Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра входить до складу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та забезпечує викладання фундаментальних юридичних дисциплін здобувачам вищої освіти – курсантам і слухачам.

Історичні витоки кафедра бере з циклу соціально-економічних дисциплін, який, починаючи з 1966 р., очолювали І.Т. Черемсін, І.П. Яловий, Б.Ф. Бережний, С.В. Глазунов (кандидат історичних наук), С.В. Драбан (кандидат історичних наук), Ю.О. Наріжний (кандидат філософських наук).

Наступницею циклу стала кафедра загально-правових дисциплін, створена 7 червня 1998 р. Згодом кафедра була реорганізована в три самостійних структурних підрозділи навчального закладу, а саме: теорії держави і права, історії держави і права, конституційного та міжнародного права, які в різний час очолювали кандидат юридичних наук, доцент М.М.  Прийдак, доктор юридичних наук, професор О.В. Негодченко, кандидат юридичних наук, доцент В.О. Боняк, кандидат юридичних наук, доцент І.А. Сердюк, доктор історичних наук, доцент В.М. Заруба, кандидат історичних наук, доцент Т.Е. Тєлькінєна, кандидат юридичних наук, доцент О.М. Куракін, кандидат юридичних наук, доцент А.М. Кучук.

У різні роки на цих кафедрах працювали: доктор юридичних наук, професор О.Ф. Фрицький, кандидат юридичних наук, професор Ю.А. Ведєрніков, доценти В.М. Лобанов і М.І. Ткачов, старші викладачі В.С.  Грекул та А.В. Папірна, доктор історичних наук, доцент В.М. Пекарчук, кандидат юридичних наук, доцент В.В. Букач, кандидат юридичних наук, доцент Д.Г. Каюк, кандидат юридичних наук, доцент О.В.  Легка, кандидат юридичних наук, доцент К.В. Степаненко, кандидат юридичних наук, доцент В.Б. Саксонов, кандидат юридичних наук В.П. Васьковська, кандидат юридичних наук, доцент Л.Л. Лабенська, кандидат історичних наук О.В.  Головіна, кандидат історичних наук, доцент Р.Ю. Васковський, кандидат історичних наук А.О. Щелкунов, кандидат юридичних наук, доцент О.В. Талдикін, кандидат історичних наук, доцент О.О. Орлова, кандидат юридичних наук, доцент С.М. Перепьолкін, кандидат юридичних наук, доцент Л.А. Філяніна, викладач Ю.Г. Мороз, що зробили значний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для правоохоронних органів України.

26 липня 2013 р. у результаті об’єднання вищезгаданих структурних підрозділів університету було створено кафедру теорії та історії держави і права факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності. Положення про кафедру затверджено наказом ДДУВС №782 від 31.08.2023 р.

Нині завідувачкою кафедри є доктор юридичних наук, професор В.О. Боняк.

 

(Google Scholar, ORCID)

Боняк Валентина Олексіївна, завідувачка кафедри, доктор юридичних наук, професор. У 1985 році закінчила Запорізький державний педагогічний інститут. У 2001 році – юридичний факультет Дніпропетровського національного університету. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Конституційно-правові засади організації та функціонування органів охорони правопорядку України: проблеми теорії і практики». Є автором більше 120 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії «Органи охорони правопорядку України в сучасному вимірі: конституційно-правовий аспект», «Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні», «Конституційне право на страйк в Україні: теоретичний і прикладний аспекти», «Конституційна скарга як юридична гарантія прав і свобод людини в Україні», навчальні посібники «Конституційне право України», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності» та ін. Входить до складу науково-методичної ради та Вченої ради ДДУВС. Здійснює наукову підготовку аспірантів, здобувачів. Коло наукових інтересів: права, свободи та обов’язки людини і громадянина та їх забезпечення в діяльності державних органів; питання організації та функціонування правоохоронних органів та ін.

Викладає такі навчальні дисципліни:

– «Теорія держави та права»;

– «Конституційне право»;

– «Актуальні проблеми захисту та дотримання прав і свобод людини в правоохоронній діяльності»;

– «Забезпечення прав людини в діяльності поліції»;

– «Публічне право: практика тлумачення та застосування» та ін.


 

(Google Scholar, ORCID)

Селіхов Дмитро Анатолійович, професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент; у травні 2021 року у спеціалізованій вченій раді Д 08.727.04 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук на тему: «Сільськогосподарський кредит на українських землях Російської імперії в 1861-1917 рр.: історико-правове дослідження», спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 1993 році закінчив Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка. У 2000 році – Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (XIX – поч.ХХ ст.)». З 2006 року – доцент кафедри теорії держави і права. Є автором більше 50 наукових та методичних праць, серед яких монографії «Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (XIX – поч. ХХ ст.ст.)», «Сільськогосподарський кредит на Українських землях Російської імперії у 1861-1917 рр.: історико-правове дослідження», навчальні посібники «Теорія держави і права у схемах і таблицях», «Юридична компаративістика» та ін.

Викладає наступні навчальні дисципліни:

– «Теорія держави та права»;

– «Юридична компаративістика»;

– «Історія держави і права»;

– «Юридична деонтологія»;

– «Міжнародне право»;

– «Право Європейського союзу»;

– «Актуальні проблеми теорії та практики правозастосування» та ін.


 

(Google Scholar, ORCID)

Сердюк Ігор Анатолійович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. У 1997 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті. У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правові відносини: поняття, їх особливості та види». З 2011 р. – доцент кафедри теорії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Є автором більше 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографія «Основи теорії правоохоронних відносин», навчальні посібники та підручник «Теорія держави і права», навчально-методичні посібники «Теорія держави і права: збірник тестових завдань»( ч. І і ІІ), «Правозастосовна діяльність Національної поліції» та ін. Є членом Вченої ради факультету. Здійснює підготовку здобувачів вищої освіти та аспірантів. Основні напрями наукових досліджень: правові відносини, правові акти та ін.

Викладає такі навчальні дисципліни:

– «Теорія держави та права»;

– «Нормотворча діяльність»;

– «Правозастосовча діяльність Національної поліції»;

– «Конституційне право» та ін.


 

(Google Scholar, ORCID)

Завгородній Віталій Анатолійович, професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, майор поліції. У 2005 році закінчив Юридичну академію МВС України. У 2010 році захистив дисертацію «Адміністративно-правове регулювання взаємодії ОВС та громадських організацій у протидії корупції» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 2021 році у спеціалізованій вченій раді ДДУВС захистив дисертацію на тему «Практика Європейського суду з прав людини та її вплив на юридичну діяльність в Україні» на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук. З 2022 року – професор кафедри теорії та історії держави і права. Є автором більше 80 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії «Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні: теоретичний, методологічний і прикладний аспекти», «Адміністративно-правове регулювання взаємодії ОВС та громадських організацій у протидії корупції», навчальні посібники «Конституційне право України», «Правове регулювання взаємодії органів Національної поліції та громадських організацій у протидії корупції» та ін. Здійснює підготовку здобувачів вищої освіти та аспірантів. Коло наукових інтересів: вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні.


 

(Google Scholar, ORCID)

Завгородня Юлія Степанівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції. У 2003 році закінчила Юридичну академію МВС України. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Сучасні тенденції злочинності неповнолітніх та діяльність органів внутрішніх справ у її запобіганні». Є автором більше 40 наукових і навчально-методичних праць, серед яких навчальні посібники «Юридична компаративістика», «Конституційне право. Частина І» та ін. Сфера наукових інтересів: забезпечення прав дитини, запобігання злочинам дітей та ін.

Викладає наступні навчальні дисципліни:

– «Історія держави і права України»;

– «Історія держави та права»;

– «Конституційне право»;

– «Поліцейська деонтологія»;

– «Забезпечення прав людини в діяльності поліції» та ін.


 

(Google Scholar, ORCID)

Жеглінська Тетяна Олегівна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності. У 2012 р. закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Членкиня ради молодих вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Робить свої перші кроки як науковець – працює над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» на тему: «Право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (загальнотеоретичний аспект)».

Є автором більше 20 наукових та навчально-методичних праць, серед яких статті у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, навчальний посібник «Поліцейська деонтологія», навчально-методичні видання – збірники тестових завдань з поліцейської деонтології, теорії держави та права, міжнародного права тощо.

Викладає такі навчальні дисципліни:

– «Історія держави і права»;

– «Історія держави і права зарубіжних країн»;

– «Теорія держави та права»;

– «Поліцейська деонтологія»;

– «Міжнародне право»;

– «Конституційне право» та ін.


 

(Google Scholar, ORCID)

Олійник Юлія Володимирівна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. У 2012 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Робить свої перші кроки як науковець – членкиня ради молодих учених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; працює над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 на тему «Право на правничу допомогу: загальнотеоретичний аспект». Є автором більше 14-ти наукових праць (наукових статей та тез доповідей), співавтором навчально-методичних праць, серед яких навчальний посібник «Поліцейська деонтологія», методичні рекомендації для самостійної й індивідуальної роботи з навчальних дисциплін «Міжнародний захист прав людини», «Поліцейська деонтологія» та ін.

Викладає наступні навчальні дисципліни:

– «Міжнародне право»;

– «Юридична деонтологія»;

– «Поліцейська деонтологія»;

– «Конституційне право»;

– «Забезпечення прав людини в діяльності поліції» та ін.


 

(Google Scholar, ORCID)

Смірнова Ірина Олегівна, старший викладач кафедри.

У 2014 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Робить свої перші кроки як науковець – працює над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» на тему: «Теоретико-правові засади організації і функціонування органів правопорядку в Україні». Членкиня ради молодих вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Є автором близько 10 наукових праць. Очолює науковий гурток кафедри «Правознавець»,

Викладає навчальні дисципліни:

– «Юридична деонтологія»;

– «Поліцейська деонтологія»;

– «Конституційне право»;

– «Забезпечення прав людини в діяльності поліції».


 

Основними завданнями кафедри є: провадження освітньої, методичної та наукової діяльності за спеціальностями «Право» і «Правоохоронна діяльність»; реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу, впровадження сучасних інноваційних технологій навчання; підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; контроль і діагностика рівня знань, розробка єдиних критеріїв оцінювання та ін.

Науково-педагогічний склад кафедри теорії та історії держави і має значний досвід наукової, педагогічної та практичної діяльності, що дозволяє забезпечити реалізацію державної політики у сфері вищої освіти, проведення на належному рівні навчально-методичної, науково-дослідницької та організаційної роботи.

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: «Теорія держави та права», «Конституційне право», «Міжнародне право», «Нормотворча діяльність», «Правозастосовча діяльність Національної поліції», «Історія держави та права України», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Історія держави та права», «Поліцейська деонтологія», «Юридична деонтологія», «Актуальні проблеми теорії та практики правозастосування», «Актуальні проблеми захисту та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності», «Забезпечення прав людини в діяльності поліції», «Права людини. Верховенство права. Конституціоналізм», «Публічне право: практика тлумачення і застосування», «Право Європейського союзу», «Юридична компаративістика» та ін., для викладання яких використовуються новітні методи навчання, тренінгові технології, технічні засоби тощо.

Науково-педагогічним складом кафедри підготовлено, видано і перевидано близько 40 друкованих видань, серед яких підручник «Теорія держави і права» (у 2018 році номінувався на здобуття Державної премії) та навчальний посібник «Конституційне право України» з грифом Міністерства освіти і науки України, які відзначені дипломами за ІІ та ІІІ місце у конкурсі МВС на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України відповідно; 12 монографій, серед яких «Органи охорони правопорядку України в сучасному вимірі: конституційно-правовий аспект», «Конституційна скарга як юридична гарантія прав і свобод людини в Україні» (В.О. Боняк), «Сільськогосподарський кредит на Українських землях Російської імперії у 1861-1917 рр.: історико-правове дослідження» (Д.А. Селіхов), «Основи теорії правоохоронних відносин» (І.А.  Сердюк), «Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні: теоретичний, методологічний і прикладний аспекти» (В.А. Завгородній), а також навчальні посібники, словник-довідник, практикум, методичні рекомендації та ін.

Традиційним для кафедри стало проведення щорічної науково-практичної конференції, присвяченої Дню прав людини, результати якої відображаються у збірнику тез доповідей.

Кафедрою започатковано проведення щорічного конкурсу на кращу наукову роботу здобувачів вищої освіти, присвяченого видатному правознавцю Б.О. Кістяківському «Теоретико-історична юридична наука: стан і перспективи розвитку», межі якого розширено до регіонального.

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідницької діяльності. Основними формами роботи у цьому напрямку є діяльність наукового гуртка кафедри «Правознавець» під керівництвом старшого викладача кафедри І.О.  Смірнової, а також індивідуальна робота з обдарованою молоддю, здійснення керівництва підготовкою наукових робіт, зокрема рефератів, тез наукових доповідей і повідомлень, нарисів та есе.

Значна увага на кафедрі приділяється просвітницькій, профорієнтаційній і виховній роботі. НПП кафедри формують у здобувачів вищої освіти правові настанови щодо необхідності дотримання дисципліни та законності, створення позитивного іміджу сучасного працівника Національної поліції України.

Кафедрою налагоджено активну співпрацю зі спорідненими кафедрами юридичних факультетів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Харківського національного університету внутрішніх справ та інших закладів вищої освіти України.
Проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється у відповідності до затвердженого графіка. 

Зв’язок з кафедрою:

– через факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності (міський номер телефону 056 756 45 35).

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 19 319