Кафедра цивільного права та процесу

Кафедру цивільного права та процесу було створено в результаті реорганізації кафедри цивільно-правових дисциплін відповідно до наказу МВС України № 351 від 08.04.2006. Вона є структурним підрозділом факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Колектив кафедри забезпечує проведення на рівні державних стандартів освітнього процесу, участь у підготовці фахівців для Національної поліції, здійснюючи навчально-виховний процес з відповідних дисциплін: «Цивільне право та процес», «Цивільне право», «Трудове право», «Право інтелектуальної власності», «Господарське право», «Фінансове право», «Екологічне право».

У різні роки кафедру очолювали к.ю.н., доц. І.Е. Берестова (2006-2007), к.ю.н., доц. Д.С. Лещенко (2006-2012), д.ю.н., проф. О.М. Обушенко (2012-2013), к.ю.н., доц. А.В. Коваленко (2013-2018).

З серпня 2018 року кафедру очолює к.ю.н. К.Р. Резворович.

На посадах науково-педагогічних працівників кафедри свого часу працювали: к.ю.н., доц. М.М. Чабаненко, к.ю.н., доц. М.Г. Богуславський, к.ю.н., доц. Ю.О. Легеза, к.ю.н. Н.А. Борисенко, к.е.н., доц. Л.П. Якименко, к.ю.н., доц. В.Б. Саксонов, к.ю.н. В.М. Руфанова, к.ю.н. А.С. Новосад, к.ю.н. С.А. Миронюк, к.пед.н. Валєєв Р.Г., к.ю.н. М.О. Савєльєва, к.ю.н. Н.В. Давидова.

 

Сьогодні науково-педагогічну діяльність кафедри забезпечують такі фахівці:

Кафедра цивільного права та процесу

 

Резворович Кристина Русланівна

Резворович Кристина Русланівна – завідувач кафедри

(Google Scholar, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2012 р., «Правознавство», професіонал в галузі правознавства, прокурорського нагляду та правосуддя.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, Тема дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення реалізації державної політики у сфері будівництва».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільне право та процес», «Екологічне право».


 

Юніна Марина Петрівна

Юніна Марина Петрівна – доцент кафедри

(Google Scholar, ORCID, Publons, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Одеська національна юридична академія, 2003 р., «Правознавство», юрист-спеціаліст.

Національний університет внутрішніх справ, 2004 р., «Правоохоронна діяльність», юрист-магістр.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тема дисертації: «Уніфікація право- та дієздатності юридичних осіб у міжнародному приватному праві».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри цивільного права та процесу.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільне право та процес», «Фінансове право».


 

Круглова Ольга Олександрівна

Круглова Ольга Олександрівна – доцент кафедри

(Google Scholar, ORCID)

ОСВІТА

Харківський університет внутрішніх справ, 1999 р., «Правознавство», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства: аналіз складу злочину».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри цивільного права та процесу.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільне право та процес», «Екологічне право», «Право інтелектуальної власності».


 

Ярошенко Артем Сергійович

Ярошенко Артем Сергійович – доцент кафедри

(Google Scholar, ORCID, Publons)

ОСВІТА

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2013 р., «Правознавство», професіонал в галузі правознавства.

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2013 р., «Педагогіка вищої школи», викладач університетів та вищих навчальних закладів.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, тема дисертації: «Адміністративно-правове регулювання в галузі насінництва в Україні».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Екологічне право», «Трудове право», «Актуальні проблеми фінансового права».


 

Нагорна Олена Олександрівна

Нагорна Олена Олександрівна – викладач кафедри

(Google Scholar, ORCID )

ОСВІТА

Національний університет внутрішніх справ (м. Харків), 2004, Правознавство, господарчо-правова.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018, Право, магістр, кримінально-правова.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Господарське право», «Трудове право».


 

За сумісництвом на кафедрі працює Шурін Ігор Васильович, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Дніпровському, Солонянському районах Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, який має великий практичний стаж роботи.

Загальнокафедральна тема – «Розвиток цивільного, сімейного, трудового та господарського законодавства для забезпечення приватних інтересів у сучасних умовах». Головними напрямами наукових досліджень визначено: розвиток сучасних трудових правовідносин в Україні; правові проблеми захисту авторського права; формування риторичної компетенції працівників правоохоронних органів, методика викладання правничих дисциплін у ВНЗ МВС України зі специфічними умовами навчання; актуальні проблеми цивільного законодавства України.

Науково-педагогічний склад кафедри співпрацює зі спорідненими кафедрами інших ВНЗ, практичними працівниками Національної поліції та органами державної влади й місцевого самоврядування в підготовці майбутніх юристів, наукових кадрів. Результати досліджень знайшли застосування як у правоохоронних органах, так і в навчальних закладах юридичного профілю України.

З метою посилення прикладного, практичного характеру викладання навчальних дисциплін кафедри для проведення лекційних, семінарських та практичних занять запрошуються практичні працівники, зокрема, адвокати, працівники та службовці органів державної влади, місцевого самоврядування, суду тощо.

Під час викладання навчальних дисциплін науково-педагогічні працівники кафедри застосовують сучасні інтерактивні форми та методи навчання, серед яких слід вказати проведення практичних занять у формі модельних судових засідань, що відбуваються у спеціалізованій залі судових засідань, проведення практичних та семінарських занять з використанням методів фліпчарту, роботи в малих групах, кейс-методу та інших.

Кафедра цивільного права та процесу

На кафедрі діє науковий гурток, на щомісячних засіданнях якого досліджуються новели, перспективи розвитку приватного права в умовах глобалізації, а також проблемні аспекти правового регулювання окремих приватно-правових відносин та можливі шляхи їх вирішення. Керівником наукового гуртка є к.ю.н., доцент М.П. Юніна.

Викладачі кафедри залучають курсантів та слухачів до активної участі у науковому гуртку, результати досліджень якого апробуються на науково-практичних конференціях, конкурсах, круглих столах, що відбуваються на базі кафедри, університету, інших вищих навчальних закладів. За досягнення в розвитку юридичної науки викладачі кафедри та члени наукового гуртка неодноразово нагороджувались дипломами і грамотами.

З метою підвищення рівня знань здобувачів вищої освіти науково-педагогічним складом кафедри традиційно проводяться вікторини з актуальних питань цивільного, трудового та господарського права. Також наприкінці навчального року з метою перевірки засвоєння знань з навчальних дисциплін кафедри проводяться факультативні заняття у формі квесту.

Кафедра цивільного права та процесу

Для забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти кафедрою створено кафедральний бібліотечний фонд спеціальних наукових і навчальних видань із цивільно-правової тематики.

Перспективними напрямками роботи кафедри є розробка навчально-методичних комплексів з дисциплін для забезпечення дистанційного навчання з використанням комп’ютерних технологій; видання навчальних посібників з дисциплін кафедри; написання монографій у складі творчих колективів інших кафедр та навчальних закладів; участь у розробці проектів для правоохоронних органів.

Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Кафедра знаходиться на 5 поверсі навчального корпусу, к. 530, 531, 532, 535.

Телефони кафедри: (056) 756-45-10.

Адреса електронної пошти: k_cpp@dduvs.in.ua

Положення про кафедру

ЗМІНИ до положення про кафедру

ГРАФІК проведення консультацій та чергування

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 13 660