Кафедра фізичного виховання

Нормативно-правові засади діяльності кафедри

Кафедра фізичного виховання входить до складу юридичного факультету університету, яка забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Діяльність кафедри фізичного виховання регламентується Положенням про кафедру фізичного виховання Положенням про кафедру фізичного виховання (наказ ректора ДДУВС від 19.09.2016 року № 529).

 

Історія кафедри фізичного виховання

Свою історію кафедра починає з моменту заснування в 1998 році Дніпропетровського училища МВС України. На базі циклу бойової та фізичної підготовки було створено кафедру тактико-спеціальної та фізичної підготовки, першим начальником якої був Наточий А.Д. (1998-2005 рр.) – майстер спорту СРСР з військового триборства та майстер СРСР з офіцерського багатоборства.

У вересні 2005 року внаслідок відокремлення від кафедри тактико-спеціальної та фізичної підготовки створюється кафедра фізичної культури та спеціальної фізичної підготовки, яку очолював завідувач кафедри Храмцов Г.О. (2005-2011 рр.) – кандидат у майстри спорту з військово триборства. На кафедрі в той час працювали доктор медичних наук, професор Клапчук В.В.; кандидат медичних наук, доцент Самошкін В.В.; старший викладач кафедри Сумарєв С.А.; викладачі кафедри: Пожидаєв М.Ю., Усатий В.М., Рачковський О.С.

Починаючи з 2011 року згідно з наказом МВС України № 552 від 10.08.2020 року в результаті реорганізації кафедри фізичної культури та спеціальної фізичної підготовки створено кафедру фізичного виховання у складі юридичного факультету університету. Очолювали кафедру з 2011 по 2015 р. майстер спорту СРСР з волейболу Пожидаєв М.Ю., а з 2016 по 2019 рік кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Хрипко Л.В.

В різні роки на кафедрі викладачами працювали професор Баранченко В.О., Остапенко В.О., Сумарев С.А., Тимофєєв В.П., Храмов Г.К., Лиходій О.О., Куниця О.П., Войналович Г.В., Фініті Г.С., Чоботько М.А., Місяць Ю.В., Селезньов С.О., Івченко О.М., Каліберда С.І., Черкас В.В.

 

Основними завданнями кафедри є:

-реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;-впровадження в межах компетенції кафедри принципів Болонського процесу, елементів кредитно-модульної системи організації навчання;

-організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу, впровадження сучасних інноваційних технологій навчання;

-підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

-контроль і діагностика рівня знань, розробка єдиних критеріїв оцінювання;

-аналіз поточної успішності студентів з навчальних дисциплін, що викладає кафедра, виявлення та усунення причин і умов, що негативно впливають на її рівень.

-виховання студентів формування у них громадської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

-проведення наукових досліджень за профілем кафедри, впровадження їх результатів у освітній процес і практику, залучення студентів до наукової роботи;

-збір, узагальнення та впровадження передового досвіду навчання у вищій школі, практичній діяльності;

-сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;

-підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, участь у їх атестації;

-взаємодія з іншими навчальними закладами, органами державної влади і органами місцевого самоврядування, органами юстиції, судами;

-підготовка навчальної, наукової, методичної літератури з проблем фізичного виховання;

-проведення профорієнтаційної роботи, участь у заходах з правової освіти;

-збереження та вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри;-взаємодія з іншими кафедрами та підрозділами університету для забезпечення якісної фахової підготовки студентів;

-залучення провідних вчених, спортсменів до проведення занять контролю знань студентів.

 

Керівництво та структура кафедри фізичного виховання

 

Завідувач кафедри фізичного виховання кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Скрипченко Ірина Тарасівна.

Google Академія, ID ORCID

Поштова адреса – k_fv@dduvs.in.ua

Закінчила з відзнакою Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту за спеціальністю «Фізична культура». В 2004 році захистила кандидатську дисертацію і отримала звання кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.01 «Олімпійський та професійний спорт», а у 2006 році – звання доцента кафедри веслового та вітрильного спорту.

Має стаж науково-педагогічної роботи 27 років. Працює над написанням наукової роботи за темою «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до професійної діяльності у сфері дитячо-юнацького туризму». Під її керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію.

Член редакційної колегії іноземних рецензованих наукових журналів «Journal of physical education and sport studies» (Турція), «The Baltic Science Journals Proceeding of The International Research, Education & Training Center» (Естонія), «The Caucasus-Economic and Social Analysis Journal of Southern Caucasus» (Грузія).

Член Вітрильної федерації України. Керівник Комплексної наукової групи з вітрильного спорту.

Нагороджена грамотою Управління освіти і науки облдержадміністрації та має подяки Жовтневої районної ради та Міського голови.

Викладає дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Домедична допомога», «Вогнева підготовка».

Сфера наукових інтересів: професійна освіта, олімпійський спорт, безпека життєдіяльності.

 

Грибан Віталій Григорович – професор кафедри фізичного виховання, доктор біологічних наук

Google Академія, ID ORCID

Закінчив Львівський Національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького у 1961 р., спеціальність «Ветеринарія» та Уральський педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна у 1980 р., спеціальність «Біологія», вчитель біології. Науково-педагогічний стаж складає понад 50 років.

Під його керівництвом захищено 20 кандидатські дисертацій протягом 1990-2019 років. Викладає дисципліни: «Охорона праці в галузі та цивільний захист», «Безпека життєдіяльності та охорона праці»).

Заслужений працівник народної освіти України, Відмінник освіти, нагороджений грамотами Міністерства МВС, Міністерства освіти, почесною грамотою Дніпровської міської ради (2019 р.).

Сфера наукових інтересів: охорона праці, безпека життєдіяльності, фізіологія людини.

 

Хмель-Дунай Галина Миколаївна – доцент кафедри фізичного виховання

Google Академія, ID ORCID

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1972 р., спеціальність «Біофізика», викладач біології та хімії.

Кандидат біологічних наук; 03.00.13 «Фізіологія людини та тварин». Тривалий час працювала у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту на посаді доцента кафедри анатомії, біомеханіки та спортивної метрології. Науково-педагогічний стаж складає понад 40 років.

Керівник громадської організації «Литовське обласне товариство культурно діловий центр «Гинтарас»», який проводить інформаційну, освітню та культурну роботу про розвиток Литви. Активний діяч центру Литовського права, який працює у ДДУВС під керівництвом проректора з наукової роботи, професора Л.Р. Наливайко.

Викладає дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист», «Безпека життєдіяльності та охорона праці».

Сфера наукових інтересів: освіта, біохімія, охорона праці, безпека життєдіяльності.

 

Нестеренко Наталія Анатоліївна – доцент кафедри фізичного виховання.

Google Академія, ID ORCID

Закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури у 1994 р. за спеціальністю «Фізична культура», викладач фізичної культури, тренер.

В 2014 році захистила кандидатську дисертацію і отримала звання кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.01 «Олімпійський та професійний спорт».

Науково-педагогічний стаж складає понад 15 років.

Майстер спорту України з баскетболу. Член обласної федерації баскетболу.

Викладає дисципліну «Фізичне виховання».

Сфера наукових інтересів: баскетбол, олімпійський спорт, спортивне тренування, фізична культура.

 

Кошелева Олена Олександрівна – доцент кафедри фізичного виховання

Google Академія, ID ORCID

Закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури у 1994 р. за спеціальністю «Фізична культура», викладач фізичної культури, тренер.

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Науково-педагогічний стаж складає понад 26 років.

Майстер спорту України з академічного веслування. Член обласної федерації з академічного веслування.

Викладає дисципліну «Фізичне виховання», «Тактико-спеціальна підготовка».

Сфера наукових інтересів: олімпійський спорт, спортивне тренування, фізична культура.

 

Ластовкін Владислав Анатолійович – старший викладач кафедри фізичного виховання.

Google Академія, ID ORCID

Закінчив Класичний приватний університет у 2012 р. за спеціальністю «Фізичне виховання», магістр з фізичного виховання, викладач вищого навчального закладу. Науково-педагогічний стаж складає понад 10 років. Майстер спорту України з кікбоксінгу. Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Викладає дисципліни «Фізичне виховання», «Тактико-спеціальна підготовка», «Спеціальна фізична підготовка».

Сфера інтересів: бойові мистецтва, боротьба, шахи, фізична культура, спортивне тренування.

 

Счастливець Віктор Іванович – старший викладач кафедри фізичного виховання

Google Академія, ID ORCID

Закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури у 1990 р., спеціальність «Фізична культура і спорт»; викладач фізичної культури. Науково-педагогічний стаж складає понад 20 років. Майстер спорту СРСР з дзюдо та самбо. Учасник

Всеукраїнських та регіональних науково-методичних конференцій. Тренер збірної команди ДДУВС з боротьби дзюдо. Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Викладає дисципліну «Спеціальна фізична підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка».

Сфера інтересів: дзюдо, самбо, боротьба, фізична культура, спортивне тренування.

 

Крюковська Олександра Сергіївна – старший викладач кафедри фізичного виховання

Google Академія, ID ORCID

Закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури у 2014 р. за спеціальністю «Спорт», магістр спорту.

Навчається в аспірантурі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, працює над кандидатською дисертацією з фізичної культури і спорту (спеціальність 017) за темою «Удосконалення тренувального процесу на етапі початкової підготовки з урахуванням фізичного стану юних волейболістів».

КМС з волейболу, суддя 2 категорії з волейболу. Викладає дисципліну «Фізичне виховання». Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Сфера наукових інтересів: волейбол, олімпійський спорт, спортивне тренування, фізична культура.

 

Скрипченко Олександр Тарасович – викладач кафедри фізичного виховання

Google Академія, ID ORCID

Закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту у 1995р. за спеціальністю «Фізична культура», викладач фізичної культури, тренер. У 2008р. отримав другу вищу освіту у Дніпропетровській державній фінансовій академії за спеціальністю «Фінанси», спеціаліст з фінансів. Майстер спорту України з вітрильного спорту, багаторазовий призер змагань різного рівня з вітрильного спорту.

Викладає дисципліну «Вогнева підготовка».

Сфера інтересів: вітрильний спорт, кульова стрільба, фізична культура, спортивне тренування.

 

Рожеченко Віктор Миколайович – викладач кафедри фізичного виховання

Google Академія, ID ORCID

Закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури у 1990 р. за спеціальністю «Фізична культура і спорт», викладач фізичної культури. Отримав другу освіту у Дніпропетровському філіалі Української академії державного управління при Президентові України у 2001 р., спеціальність «Державне управління», магістр державного управління. КМС з кікбоксингу та волейболу. Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Викладає дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка», «Тактична підготовка».

Сфера інтересів: кікбоксинг, волейбол, бойові мистецтва, спортивне тренування, військова підготовка.

 

Гончаренко Геннадій Павлович – викладач кафедри фізичного виховання

Google Академія, ID ORCID

Закінчив Казахський державний інститут фізкультури у 1971 р., спеціальність «Фізична культура і спорт», викладач фізичної культури. Фахівець з легкої атлетики.

Викладає дисципліну «Фізичне виховання», «Вогневу підготовку». Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Сфера інтересів: легка атлетика, настільний теніс, туризм, фізична культура, спортивне тренування.

 

Порохнявий Андрій Вікторович – викладач кафедри фізичного виховання

Google Академія, ID ORCID

Закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту у 2012р. спеціальність «Олімпійський та професійний спорт», тренер з виду спорту. КМС з футболу, суддя 1 категорії з футболу. Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Викладає дисципліну «Фізичне виховання».

Сфера інтересів: футбол, спортивне тренування, олімпійський спорт.

 

Чоботько Ігор Ігорович – викладач кафедри фізичного виховання

Google Академія, ID ORCID

Закінчив ДВНЗ «Національний гірничий університет» у 2015 р., спеціальність «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» та Класичний приватний університет у 2020 р за спеціальністю «Фізична культура і спорт», викладач закладу вищої освіти, тренер з обраного виду спорту. КМС з боротьби дзюдо. Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Викладає дисципліни «Спеціальна фізична підготовка».

Сфера інтересів: боротьба дзюдо, спортивне тренування, спеціальна фізична підготовка.

 

Маркечко Каріна Альбертівна – викладач кафедри фізичного виховання

Google Академія, ID ORCID

Закінчила Харківську державну академію фізичної культури у 2014 р. за спеціальністю «Фізичне виховання», магістр викладач фізичного виховання і спорту в навчальних закладах. Спеціалізація дзюдо. Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Викладає дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка».

Сфера інтересів: боротьба дзюдо, фізична культура, спортивне тренування, культуризм, здорове харчування.

 

Данилюк Христина Сергіївна – викладач кафедри фізичного виховання

Google Академія, ID ORCID

Закінчила Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту, 2019 р., спеціальність «Фізичне виховання», магістр, викладач фізичної культури. Член федерації спортивного туризму України.

Викладає дисципліни «Домедична допомога», «Тактико-спеціальна підготовка», «Спеціальна фізична підготовка».

Сфера інтересів: туризм, спортивне орієнтування, плавання, кінний спорт.

 

На кафедрі фізичного виховання викладаються такі навчальні дисципліни, як «Охорона праці в галузі та цивільний захист», «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Фізичне виховання», «Спеціальна фізична підготовка», «Тактична підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка», «Домедична допомога», «Автопідготовка».

Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

У системі підготовки активно застосовуються сучасні формі і методи навчання. При проведенні практичних занять застосовуються: дискусія; дебати; кейс-метод; тренінґи; дидактичний; рольовий; імітаційна гра; розв’язання подібних задач; складання плану; робота за інструкцією; проблемний метод; ситуативний метод; робота в малих групах (3-5 осіб) тощо.

Кафедра проводить практичні заняття на базі університету, використовуючи спортивний зал, спортивний майданчик, смугу перешкод, тир, зал боротьби. Для проведення практичних занять є необхідний спортивний інвентар, а для професійно-орієнтованих навчальних дисциплін є муляжі спеціальних засобів. Для підвищення рівня викладання професійно-орієнтованих навчальних дисциплін запрошуються практичні працівники із фізкультурно-спортивних організацій, федерацій з видів спорту, закладів вищої освіти (ПДАФКіС, ПДАБА, ДНУЗТ тощо).

Для якісного забезпечення навчально-тренувального процесу та з метою ознайомлення та навчання здобувачів нововведенням, які застосовуються у практичній діяльності правоохоронців запрошуються представники правоохоронних органів, провідні фахівці зі спортивних організацій, спортивних федерацій та закладів вищої освіти.

Колектив кафедри велику увагу приділяє спортивно-масовій та навчально-тренувальній роботі зі збірними командами університету. На кафедрі працюють спортивні секції з легкої атлетики, волейболу, баскетболу, футболу (футзалу), настільного тенісу, дзюдо, рукопашного бою, спортивного орієнтування та шахів. Графік роботи секцій на кафедрі Фізичного виховання.

Здобувачі юридичного факультету у складі збірних команд університету постійно беруть участь і стають переможцями та призерами чемпіонатів ФСТ «Динамо», Спартакіади Дніпропетровської області серед вищих навчальних закладів, чемпіонатів України, міських і обласних змагань.

Гаркуша Дар’я – зайняла І місце на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед молоді, м. Луцьк 2020 р., І місце на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих, м.Мукачеве, 2020р.;

Березюк Роман – зайняв ІІ місце на Чемпіонаті України з дзюдо, м. Київ 2020р., зайняв І місце на Чемпіонаті області, м.Дніпро, 2020р.;

Кучер Дмитро – зайняв VІ місце на Чемпіонаті України з дзюдо м. Київ 2020р., зайняв І місце на Чемпіонаті області, м.Дніпро, 2020р. ;

Бондаренко Кирило – ІІ місце на на Чемпіонаті області, м.Дніпро, 2020р. ;

Хаптинська Єкатерина – зайняла ІІ місце на Чемпіонаті України з кульової стрільби;

Тонкошкур Вікторія – зайняла І місце на Міжнародному турнірі з кікбоксингу «Бахчисарайський фонтан» м. Бахчисарай, 2019р.,

Абрамов Родіон – зайняв ІІІ місце на змаганях «Зірки кіокушин-кай-карате, 2019р.;

Балагурак Вероніка – зайняла І місце на Чемпіонаті Дніпропетровської області по шахам в програмі Динаміада, 2019р.;

Рудяк Ярослав, Костов’ят Ілля, Гузь Даниїл, Слободянюк Едуард, Кияниця Максим, Рябов Влад, Скрипник Олександр, Батрак Артем, Кромской Валерій, Риженко Віталій, Малиш Ярослав, Брехуненко Микита, Вискарка Дмитро, Дроздов Іван, Гулак Максим, Котов Владислав, Карпушкін Гліб, Якимащенко Артем, Ставницер Богдан – зайняли ІІ місце на Чемпіонаті з футзалу за програмою комплексних змагань «Динаміада-2020» м. Дніпро, 2020р.

Всі науково-педагогічні працівники кафедри є кураторами навчальних груп і здійснюють виховний влив на студентську молодь шляхом проведення різноманітних спортивних, виховних та культурно-просвітницьких заходів.

Проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється з 12:00 до 17:30 відповідно до графіку.

Консультації завідувача кафедри – к.фіз.вих., доцента Скрипченко І.Т. з 14:30 до 16:30, каб. 618.

Кафедра фізичного виховання знаходиться на 2-му поверсі університету, кабінети 242, спортивний зал, каб. 12 (спортивний комплекс).

Ми відкриті для спілкування та співробітництва з колегами інших навчальних закладів України і зарубіжжя та всіма зацікавленими особами.

Адреса електронної пошти кафедри: k_fv@dduvs.in.ua

 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 11 283