Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра входить до складу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та забезпечує викладання фундаментальних юридичних дисциплін курсантам та слухачам навчального закладу.

Історичні витоки кафедра бере з циклу соціально-економічних дисциплін, який, починаючи з 1966 р., очолювали Черемсін І.Т., Яловий І.П., Бережний Б.Ф., кандидати історичних наук Глазунов С.В. та Драбан С.В., кандидат філософських наук, доцент Наріжний Ю.О.

Наступницею циклу стала кафедра загально-правових дисциплін, що була створена згідно з наказом ректора Дніпропетровського юридичного інституту №77 від 7 червня 1998 р.

Згодом кафедра була реорганізована в кафедру конституційного та міжнародного права.

26 липня 2013 р., шляхом об’єднання кафедр історії держави і права, теорії держави і права, конституційного та міжнародного права було створено кафедру теорії та історії держави і права.

З початку заснування кафедри її очолювали к. ю. н., доц. М.М. Прийдак, д.ю.н., проф. О.В. Негодченко, к.ю.н., доц. В.О. Боняк, к.ю.н., доц. А.М. Кучук.

Нині завідувачем кафедри є д.ю.н., доц. В.О. Боняк.

У різні роки значний внесок у становлення й розвиток кафедри зробили д.ю.н., проф. О.В. Негодченко, д.ю.н., проф. О.Ф. Фрицький, к.ю.н., проф. Ю.А. Ведєрніков, доценти В.М. Лобанов і М.І. Ткачов, старші викладачі В.С. Грекул та А.В. Папірна.

З початку заснування кафедри на ній працювали к.ю.н., доц. В.В. Букач, д.ю.н., доц. О.В. Легка, д.ю.н., доц. А.М. Кучук, д.ю.н. доц. О.М. Куракін., к.ю.н., д.іст.н., проф. В.М. Заруба та д.іст.н., доц. В.М. Пекарчук, к.ю.н., доцент Д.Г. Каюк, к.ю.н., доц. К.В. Степаненко, к.ю.н., доц. В.Б. Саксонов, к.ю.н. В.П. Васьковська, к.ю.н. доц. Л.Л. Лабенська, к.і.н. О.В. Головіна, к.і.н, доц. Р.Ю. Васковський, к.ю.н., доц. В.М. Малишко, к.іст.н. А.О. Щелкунов, к.ю.н., доц. О.В. Талдикін, к.ю.н., доц. О.О. Орлова.

 

Науково-педагогічний склад кафедри теорії та історії держави і права:

Боняк Валентина Олексіївна, завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент, голова Вченої ради Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У 1985 році закінчила Запорізький державний педагогічний інститут. У 2001 році – юридичний факультет Дніпропетровського національного університету. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право на тему: «Конституційно-правові засади організації та функціонування органів охорони правопорядку України: проблеми теорії і практики».

Є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії «Органи охорони правопорядку України в сучасному вимірі: конституційно-правовий аспект», «Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні», «Конституційне право на страйк в Україні: теоретичний і прикладний аспекти», навчальний посібник «Конституційне право України» та ін.. Член науково-методичної ради та спеціалізованої вченої раді Д 08.727.04 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

Здійснює наукову підготовку аспірантів, здобувачів.

 

Сердюк Ігор Анатолійович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Сердюк Лілія Миколаївна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Філяніна Людмила Анатоліївна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Христова Юлія Вікторівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції.

Завгородній Віталій Анатолійович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції.

Перепьолкін Сергій Михайлович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, старший лейтенант поліції.

Завгородня Юлія Степанівна, старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, підполковник поліції.

Долгорученко Катерина Олегівна, старший викладач кафедри.

Мороз Юлія Григорівна, викладач кафедри.

Литвинова Марія Андріївна, старший лаборант кафедри.

 

Основними завданнями кафедри є: реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу; проведення наукових досліджень за профілем кафедри, впровадження їх результатів у навчальний процес і практику, залучення до них курсантів та слухачів; сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників; взаємодія з іншими навчальними закладами, органами публічної влади.

Науково-педагогічний склад кафедри теорії та історії держави і права факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності ДДУВС має значний досвід педагогічної та практичної діяльності, що дозволяє забезпечити реалізацію державної політики у сфері вищої освіти, проведення на належному рівні навчально-методичної, наукової та організаційної роботи.

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: «Теорія держави та права», «Конституційне право», «Міжнародне право», «Нормотворчість в Національній поліції», «Правозастосовча діяльність Національної поліції», «Правозастосування», «Історія держави та права України», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Муніципальне право», «Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності», «Захист та дотримання прав і свобод людини в діяльності Національної поліції», «Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності», «Права людини. Верховенство права. Конституціоналізм». Для їх викладання застосовуються новітні методи навчання, тренінгові технології, технічні засоби та ін.

Протягом 2013-2018 рр. науково-педагогічним складом кафедри підготовлено, видано і перевидано більше 20 друкованих видань, серед яких підручник «Теорія держави і права» (у 2018 році номінувався на здобуття Державної премії) та навчальний посібник «Конституційне право України» з грифом Міністерства освіти і науки України, які відзначені відповідно дипломами за ІІ та ІІІ місце у конкурсі МВС на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України; 8 монографій, серед яких «Органи охорони правопорядку України в сучасному вимірі: конституційно-правовий аспект» (В.О. Боняк), «Основи теорії правового поліцентризму» (А.М. Кучук), «Кримінальна відповідальність за групові злочини» (Ю.В. Христова) та видання – навчальні посібники, словник-довідник, практикум, методичні рекомендації.

Традиційним для кафедри стало проведення щорічної науково-практичної конференції, присвяченої Дню прав людини, результати якої відображаються у збірнику тез доповідей.

З 2016 р. кафедрою започатковане проведення щорічного конкурсу на кращу наукову роботу здобувачів вищої освіти, присвяченого видатному правознавцю Б.О. Кістяківському «Теоретико-історична юридична наука: стан і перспективи розвитку», межі якого розширено до міжвузівського.

Також пріоритетним напрямом діяльності кафедри є залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідницької діяльності. Основними формами роботи у цьому напрямі є діяльність наукового гуртка здобувачів вищої освіти «Правознавець», індивідуальна робота з обдарованою молоддю, здійснення керівництва за написанням наукових робіт, підготовкою наукових доповідей і повідомлень.

Керівник наукового гуртка – доцент кафедри, к.ю.н., доцент Ю.В. Христова.

Значна увага на кафедрі приділяється просвітницькій, профорієнтаційній і виховній роботі. Науково-педагогічні працівники кафедри (доцент Завгородній В.А., старший викладач Завгородня Ю.С., викладач Мороз Ю.Г.) є кураторами-наставниками в навчальних групах і своєю виховною роботою націлюють курсантів на необхідність дотримання дисципліни та законності, створення позитивного іміджу сучасного працівника Національної поліції України.

Кафедрою налагоджено активну співпрацю зі спорідненими кафедрами: юридичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, Харківського національного університету внутрішніх справ, Херсонського державного університету та іншими вищими навчальними закладами України.

Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, яка постійно вдосконалюється: всі службові кабінети забезпечені меблями; навчально-методичний кабінет обладнаний сучасними меблями та оргтехнікою (комп’ютерами, презентаційною установкою для висвітлення лекційного або семінарського матеріалів у програмі Power Point, принтерами та ін.). У наявності кафедральний бібліотечний фонд, у т.ч. в електронній формі.

Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Кафедра теорії та історії держави і права знаходиться на 4 та 5-му поверхах університету, каб. 412, 414, 416, 418, 502, 507 та 508.

Зворотній зв’язок: k_tidp@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

 


Кількість переглядів сторінки: 8 207