Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ розпочала свою діяльність у серпні 2013 року.

Головною особливістю кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність:

− дисципліни, що формують філософські основи світогляду студента (Філософія, Філософія права, Етика та естетика, Логіка, Юридична логіка);

− мовні дисципліни (Іноземна мова (англійська), Друга іноземна мова (німецька), Професійна іноземна мова, Українська мова професійного спрямування, Культура слова, Риторика, Юридичне документознавство);

− дисципліни, спрямовані на вивчення соціальних процесів (Політологія, Соціологія, Основи теорії гендеру, Ефективна комунікація);

− дисципліни історико-правового напряму (Історія та культура України, Історія держави та права України, Історія держави та права зарубіжних країн);

− дисципліни, спрямовані на допомогу в науковій роботі аспірантів (Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень, Мова і термінологія наукових досліджень, Право в історії філософії, Іноземна мова професійного спрямування).

Частина цих дисциплін є вибірковими, а саме: Етика та естетика, Риторика, Соціологія, Основи теорії гендеру, Ефективна комунікація.

Основним завданням, яке ставлять перед собою науково-педагогічні працівники кафедри, є надання студентам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу соціально-гуманітарних знань відповідно до запитів і потреб інформаційного суспільства, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студентів при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх суспільних процесів і тенденцій світового масштабу.

 

Науково-педагогічний склад кафедри соціально-гуманітарних дисциплін:

Халапсіс Олексій Владиславович – завідувач кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет, 1997 р., «Історія України», історик, викладач історії та суспільствознавства.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Тема дисертації: «Метафізичні фактори цивілізаційної динаміки».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Професор.

ДОСЯГНЕННЯ

Академік Академії політичних наук України, член спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02 при Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса), член редколегій наукових журналів «Anthropological Measurements of Philosophical Research» (Web of Science), «Evropský filozofický a historický diskurz» (Чеська Республіка, Index Copernicus), «Наукове пізнання: методологія та технологія» (фаховий з філософії), «“Перспективи”. Соціально-політичний журнал» (фаховий з філософії).

Автор особистих монографій «Постнеклассическая метафизика истории», «Философия и геополитика Николая Данилевского», «Зеркало Клио: Метафизическое постижение истории», «Народ Юпітера: Метафізика римської ідеї» та багатьох наукових публікацій, більшість з яких представлена на сайті halapsis.net

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Філософія», «Філософія права», «Право в історії філософії», «Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень», «Етика та естетика», «Політологія».

Профіль Google Scholar


 

Скиба Елеонора Костянтинівна – професор кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет, 1985 р., філолог, викладач російської мови та літератури

Дніпропетровський державний університет, 1998 р., філолог, викладач англійської мови та літератури

Дніпропетровський державний університет, 2002 р., правознавець

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

доктор філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Тема дисертації: «Гендерна ідентичність у філософії постмодернізму».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри філософії.

ДОСЯГНЕННЯ

Є автором монографій «Гендер и феминистская теория в философии постмодерна», «Гендерна ідентичність у філософії постмодернізму», «Ідентичність у сучасному просторі», та у якості співавтора «Legal English», «Основи теорії гендеру: юридичні, політологічні, філософські, педагогічні, лінгвістичні та культурологічні засади». Приймає активну участь у міжнародних конференціях та публікує статі у наукових виданнях Польщі, Японіі, Литви, Білорусії, Великобританії.

Отримала Сертифікат С1, щодо рівня володіння іноземною мовою, виданий Pearson Education Ltd, Великобританія.

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

Подяка міністерства внутрішніх справ України.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Філософія права», «Філософія», «Іноземна мова», «Іноземна мова в спеціальності», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Сучасне ділове спілкування іноземною мовою», «Практикум з іноземної мови», «Основи теорії гендеру».

Профіль Google Scholar


 

Мурашкін Михайло Георгійович – професор кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет, 1979 р., викладач біології та хімії.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор філософських наук, 09.00.11 – релігієзнавство. Тема дисертації: «Філософське осмислення самодостатності як характеристики змінених станів свідомості».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Професор кафедри філософії.

ДОСЯГНЕННЯ

Голова Асоціації релігієзнавців Дніпропетровської області. Автор більше 100 наукових та методичних праць, в тому числі п’яти монографій. Площина наукових досліджень і інтересів: сучасна філософія, філософія релігії.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Філософія», «Етика та естетика».

Профіль Google Scholar


 

Маргулов Артур Худувич – професор кафедри.

ОСВІТА:

Донецький національний університет, 2000 р., «Історія», історик, викладач історії.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

Кандидат історичних наук, 07.00.01 – Історія України. Тема дисертації: «Урбанізація Донбасу 1861-1917 рр.)».

Доктор історичних наук, 07.00.01 – Історія України.. Тема дисертації: «Асирійська національна меншина в 1920-1930-х рр.».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Доцент кафедри журналістики.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Історія та культура України, Політологія, Соціологія.

Профіль Google Scholar


 

Мірошніченко Любов Василівна

Мірошніченко Любов Василівна – доцент кафедри.

ОСВІТА

національний університет, 2006 р., «Українська мова та література», філолог, викладач української мови та літератури.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська література. Тема дисертації: «Художня трансформація євангельських міфів у романах Г. Тарасюк».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент

ДОСЯГНЕННЯ

Опубліковано 95 наукових праць, із них 1 монографія, 7 навчально-методичних посібників, 9 статей у провідних наукових фахових виданнях.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова професійного спрямування», «Риторика».

Профіль Google Scholar


 

Кузьменко Анастасія Олексіївна – доцент кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012 р., «Мова і література (англійська)», філолог, викладач англійської мови і літератури.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат філологічних наук, 10.02.04 – «германські мови». Тема дисертації: «Лінгвоспецифічні властивості інфантичних віршованих текстів (на матеріалі англомовних творів для дітей дошкільного віку)».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

ДОСЯГНЕННЯ

Автор понад 90 наукових та науково-методичних публікацій. Редактор фахового збірника України «Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Філологія» та рецензент міжнародного електронного видання “Sci-article”.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Професійна іноземна мова», «Іноземна мова в спеціальності».

Профіль Google Scholar


 

Левін Олег Леонідович – доцент кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет, викладач історії та суспільствознавства.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат історичних наук. 06.00.01 Тема дисертації: «Вовлечение старой интеллигенции в социалистическое строительство на Украине, 20-30 гг.».

ДОСЯГНЕННЯ

Є автором більш ніж 30 статей та методичних розробок, приймав участь у написанні колективних монографій.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Історія та культура України», «Історія держави та права України», «Логіка», «Соціологія», «Етика та естетика».

Профіль Google Scholar


 

Ядловська Ольга Степанівна – доцент кафедри.

ОСВІТА

Мелітопольський державний педагогічний університет, 2009 р., «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», викладач історії та правознавства.

Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2003 р., «Облік та аудит», економіст.

Мелітопольський державний педагогічний університет, 2001 р., «Українська мова і література», викладач української мови та літератури.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат історичних наук, 07.00.01 – «Історія України». Тема дисертації: «Партії та громадсько-політичні організації національних меншин Півдня України в період Центральної Ради», ДВНЗ «Запорізький національний університет», 2012 р.

ДОСЯГНЕННЯ

Керівник студентського наукового гуртка «Соціально-гуманітарний дослідник». Автор понад 60 наукових публікацій, зокрема 12 статей у провідних наукових фахових виданнях, має публікації в Чехії та Польщі. Входила до авторських колективів по написанню монографій: «Paradigms of the modern educational process: opportunities and challenges for society» (Dallas, USA, 2019), «Основи теорії гендеру: юридичні, політологічні, філософські, педагогічні, лінгвістичні та культурологічні засади» (Київ – Дніпро, 2018), «Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья» (Мелитополь – Киев, 2014), «Поляки на півдні України: історія та сьогодення» (Жешов –Київ –Миколаїв, 2008). Автор посібників: «Практикум з історії держави та права України», у співавторстві, д. ю. н. Грицай І.О. (2019), «Етнографія України: рекомендації до проведення етнографічних досліджень» (2010), «Українознавство: стислий курс» (2006).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Історія держави та права України», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Соціологія», «Основи теорії ґендеру».

Профіль Google Scholar


 

Головіна Ольга Володимирівна – доцент кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет, 1997 р., «Історія України», історик, викладач історії та суспільствознавства.

Юридична академія МВС України (м. Дніпропетровськ), 2002 р., «Правознавство», юрист.

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2020 р., «Управління проектами», менеджер з управління проектами, магістр.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат історичних наук 07.00.06. – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

ДОСЯГНЕННЯ

Є фахівцем з теорії аргументації, критичного мислення, когнітивістики, автором тренінгів, семінарів, курсів з «Логіки», «Теорії аргументації», «Ефективної комунікації» та власного інформаційного каналу в Telegram @KANO_Logika. Має великий досвід в освітній та культурній сфері з організації та проведення наукових та культурно-просвітницьких заходів (конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів та презентацій) регіонального та всеукраїнського рівня. Розробляє та впроваджує в освітній процес технології дистанційного навчання та дистанційні курси.

Співавтор підручників та навчальних посібників: « Компаративістський аналіз традиційної та класичної логіки» (2019), «Принципи деонтології та права в історії філософії» (2017), «Елементи класичної логіки» (2016), автор навчального посібника «Словник основних термінів з логіки» (2003) та понад 30 наукових публікацій.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Логіка», «Історія та культура України», «Історія вчень про державу та право»,«Історія держави і права зарубіжних країн».

Профіль Google Scholar


 

Райлянова Вікторія Едуардівна – доцент кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державного університету, 1999 р., «Мова та література(англійська)»

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат філологічних наук.

ДОСЯГНЕННЯ

Має більше 20 наукових публікацій в провідних наукових фахових виданнях, автор 10 навчальних підручників з іноземної мови. Постійний член оксфордської асоціації викладачів англійської мови.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Теорія та практика перекладу».

Профіль Google Scholar


 

Ковальчук Олена Степанівна – доцент кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет, 2004 р. «Психологія. Мова та література (англійська)», психолог, викладач англійської мови.

Дніпропетровський національний університет, 2005 р. «Психологія», магістр психології.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Kандидат психологічних наук, 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія. Тема дисертації: «Психологічні умови формування в технічних університетах соціальної відповідальності майбутніх інженерів».

ДОСЯГНЕННЯ

Проект TEMPUS – Стажування для викладачів англійської мови в школі англійської мови м. Істбурн, Великобританія, 2006 р. Співавтор навчальної програми «Соціальна відповідальність в інженерії».

Учасник міжнародних проектів, автор понад 80 наукових публікацій.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова в спеціальності», «Сучасне ділове спілкування іноземною мовою».

Профіль Google Scholar


 

Леонова Наталія Валеріївна – доцент кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет, 1991 р., філолог, викладач української мови та літератури.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації: «Синтаксис малих жанрових форм інформації сучасної української мови».

ДОСЯГНЕННЯ

Автор понад 70 наукових, навчальних і методичних праць. Площина наукових досліджень і інтересів: синтаксис малих форм, інформаційний стиль мови.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова професійного спрямування», «Українська мова як іноземна», «Мова і термінологія наукових досліджень».

Профіль Google Scholar


 

Козубай Інна Віталіївна – старший викладач.

ОСВІТА

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов ім. Н.К. Крупської, «Англійська мова та українська мова і література».

ДОСЯГНЕННЯ

Має міжнародний досвід викладання англійської мови у школах країн Південно-Східної Азії: Kids House Montessori School, Phnom Penh, Cambodia; Singapore Vietnam International School, Nha Trang, Vietnam (2015-2016рр). Співавтор підручника «Legal English: The Practical Textbook» (2019). Викладає на курсах з підготовки до ЗНО (англійська мова).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова (англійська)».

Профіль Google Scholar


 

Каширіна Ірина Олександрівна – старший викладач.

ОСВІТА

Дніпропетровський Університет ім. Альфреда Нобеля, факультет філології, спеціальність «Переклад», магістр, перекладач з англійської та іспанської мов, викладач ВНЗ.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова».


 

Шубенок Тамара Іванівна – старший викладач.

ОСВІТА

Мінський державний педагогічний інститут іноземних мов.

ДОСЯГНЕННЯ

Автор більше 40 наукових публікацій, трьох посібників, двох розмовників

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Інша іноземна мова (німецька)».

Профіль Google Scholar


 

Хаджи Анна Юріївна – старший викладач.

ОСВІТА

Бердянський державний педагогічний університет, 2011 р., «Українська мова та література. Мова та література (англійська)».

ДОСЯГНЕННЯ

У 2019 р пройшла підвищення кваліфікації у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) за програмою «Педагогіка вищої школи».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова (англійська)», «Практикум з іноземної мови».

Профіль Google Scholar


 

Іщенко Тетяна Валеріївна – старший викладач

ОСВІТА

Дніпропетровський університет ім.. А. Нобеля, факультет філології, спеціальність «Переклад», філолог, перекладач з англійської та німецької мов.

ДОСЯГНЕННЯ

19 друкованих робіт, з них 5 у фахових виданнях, 2 навчальних посібника, 8 навчально-методичних робіт

Стажування у Дніпропетровському Національному Університеті залізничного транспорту на кафедрі філології та іноземних мов у 2012 р, Стажування у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» у 2018 р.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова, Іноземна мова в спеціальності, Професійна іноземна мова.


 

Руських Ірина Валеріївна – старший викладач.

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет, 2003 р., «Мова та література (англійська)», філолог, викладач англійської мови та літератури.

Випускниця аспірантури за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн.

ДОСЯГНЕННЯ

Автор понад 50 наукових публікацій, зокрема 19 статей у провідних наукових фахових виданнях, співавтор методичних розробок, навчальних посібників: «Релігійні вірування та обряди як лінгвокультурологічний компонент перекладацької практики» (2010), «Географічні діалекти англійської мови» (2015), «Соціальні діалекти англійської мови» (2015).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова (поглиблене вивчення)», «Іноземна мова професійного спрямування».


 

За сумісництвом на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін працюють:

Несправа Микола Вікторович – професор кафедри, доктор філософських наук, доцент.

Козинець Інна Іванівна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Лясота Аліна Євгенівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент.

Єремєєва Ірина Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент.

Прошин Денис Володимирович – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент.

Чернишова Людмила Михайлівна – старший викладач кафедри.

Сердюченко Юлія Олександрівна – викладач кафедри.

 

Колектив кафедри соціально-гуманітарних дисциплін створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студентів, їх особистісного та професійного становлення. Особлива увага приділяється формуванню у майбутніх юристів національної свідомості, міцної громадянської та активної життєвої позиції, високої правової культури, художньо-естетичного смаку, навичок ефективної взаємодії в професійному та суспільному середовищі.

Посвята в студенти

Науково-дослідна робота колективу кафедри проводиться в наступних формах: написання монографій та статей у фахових та наукометричних (зокрема, Web of Science) виданнях, участь в організації та роботі наукових конгресів, міжнародних та всеукраїнських конференцій, наукових семінарів та круглих столів.

Олексій Халапсіс на Конгресі Академії політичних наук України, м. Київ

Олексій Халапсіс та Ольга Головіна на Міжнародній конференції, м. Одеса, 21 жовтня 2019 р.

Всеукраїнська конференція «Правова держава: історія і сучасність», м. Дніпро, 28 лютого 2020 р.

Також викладачі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін займаються керівництвом науково-дослідною роботою студентів.

Робота студентського наукового гуртка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін є сучасною базою, що відіграє важливу роль в організації простору освіти та виховання студентської молоді.

17 вересня 2019 р. у групі ЮД-848 (куратор – Ольга Ядловська) проведено зустріч з Оленою Хайкіною, приватним нотаріусом та обговорено тему “Сімейні права як об’єкт охорони та захисту нотаріусом”.

Група ЮД-942 (куратор – Ірина Царьова) ознайомилися з діяльністю фонду, який підтримує та навчає майбутніх лідерів, сприяє міжкультурному обміну між представниками країн Східного партнерства.

Викладачі кафедри прагнуть постійно вдосконалюватися задля найвищого рівня викладання, що відповідає вимогам сучасності.

 

День проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри згідно затвердженого графіку щовівторка з 14.30 до 17.00.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін знаходиться на 2-му поверсі Університету, каб. 203, 207, 209, 223, 229, 230.

Адреса електронної пошти: k_sgd@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 20 095