Кафедра аналітичної економіки та менеджменту

Кафедра аналітичної економіки та менеджменту факультету соціально-психологічної освіти та управління ДДУВС була створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 09.08.2019 № 384 та наказу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 20.08.2019 № 400 «Про оголошення переліку змін у штатах університету».

Кафедра аналітичної економіки та менеджменту – базовий структурний підрозділ університету, що здійснює освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент». 

Кафедра є випусковою за спеціальностями: 051 «Економіка» спеціалізації «Захист економіки», «Економічна аналітика та захист економіки» та 073 «Менеджмент» спеціалізації «Фінансово-економічна безпека та ризик-менеджмент» (денна та заочна форма навчання для здобувачів, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні. З 2019 року розпочато підготовку молодших бакалаврів за спеціальністю 051 «Економіка».

На другому (магістерському) рівні вищої освіти кафедра здійснює підготовку за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Ефективність захисту соціально-економічних систем».

На кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 051 «Економіка».

 

Основними напрямками діяльності кафедри є:

– реалізація освітньо-професійної програми зі спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізацій «Захист економіки» та «Економічна аналітика та захист економіки»), навчальних планів підготовки та підготовки наукових кадрів з економіки;

– реалізація освітньо-професійної програми зі спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Фінансово-економічна безпека» та ризик-менеджмент), навчальних планів підготовки, підготовки й підвищення кваліфікації фахівців з економіки;

– організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу; впровадження сучасних інноваційних технологій навчання;

– підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

– контроль і діагностика рівня знань, розробка єдиних критеріїв оцінювання.

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

завідувач кафедри – д.е.н., професор Паршина О.А.;

д.е.н., професор Паршин Ю.І.;

д.е.н., професор Рафал Лізут;

к.е.н., доцент Вакулич М.М.;

к.е.н., доцент Калініченко З.Д.;

к.е.н., доцент Кубецька О.М.;

к.т.н., доцент Савченко Ю.В.;

к.е.н., доцент Палешко Я.С.;

к.е.н., старший викладач Фісуненко Н.О.;

викладач Петрова Я.І;

лаборант Федорчук Я.В.

 

Завідувач кафедри аналітичної економіки та менеджменту

Паршина Олена Анатоліївна
Паршина Олена Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

ОСВІТА

Краматорський індустріальний інститут, 1989 р., «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», інженер-механік.

Донбаська державна машинобудівна академія, 2000 р, «Менеджмент організацій», менеджер.

Університет імені Альфреда Нобеля, 2017 р., «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес – освіти.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема докторської дисертації: «Наукові основи управління конкурентоспроможністю продукції машинобудівного підприємства».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій.

Професор кафедри економіки промисловості та організації виробництва.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

“Аналітична економіка: макро-, мікроаспекти”, “Мікроекономіка”, “Математичні методи і моделі соціально-економічних систем”, “Методи оцінки та прогнозування економічних процесів”, “Стратегічний аналіз”, “Моделювання та багатомірні методи аналізу даних”.

Автор понад 180 наукових та науково-методичних праць. З них: 16 монографій, наукові статті у фахових виданнях з економіки, праці навчально-методичного характеру, 3 навчально-методичних посібника (з яких є навчально-методичний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України), має 2 патенти та свідоцтво про авторське право на твір.

Електронна пошта: k_aem@dduvs.in.ua


 

Професорсько-викладацький штат кафедри

 

Паршин Юрій Іванович
Паршин Юрій Іванович – професор кафедри

ОСВІТА

Краматорський індустріальний інститут, 1989 р., «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», інженер-механік.

Класичний приватний університет, 2014 р., «Економіка підприємства», спеціаліст з економіки підприємства.

Член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес – освіти.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор економічних наук, 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».

Тема докторської дисертації: «Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: концепція та методологія»

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

“Економіка підприємства”, “Проектна економіка”, “Фінансова звітність підприємств”, “Основи економічного аналізу”.

Автор понад 140 наукових та науково-методичних праць. наукові статті у фахових виданнях з економіки, праці навчально-методичного характеру, 3 навчально-методичних посібника (з яких є навчально-методичний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України), має 2 патенти.

Електронна пошта: k_aem@dduvs.in.ua


 

Рафал Лізут (Rafal Lizut)
Рафал Лізут (Rafal Lizut) – професор кафедри
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

доктор економічних наук, доктор філософіi

Провідний фахівець в галузі менеджменту та інформаційних технологій, автор наукових та науково-методичних праць з економіки та менеджменту.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

“Менеджмент і адміністрування”

Електронна пошта: k_aem@dduvs.in.ua


 

Вакулич Марія Михайлівна
Вакулич Марія Михайлівна – доцент кафедри

ОСВІТА:

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля, 2011 р., «Фінанси», магістр з фінансів

Сертифікат про знання англійської мови FCE (First Certificate in English) – рівень C1 (Advanced – Просунутий рівень) з використання мови, читання та слухання (вид. Cambridge English Language Assessment), 2016 р.

Член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес – освіти.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

Кандидат економічних наук, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Управління інвестиційним кліматом в економіці України».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Доцент кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Економіка і фінанси підприємства», «Фінансово-економічний аналіз», «Фінанси, гроші та кредит», «Фінанси», «Контроль і ревізія», «Облік і аудит», «Бюджетна система України», «Менеджмент безпеки персоналу», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції»

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

Грамота за вагомий внесок у розвиток національної системи освіти від директора Інституту проблем виховання НАПН України І. Беха.

Почесна грамота за вагомий внесок у справу навчання та виховання молоді, сприяння духовному збагаченню нації від народного депутата України Ю. Павленко.

Орден Верховної Ради України «Науковець року – 2019».

Орден Верховної Ради України «Флагман освіти України» за високі досягнення в галузі, плідну науково-дослідну роботу.

Грамота Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації за особисті трудові досягнення у професійній, науковій діяльності, бездоганну працю, пов’язану з формуванням і забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки, вагомий внесок у розвиток освітньої галузі.

Подяка міського голови Б. Філатова за активну громадську позицію, сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток і ефективну реалізацію інноваційних міських проектів.

Подяка від Президента Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей Большакова В.І. за активну, творчу, сумлінну працю у єдиному в Україні Фонді вчених, відданість науці і людям науки, особистий внесок в діяльність Фонду вчених.

Подяка від Голови Національного банку України В. Гонтарєвої за участь у роботі журі ІІІ Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».

Подяка від народного депутата України, заступника Голови Комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності Д. Дзензерського за участь у роботі журі ІІІ Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».

Автор понад 106 публікацій, з них 66 наукових (у тому числі 13 у фахових виданнях, 3 у міжнародних фахових виданнях, є співавтором двох наукових монографій) та 40 робіт навчально-методичного характеру. Загальний стаж науково-педагогічної діяльності складає 8 років, має досвід практичної роботи на підприємствах.

Електронна пошта: k_aem@dduvs.in.ua


 

Калініченко Зоя Дмитрівна
Калініченко Зоя Дмитрівна – доцент кафедри

ОСВІТА

Донецький державний університет, закінчила у 1981 р., спеціальність «Планування народного господарства»; присвоєна кваліфікація економіста.

Пройшла стажування в рамках Європейської програми ТАSIC у Франції.

Член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес – освіти.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат економічних наук, 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг. Тема дисертації: «Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств корпоративного бізнесу».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри економіки та маркетингу.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Основні лекційні дисципліни: «Політекономія», «Фінансово-економічна безпека», «Стратегічне управління підприємством», «Основи економічної теорії», «Основи економіки та підприємництва», «Економіка підприємства». Керує виконанням курсових робіт, дипломних та кваліфікаційних магістерських робіт.

Автор понад 118 публікацій, у т. ч. декількох монографій та навчального посібника «Стратегічне управління підприємством», що рекомендований Міністерством освіти і науки України та має Гриф. Загальний стаж науково-педагогічної діяльності складає 34 роки, має досвід експертної та практичної роботи на підприємствах.

Наукові інтереси: інвестиційна діяльність як чинник фінансово-економічної безпеки підприємства і держави, стратегічний розвиток підприємств, корпоративне управління, тіньова економіка, розвиток франчайзингу в Україні

Електронна пошта: k_aem@dduvs.in.ua


 

Савченко Юрій Володимирович
Савченко Юрій Володимирович – доцент кафедри

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет, 1983 р., «Динаміка та міцність машин», механік.

Харківська гуманітарна педагогічна академія – ДВНЗ «Національний гірничий університет», центр інженерної підготовки IGIP, International Engineering Educator, 2014 р.

Член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес – освіти.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском. Тема: «Удосконалення процесів ударно – хвильової регенерації твердих сплавів».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

“Економіко-математичні методи та моделі”, “Економетрія”, “Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва”, “Менеджмент і адміністрування”, “Івентивний менеджмент”, керує виконанням курсових робіт.

Автор понад 135 публікацій, у т. ч. авторські свідоцтва і патенти – 25, статті – 75, рукописи НДР – 35. За 2013-2019 роки опубліковано 25 робіт. Загальний стаж науково-педагогічної діяльності складає 35 років, має досвід практичної роботи на підприємствах.

Електронна пошта: k_aem@dduvs.in.ua


 

Фісуненко Надія Олександрівна
Фісуненко Надія Олександрівна – старший викладач кафедри

ОСВІТА

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2013 р., «Економіка підприємства», Магістр.

Член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес – освіти.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат економічних наук, 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». Тема дисертації: «Формування ринку інвестиційних ресурсів для будівельної галузі».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Макроекономіка», «Економічна теорія», «Ринкова економіка», «Регіональна економіка», «Інституціональна економіка», «Основи економічної теорії» , керує виконанням курсових робіт.

Автор 20 наукових праць, серед яких: 10 – у наукових фахових виданнях, з них 1 – міжнародне видання; 8 – у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз; 1 стаття у міжнародній колективній монографії; 10 – матеріалів конференцій.

Загальний стаж науково-педагогічної діяльності складає 10 років, має досвід практичної роботи на підприємствах.

Електронна пошта: k_aem@dduvs.in.ua


 

Кубицька Ольга Миколаївна
Кубецька Ольга Миколаївна – доцент кафедри

ОСВІТА

Полтавська державна аграрна академія, 2004 р., «Облік і аудит», магістр обліку та аудиту.

Член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес – освіти.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат економічних наук, 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Антикризове управління сільськогосподарськими виробничими кооперативами».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри фінансів та кредиту.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Поведінкова економіка», «Форензік», «Антикризове управління», «Ринок фінансових послуг».

Автор близько 110 наукових праць, з яких колективні монографії та навчальні посібники, підручники, наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, статті в наукових журналах та в збірниках наукових праць, публікації в матеріалах Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій. Має значний досвід науково-педагогічної діяльності.

Електронна пошта: k_aem@dduvs.in.ua


 

Палешко Яна Сергіївна
Палешко Яна Сергіївна – доцент кафедри

ОСВІТА

2007-2011 Запорізький Національний Технічний Університет, Спеціальність – міжнародні економічні відносини, спеціалізація – міжнародні фінанси.

Отримала диплом бакалавра з відзнакою АР № 41640823. Захистила випускну бакалаврську роботу на тему «Колективні валюти та їх роль у регулюванні сучасних міжнародних економічних відносин». Присвоєно кваліфікацію – бакалавр з міжнародних відносин, фахівець з міжнародних економічних відносин.

2011-2012 Запорізький Національний Технічний Університет, Спеціальність – міжнародні економічні відносини.

Отримала диплом спеціаліста з відзнакою АР № 43609284. Захистила дипломну роботу «Зовнішній борг – як глобальна проблема сучасності». Присвоєно кваліфікацію – спеціаліст з міжнародних економічних відносин, економіст-міжнародник.

2012-2016 Класичний Приватний Університет, навчання в аспірантурі за спеціальністю – економіка та управління національним господарством.

Додаткова освіта: 2018 Академія Інтернет Технологій . Успішно закінчила курс SMM-спеціаліст.

Член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес – освіти.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат економічних наук, 08.00.03. – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Регулювання державного боргу України».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Облік та звітність суб’єктів господарювання», «Макроекономіка», «Інвентивний менеджмент».

Автор понад 30 наукових праць, з яких наукові публікації у періодичних виданнях, статті в наукових журналах та в збірниках наукових праць, публікації в матеріалах Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій. Має досвід практичної роботи на підприємствах.

Електронна пошта: k_aem@dduvs.in.ua


 

Петрова Яна Іванівна
Петрова Яна Іванівна – викладач кафедри

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2008 рік, здобула кваліфікацію філолога.

Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012 рік, здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Навчається в аспірантурі Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро). Працює над кандидатською дисертацією з фінансів (спеціальність 08.00.08).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Фінанси», «Фінанси, гроші та кредит», «Економіка і фінанси підприємства», «Облік та аудит», «Фінансовий контроль та ревізія», «Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва», «Економічна теорія».

Загальний стаж практичної роботи складає більше 10 років.

Електронна пошта: k_aem@dduvs.in.ua


 

Федорчук Яна Віталіївна – лаборант
Федорчук Яна Віталіївна – лаборант

ОСВІТА

Має середньо-спеціальну освіту, закінчила Дніпропетровський індустріальний коледж, за спеціальністю «Менеджмент».

Студентка Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю “Право” з 2019 р.

2015-2018 – служба в Національній поліції України (на посаді інспектора групи кадрового забезпечення).

Службу закінчила на посаді інспектора групи кадрового забезпечення в званні молодший лейтенант поліції. Приймала участь в АТО.

Електронна пошта: k_aem@dduvs.in.ua


 

Науково-педагогічні працівники кафедри аналітичної економіки та менеджменту забезпечують викладання таких основних навчальних дисциплін:

«Основи економічної теорії»,

«Економічна теорія»,

«Політекономія»,

«Основи підприємництва»,

«Основи економіки та підприємництва»,

«Аналітична економіка: макро-, мікроаспекти»,

«Макроекономіка»,

«Мікроекономіка»,

«Ринкова економіка»,

«Регіональна економіка»,

«Економіка підприємства»,

«Поведінкова економіка»,

«Проектна економіка»,

«Економіка і фінанси підприємства»,

«Фінанси»,

«Фінанси, гроші та кредит»,

«Фінансово-економічний аналіз»,

«Облік і аудит»,

«Економетрія»,

«Економіко-математичні методи та моделі»,

«Математичні методи і моделі соціально-економічних систем»,

«Моделювання та багатомірні методи аналізу даних»,

«Теорія безпеки соціально-економічних систем»,

«Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва»,

«Стратегічний аналіз»,

«Івентивний менеджмент»,

«Менеджмент і адміністрування»,

«Менеджмент безпеки персоналу»,

«Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» та ін.

 

На кафедрі функціонує науковий гурток «Сучасний економіст», в якому здобувачі вищої освіти проводять наукові дослідження з використанням аналітичних технологій та отриманих навичок сучасного програмування за напрямком діяльності кафедри. Основною тематикою гуртка є «Економіка та сучасний менеджмент, теорія, методологія, практика». У рамках гуртка виконуються науково-дослідні роботи, проводяться науково-практичні заходи, вікторини, публікуються статті, тези та доповіді. Графік роботи гуртка – згідно плану засідань.

Очолює науковий гурток старший викладач кафедри аналітичної економіки та менеджменту, досвідчений працівник Н.О. Фісуненко.

 

YouControl

Студенти-економісти ДДУВС мають безкоштовний доступ до YouControl – інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської діяльності.

YouControl

Цей сучасний інструмент корисний для якісної підготовки кафедрою аналітичної економіки та менеджменту економістів, менеджерів та фахівців із захисту економіки зокрема. Система дозволяє практично застосувати знання з теорії економічних дисциплін та незамінна у розумінні таких предметів як «Теорія безпеки соціально-економічних систем» та «Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва».

ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» та Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ підписали Меморандум про взаємодію і співпрацю у січні 2019 року. Серед іншого партнерство передбачає надання підприємством «Ю-КОНТРОЛ» доступу та можливості використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської діяльності YouControl.

Скористатися можливістю використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської діяльності YouControl ви можете, звернувшись до кафедри аналітичної економіки та менеджменту (кабінети №514, № 534).

Довідка:

YouControl – потужний інструмент для економічних розслідувань і ринкової аналітики. Це аналітична система для ділової розвідки та перевірки контрагентів України. Формує досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами. Технологія дозволяє за хвилину отримати актуальну інформацію про компанію або ФОП із понад 50 державних реєстрів. Функція моніторингу щоденно повідомляє про зміни відповідно до даних з офіційних джерел.

Офіційний сайт: youcontrol.com.ua

 

Кар’єра та професія:

– захист економічної безпеки держави;

– розрахунково-економічна і проектно-економічна діяльність;

– правоохоронна та контрольно-ревізійна діяльність;

– інформаційно-аналітична та експертно-консультаційна діяльність;

– організаційно-управлінська і науково-дослідна діяльність;

– структури податкової поліції,

– підрозділи Національної поліції,

– управління аналітики та обробки інформації,

– аудиторські компанії,

– підрозділи внутрішнього аудиту, ревізії, внутрішнього контролю,

– діяльність, пов’язана з плануванням та проведенням (контролем або аудитом) державних (публічних) закупівель (тендерів).

 

Молодший бакалавр з економіки має право обіймати посади:

• асистент економіста-статистика;

• інспектор податкової служби;

• помічник керівника підприємства (установи, організації);

• помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

 

Бакалавр з менеджменту спеціалізації фінансово-економічна безпека має право обіймати посади:

• аналітик з фінансово-економічної безпеки;

• фахівець-аналітик з фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організації різних форм власності;

• співробітник правоохоронних органів, який здійснює боротьбу з економічною злочинністю;

• працівник податкових служб і контрольно-ревізійних органів;

• фінансовий директор і директор спеціалізованих підприємств;

• відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи);

• експерт із зовнішньоекономічних питань;

• фахівець з організації майнової та особистої безпеки

 

Бакалавр з економіки спеціалізації «Економічна аналітика та захист економіки» має право обіймати посади:

• економіста-аналітика;

• фахівець з фінансово-економічної безпеки;

• інспектор податкової служби;

• помічник керівника підприємства (установи, організації);

• помічник керівника малого підприємства без апарату управління;

• фахівець з корпоративного управління.

 

Магістр економіки відповідно до класифікатора професій має право обіймати посади:

• директор з економіки;

• аналітик систем (крім комп’ютерів);

• професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій;

• наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);

• професіонали з фінансово-економічної безпеки;

• аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;

• професіонали в галузі економіки;

• економічний радник;

• економіст з планування;

• консультант з економічних питань;

• оглядач з економічних питань.

 

Магістр менеджер відповідно до класифікатора професій має право обіймати посади:

• професіонал з фінансово-економічної безпеки;

• аналітик з фінансово-економічної безпеки;

• фахівець-аналітик з фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організації різних форм власності;

• співробітник правоохоронних органів, який здійснює боротьбу з економічною злочинністю;

• працівник податкових служб і контрольно-ревізійних органів;

• ризик-менеджер;

• фінансовий директор і директор спеціалізованих підприємств.

• відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи);

• експерт із зовнішньоекономічних питань;

• професіонали з питань організації майнової та особистої безпеки.

 

Контактна інформація: k_aem@dduvs.in.ua.

 

Графік консультацій викладачів кафедри аналітичної економіки та менеджменту щодо ліквідації академічної заборгованості січень 2019-2020 н.р.

Положення про кафедру

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ НПП

Інформаційне забезпечення дисциплін кафедри

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 2 636