Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедру цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського юридичного інституту МВС України було створено у 1998 році.

Діяльність кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ організована відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту, «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», наказу МВС України «Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС», Статуту університету, Положення про кафедру цивільно-правових дисциплін, затвердженого наказом ДДУВС від 19.09.2016 року №529.

Кафедра цивільно-правових дисциплін

З початку існування кафедри її очолювали кафедру цивільно-правових дисциплін очолювали к.ю.н., доц. Г.Л. Кохан, к.іст.н, доц. Л.А. Литовченко, М.М. Чабаненко, д.ю.н., проф. С.О. Короєд., к.ю.н., доц. Т.М. Лежнєва., доц. Нестерцова-Собакарь О. В.

З 2018 року по теперішній час кафедру очолює Золотухіна Лілія Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент.

 

Науково-педагогічний склад кафедри цивільно-правових дисциплін:

– Золотухіна Лілія Олександрівна – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

– Нестерцова-Собакарь Олександра Володимирівна – професор кафедри, доцент.

– Поліщук Марина Геннадіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

– Косяченко Ксенія Едуардівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

– Бондар Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

– Ділігул Аліна Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

– Ярошевська Тамара Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

– Тимченко Лілія Михайлівна – старший викладач кафедри.

– Андрієвська Людмила Олексіївна – старший викладач кафедри.

– Аксютіна Анастасія Володимирівна – старший викладач кафедри.

– Приловський Володимир Володимирович – старший викладач кафедри.

– Карпенко Роман Валерійович – викладач кафедри, кандидат юридичних наук.

– Поклонська Оксана Юріївна – викладач кафедри.

– Ус Юлія Олегівна – старший лаборант.

 

За сумісництвом на кафедрі працюють наступні науково-практичні працівники:

Тюря Юлія Іванівна, професор кафедри, кандидат технічних наук; Межевська Лілія Володимирівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; Оганесян Цегік Возгенівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук; Черабаєва Ольга Володимирівна, старший викладач кафедри; Дзюба Ірина Вікторівна, старший викладач кафедри; Кучеренко Олексій Миколайович, старший викладач кафедри; Журавель Олег Євгенович, старший викладач кафедри; Сидорова Ельвіра Олександрівна, викладач кафедри; Можечук Люся Василівна, викладач кафедри; Свистун Лариса Яковлівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; Алфьорова Тетяна Миколаївна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; Легеза Юлія Олександрівна, доцент кафедри, доктор юридичних наук, доцент; Обушенко Наталія Миколаївна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; Ілющенко Ганна Володимирівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; Ярошевська Тамара Василівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; Пічко Роман Сергійович, старший викладач кафедри.

 

Кафедра забезпечує підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за напрямком «Право», «Правоохоронна діяльність» та аспірантів, а також здійснює керівництво навчальною та ознайомчою практикою.

Організаційно-управлінська робота кафедри цивільно-правових дисциплін спрямована на успішне виконання покладених на неї завдань. Обговорення планових і оперативних питань діяльності кафедри здійснюється на її засіданнях.

Основними завданнями кафедри є: реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу; підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; проведення наукових досліджень за профілем кафедри, впровадження їх результатів у навчальний процес і практику, залучення до них студентів та слухачів; сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників; взаємодія з іншими навчальними закладами, органами державної влади і органами місцевого самоврядування.

Кафедра цивільно-правових дисциплін забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін: «Виконавче провадження», «Господарське право», «Господарський процес», «Земельне право», «Екологічне право», «Житлове право», «Право соціального забезпечення», «Аграрне право», «Практикум зі складання цивільно-процесуальних документів», «Нотаріат України», «Податкове право», «Фінансове право», «Інтелектуальна власність», «Правові основи підприємницької діяльності», «Міжнародне приватне право», «Корпоративне право», «Право інтелектуальної власності», «Римське право», «Сімейне право», «Трудове право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Цивільне та сімейне право», «Теоретико-прикладні проблеми трудового права», «Теоретико-прикладні проблеми виконавчого права», «Теоретико-прикладні проблеми цивільного судочинства», «Правове регулювання відносин права власності».

Всі вищезазначені дисципліни кафедри забезпечені необхідними навчально-методичними комплексами, рецензування яких здійснюється провідними науковцями інших вищих навчальних закладів, досвідченими практичними працівниками органів внутрішніх справ, інших правозахисних органів.

До проведення навчальних занять з дисциплін кафедри, рецензування навчально-методичних матеріалів, інших форм роботи регулярно залучаються практичні працівники юридичного профілю. Налагоджено плідну співпрацю кафедри з Апеляційним судом Дніпропетровської області, Дніпропетровським окружним адміністративним судом, адвокатами, нотаріусами та іншими практичними працівниками за профілем кафедри.

Метою залучення практичних працівників до проведення занять на кафедрі цивільно-правових дисциплін є впровадження в освітній процес саме практичної складової діяльності юриста, адже під час проведення таких занять здобувачі вищої освіти під керівництвом юристів-практиків навчаються складати позовні заяви, апеляційні скарги, розв’язують різного рівня завдання, запропоновані їм.

До проведення такого роду занять запрошуються юристи, адвокати, нотаріуси, помічники суддів.

У ході семінарських та практичних занять здобувачі вищої освіти засвоюють комплекс практичних заходів, набувають нові знання та вдосконалюють отримані. Заняття в основному проходять в формі обговорення певної проблематики.

Науково-педагогічний склад кафедри приділяє значну увагу залученню практичних працівників до освітнього процесу, адже поєднання теоретичної та практичної складової є запорукою якісної підготовки майбутніх юристів.

Відвідування практичним працівником семінарського заняття з цивільного права

Науково-педагогічними працівниками кафедри цивільно-правових дисциплін впроваджуються інтерактивні методи та форми навчання у навчально-виховному процесі:

– Брейнстормінг (Інтерактивний мозковий штурм зазвичай проводиться у групах. Дуже ефективний для створення креативних ідей та допомагає учням навчатися роботі в команді);

– Робота в парах;

– Дебати (Організований процес формулювання і захисту своїх позицій щодо конкретної проблеми двома чи більше учасниками. Мета дебатів — усебічний аналіз і обговорення проблеми, яка не має простого розв’язання);

– Модельні судові засідання;

– Вікторини.

Кафедра також використовує технічні засоби навчання, а саме мультимедійне обладнання для проведення мультимедійних лекцій у програмі Power Point для студентів і слухачів магістратури юридичного факультету.

Вікторина з цивільного процесу із студентами 4-го курсу.

Вікторина з дисципліни «Римське право»

Судове модельне засідання. Завдяки такому формату проведення практичних занять студенти мають можливість спробувати себе у ролі судді, секретаря, головуючого.

Після проведення відкритого модельного судового засідання разом з гостями.

В дисциплінах «Цивільне та сімейне право», «Трудове право» та «Цивільний процес», які викладаються за освітньою програмою (262 «Правоохоронна діяльність») науково-практичними працівниками кафедри цивільно-правових дисциплін застосовуються наступні методи навчання:

– На лекційних заняттях: ілюстрація, розповідь, проблемний виклад, зворотний зв’язок.

– На семінарських заняттях: дискусія, усне опитування, бліц-опитування розгорнута бесіда за складеним і заздалегідь доведеним до студентів планом, невеликі доповіді студентів з наступним їх обговоренням за планом, реферати, проблемно-пошуковий, самостійної роботи.

– На практичних заняттях: проблемний метод, ситуативний метод, мозковий штурм, дидактичної гри, реалізації творчої задачі, кейс-метод, дидактичний, рольовий, імітаційна гра, метод інверсії, багатомірної матриці, мозковий штурм, тестування, вирішення ситуаційних задач.

Практичне заняття з дисципліни «Сімейне право» на тему «Медіація, як спосіб вирішення конфліктів» зі студентами, які навчаються за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Запрошені гості, спеціалісти у сфері медіації, які провели практичне заняття для студентів, які навчаються за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри цивільно-правових дисциплін є підвищення кваліфікації та стажування за кордоном науково-педагогічним складом. Також працівники кафедри підвищують рівень знання англійської мови.

Проходження стажування науково-практичними працівниками кафедри («Академічна доброчесність», Варшава, 2018 рік)

Проходження стажування науково-практичними працівниками кафедри («Літня школа медіації», Словаччина, 2018 рік)

Проходження стажування науково-практичними працівниками кафедри («Академічна доброчесність», Варшава, 2019 рік)

Кафедра підтримує тісні наукові та навчально-методичні зв’язки зі спорідненими кафедрами Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного гірничого університету, Університету митної справи та фінансів, Запорізького національного університету, Запорізького національного технічного університету, Львівського державного університету внутрішніх справ, Національного університету «Львівська політехніка», Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна», Одеським державним університетом внутрішніх справ, Класичним приватним університетом.

Підписання меморандуму про співпрацю з Шевченківською районною радою у місті Дніпро.

Студенти 4-го курсу відвідали Красногвардійський районний суд разом з викладачем.

На кафедрі цивільно-правових дисциплін діє студентський науковий гурток «Цивіліст» (науковий керівник – старший викладач кафедри Аксютіна Анастасія Володимирівна). Члени наукового гуртка беруть активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, Всеукраїнських та регіональних конкурсах і олімпіадах. Результатами роботи студентів та слухачів юридичного факультету у межах наукового гуртка є систематичні виступи на науково-практичних заходах, підготовка наукових робіт на конкурси різних рівнів, опубліковані наукові статті та тези доповідей у збірниках конференцій та фахових юридичних журналах.

Засідання наукового гуртка «Цивіліст»

Тематикою засідань наукового гуртка є сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні, актуальні питання господарського судочинства, теоретичні та практичні аспекти трудових правовідносин, актуальні питання фінансових правовідносин за участю публічних та приватних суб’єктів, зокрема: «Приватне право: історія, сучасність та міжнародні аспекти», «Правове регулювання земельних відносин в Україні: матеріальні та процесуальні аспекти», «Актуальні питання цивільного процесу та застосування норм приватного права», «Проблеми трудового права і права соціального забезпечення в умовах ринкової економіки».

Головні досягнення: Здійснено наукове керівництво та відправлено для участі у Конкурсі наукових робіт студентів, курсантів та слухачів конкурсні роботи студента Межевського І.М. за темою «Захист права власності у цивільному законодавстві: проблеми теорії та практики» (Отримання диплому ІІІ ступеня); студентки Фуріної А.І. за темою «Ноу-хау як об’єкт права інтелектуальної власності». (Отримання диплому ІІІ ступеня). Здійснено наукове керівництво науковим проектом за напрямом «Право» для участі у конкурсі наукових робіт у вищих навчальних закладах Дніпропетровщини студентки Фуріної А.І. за темою «Електронні докази в цивільному процесі». (Науковий керівник – Новосад А.С.). Здійснено керівництво науковою роботою студентки 4 курсу 444 групи Зеленіної М.В. «Правове регулювання опіки та піклування малолітніх та неповнолітніх осіб». (Науковий керівник – Нестерцова-Собакарь О.В.).

Студенти у Вінниці, де вони брали участь у IV Всеукраїнському дебатному турнірі з цивільного права і процесу «Майстерність судової промови».

У 2019 році науково-практичними працівниками кафедри цивільно-правових дисциплін було запрошено учнів 9-11 класів для підготовки до олімпіади з права. Також в рамках профорієнтаційної роботи учням була проведена екскурсія по університету, а також по його території та на згадку подаровано підручник з Римського права для шкільної бібліотеки.

З учнями були відвідані лекційні зали, аудиторії, бібліотеки та зал судових засідань.

В рамках підготовки учасників до олімпіади з права, з учнями було проведено заняття, на якому вони спілкувалися з викладачами, а також вирішували тестові та практичні завдання.

 

Науково-педагогічний склад кафедри цивільно-правових дисциплін представлений такими працівниками:

 

Золотухіна Лілія Олександрівна

Золотухіна Лілія Олександрівна – завідувач кафедри.

ОСВІТА

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2003 рік, «Правознавство». Здобула кваліфікацію «Спеціаліст».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, доцент, спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри трудового та аграрного права.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Теоретико-прикладні проблеми трудового права».


 

Нестерцова-Собакарь Олександра Володимирівна

Нестерцова-Собакарь Олександра Володимирівна – професор кафедри.

ОСВІТА

Донецький державний університет, 1998 рік, «Правознавство». Здобула кваліфікацію «Спеціаліст».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, доцент, спеціальність 12.00.01 − теорія та історія держави і права.

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільне право», «Цивільне та сімейне право».


 

Поліщук Марина Геннадіївна

Поліщук Марина Геннадіївна – доцент кафедри.

ОСВІТА

Запорізький національний технічний університет, 2002 рік, спеціальність «Фінанси та кредит». Здобула кваліфікацію «Фінансист».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, доцент, спеціальність 12.00.07– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільний процес», «Римське право», «Виконавче провадження», «Практикум зі складання процесуальних документів».


 

Ярошевська Тамара Василівна

Ярошевська Тамара Василівна – доцент кафедри.

ОСВІТА

Київський політехнічний інститут,1990 рік, спеціальність «Хімічна технологія неорганічних речовин», кваліфікація – інженер-хімік-технолог.

Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ,1999 рік, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист, магістр права.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, доцент, спеціальність 12.00.03-цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільний процес», «Цивільне та сімейне право».


 

Косяченко Ксенія Едуардівна

Косяченко Ксенія Едуардівна – доцент кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014 рік, за спеціальністю «Правознавство». Здобула кваліфікацію «Бакалавр».

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015 рік, за спеціальністю «Правознавство». Здобула кваліфікацію «Магістр».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.07– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Фінансове право», «Цивільний право», «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Трудове право», «Сімейне право».


 

Бондар Олександр Сергійович

Бондар Олександр Сергійович – доцент кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2010 рік, за спеціальністю «Правознавство». Здобув кваліфікацію «Юрист».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Римське право», «Трудове право», «Цивільний процес», «Право соціального забезпечення».


 

Ділігул Аліна Сергіївна

Ділігул Аліна Сергіївна – доцент кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014 рік, за спеціальністю «Правознавство». Здобула кваліфікацію «Бакалавр».

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015 рік, за спеціальністю «Правознавство». Здобула кваліфікацію «Магістр».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.05 – трудове право та право соціального забезпечення.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Господарське право», «Господарський процес», «Цивільний процес».


 

Тимченко Лілія Михайлівна

Тимченко Лілія Михайлівна – старший викладач кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет, 2005 рік, за спеціальностями «Правознавство» і «Фінанси».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Господарський процес», «Господарське право».


 

Аксютіна Анастасія Володимирівна

Аксютіна Анастасія Володимирівна – старший викладач кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012 рік, за спеціальністю «Правознавство». Здобула кваліфікацію «Бакалавр».

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2013 рік, за спеціальністю «Правознавство». Здобула кваліфікацію «Магістр».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільне право», «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності».


 

Андрієвська Людмила Олексіївна

Андрієвська Людмила Олексіївна – старший викладач кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2007 рік. Спеціальність «Правоохоронна діяльність». Здобула кваліфікацію «Спеціаліст».

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2008 рік, за спеціальністю «Правознавство». Здобула кваліфікацію «Магістр».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільний процес», «Теоретико-прикладні проблеми виконавчого провадження», «Виконавче провадження», «Практикум зі складання цивільно-процесуальних документів».


 

Карпенко Роман Валерійович

Карпенко Роман Валерійович – викладач кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013 рік, за спеціальністю «Правознавство». Здобув кваліфікацію «Магістр».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес; криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Аграрне право», «Земельне право», «Практикум зі складання цивільно-процесуальних документів».


 

Поклонська Оксана Юріївна

Поклонська Оксана Юріївна – викладач кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», 2016 рік. Здобула кваліфікацію «Бакалавр».

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Право», 2019 рік. Здобула кваліфікацію «Магістр».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Господарське право», «Земельне право», «Цивільний процес», «Нотаріат України».


 

Діяльність кафедри висвітлювалась на офіційних Веб-сайтах ДДУВС.

Кафедра цивільно-правових дисциплін знаходиться на 6-му поверсі університету, каб. 602, 603, 606, 611, 616, 621.

День проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри згідно затвердженого графіку протягом тижня з 8:30-17:00.

Консультації завідувача кафедри – к.ю.н., доцента Золотухіної Лілії Олександрівни з 14:00-16:00, щовівторка, каб. 602.

Адреса електронної пошти: k_cpd@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

 


Кількість переглядів сторінки: 16 385