Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Історично створення кафедри економічної та інформаційної безпеки віднесено до того періоду, коли у Дніпропетровському юридичному інституті МВС, відповідно до наказу МВС України № 626 від 12.08.1999, в результаті реорганізації кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки було створено кафедру оперативно-розшукової діяльності й кафедру інформатики та спеціальної техніки.

Після реорганізації Юридичної академії МВС України в Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (наказ МВС від 27.09.2005 № 827) кафедри було розділено на кафедру спеціальної техніки та захисту інформації (начальник – д.т.н., проф. В.Б. Вишня) і кафедру інформатики (завідувач – к.фіз.-мат.н., доц. В.І. Коршун). У 2010 р. їх було об’єднано у кафедру спеціальної техніки та інформаційних технологій, яку у 2015 р. перейменовано в кафедру інформатики та інформаційних технологій. 01 листопада 2016 р. наказом ДДУВС від 29.09.2016 № 547 «Про оголошення переліку змін у штатах університету» відповідно до наказу МВС від 14.09.2016 № 936 кафедру було реорганізовано в кафедру економічної та інформаційної безпеки.

У різні роки кафедру очолювали к.т.н., с.н.с. Ю.К. Тараненко (1999), к.фіз.-мат.н., доц. О.О. Шумейко (1999-2001), д.т.н., проф. В.Б. Вишня (2001-2013), к.т.н., доц. В.О. Мирошниченко (2013-2015). З вересня 2016 р. кафедру очолює к.ю.н., доц. Е.В. Рижков.

У становлення й розвиток кафедри вагомий внесок зробили кандидати технічних наук, доценти: А.О. Каблуков, О.О. Косиченко, В.О. Трусов, Мирошниченко В.О., старіші викладачі: С.М. Ілюхін, С.О., Прокопов С.О., викладач Є.В. Матвієнко.

На сьогодні колектив кафедри представлений такими працівниками: завідувач кафедри, к.ю.н., доцент Е.В. Рижков; професори кафедри, д.техн.н., професор В.Б. Вишня, д.техн.н., професор Дісковський О.А., к.техн.н., доцент В.О. Мирошниченко; доценти кафедри: к.техн.н., доцент О.О. Косиченко, к.екон.н., доцент Л.В. Рибальченко, к.техн.н., доцент А.М. Гребенюк, ст. викладачі: О.С. Гавриш, О.В. Махницький, С.О. Прокопов, С.М. Тютченко; викладач І.Б. Кочеткова.

 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Рижков Едуард Володимирович. Закінчив Донецьку спеціальну середню школу міліції, Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, ад’юнктуру Національної академії внутрішніх справ.

Викладає дисципліни: «Сучасні інформаційні технології», «Інформаційне забезпечення професійної діяльності», «Інформаційні технології».

Автор більше 120 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі більше 30 публікацій у фахових виданнях, 12 навчальних посібників, монографії, науково-практичних коментарів, науково-практичних та методичних рекомендацій, патенту на корисну модель. У 2019 році здійснив міжнародне наукове стажування у навчальному закладі Польщі.

Має 23 роки науково-педагогічного стажу. З 2001 року до 2006 рік створював і очолював кафедру з підготовки оперативного складу по боротьбі з комп’ютерною злочинністю, з 2006 року до 2014 рік очолював кафедру оперативно-розшукової діяльності, у 2015-2016 році очолював кафедру кримінально-правових дисциплін. З 2016 року до тепер очолює кафедру економічної та інформаційної безпеки.

Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій, в тому числі за тематикою: «Використання комп’ютерних засобів для вирішення завдань оперативної розробки», «Розкриття оперативними підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинів у сфері використання комп’ютерної інформації», «Організація і тактика документування підрозділами ДСБЕЗ злочинів в комп’ютерних мережах та мережах електрозв’язку», «Теоретичні та організаційно-правові засади використання кримінальною поліцією інформаційно-телекомунікаційних технологій під час протидії економічним злочинам».

Пройшов службу від молодшого сержанта до полковника міліції. Ветеран органів внутрішніх справ. Член Вченої ради університету. Співзасновник Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України Вишня Володимир Борисович. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут.

Викладає дисципліни: «Основи інформаційної безпеки», «Інформаційна безпека», «Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності». Автор 187 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 75 фахових публікацій, зокрема у науково-метричній базі Scopus та Web of since, 31 навчальний посібник, монографії, 27 авторських свідоцтв та патентів України. Має науково-педагогічний стаж 45 років, зокрема в ДДУВС – 19 років на посадах начальника НМЦ, начальника та професора кафедри.

Приймає активну участь у громадській роботі університету. Він член спеціалізованої вченої ради Д 08.727.02, редакційної колегії наукового збірника «Науковий вісник ДДУВС», збірника «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції», «Наукового збірник ДНУ ім. О. Гончара».

За значні показники у службовій та науково-педагогічній діяльності Наказом МВС України від 01.03.2016 №226 о/с був нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою – нагрудним знаком “За безпеку народу” та Подякою міського голови, Почесною грамотою Верховної Ради України, стипендією Президента України, званням «Почесний професор ДДУВС», занесений на Дошку Пошани ДДУВС. Є керівником наукової школи в університеті. Полковник міліції у відставці.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор Дісковський Олександр Андрійович. Закінчив Дніпропетровський національний університет.

Викладає дисципліни: «Вища математика», «Вища та прикладна математика», «Теорія ймовірності та математична статистика» в рамках освітніх програм «Економічна аналітика та захист економіки», «Фінансово-економічна безпека та ризик-менеджмент».

Загальна кількість публікацій становить 62 опублікованих праць. З них 56 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 21 наукова праця англійською мовою опублікована у міжнародних рецензованих фахових виданнях, з яких 11 наукових праць у високо рейтингових (Impact – фактор > 0,8) закордонних періодичних виданнях, які включені до науково-метричної бази Scopus, має достатньо високий індекс цитування (індекс Хірша) за науково-метричною базою Scopus h=5.

Є заступником голови спеціалізованої ради із захисту дисертацій Д 08.084.01 НметАУ.

Виконавець окремих розділів НДР за міжнародною програмою MAESTRO 2 research grant funded by the Polish National Science Centre (№ 2012/04/A/ST8/00738.

У 2019 році здійснив міжнародне наукове стажування на кафедрі автоматики, біомеханіки і мехатроніки Лодзинського політехнічного університету.

Має заохочення від ректора університету, Департаменту освіти і науки області, Міністра внутрішніх справ України.

Працює на кафедрі за 2018 року.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент Мирошниченко Володимир Олексійович. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут.

Викладає навчальні дисципліни: «Інформаційні технології», «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності»,

«Використання інформаційних технологій у науково-педагогічній діяльності».

Автор більше 50 наукових публікацій, 17 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Має 36 років науково-педагогічного стажу.

Працює на кафедрі з 2002 року на посадах доцента, начальника кафедри, професора. У 2013-2015 р.р. очолював кафедру.

Нагороджений відомчими відзнаками МВС «За сумлінну службу» І та ІІ ступеню, «За розвиток науки і техніки».

Полковник міліції у відставці.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Косиченко Олександр Олександрович. Закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту, факультет обчислювальної техніки.

Викладає дисципліни: «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності», «Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності», “Організація охорони об’єктів та інформації від злочинних посягань”, “Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності”, “Вища та прикладна математика”.

Автор 66 наукових публікацій, в т. ч. 9 навчальних посібників, довідника, методичних рекомендацій.

Має 45 років науково-педагогічного стажу.

Працює на кафедрі на посаді доцента з 1999 року.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Кандидат економічних наук, доцент кафедри Рибальченко Людмила Володимирівна. Закінчила гірничий інститут ім.Артема (Національний технічний університет) за спеціальністю «Автоматика та управління в технічних системах». Сфера наукових інтересів: інформаційні системи та технології в юридичній діяльності; економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем; моделювання діяльності страхового ринку в регіонах України; математичні моделі в управлінні та фінансах; фінансово-економічна безпека.

Дисципліни, що викладає: «Формування концепції безпеки підприємництва», «Ідентифікація загроз безпеці підприємництва», «Ідентифікація загроз соціально-економічних систем», «Прикладні програмні засоби соціально-економічного призначення», «Застосування інформаційних систем в економіці».

Автор більше 60 фахових наукових статей, у тому числі трьох монографій, одного посібника з грифом МОН, прийнято активну участь у наукових конференціях вітчизняного та міжнародного рівнях, видано близько 50 навчально-методичних посібників. Виконавець двох грантових проектів, в одному з яких, відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри (номер державної реєстрації 0112U00502 та 0115U007052). Має науково-педагогічний стаж 22 роки.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Доцент кафедри, кандидат технічних наук Гребенюк Андрій Миколайович. Закінчив Національну гірничу академію України.

Викладає дисципліни: “Інформаційні системи та технології”, “Управління інформаційною безпекою”, “Інформаційне забезпечення юридичної діяльності”.

Автор більше 50 наукових публікацій, в т.ч. монографії, патенту на винахід, статей у виданнях, що індексуються у міжнародних базах даних Scopus та Web of Science.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить 17 років.

На кафедрі працює з 2019 року.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Доцент кафедри, кандидат технічних наук наук, доцент Синиціна Юлія Петрівна. Закінчила з відзнакою Державну металургійну академію за фахом «Металознавство і термічна обробка металів» (1996), аспірантуру (1999); за фахом «Психологія» (2000); за фахом «Менеджмент ЗЄД» (2010).

Захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук (2007). Присуджений вчений ступінь PhD (2009).

Присвоєні вчені звання: старшого наукового співробітника (2009), доцента по кафедрі менеджменту (2014).

Викладає навчальні дисципліни: «Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності», «Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва». «Інформаційні системи та технології», «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності», «Управління інформаційною безпекою», «Сучасні інформаційні технології захисту даних».

Автор більше 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі більше 30 публікацій у фахових виданнях, 25 навчальних посібників, монографії, науково-практичних та методичних рекомендацій, патентів на корисну модель, авторських свідоцтв. У 2019 році здійснив міжнародне наукове стажування у навчальному закладі Польщі.

Має науково-педагогічний стаж 21 років.

На кафедрі працює з 2020 року.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Старший викладач Прокопов Сергій Олександрович. Закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського державного університету.

Викладає дисципліни «Інформаційні технології», «Інформаційне забезпечення професійної діяльності», «Інформаційні системи», «Сучасні інформаційні технології» та інші.

Має 34 наукові публікації, 10 з яких у вітчизняних фахових виданнях. Автор 4 навчальних посібників та підручника,. Є одним з розробників інформаційно-технічної платформи професійно-ділової гри «Лінія 102». У 2019 році під його керівництвом наукова робота на конкурс МВС курсанта університету зайняла 2 місце у номінації «Інформаційні технології та кібербезпека».

Має 21 рік науково-педагогічного стажу та 5 років практичного стажу у підрозділах МВС.

Підполковник міліції у відставці. Член Міжнародної поліцейської асоціації.

Працює на кафедрі з 1999 року.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Старший викладач Махницький Олександр Васильович. Закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «Інформаційні та управляючі системи та технології».

Викладає дисципліни: «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності», «Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності», «Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу».

Автор 11 наукових публікацій, в т.ч. підручника, навчального посібника, методичних рекомендацій та патенту.

Має 12 років науково-педагогічного стажу та більше 10 років практичного стажу у сфері інформаційних технологій.

Заохочувався керівництвом університету та Міністром внутрішніх справ України.

Працює на кафедрі з 2016 року.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Старший викладач Гавриш Олег Степанович. Закінчив Технологічний університет Поділля.

Викладає дисципліни: «Основи інформаційної безпеки», «Інформаційна безпека», «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності».

Має більше 10 років практичного стажу за напрямом використання інформаційних технологій та забезпечення інформаційної безпеки.

Автор більше 30 наукових праць, в т.ч. підручника, навчального посібника, патенту на корисну модель.

Має заохочення від ректора університету, Міністра внутрішніх справ України.

Працює на кафедрі з 2016 року.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Старший викладач Тютченко Світлана Миколаївна. Закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика». Підвищувала кваліфікацію в Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Менеджмент», в АТ «Ерсте Банк» та Університеті митної справи та фінансів. З 1995 року по 2017 рік працювала старшим викладачем кафедри менеджменту ДВНЗ «Національний гірничий університет».

Викладає дисципліни: «Статистика», «Методи багатомірної статистики в психології», «Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва», «Ідентифікація загроз безпеки підприємництва», «Інформаційні системи та технології». Автор більше 60 наукових публікацій, 8-ми методичних розробок з дисциплін, підручника та авторського свідоцтва на науковий твір. Має 24 роки науково-педагогічного стажу. Очолює науковий гурток кафедри. Працює на кафедрі з 2018 року.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Старший викладач Станіна Ольга Дмитрівна. Закінчила факультет інформаційних систем ДВНЗ «Національний гірничий університет».

Кандидат технічних наук за спеціальністю – 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Викладає навчалфьні дисципліни: «Вища математика», «Інформаційні системи та технології», «Інформаційні системи та технології в діяльності психолога», «Інформаційні системи та технології в публічному управлінні», «Мистецтво презентації».

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. Scopus. Використовує знання англійської мови рівня В 2 при викладанні навчальних дисциплін кафедри.

Має 4 роки науково-педагогічного стажу.

Працює на кафедрі з 2020 року.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Федорчук Яна Віталіївна – лаборант

Має середньо-спеціальну освіту, закінчила Дніпропетровський індустріальний коледж, за спеціальністю «Менеджмент».

Студентка 3-го курсу юридичного факультету спеціальність «Право».

2015-2018 – служба в ОВС та Національній поліції України (на посаді інспектора групи кадрового забезпечення).

Службу закінчила на посаді інспектора групи кадрового забезпечення в званні молодший лейтенант поліції.

Приймала участь в АТО.

Забезпечує організаційно-методичне забезпечення діяльності кафедри.

Працює на кафедрі з 2020р.


 

Кафедра здійснює інформаційно-комп’ютерну підготовку та надає знання і навички стосовно змісту і технічного забезпечення захисту інформації та експлуатації комп’ютерних мереж здобувачам вищої освіти, що навчаються за всіма спеціальностями в університеті.

З метою матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу на кафедрі створено 3 кабінети інформаційних систем Національної поліції та інформаційних технологій. У навчальному процесі задіяно 47 персональних комп’ютерів, які об’єднані між собою у локальну мережу кафедри, що має вихід до локальної мережі університету та глобальної мережі Internet.

Аудіо-, відеоапаратура, мультимедійні проектори, зразки техніки, планшети у навчальних кабінетах суттєво поширюють можливості викладачів під час проведення навчальних занять та сприяють засвоєнню матеріалу здобувачами вищої освіти.

Головним напрямком наукових досліджень кафедри є інформаційне і технічне забезпечення оперативно-службової діяльності Національної поліції. У рамках нього виконуються науково-дослідні роботи, проводяться науково-практичні заходи, публікуються статті та доповіді, розробляються навчальні посібники, підручники та методичні рекомендації.

Кафедра забезпечує функціонування інформаційно-технічної платформи професійно-орієнтованої ділової гри «Лінія – 102» та є базовим підрозділом для її проведення.

На кафедрі створена наукова школа під керівництвом професора Вишні В.Б.

 

Контактна інформація: завідувач кафедри – тф. 0562317260, тф. 1-60, старший лаборант – тф. 0562317259, тф. 1-59, k_inf@dduvs.in.ua.

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 9 616