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри згідно затвердженого графіку та щочетверга з 10.00 до 12.00.

Інформація

Кафедра аналітичної економіки та менеджменту знаходиться на 3-му поверсі університету, каб. 332.

Телефон: (056) 756-46-09.

E-mail: k_aem@dduvs.in.ua


 

Рецензії на ОПП:

ОПП Фінансово-економічна безпека та ризик-менеджмент – 073 Менеджмент

ОПП Ефективність захисту соціально-економічних систем – 051 Економіка

ОПП Економічна аналітика та захист економіки – 051 Економіка

ОПП “Економіка” (короткий цикл)

ОНП “Економіка” (доктор філософії)


 

Анкетування:

1) Анкета для роботодавців

2) Анкета для викладачів

3) Анкета для представників академічної спільноти.

Результати опитування представників академічної спільноти щодо співпраці з Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ.

4) Опитування здобувачів вищої освіти


 

Результати моніторингу якості освітньої програми:

Опитування здобувачів 051 Економіка (доктор філософії) відділення забезпечення якості освітньої діяльності

Результати анкетування академічної спільноти 051 Економіка (доктор філософії)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти 051 Економіка (доктор філософії)

Результати анкетування зовнішніх стейкхолдерів 051 Економіка (доктор філософії)

Результати опитування зовнішніх стейкхолдерів щодо якості надання освітніх послуг зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Результати опитування зовнішніх стейкхолдерів щодо якості надання освітніх послуг зі спеціальності 051 «Економіка»

Звіт про результати анкетування здобувачів вищої освіти 051 Економіка (бакалавр)

Звіт про результати анкетування здобувачів вищої освіти 051 Економіка (молодший бакалавр)

Анкетування Бакалаври 051 відділення забезпечення якості освітньої діяльності

Анкетування Мл Бакалаври 051 відділення забезпечення якості освітньої
діяльності


 

Рейтинг ЗВО 051 Економіка

Презентації по вибірковим дисциплінам

Інформаційне забезпечення дисциплін кафедри

Методичні рекомендації

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ НПП

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 10 352