Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра входить до складу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та забезпечує викладання фундаментальних юридичних дисциплін здобувачам вищої освіти – курсантам і слухачам.

Кафедра теорії та історії держави і права

Історичні витоки кафедра бере з циклу соціально-економічних дисциплін, який, починаючи з 1966 р., очолювали І.Т. Черемсін , І.П. Яловий , Б.Ф. Бережний , С.В. Глазунов (кандидат історичних наук), С.В. Драбан (кандидат історичних наук), Ю.О. Наріжний (кандидат філософських наук Малишко).

Наступницею циклу стала кафедра загально-правових дисциплін, створена 7 червня 1998 р. Згодом кафедра була реорганізована в три самостійних структурних підрозділи навчального закладу, а саме: теорії держави і права, історії держави і права, конституційного та міжнародного права, які в різний час очолювали кандидат юридичних наук, доцент М.М. Прийдак, доктор юридичних наук, професор О.В. Негодченко, кандидат юридичних наук, доцент В.О. Боняк, кандидат юридичних наук, доцент І.А. Сердюк, доктор історичних наук, доцент В.М. Заруба, кандидат історичних наук, доцент Т.Е. Тєлькінєна, кандидат юридичних наук, доцент О.М. Куракін, кандидат юридичних наук, доцент А.М. Кучук.

У різні роки на цих кафедрах працювали: доктор юридичних наук, професор О.Ф. Фрицький, кандидат юридичних наук, професор Ю.А. Ведєрніков, доценти В.М. Лобанов і М.І. Ткачов, старші викладачі В.С. Грекул та А.В. Папірна, доктор історичних наук, доцент В.М. Пекарчук, кандидат юридичних наук, доцент В.В. Букач, кандидат юридичних наук, доцент Д.Г. Каюк, кандидат юридичних наук, доцент О.В. Легка, кандидат юридичних наук, доцент К.В. Степаненко, кандидат юридичних наук, доцент В.Б. Саксонов, кандидат юридичних наук В.П. Васьковська, кандидат юридичних наук, доцент Л.Л. Лабенська, кандидат історичних наук О.В. Головіна, кандидат історичних наук, доцент Р.Ю. Васковський, кандидат історичних наук А.О. Щелкунов, кандидат юридичних наук, доцент О.В. Талдикін, кандидат історичних наук, доцент О.О. Орлова, кандидат юридичних наук, доцент С.М. Перепьолкін, кандидат юридичних наук, доцент Л.А. Філяніна, викладач Ю.Г. Мороз, що зробили значний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для правоохоронних органів України.

26 липня 2013 р. у результаті об’єднання вищезгаданих структурних підрозділів університету було створено кафедру теорії та історії держави і права факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності. Положення про кафедру затверджено наказом ДДУВС від 16.12.2016 р. №731, до якого було внесено зміни наказом ДДУВС від 24.01.2019 р. №77.

Нині її завідувачкою є доктор юридичних наук, професор В.О. Боняк.

Науково-педагогічний склад кафедри теорії та історії держави і права:

Боняк Валентина Олексіївна, завідувачка кафедри, доктор юридичних наук, професор, голова Вченої ради Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. У 1985 році закінчила Запорізький державний педагогічний інститут. У 2001 році – юридичний факультет Дніпропетровського національного університету. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Конституційно-правові засади організації та функціонування органів охорони правопорядку України: проблеми теорії і практики». Є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії «Органи охорони правопорядку України в сучасному вимірі: конституційно-правовий аспект», «Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні», «Конституційне право на страйк в Україні: теоретичний і прикладний аспекти», навчальний посібник «Конституційне право України» й ін. Входить до складу науково-методичної ради ДДУВС та спеціалізованої вченої ради Д 08.727.04 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Здійснює наукову підготовку аспірантів, здобувачів. Коло наукових інтересів: права, свободи та обов’язки людини і громадянина та їх забезпечення в діяльності державних органів; питання організації та функціонування правоохоронних органів та ін.

Викладає наступні навчальні дисципліни:

– «Теорія держави та права»;

– «Конституційне право»;

– «Захист та дотримання прав і свобод людини в діяльності Національної поліції»;

«Захист та дотримання прав і свобод людини в правоохоронній діяльності»;

– «Правозастосовча діяльність Національної поліції» та ін.


 

Сердюк Ігор Анатолійович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. У 1997 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті. У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правові відносини: поняття, їх особливості та види». З 2011 р. – доцент кафедри теорії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Є автором понад 80 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографія «Основи теорії правоохоронних відносин», навчальні посібники та підручник з теорії держави і права. Здійснює підготовку здобувачів вищої освіти та аспірантів. Основні напрями наукових досліджень: правові відносини, правові акти.

Викладає наступні навчальні дисципліни:

– «Теорія держави та права»;

– «Нормотворчість в МВС та Національній поліції»;

– «Правозастосовча діяльність Національної поліції».

– «Правозастосування».


 

Сердюк Лілія Миколаївна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. У 1997 році закінчила Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті. У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Реалізація конституційного права людини і громадянина на звернення захисту своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини». З 2005 р. – доцент кафедри конституційного та міжнародного права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографія «Реалізація конституційного права людини і громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини», навчальний посібник «Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності». Основні напрями наукових досліджень: конституційно-правова відповідальність, забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Викладає наступні навчальні дисципліни:

– «Конституційне право»;

– «Теорія держави та права»;

– «Поліцейська деонтологія».

– «Міжнародний захист прав людини».


 

Саєнко Марина Іванівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. У 2007 році закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Правознавство». У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правове регулювання державного контролю у сфері фінансових послуг». Має більше 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Займає активну громадську позицію, з 2018 року членкиня громадської організації «Платформа місцевої ініціативи»; розробляла і реалізовує проект «Самоорг-Дніпро» для органів самоорганізації населення м. Дніпро. Основні напрямки наукових досліджень: захист персональних даних, ідентифікація осіб, місцеве самоврядування, гендерна рівність, політика.

Викладає наступні навчальні дисципліни:

– «Теорія держави та права»;

– «Конституційне право»;

– «Поліцейська деонтологія»;

– «Юридична деонтологія»;

– «Міжнародне право»;

– «Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності»;

– «Право Європейського Союзу» та ін.


 

Селіхов Дмитро Анатолійович, професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. У 1993 році закінчив Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка. У 2000 році – Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (XIX – поч.ХХ ст.)». З 2006 року – доцент кафедри теорії держави і права. Є автором більше 50 наукових та методичних праць, серед яких монографії «Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (XIX – поч. ХХ ст.ст.)», «Сільськогосподарський кредит на Українських землях Російської імперії у 1861-1917 рр.: історико-правове дослідження», навчальний посібник «Теорія держави і права у схемах і таблицях» та ін.

Викладає наступні навчальні дисципліни:

– «Теорія держави та права»;

– «Історія держави та права»;

– «Історія держави та права України»;

– «Поліцейська деонтологія»;

– «Юридична деонтологія»;

– «Правозастосовча діяльність Національної поліції»;

– «Міжнародне право».


 

Христова Юлія Вікторівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції. У 2002 році закінчила Запорізький юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», з 2010 р. має науковий ступінь «кандидат юридичних наук» (тема дисертації «Кримінальна відповідальність за групові злочини») і вчене звання «доцент кафедри конституційного та міжнародного права» (2013 р.). У 2014 р. стала переможницею обласного конкурсу «Кращий молодий вчений», є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць. Здійснює керівництво науковим гуртком кафедри «Правознавець». Основні напрямки наукових досліджень: застосування рішень Європейського суду з прав людини в національній судовій практиці.

Викладає наступні навчальні дисципліни:

– «Історія держави і права»;

– «Історія держави і права України»;

– «Історія держави і права зарубіжних країн»;

– «Конституційне право»;

– «Міжнародне право»;

– «Міжнародний захист прав людини»;

– «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності».


 

Завгородній Віталій Анатолійович, професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції. У 2005 році закінчив Юридичну академію МВС України. У 2010 році захистив дисертацію «Адміністративно-правове регулювання взаємодії ОВС та громадських організацій у протидії корупції» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. З 2015 року – доцент кафедри теорії та історії держави і права. Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографія «Адміністративно-правове регулювання взаємодії ОВС та громадських організацій у протидії корупції», навчальні посібники «Конституційне право України», «Правове регулювання взаємодії органів Національної поліції та громадських організацій у протидії корупції». Здійснює підготовку здобувачів вищої освіти та аспірантів. Коло наукових інтересів: вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність України.

Викладає наступні навчальні дисципліни:

– «Нормотворчість в МВС та Національній поліції»;

– «Конституційне право»;

– «Теорія держави та права»;

– «Поліцейська деонтологія»;

– «Історія держави та права зарубіжних країн»;

– «Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності»;

– «Захист та дотримання прав і свобод людини в діяльності Національної поліції».


 

Завгородня Юлія Степанівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції. У 2003 році закінчила Юридичну академію МВС України. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Сучасні тенденції злочинності неповнолітніх та діяльність органів внутрішніх справ у її запобіганні». Є автором понад 30 наукових і навчально-методичних праць, серед яких навчальний посібник «Юридична компаративістика» та ін. Сфера наукових інтересів: забезпечення прав дитини, запобігання злочинам дітей та ін.

Викладає наступні навчальні дисципліни:

– «Історія держави і права»;

– «Історія держави і права зарубіжних країн»;

– «Правозастосовча діяльність Національної поліції»;

– «Теорія держави та права»;

– «Поліцейська деонтологія»;

– «Конституційне право»;

– «Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності»;

– «Практика Європейського Суду з прав людини»;

– «Міжнародне право».


 

Долгорученко Катерина Олегівна, старший викладач кафедри. У 2011 р. закінчила Криворізький державний педагогічний університет, а у 2016 – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою ««Організація та діяльність спеціального апарату пропаганди гітлерівської Німеччини на території Рейхскомісаріату «Україна» (на матеріалах спецвідділу “Вінета”) : історико-правове дослідження».

Наукові уподобання: історія держави і права; інформаційна війна, пропагандистська діяльність спецслужб та ін.

Викладає наступні навчальні дисципліни:

– «Історія держави і права»;

– «Історія держави і права України»;

– «Історія держави і права зарубіжних країн»;


 

Жеглінська Тетяна Олегівна, викладач кафедри з 2019 р. У 2012 р. закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Членкиня ради молодих вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Робить свої перші кроки як науковець – працює над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» на тему: «Право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (загальнотеоретичний аспект)».

Викладає наступні навчальні дисципліни:

– «Історія держави і права»;

– «Історія держави і права України»;

– «Історія держави і права зарубіжних країн»;

– «Теорія держави та права»;

– «Поліцейська деонтологія».


 

Лантух Ірина Сергіївна, викладач кафедри з 2019 р. У 2015 р. закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Членкиня ради молодих вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та Асоціації Українських правників. Робить свої перші кроки як науковець.

Викладає наступні навчальні дисципліни:

– «Міжнародне право»;

– «Теорія держави та права»;

– «Історія держави і права»;

– «Конституційне право»;

– «Історія держави і права зарубіжних країн»;

– «Поліцейська деонтологія».

– «Міжнародний захист прав людини»;

– «Юридична деонтологія».


 

Смірнова Ірина Олегівна, викладач кафедри теорії та історії держави і права факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. У 2014 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

Викладає наступні навчальні дисципліни:

– «Теорія держави та права»;

– «Конституційне право»;

– «Історія держави та права»;

– «Історія держави та права зарубіжних країн».

Робить свої перші кроки як науковець.


 

Авраменко Альона Олегівна, лаборант кафедри.

Здобуває вищу юридичну освіту в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.


 

Основними завданнями кафедри є: реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу; проведення наукових досліджень за профілем кафедри, впровадження їх результатів у навчальний процес і практику, залучення до них курсантів та слухачів; сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників; взаємодія з іншими навчальними закладами, органами публічної влади та ін.

Науково-педагогічний склад кафедри теорії та історії держави і має значний досвід наукової, педагогічної та практичної діяльності, що дозволяє забезпечити реалізацію державної політики у сфері вищої освіти, проведення на належному рівні навчально-методичної, науково-дослідницької та організаційної роботи.

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: «Теорія держави та права», «Конституційне право», «Міжнародне право», «Нормотворчість в МВС та Національній поліції», «Правозастосовча діяльність Національної поліції», «Правозастосування», «Історія держави та права України», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Історія держави та права», «Поліцейська деонтологія», «Юридична деонтологія», «Захист та дотримання прав і свобод людини в діяльності Національної поліції», «Захист та дотримання прав і свобод людини в правоохоронній діяльності», «Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності», «Практика Європейського Суду з прав людини», «Міжнародний захист прав людини» «Права людини. Верховенство права. Конституціоналізм». Для їх викладання використовуються новітні методи навчання, тренінгові технології, технічні засоби.

Протягом 2013-2020 рр. науково-педагогічним складом кафедри підготовлено, видано і перевидано більше 25 друкованих видань, серед яких підручник «Теорія держави і права» (у 2018 році номінувався на здобуття Державної премії) та навчальний посібник «Конституційне право України» з грифом Міністерства освіти і науки України, які відзначені дипломами за ІІ та ІІІ місце у конкурсі МВС на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України відповідно; 10 монографій, серед яких «Органи охорони правопорядку України в сучасному вимірі: конституційно-правовий аспект» (В.О. Боняк), «Основи теорії правоохоронних відносин» (І.А. Сердюк), «Кримінальна відповідальність за групові злочини» (Ю.В. Христова), а також навчальні посібники, словник-довідник, практикум, методичні рекомендації та ін.

Традиційним для кафедри стало проведення щорічної науково-практичної конференції, присвяченої Дню прав людини, результати якої відображаються у збірнику тез доповідей.

З 2016 р. кафедрою започатковано проведення щорічного конкурсу на кращу наукову роботу здобувачів вищої освіти, присвяченого видатному правознавцю Б.О. Кістяківському «Теоретико-історична юридична наука: стан і перспективи розвитку», межі якого розширено до регіонального.

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідницької діяльності. Основними формами роботи у цьому напрямку є діяльність наукового гуртка кафедри «Правознавець» під керівництвом доцента кафедри М.І. Саєнко, індивідуальна робота з обдарованою молоддю, здійснення керівництва підготовкою наукових робіт, зокрема рефератів, тез наукових доповідей і повідомлень.

Значна увага на кафедрі приділяється просвітницькій, профорієнтаційній і виховній роботі. НПП кафедри формують у курсантів правові настанови щодо необхідності дотримання дисципліни та законності, створення позитивного іміджу сучасного працівника Національної поліції України.

Кафедрою налагоджено активну співпрацю зі спорідненими кафедрами юридичних факультетів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Харківського національного університету внутрішніх справ, Херсонського державного університету, Одеського державного університету внутрішніх справ та інших закладів вищої освіти України.

Проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється у відповідності до Графіка (І семестр).

 

Телефон: +380972976256

Адреса електронної пошти: k_tidp@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 15 650