Кафедра загальноправових дисциплін

Кафедра загальноправових дисциплін створена відповідно донаказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 квітня 2006 р. № 351 «Про затвердження штату Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» і наказу ректора університету від 31 травня 2006 р. № 171.

Кафедра входить до складу юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та забезпечує викладання фундаментальних юридичних дисциплін студентам навчального закладу. 

У 2017 році кафедрі загальноправових дисциплін присвоєно звання «Краща кафедра в галузі права серед вищих навчальних закладів Дніпропетровської області».

Диплом - Краща кафедра в галузі права

Діяльність кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету організована відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про ВНЗ МВС України, затвердженого наказом МВС України від 14 лютого 2008 р. № 62, Статуту ДДУВС, затвердженого наказом МВС України від 30 листопада 2016 р. № 1277, Положення про організацію освітнього процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, а також Положення про кафедру загальноправових дисциплін.

Кафедра загальноправових дисциплін – сучасна освітня база, яка відіграє значну роль не лише у розбудові юридичного факультету, а й є центром наукової діяльності, організації правового навчання і виховання студентської молоді.

Кафедра загальноправових дисциплін
Кафедра загальноправових дисциплін

З 10 серпня 2011 р. по теперішній час кафедру очолює Наливайко Лариса Романівна – доктор юридичних наук, професор, доктор філософії, Заслужений юрист України.

Наливайко Лариса Романівна
Наливайко Лариса Романівна

З 2017 року – завідувач Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності НДІ ДБМС НАПрНУ та ДДУВС. Віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», Голова Дніпропетровської обласної організації Асоціації українських правників.Академік Академії наук вищої освіти України.

З 2000 року кандидат юридичних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), тема: «Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики», спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. З 2010 року доктор юридичних наук (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), тема: «Державний лад України: поняття, система, гарантії», спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Доцент кафедри конституційного та адміністративного права (2002). Професор кафедри загальноправових дисциплін (2011).

Є засновником наукової школи «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування». Науковий керівник 7 захищених кандидатських дисертацій (Романенко К.М., Беляєва М.В., Солдатенко С.В., Савченко О.В., Верба І.О., Чепік-Трегубенко О.С., Олійник В.М.) та 1 докторської дисертації (Грицай І.О.). Здійснює керівництво написанням 5 кандидатських дисертаційних робіт.

Автор (співавтор) понад 300 наукових та навчально-методичних праць, які опубліковані як в Україні, так і поза її межами (Великобританія, Італія, Франція, Польща, Чехія, Росія, Білорусь, Словаччина, Словенія, Вірменія, Румунія)серед яких: наукових статей – 120, з них – 4 опубліковано у виданнях, що індексуються в Scopus; монографій – 13; підручників, навчальних посібників – 50. Основні опубліковані роботи: Performance problems of the Ukrainian state in social sphere (London, 2006), Державний лад України: теоретико-правова модель (Харків, 2009), The problems of the modern state system guaranteeing in the conditions of the constitutional state building (Kraków, 2012), Політична функція Української держави: теоретико-правові та конституційно-правові засади (Беляєва М.В., Київ, 2013), Неурядові правозахисні організації України (Грицай І.О., Дніпров О.С., Київ, 2014), Transparency as a democratic standard of the government functioning (Czech Republic, 2014), Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Київ, 2016), Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади (Савченко О.В. Київ, 2017), Адміністративно-правове забезпечення прав людини у виконавчому провадженні (Примаченко Д.В, Кузьміна І.С., Київ, 2017); Основи теорії гендеру: юридичні, політологічні, філософські, лінгвістичні та культурологічні засади (Грицай І.О., Київ, 2018); Theoretical and legal basis of the interaction of judicial authorities and the civil society institutions: foreign experience (Oliinyk V.М., Lublin, 2018); Сучасний суспільний лад України: поняття, принципи, система (Чепік-Трегубенко О.С., Дніпро, 2019); Теоретико-правова характеристика взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського суспільства (Олійник В.М., Дніпро, 2019); Міжнародно-правові стандарти прав людини (Степаненко К.В, Дніпро, 2019); Gender Budgeting as a Means of Ensuring the Gender Equality Principle (Нrytsai І.O., Riga, 2019); Internally Displaced Persons: Theoretical and Legal Aspects (Orieshkova A. F., Lublin, 2019); Main Directions of Effective Interaction of Public Authorities and Institutes of Civil Society (Chepik-Tregubenko O.S., Frankfurt, 2019) та ін.

Основні напрями наукових досліджень: актуальні проблеми сучасного державотворення, трансформаційні процеси у сфері державності, політичної системи, теоретичні і практичні проблеми конституційно-правової відповідальності, функціонування держави на сучасному етапі, евроінтеграційні процеси, забезпечення гендерної рівності, протидія домашньому насильству, правовий статус внутрішньо переміщених осіб.

З 2011 року є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. З 2016 року – Голова спеціалізованої вченої ради Д 08.727.04 04 – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Здійснювала наукову видавничу діяльність, виконуючи обов’язки відповідального редактора «Вісника Запорізького національного університету. Юридичні науки». На сьогодні, входить до складу редакційної колегії журналів «Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» (заступник голови), «Соціологія права».

Наливайко Л.Р. 24 роки здійснює вклад у розвиток освіти і науки України, є активним вихователем студентської молоді, керівником студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права», члени якого мають найвищі показники (І місце за результатами рейтингу), постійні переможці та призери, відзначені грамотами НАН України, МОН України, МВС України, Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференцій, Всеукраїнських та регіональних конкурсів та олімпіад.

Є постійними членами Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській ОДА, робочої групи з питань гендерно зумовленого насильства при Дніпропетровській ОДА.

Має державні нагороди та премії: Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України в номінації: «За наукові досягнення» (2007); нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2007); Відзнака Міністерства внутрішніх справ України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня з нагоди відзначення 15-ї річниці Дня Конституції України (2011); цінний подарунок «наручний годинник» від Голови Верховної Ради України (2012), Почесна Грамота Верховної Ради України за особливі заслуги перед Українським народом (2016), присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» (2017), Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого «За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів» (2017), Почесна грамота Міністерства внутрішніх справ України за зразкове виконання посадових обов’язків, особисту ініціативу і самовідданість, високий професіоналізм (2018), Цінний подарунок «наручний годинник» від Голови Дніпропетровської обласної ради (2018), Відомча заохочувальна відзнака – нагрудний знак МВС України «За безпеку народу» (2019).

Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю; Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі; Дніпропетровської обласної державної адміністрації; Запорізької обласної державної адміністрації; Запорізької обласної ради; Головного управління юстиції у Запорізькій області; Запорізького національного університету; Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та ін.

За активну громадську діяльність, визначний внесок у відновлення і розбудову України як незалежної, суверенної, демократичної соціальної правової держави та з нагоди 25-річчя заснування Асоціації українських правників нагороджена Почесною відзнакою Асоціації Українських Правників.

Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю; Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі; Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Запорізької обласної державної адміністрації; Запорізької обласної ради; Головного управління юстиції у Запорізькій області; Запорізького національного університету; Запорізького юридичного інституту, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. За досягнення високих показників у науково-педагогічній діяльності фото Наливайко Л.Р. неодноразово занесена на Дошку пошани Запорізького юридичного інституту та Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. За активну громадську діяльність, визначний внесок у відновлення і розбудову України як незалежної, суверенної, демократичної соціальної правової держави та з нагоди 25-річча заснування «Асоціації українських правників» нагороджена Почесною відзнакою – золотою медаллю.

За результатами рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників університету починаючи з 2011 р. і донині щорічно посідає І місце у конкурсі «Кращий за професією». За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та освіти нагороджена Дипломом всеукраїнського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України». Переможниця обласних конкурсів «Господиня свого краю» в номінації: Жінка – працівник освіти і науки.

Викладає дисципліни: Теорія держави і права, Конституційне право, Теорія та практика правозастосування та спецкурси з них.

Посилання на наукові праці:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=U6ecyI4AAAAJ&hl=ru

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7696-4223

E-mail: larysa-nalyvaiko@ukr.net

каб. 327

З початку заснування кафедри на ній працювали: Торяник Володимир Миколайович, доктор політичних наук, доцент; Миронюк Роман Вікторович, доктор юридичних наук, професор; Васильчук Геннадій Миколайович, доктор історичних наук, професор; Алєксєєнко Ірина Вікторівна, доктор політичних наук, професор; Вітвіцький Сергій Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент; Поліщук Віктор Григорович, кандидат юридичних наук, доцент; Лісний Дмитро Вячеславович, кандидат юридичних наук, доцент; Петренко Олег Артурович, кандидат юридичних наук, доцент; Щербина Євген Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент; Кононець Віта Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент; Рибалкін Андрій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент; Тєлькінєна Тетяна Ейнівна, кандидат історичних наук, доцент; Беляєва Марина Валеріївна, кандидат юридичних наук; Ганзицька Тетяна Сергіївна, кандидат юридичних наук; Мала Ольга Романівна, кандидат юридичних наук; Сидоренко Наталія Сергіївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри; Ярова Наталія Геннадіївна, кандидат юридичних наук; Бєлопасцева Олена Володимирівна; Бобров Олександр Аркадійович;
Вітвіцький Антон Сергійович; Владика Анастасія Олегівна; Зубков Петро Петрович; Кириченко Віктор Миколайович; Компанець Катерина Валеріївна;
Коноваленко Ольга Сергіївна; Латайко Олексій Володимирович; Рибіцький Сергій Борисович; Сліпенко Владислав Євгенович; Сеньків Оксана Миколаївна; Шершень Наталія Борисівна.

Нині до складу кафедри загальноправових дисциплін входять наступні
науково-педагогічні працівники:

Ковальчук Трохим Тихонович
Ковальчук Трохим Тихонович

Ковальчук Трохим Тихонович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри.

Закінчив Київський унверситет (1971), спеціальність «Економіст, викладач політичної економії та суспільствознавства». Черкаський педагогічний інститут (1988). Доктор економічних наук (1987), захистив дисертацію на тему «Хозяйственная предприимчивость в плановой экономике». Професор (1990). Заслужени діяч науки і техніки України (1992). Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Має 49 років науково-практичного стажу, практичний стаж у центральних органах державної влади. Основні праці: Ліквідність комерційних банків (Київ, 1992), Економічна безпека і політика. Із досвіду професійного аналітика (Київ, 2004), Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації (Київ, 2006), Новітні тенденції реформування державної податкової служби (Київ, 2007), Актуальні питання державотворення: політико-економічний аспект (Київ, 2008) та ін.

Сфера наукових інтересів: економічна безпека, фінансова політика, банківська справа, макроекономічні ризики.

каб. 236

Шевчук Василь Якович
Шевчук Василь Якович

Шевчук Василь Якович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри.

Закінчив Київський інститут народного господарства, обліково-економічний факультет (1975), спеціальність «Економіка». Доктор економічних наук (1992), професор (1997). Автор більше 200 наукових праць, у тому числі понад 30 монографій і підручників. Має 40 років практичного стажу у центральних органах державної влади, державний діяч. Сфера наукових інтересів: проблеми державотворення, політики розвитку, економіки, екології, національної і глобальної безпеки. Основні праці: «Макроекономічні проблеми сталого розвитку», «Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку», «Основи інвестиційної діяльності», «Сталий розвиток і економіка природовідтворення», «Ноосферогенез і гармонійний розвиток», «Екологічний аудит», Екологічне управління», «Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід», «Гармонія життєвих сил Дніпра» та ін. Автор (співав.) численних законопроєктів, нормативно-правових актів, концепцій, доктрин, загальнодержавних і нац. програм. Член Наукової ради з навколишнього середовища і сталого розвитку НАН України. Генеральний директор Центру досліджень сталого розвитку; Президент ВГО «Міжнародного фонду Дніпра». Голова Українського товариства охорони природи.

каб. 236

Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна
Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна

Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри
У 2011 році закінчила Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство». Кандидат юридичних наук, захистила дисертацію на тему «Теоретико-правова характеристика сучасного суспільного ладу України: поняття, сутність, принципи, система» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень). Автор понад 110 наукових праць, серед яких: наукових статей – 20; монографій – 4; підручників, навчальних посібників – 22. Науковий співробітник Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу ВПО та забезпечення гендерної рівності. Член Вченої ради юридичного факультету ДДУВС, член Науково-методичної ради ДДУВС, член Ради молодих вчених ДДУВС, член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників». Науково-педагогічний стаж: 7 років.

Сфера наукових інтересів: суспільний лад України, розвиток громадянського суспільства, забезпечення рівності прав, свобод і обов’язків громадян.
Викладає дисципліни: Теорія держави і права, Конституційне право.
Посилання на наукові праці:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5499-5793

E-mail:olga-tregubenko@ukr.net

каб. 219

Степаненко Кирило Володимирович
Степаненко Кирило Володимирович

Степаненко Кирило Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
У 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України, спеціальність «Правознавство». Кандидат юридичних наук, захистив дисетрацію на тему «Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян України за кордоном» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Доцент кафедри загальноправових дисциплін. Автор понад 80 наукових праць, серед яких: наукових статей – 25; монографій – 1; підручників, навчальних посібників – 6. Член Вченої ради юридичного факультету ДДУВС, член Науково-методичної ради ДДУВС, член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників». Науково-педагогічний стаж: 18 років.
Сфера наукових інтересів: міжнародне право, міжнародний захист прав людини.
Викладає дисципліни: Міжнародне публічне право, Міжнародний захист прав людини.

Посилання на наукові праці:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=vNEumC0AAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2135-2024

E-mail:kirill-stepanenko@i.ua

каб. 231

Талдикін Олександр Васильович
Талдикін Олександр Васильович

Талдикін Олександр Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри.

У 1991 році закінчив Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Історія».

Кандидат юридичних наук, захистив дисертацію на тему «Адміністративно поліцейський апарат царизму в Україні у XVIII-першій половині XIX ст.» (спеціальність 12.00.01. – Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень). Доцент кафедри теорії та історії держави і права. Автор понад 60 наукових праць, серед яких: наукових статей – 20; підручників, навчальних посібників – 14. Член Науково-методичної ради ДДУВС. Науково-педагогічний стаж: 27 років.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми теорії держави і права
Викладає дисципліни:Теорія держави і права, Конституційне право, Актуальні проблеми теорії держави і права, Теорія влади, Соціологія права, Правознавство.

Посилання на наукові праці:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dGr5mxgAAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8681-5523

E-mail: st-booka@outlook.com

каб. 231

Тищенкова Ірина Олександрівна
Тищенкова Ірина Олександрівна

Тищенкова Ірина Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри.

У 1998 році закінчила Запорізький державний університет, спеціальність «Правознавство». Кандидат юридичних наук, захистила дисертацію на тему «Е-послуги у діяльності публічної адміністрації України» (спеціальність 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Доцент кафедри загальноправових дисциплін. Автор понад 50 наукових праць, серед яких: наукових статей – 20, монографій – 1. Науково-педагогічний стаж: 19 років.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми адміністративного права
Викладає дисципліни:Адміністративне право, Адміністративне право та процес

Посилання на наукові праці:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?
hl=ru&user=MbSi5eMAAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0323-5035

E-mail: ismartsdn3315@gmail.com

каб. 210

Орлова Олена Олександрівна
Орлова Олена Олександрівна

Орлова Олена Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

У 2002 році закінчила Юридичну академію МВС України, спеціальність «Правоохоронна діяльність». Кандидат юридичних наук, захистила дисертацію на тему «Правове виховання і роль міліції у його здійсненніна сучасному етапі розвитку суспільства (теоретичні та прикладні аспекти)» (12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Доцент кафедри теорії та історії держави і права. Автор понад 60 наукових праць, серед яких: наукових статей – 30, підручників, навчальних посібників – 9. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників». Керівник Юридичної клініки «Істина». Науково-педагогічний стаж: 17 років.

Сфера наукових інтересів: захист прав людини ігромадянина, правовий статус людини, міжнародні стандарти захисту прав людини, забезпечення гендерної рівності

Викладає дисципліни: Практика Європейського суду з прав людини, Теорія держави та права, Права, свободи та обов’язки людини та громадянина, Право Європейського Союзу, Міжнародний захист прав людини

Посилання на наукові праці:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OjP7x9EAAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7707-4612

E-mail: elenaorlova@ukr.net

каб. 210

Мягких Ганна Олександрівна – доцент кафедри.

У 2001 році закінчила Національну юридичну академію України їм. Ярослава Мудрого, спеціальність «Правоохоронна діяльність». Кандидат юридичних наук, захистила дисертацію на тему «Ідея прав жінки в політико-правовій думці України к. ХІХ – п. ХХ ст» (спеціальність 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Має 17 років науково-педагогічного стажу у ВНЗ, практичний стаж 5 років. Автор понад 20 наукових праць. Керівнк Громадської організації «Гендерний клуб Дніпро». Науково-педагогічний стаж:17 років.

Сфера наукових інтересів: теорія прав людини, гендерна політика, забезпечення гендерної рівності

Викладає дисципліни: Неурядові правозахисні організації

Посилання на наукові праці:

E-mail: ele genderclubdnipro@gmail.com

каб. 236

Касяненко Євгенія Валеріївна
Касяненко Євгенія Валеріївна

Касяненко Євгенія Валеріївна – старший викладач кафедри

У 2014 році з відзнакою закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство». Здійснює підготовку кандидатської дисертації на тему «Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень). Має 5 років науково-педагогічного стажу. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Науковий співробітник Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу ВПО та забезпечення гендерної рівності. Член Вченої ради юридичного факультету ДДУВС, Член ради молодих вчених ДДУВС, Член ВГО «Асоціація українських правників».

Сфера наукових інтересів: теорія та практика контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, реформа децентралізації в Україні, забезпечення гендерної рівності.

Викладає дисципліни: Теорія держави і права, Конституційне право, Науково-правова діяльність, Теорія та практика правозастосування, Актуальні проблеми теорії держави і права.

Посилання на наукові праці:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?
user=W1Fidm4AAAAJ&hl=uk

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3823-3072

E-mail: kasyanenkoyv@ukr.net

каб. 226

Обушко Вікторія Вікторівна
Обушко Вікторія Вікторівна

Обушко Вікторія Вікторівна – старший викладач кафедри

У 2015 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ та отримала освітній рівень магістра права. Має 2 роки науково-педагогічного стажу. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Координатор юридичної клініки «Істина» ДДУВС. Науковий співробітник Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу ВПО та забезпечення гендерної рівності. Член ради молодих вчених ДДУВС.

Сфера наукових інтересів: конституційне право, конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

Викладає дисципліни: Конституційне право, Теорія та практика правозастосування, Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні

Посилання на наукові праці:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8452-2388

E-mail:viktoria.obushko@ukr.net

каб. 231

Орєшкова Аліна Федорівна
Орєшкова Аліна Федорівна

Орєшкова Аліна Федорівна – старший викладач кафедри

У 2017 році з відзнакою закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство». Здійснює підготовку кандидатської дисертації на тему «Гарантії прав і свобод внутрішньо переміщених осіб:теоретико-правова характеристика» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень). Має 3 роки науково-педагогічного стажу. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Науковий співробітник Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу ВПО та забезпечення гендерної рівності. Координатор наукового гуртка кафедри «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права». Член ради молодих вчених ДДУВС.

Сфера наукових інтересів: проблеми реалізації політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності

Викладає дисципліни: Теорія держави і права, Конституційне право, Юридична деонтологія, Деонтологічні основи правоохоронної діяльності, Професійно правова відповідальність юриста.

Посилання на наукові праці:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=ru

http://aup.org.ua/
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9158-968X

E-mail:alinaorieshkova@ukr.net

каб. 226

Лук’яненко Тетяна Володимирівна
Лук’яненко Тетяна Володимирівна

Лук’яненко Тетяна Володимирівна – викладач кафедри

У 2018 році з відзнакою закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство». Здійснює підготовку кандидатської дисертації на тему «Теоретико-правова характеристика права дитини на захист від усіх форм насильства в Україні» (зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень). Має 2 роки науково-педагогічного стажу у ВНЗ. Автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць. Науковий співробітник Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу ВПО та забезпечення гендерної рівності. Координатор Гендерного консультативно-інформаційного центру на базі юридичної клініки «Істина» ДДУВС, Член Вченої ради юридичного факультету ДДУВС, член Ради молодих вчених ДДУВС.

Сфера наукових інтересів; забезпечення гендерної рівності, захист прав дитини від усіх форм насильства в Україні.

Викладає дисципліни: Міжнародне публічне право, Інформаційне право, Неурядові правозахисні організації, Європейське антидискримінаційне право.

Посилання на наукові праці:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=NnucTeQAAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5963-011X

E-mail: lukyanenko.tania@ukr.net

каб. 236

Полєшко Ельвіра Павлівна
Полєшко Ельвіра Павлівна

Полєшко Ельвіра Павлівна – викладач кафедри

У 2013 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство». Здійснює підготовку кандидатської дисертації на тему «Правовий статус іноземців в Україні та механізм його забезпечення» (зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень). Має 3 роки науково-педагогічного стажу та практичний стаж – 2 роки. Автор 15 наукових та навчально-методичних праць. Член ради молодих вчених ДДУВС.

Сфера наукових інтересів: правовий статус іноземців в Україні
Викладає дисципліни: Адміністративне право та процес, Адміністративний процес, Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів

Посилання на наукові праці:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0850-5324

E-mail:elvira.p@i.ua

каб. 231

Грідіна Катерина Василівна
Грідіна Катерина Василівна

Грідіна Катерина Василівна – викладач кафедри.

У 2019 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Автор 15 наукових праць. Навчається в аспіратнурі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, здійснює підготовку кандидатської дисертації. Координатор call-центру Юридичної клініки «Істина». Член ради молодих вчених ДДУВС.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми міжнародного права, сучасні міжнародні механізми захисту прав людини, актуальні проблеми права Європейського Союзу, принципи організації та діяльності ЄСПЛ.

Викладає дисципліни: Адміністративне право, Право Європейського Союзу, Практика Європейського суду з прав людини, Міжнародне право.

E-mail: kateryna.gridina@gmail.com

каб. 219

Терещенко Олена Олегівна
Терещенко Олена Олегівна

Терещенко Олена Олегівна – старший лаборант кафедри

Здобувач вищої освіти 2-го курсу магістратури юридичного факультету за спеціальністю 081 «Право». Забезпечує організаційно-методичне забезпечення діяльності кафедри.

За сумісництвом на кафедрі працюють: Савіщенко Вікторія Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри; Собакарь Андрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри; Добробог Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри; Грицай Ірина Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри; Шевченко Сергій Олексійович доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри; Самотуга Андрій Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри; Ільков Василь Васильович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри; Припутень Дмитро Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Верба Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Голобутовський Роман Зіновійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Ніколайчук Світлана Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Чудновський Олександр Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри; Примаков Каміль Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Бахчев Костянтин Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Рибалкін Андрій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри.

Організаційно-управлінська робота кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування спрямована на успішне виконання покладених на неї завдань. Обговорення планових і оперативних питань діяльності кафедри загальноправових дисциплін здійснюється на її засіданнях. З 2011 р. почали проводитися міжкафедральні засідання.

Основними завданнями кафедри є: реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу; підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; проведення наукових досліджень за профілем кафедри, впровадження їх результатів у навчальний процес і практику, залучення до них студентів та слухачів; сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників; взаємодія з іншими навчальними закладами, органами державної влади і органами місцевого самоврядування.

Кафедра забезпечує викладання фундаментальних навчальних дисциплін – «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Адміністративне право України», «Міжнародне право» та спецкурсів з них.
Кафедра загальноправових дисциплін є випусковою кафедрою юридичного факультету з рівнів вищої освіти: першого (бакалаврського) та другого (магістерського) зі спеціальності 081 «Право».

На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни: «Теорія держави і права»; «Конституційне право»; «Адміністративне право та процес»; «Адміністративний процес»; «Актуальні проблеми теорії держави і права»; «Теорія та практика правозастосування»; «Теоретико-прикладні проблеми державного управління в Україні»; «Порівняльне правознавство»; «Деонтологічні основи правоохоронної діяльності»; «Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень)»; «Методологія наукових правових досліджень»; «Професійно-правова відповідальність юриста»; «Державне будівництво та місцеве самоврядування України»; «Конституційно-правова відповідальність»; «Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина»; «Міграційне право»; «Неурядові правозахисні організації»; «Основи юридичної та клінічної практики»; «Інформаційне право»; «Практика Європейського суду з прав людини»; «Право Європейського Союзу»; «Європейське антидискримінаційне право»; «Міжнародне публічне право»; «Міжнародно-правові стандарти прав людини»; «Міжнародний захист прав людини»; «Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні»; «Практикум зі складання адміністративних процесуальних документів». Вивчення навчальних дисциплін на кафедрі ґрунтується на останніх досягненнях вітчизняної та світової освіти, при цьому враховуються усі зміни в законодавстві, які пов’язані з розбудовою України як демократичної, соціальної і правової держави. Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Всі дисципліни кафедри забезпечені авторськими навчально-методичними комплексами, рецензування яких здійснюється провідними науковцями інших ВНЗ, науково-дослідних установ, досвідченими практичними працівниками правоохоронних, правозахисних органів та ін. До того ж, навчальні дисципліни, що викладаються науково-педагогічними працівниками кафедри, забезпечені навчальною та науковою літературою. На кафедрі функціонує кафедральна бібліотека періодичних фахових видань (Право України, Бюлетень Міністерства юстиції України, Юридична Україна, Вісник Академії правових наук України тощо) та матеріалів міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів; загальна кафедральна бібліотека: монографії, підручники, навчальні посібники, раритетні видання з теорії держави і права, конституційного права, адміністративного права, державного управління та ін. Джерельний фонд кафедри постійно поповнюється новітніми надходженнями з видавництв України та зарубіжних країн, електронними варіантами нормативно-правових актів, кваліфікаційними науковими роботами, публіцистичним матеріалом та бібліотечними каталогами видань спеціалізованої літератури з дисциплін державно-правової спеціалізації.

Кафедра здійснює керівництво навчальною практикою та стажуванням.

Професором кафедри загальноправових дисциплін Наливайко Л.Р. (д.ю.н., проф., Заслуженим юристом України) та науково-педагогічними працівниками впроваджуються інтерактивні методи та форми навчання у навчально-виховний процес: візуалізовані лекції, дискусії, оксфордські дебати, інтеграційні ігри тощо. Кафедра використовує технічні засоби навчання, зокрема мультимедійне обладнання для проведення мультимедійних лекцій у програмі PowerPoint для студентів і слухачів магістратури юридичного факультету та викладачів, які навчаються в «Школі педагогічної майстерності».

Деонтологічні основи правоохоронної діяльності

Деонтологічні основи правоохоронної діяльності(залік, 90 год.). Метою дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями правоохоронної практичної діяльності, змістом НПА, що регламентують сферу правоохоронної діяльності та міжнародними стандартами професійної етики правоохоронців; активізація професійної соціалізації особистості студента; формування правосвідомості, професійної культури, системи ціннісних орієнтацій; підготовка до прийняття професійної присяги, служіння суспільству на основі принципів людської та професійної гідності, справедливості, неупередженості; попередження професійних деформацій.

Формами навчання є лекційні та семінарські заняття. Лекції з дисципліни проходять у форматі конференції, брифінгу, диспуту, бесіди, також проводяться лекції-«прес-конференції», візуалізації та проблемні лекції. Семінарські заняття проходять у форматі «Round-table», «Scientific debate. На заняттях застосовуються інтерактивні методи навчання – «Акваріум», методика «ПОПС-формула», дискусія, «Дерево рішень», «Взаємонавчання», обговорення в колі, дебати та ні.

Контрольні заходи

Контрольні заходи проводяться усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування, колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи імітаційних ігор тощо, під час як навчальних занять, так і індивідуальної та самостійної роботи, тестування в системі «Електронний деканат.

Самоконтроль здобувачів може бути здійснено під час виконання завдань з навчальних дисциплін кафедри у системи управління дистанційним навчанням «Moodle». Встановлена система накопичення балів на семінарських та практичних занять.

Теорія держави та права(диференційований залік, 120 год.) є основою для вивчення як юридичних, так і неюридичних навчальних дисциплін впродовж всього навчання, завдяки формуванню у ЗВО комплексу знань про державно-правові явища, правоохоронну функцію держави та правоохоронну діяльність в цілому.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є усвідомлення студентами комплексу загальних базових знань про державно-правові явища, державно-правову організацію суспільства; отримання уявлень про основні категорії, що відображають особливі властивості держави і права; з’ясування закономірностей становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки та значення загальнотеоретичних знань для наступної практичної діяльності тощо.

Формами навчання є лекційні та семінарські заняття. Лекції з дисципліни проходять у форматі конференції, брифінгу, диспуту, бесіди, також проводяться лекції-«прес-конференції», візуалізації та проблемні і дуальні лекції. Цікавими для ЗВО і викладачів завжди є лекції з застосуванням методик брейнстормінг («мозкова атака»), запланованих помилок. Семінарські заняття проходять у форматі «Debriefing» та «Role-play: «Judicial sitting».

семінарські заняття

Контрольні заходи проводяться усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування, колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи імітаційних ігор тощо, під час як навчальних занять, так і індивідуальної та самостійної роботи, тестування в системі «Електронний деканат. Самоконтроль здобувачів може бути здійснено під час виконання завдань з навчальних дисциплін кафедри у системи управління дистанційним навчанням «Moodle». Встановлена система накопичення балів на семінарських та практичних занять.

Конституційне право

Конституційне право (диференційований залік, 150 год.). Метою вивчення навчальної дисципліни є розуміння цієї галузі права передбачає процес усвідомлення студентами, значення Конституції України як Основного Закону держави та суспільства, як найвищої політичної та духовної цінності нації.

Формами навчання є лекційні та семінарські заняття. Лекції з дисципліни проходять у форматі конференції, брифінгу, диспуту, бесіди, також проводяться лекції-«прес-конференції», візуалізації та проблемні і дуальні лекції. Семінарські заняття проходять у форматі «Competition in small groups» та «Brain-storming», з використанням інтерактивних методик «Акваріум», Робота у групах, «Продовж речення».

Контрольні заходи

Контрольні заходи можуть проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування, колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи імітаційних ігор тощо, під час як навчальних занять, так і індивідуальної та самостійної роботи, тестування в системі «Електронний деканат.

Самоконтроль здобувачів може бути здійснено під час виконання завдань з навчальних дисциплін кафедри у системи управління дистанційним навчанням «Moodle». Встановлена система накопичення балів на семінарських та практичних занять.

Адміністративне право та процес(90 год.) Метою вивчення навчальної дисципліни є формування та розвиток знань і умінь ЗВО аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; виробляти навички самостійного аналізу адміністративно-процесуальних явищ, умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками тощо.

Адміністративне право та процес

Формами навчання є лекційні, семінарські та практичні заняття. Лекції з дисципліни проходять у форматі брифінгу, диспуту, бесіди, а також з використанням інтерактивних методик інтеграції та мозкового штурму. На семінарських заняттях застосовуються методики «Scientific debate» та «Competition in small groups» та «Role-play: «Judicial sitting». Практичні заняття проводяться ефективно за допомогою методик «Training», Case-study» та «Role-play: «Judicial sitting». Практичні навички формуються через проведення практичних занять у форматі «Модельного судового засідання» з залученням суддів-практиків.

Контрольні заходи можуть проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування, колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи імітаційних ігор тощо, під час як навчальних занять, так і індивідуальної та самостійної роботи, тестування в системі «Електронний деканат. Самоконтроль здобувачів може бути здійснено під час виконання завдань з навчальних дисциплін кафедри у системи управління дистанційним навчанням «Moodle». Встановлена система накопичення балів на семінарських та практичних занять.

Неурядові правозахисні організації(залік, 90 год.). Метою вивчення навчальної дисципліни є розуміння діяльності НПО, як одного з інститутів системи забезпечення прав людини, формування більш чіткого уявлення про форми взаємовідносин держави і суспільства, сутності демократичного ладу в цілому, де людина, її права і свободи повинні не тільки декларуватися, але і бути реальною цінністю.

Неурядові правозахисні організації

Формами навчання є лекційні, семінарські та практичні заняття. Лекції з дисципліни проходять у форматі конференції, брифінгу, диспуту, бесіди, також проводяться лекції-«прес-конференції», візуалізації та проблемні і дуальні лекції. Цікавими для ЗВО і викладачів є лекції з застосуванням методик брейнстормінг («мозкова атака») та запланованих помилок.На семінарських заняттях застосовуються методики «Competitioninsmallgroups»,«Situation», «Jigsaw», «Карта ідей» та ін. На практичних – «Case-study», «Role-play: «Judicialsitting», «Debriefing» та ін.

Контрольні заходи можуть проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування, колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи імітаційних ігор тощо, під час як навчальних занять, так і індивідуальної та самостійної роботи, тестування в системі «Електронний деканат. Самоконтроль здобувачів може бути здійснено під час виконання завдань з навчальних дисциплін кафедри у системи управління дистанційним навчанням «Moodle». Встановлена система накопичення балів на семінарських та практичних занять.

Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина (залік, 90 год.). Метою викладання навчальної дисципліни є підвищення рівня теоретичних і практичних знань у сфері конституційно-правового статусу особи для формування та розвитку теоретико-правових уявлень у сфері міжнародно-правових стандартів, регламентації конституційно-правового статусу особи, в сфері реалізації, охорони та захисту прав і свобод як на національному, так і міжнародному рівнях.

Конституційні права

Формами навчання є лекційні, семінарські та практичні заняття. Лекції з дисципліни проходять у форматі конференції, брифінгу, диспуту, бесіди, також проводяться лекції-«прес-конференції», візуалізації та проблемні і дуальні лекції. Цікавими для ЗВО і викладачів є лекції з застосуванням методик брейнстормінг («мозкова атака») та запланованих помилок.На семінарських заняттях застосовуються методики ««Scientific debate», «Jigsaw» та ін. На практичних – «Round-table» та «Judicial sitting» та ін.

Конституційні права

Контрольні заходи можуть проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування, колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи імітаційних ігор тощо, під час як навчальних занять, так і індивідуальної та самостійної роботи, тестування в системі «Електронний деканат.

Самоконтроль здобувачів може бути здійснено під час виконання завдань з навчальних дисциплін кафедри у системи управління дистанційним навчанням «Moodle». Встановлена система накопичення балів на семінарських та практичних занять.

«Міжнародне право»(залік, 90 год.). Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття та поглиблення знань з міжнародного права, формування вмінь та навичок правильного тлумачення і реалізації міжнародних норм та принципів; аналіз сучасної системи світового правопорядку та підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців з ґрунтовними теоретичними знаннями та практичними навичками для участі у міжнародних відносинах на підставі міжнародно-правового підходу.

Формами навчання є лекційні, семінарські та практичні заняття. Лекції з дисципліни проходять у форматі брифінгу, диспуту, бесіди, а також з використанням інтерактивних методик інтеграції та мозкового штурму. На семінарських заняттях застосовуються методики «Scientific debate» та «Competition in small groups» та «Role-play: «Judicial sitting». Практичні заняття проводяться ефективно за допомогою методик «Training», Case-study» та «Role-play: «Judicial sitting». Практичні навички формуються через проведення практичних занять у форматі «Модельного судового засідання» з залученням суддів-практиків.

Контрольні заходи можуть проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування, колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи імітаційних ігор тощо, під час як навчальних занять, так і індивідуальної та самостійної роботи, тестування в системі «Електронний деканат.

Самоконтроль здобувачів може бути здійснено під час виконання завдань з навчальних дисциплін кафедри у системи управління дистанційним навчанням «Moodle». Встановлена система накопичення балів на семінарських та практичних занять.

Європейське антидискримінаційне право

Європейське антидискримінаційне право (залік, 90 год.). Метою вивчення навчальної дисципліни є розкриття змісту, специфіки, нормативно-правових,соціально-етичних аспекти формування, функціонування та реалізації європейського антидискримінаційного права.

Формами навчання є лекційні, семінарські та практичні заняття. Лекції з дисципліни проходять у форматі конференції, брифінгу, диспуту, бесіди, також проводяться лекції-«прес-конференції», візуалізації та проблемні і дуальні лекції. Цікавими для ЗВО і викладачів є лекції з застосуванням методик брейнстормінг («мозкова атака») та запланованих помилок.На семінарських заняттях застосовуються методики «Competitioninsmallgroups»,«Situation», «Jigsaw», «Карта ідей» та ін. На практичних – «Case-study», «Role-play: «Judicialsitting», «Debriefing» та ін.

Європейське антидискримінаційне право

Контрольні заходи можуть проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування, колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи імітаційних ігор тощо, під час як навчальних занять, так і індивідуальної та самостійної роботи, тестування в системі «Електронний деканат.

Самоконтроль здобувачів може бути здійснено під час виконання завдань з навчальних дисциплін кафедри у системи управління дистанційним навчанням «Moodle». Встановлена система накопичення балів на семінарських та практичних занять.

Позитивним у забезпеченні навчально-виховного процесу можна вважати залучення провідних вчених України, народних депутатів України, суддів Конституційного Суду України та інших представників правоохоронних і правозахисних органів для викладання лекцій з проблемних питань дисциплін кафедри.

В рамках вивчення навчальних дисциплін: «Адміністративне право», «Адміністративне право та процес», «Адміністративний процес», «Практикум зі складання адміністративних процесуальних документів» залучались – судді Дніпропетровского окружного адміністративного суду: Віктор ОЛІЙНИК; Василь ІЛЬКОВ, Світлана НІКОЛАЙЧУК, Ірина ВЕРБА.

вивчення навчальних дисциплін

В рамках вивчення навчальних дисциплін: «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Конституційне право», «Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина», «Неурядові правозахисні організації», «Основи юридичної та клінічної практики» залучались: Інна ВЛАСЕНКО – правозахисник, голова Громадської організації «Я Маю право» (вторинна правова допомога); Наталія ІВАНЕНКО – адвокат, керівник Юридичної фірми «Інфорс»; Микола ДЕМЧЕНКО – адвокат, співзасновник юридичної компанії «Правое дело»; Анастасія НОЖЕНКО – капітан поліції, оперуповноважений карного розшуку Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області; Марія ВАСИЛЕЦЬ – адвокат; Євгенія БОНДАР – адвокат, Анастасія ЮХИМЕНКО – представник третього дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Олег ДЯГТЯРЕНКО – страховий агент страхової компанії «ТАС» Юлія ДЕКАРЧУК – адвокат адвокатського бюро «Герман і партнери», Костянтин ПИЩЕНКОВ – приватний адвокат, Олексій ТАЛДИКІН – прокурор місцевої прокуратури №2, Дніпропетровської області, Стелла ТУКІНА – плмічник адвоката, Тетяна ПОЛТАВЕЦЬ – приватний адвокат, Валерія НУГАЄВА – приватний адвокат, Марія ВАСИЛЕЦЬ – приватний адвокат.

вивчення навчальних дисциплін

В рамках вивчення навчальних дисциплін: «Європейське антидискримінаційне право», «Міжнародно-правові стандарти прав людини» залучено: Вірджинія ДРОНОВА – радниця голови комітету Верховної Ради України з євроінтеграційних питань, Маша ЄФРОСИНІНА – Почесний Посол Фонду ООН з питань народонаселення в Україні, Марія БЕРЛІНСЬКА – доброволець АТО, керівником Центру підтримки аеророзвідки.

вивчення навчальних дисциплін

вивчення навчальних дисциплін

Залучення практичних працівників допомагає навчитися швидко розв’язувати проблемну ситуацію, приймати рішення, працювати в команді, вирішувати дискусійні питання і проблеми, застосовувати знання в реальних життєвих ситуаціях, заохочує на активну роботу.

Залучення практичних працівників

Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри є залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідницької діяльності. Основними формами роботи у цьому напрямі є діяльність наукового гуртка, індивідуальна робота з обдарованою молоддю, здійснення керівництва за написанням наукових робіт, підготовкою наукових доповідей і повідомлень.

Для активізації студентської наукової роботи на кафедрі функціонує інститут кураторства, розроблено і впроваджено комплексну систему студентського самоврядування. Студенти беруть активну участь у діяльності Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», в роботі юридичної клініки «Істина».

Фахівці кафедри – делегати з’їзду ВГО «Асоціація українських правників».
Фахівці кафедри – делегати з’їзду ВГО «Асоціація українських правників». (м. Київ, 2015 р.)

З вересня 2011 р. на кафедрі діє науковий гурток «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» (науковий керівник – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України – Наливайко Л.Р.). Члени наукового гуртка беруть активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, Всеукраїнських та регіональних конкурсах і олімпіадах. Результатами роботи студентів та слухачів юридичного факультету у межах наукового гуртка є систематичні виступи на науково-практичних заходах, як в університеті, так і поза його межами, підготовка наукових робіт на конкурси різних рівнів, опубліковані наукові статті та тези доповідей у збірниках конференцій та фахових юридичних журналах.

Засідання гуртка «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права»
Засідання гуртка «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права»

Вперше в університеті на кафедрі стали проводитися засідання студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» (науковий керівник – Наливайко Л.Р., д.ю.н., проф.) у формі Оксфордських дебатів. Ця інноваційна форма сприяє ефективному засвоєнню теоретичних та практичних знань здобувачами вищої освіти.

Головні досягнення: у листопаді 2011 р. за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з конституційного права «Актуальні проблеми конституційного будівництва в Україні» член наукового гуртка «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» Мордюк В.С. посіла ІІІ місце (наук. керівник – д.ю.н., проф. Л.Р Наливайко). За кращу наукову роботу серед молодих учених та студентів ВНЗ у 2012 р. член наукового гуртка Козаченко М.В. отримала Грамоту НАН України (наук.керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом за І місце у державно-правовій номінації за участь у Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів ВНЗ МВС України у 2013 р. нагороджена Лєман О.М. (наук.керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). За участь у Міжнародному конкурсі наукових робіт у сфері соціології права ім. Євгена Ерліха у номінації «Студенти» у 2013 р.: Диплом І ступеня отримали: Журавльова Ю.Р., Тупікова О.В.; Диплом ІІ ступеня отримали: Корабльова Т.О., Сліпенко В.Є.; Диплом ІІІ ступеня отримали: Владика А.О., Полєшко Е.П., Лєман О.М., Савчук А.С. (наук.керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Дипломом І ступеня за участь у Щорічному університетському конкурсі на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвяченого Дню науки у 2013 р. нагороджена Корабльова Т.О. (наук.керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Дипломом І ступеня на Щорічному університетському конкурсі на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвяченого Дню науки у 2014 р. нагороджена Бєлопасцева О.В. (наук.керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Дипломом І ступеня на Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України у 2014 р. нагороджена Журавльова Ю.Р. (наук. керівник – к.пед.н., доц. Савіщенко В.М.). Дипломом І ступеня на Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України у 2015 р. нагороджена Свинаренко А.О. (наук.керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом І ступеня Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів у 2015 р. отримали: Свинаренко А.О., Сеньків О.М. (наук.керів. – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом ІІ ступеня Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів,студентів і слухачів у 2015 р. отримали Бочкарьова Є.Г., Южека Р.С. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Гран-прі у Першому всеукраїнському студентському саміті у 2015 р. у номінації «Креативність проекту» отримали Бочкарьова Є.Г., Сеньків О.М., Савіщенко А.В. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.), Диплом І ступеня у Міжнародному студентському саміті у 2016 р. отримали Бургай К.Р., Черкашина І.А., Романов М.Ю. Диплом І ступеня отримала Орєшкова А.Ф. у щорічному конкурсі на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвячений Дню науки та здобула перше місце в Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України у 2016 році (наук.керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом ІІ ступеня отримав Романов М.Ю. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з юридичних наук у 2017 році та здобув перше місце в Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України у 2017 році (наук.керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом І ступеня Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвяченому Дню науки у 2017 р. отримали: Момот А.І., Чмелюк А.О. (наук. керів. – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.); Диплом ІІ ступеня Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів,студентів і слухачів, присвяченому Дню науки у 2017 р. отримали Орєшкова А.Ф., Фуріна А.І. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом ІІІ ступеня Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвяченому Дню науки у 2017 р. отримали Ковбаса Ю.В., Волочаєва А.С. (наук.керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом І ступеня учасника ІІІ Міжнародного студентського саміту «Перспективи збереження і розвитку демократичних тенденцій функціонування держави в умовах загострення глобалізаційних викликів» у 2017 році отримали Бургай К.Р., Савіщенко А.В., Романов М.Ю. Диплом I ступеня учасника IV Міжнародного студентського саміту «Перспективи збереження і розвитку демократичних тенденцій функціонування держави в умовах загострення глобалізаційних викликів» у 2018 році отримали Романов М.Ю., Жушман І.В.За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: з галузей знань і спеціальностей із галузі «Гендерні дослідження» диплом ІІ ступеня отримала Момот А.І. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.), із галузі теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права диплом ІІ ступеня отримала Фуріна А.І. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). За результатами конкурсу на кращу наукову роботу курсантів, студентів і слухачів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ у 2018 році диплом І ступеню отримали студентки 3-го курсу юридичного факультету Альона Момот, Аріна Волочаєва та Анастасія Фуріна (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.).Диплом ІІІ ступеню отримала Анастасія Фуріна (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.).

Члени наукового гуртка кафедри «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» отримували звання «Кращий студент-юрист року», зокрема у 2016 р. – Орєшкова А.Ф., 2017 р. – Момот А.І.

Науковий гурток кафедри «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» з 2012 р. і по теперішній час за оцінюванням науково-дослідницької діяльності курсантів, студентів і слухачів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ посідає І місце.

Разом із активною навчально-науковою діяльністю науково-педагогічні працівники кафедри на чолі з професором кафедри Наливайко Л.Р. (д.ю.н., проф.) організовують для здобувачів вищої освіти державно-правової спеціалізації науково- та практично-пізнавальні екскурсії до Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровського окружного адміністративного суду, Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області тощо з метою ознайомити майбутніх спеціалістів зі специфікою функціонування різних органів влади.

Модельні судові засідання
Модельні судові засідання

З грудня 2016 року в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ у відкритій залі судових засідань кафедрою загальноправових дисциплін проводяться модельні судові засідання.

у відкритій залі судових засідань

Під час проведення модельного судового засідання студенти пробують себе в ролі головуючого, судді, секретаря.

у відкритій залі судових засідань

Важливим напрямом роботи кафедри загальноправових дисциплін є підготовка талановитої учнівської молоді на базі Комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук». Науково-педагогічні працівники кафедри входять доскладу журі секції «Правознавство» відділення «Філософія та суспільствознавство» (головою є д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Результатами цієї роботи є отримання призових місць загальнодержавного рівня учнями КПНЗ «Мала академія наук» на всеукраїнському рівні.

 Фахівці кафедри на конкурсі-захисті робіт учнів КПНЗ «Мала академія наук».
Фахівці кафедри на конкурсі-захисті робіт учнів КПНЗ «Мала академія наук»

Колектив кафедри за ініціативою її завідувача здійснює шефство над учнями комунального закладу «Запорізький навчальний реабілітаційний центр-інтернат» Запорізької обласної ради.

Участь працівників кафедри і суддів Дніпропетровського окружного адмінсуду в заходах до Міжнародного дня захисту дітей.
Участь працівників кафедри і суддів Дніпропетровського окружного адмінсуду в заходах до Міжнародного дня захисту дітей.

Кафедра загальноправових дисциплін має сучасну матеріально-технічну базу, яка постійно вдосконалюється. На кафедрі функціонує навчально-методичний кабінет, для всебічного сприяння підвищенню якості викладання навчальних дисциплін (курсів), надання допомоги науково-педагогічному складу кафедри у проведенні навчально-методичної, наукової, виховної та організаційної роботи щодо формування нової генерації висококваліфікованих спеціалістів тощо.

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють науково-дослідницьку роботу у сфері фундаментальних юридичних наук і використовують її результати у навчально-виховному процесі. Серед останніх наукових здобутків науково-викладацького складу кафедри слід відзначити: монографії: Державний лад України: теоретико-правова модель (Харків, 2009 р.), Адміністративно-правові основи регулювання неурядових правозахисних організацій (Київ, 2013 р.), Політична функція Української держави: теоретико-правові та конституційно-правові засади (Київ, 2013 р.), Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади (Київ, 2017 р.), Адміністративно-правове забезпечення прав людини у виконавчому провадженні (Київ, 2017 р.); навчальні посібники, підручники, словники: Управління персоналом ОВС (Київ, 2010 р., гриф МОНМС), Менеджмент у державному управлінні: загальна частина (Київ, 2012 р., гриф МОНМС), Менеджмент у державному управлінні: особлива частина (Київ, 2012 р., гриф МОНМС), Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Explanatory Terminological Dictionary on Constitutional law) (Київ, 2013 р., гриф МОНМС), Історія Західної філософії в контексті вчень про етику обов’язку, державу і право (Античність – друга половина ХІХ століття) (Київ, 2013 р., гриф МОНМС), Конституційне право України в тестових завданнях (Дніпропетровськ, 2014 р.), Теорія держави і права в тестових завданнях (Дніпропетровськ, 2014 р.), Теорія і практика правозастосування в тестових завданнях (Дніпропетровськ, 2014 р.), Міграційне право (Київ, 2014 р., гриф МОН), Неурядові правозахисні організації України (Київ, 2014 р., гриф МОН), Історія східнослов’янської філософії: державно-правовий контекст (XVIII-XX століття) (Київ, 2014 р., гриф МОН), Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових вчень в Україні (Київ, 2015 р.);Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Explanatory Terminological Dictionary on Constitutional law) (Київ, 2016 р., гриф МОНМС), Бібліографічний покажчик для написання магістерських та курсових робіт з навчальної дисципліни «Конституційне право України», Бібліографічний покажчик для написання магістерських та курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права», Теорія держави і права в тестових завданнях» (3-є видання), Конституційне право України в тестових завданнях» (3-є видання), Теорія і практика правозастосування в тестових завданнях» (3-є видання) (2016 р.), Теорія держави і права у схемах (2017 р.), Теоретико-прикладні проблеми державного управління в тестових завданнях (2017 р.), Теорія та практика правозастосування в тестових завданнях (2017 р.), Теоретико-прикладні проблеми державного управління в тестових завданнях (2017 р.), Менеджмент у державному управлінні в тестових завданнях (2017 р.), Бібліографічний покажчик для написання курсових та наукових робіт з навчальної дисципліни Теоретико-прикладні проблеми державного управління (2017 р.), Практикум з основ юридичної і клінічної діяльності (2017 р.), Принципи деонтології та права в історії філософії (2017 р.), публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях: Performance problems of the Ukrainian state in social sphere (Великобританія, 2006 р.), The principle of state sovereignty in terms of globalization processes, Transparency as a democratic standard of the government functioning (Чехія, 2014 р.), Співвідношення категорій «конституційний лад» та «державний лад» в умовах конституційної модернізації (Україна, 2014 р.), Transparency as a democratic standard of the government functioning (Чехія, 2014 р.), Транспарентність публічної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід (Україна, 2015 р.), Децентралізація влади в Україні в умовах розбудови демократичного громадянського суспільства (Україна, 2015 р.), Процедура імпічменту: проблемні питання, Громадська експертиза діяльності державних органів в умовах модернізації українського суспільства (Україна, 2016 р.).

Кафедра підтримує наукові зв’язки з вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними організаціями та вищими навчальними закладами:НАПрН України, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським університетом права НАН України, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Харківським національним університетом внутрішніх справ, Хмельницьким університетом управління та права, Класичним приватним університетом, Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара, Університетом митної справи та фінансів, Львівським державним університетом внутрішніх справ тощо. Тісна взаємодія налагоджена із практичними підрозділами правоохоронних та юридичних установ Дніпропетровської та Запорізької областей. Кафедра активно співпрацює з українськими правничими студіями, ВГО «Асоціація українських правників», Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області та ін.; з міжнародними організаціями: Фондом народонаселення ООН в Україні, Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Агентством ООН у справах біженців в Україні, громадською міжнародною правозахисною організацією «Ла Страда – Україна», Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників», громадськими організаціями «Жінки плюс», «Гендерний клуб «Дніпро», «Промінь Дніпро», Інформаційно-консультаційним гендерним центром та ін.

Підписання меморандуму про співпрацю з Фондом народонаселення ООН
Підписання меморандуму про співпрацю з Фондом народонаселення ООН(2017 рік)
Підписання меморандуму про співпрацю з Чечелівською та Соборною районними у місті Дніпрі радами
Підписання меморандуму про співпрацю з Чечелівською та Соборною районними у місті Дніпрі радами(2018 рік)
Підписання меморандуму про співпрацю з Патрульною поліцією Дніпропетровської області
Підписання меморандуму про співпрацю з Патрульною поліцією Дніпропетровської області (2016 рік)
Урочисте відкриття Представництва Української Федерації Америки в м. Києві
Урочисте відкриття Представництва Української Федерації Америки в м. Києві(2017 рік)

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри загальноправових дисциплін є підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу. Так, починаючи з 2011 р. відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук (Торяник В.М.) та доктора юридичних наук (Доненко В.В., Добробог Л.М.), кандидата юридичних наук (Щербина Є.М., Грицай І.О., Беляєва М.В., Тищенкова І.О., Верба І.О.); вчене звання професора отримали Наливайко Л.Р. (2011 р.), Тіщенкова С.О. (2015 р.), доцента – Петренко О.А. (2012 р.), Ільков В.В. (2014 р.), Лісний Д.В. (2014 р.), Степаненко К.В. (2014 р.), Грицай І.О. (2015 р.), Щербина Є.М. (2015 р.). Науково-педагогічні працівники кафедри Наливайко Л.Р, Степаненко К.В., Савіщенко В.М., Грицай І.О., Рибалкін А.О. пройшли підвищення кваліфікації за сучасною європейською програмою в Класичному приватному університеті та отримали свідотства (2016 р.). Активно працюють над дисертаційними роботами молоді викладачі кафедри.

З метою підвищення кваліфікації науково-педагогічні працівники кафедри загальноправових дисциплін проходять стажування в інших провідних вищих навчальних закладах України. Викладачі кафедри Грицай І.О., Компанець К.В., Коноваленко О.С. у 2011-2012 н.р., Чепік-Трегубенко О.С. у 2012-2013 н.р., Сліпенко В.Є. у 2013-2014 н.р., Владика А.О., Касяненко Є.В. у 2014-2015 н.р., Обушко В.В., Тарасенко Ю.М., Сеньків О.М. у 2015-2016 н.р., Байрачна В.В., Звягіна Е.В. у 2016-2017 н.р. відвідували «Школу педагогічної майстерності» відповідно до Розпорядження ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ «Про організацію роботи «Школи педагогічної майстерності» від 24 листопада 2011 р. № 154 та захистили на високому науковому та навчально-методичному рівнях індивідуальні педагогічні проекти випускників «Школи педагогічної майстерності».

Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри загальноправових дисциплін є організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, а також участь у заходах науково-практичного характеру, що проводяться на базі інших ВНЗ. Кафедра щорічно організовує та бере участь в організації таких наукових заходів: круглий стіл «Конституційно-правовий вимір сучасних проблем державотворення і правотворення в Україні»; науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки та правоохоронної діяльності»; Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні»; науковий семінар «Актуальні проблеми державотворення і правотворення» тощо. У 2017 році організовано та проведено понад 30 науково-практичних, 4 правопросвітницьких та інформаційно-консультативних заходів для науково-педагогічних працівників, практиків, здобувачів вищої освіти та зацікавлених осіб.

Семінар на тему «Гендерно-обумовлене насильство: що потрібно знати організаціям, які працюють з ВПО та громадами у Дніпропетровській області»
Семінар на тему «Гендерно-обумовлене насильство: що потрібно знати організаціям, які працюють з ВПО та громадами у Дніпропетровській області»(2017 рік)
Панельна дискусія на тему «Право жінки на гідну працю»
Панельна дискусія на тему «Право жінки на гідну працю»(2017 рік)
Круглий стіл на тему: «Стратегія імплементації нового законодавства України в сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі»
Круглий стіл на тему: «Стратегія імплементації нового законодавства України в сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі»(2018 рік)

Окремо слід відзначити унікальну подію для української юридичної науки, розбудови правової держави та формування громадянського суспільства, яка відбулася 14 травня 2015 р. на базі ДДУВС – Перший Всеукраїнський студентський саміт та 21-22 квітня 2016 р. – Міжнародний студентський саміт. 20-21 квітня 2017 року – ІІІ Міжнародний студентський саміт на тему «Перспективи збереження і розвитку демократичних тенденцій функціонування держави в умовах загострення глобалізаційних викликів». 25-26 квітня 2018 року – IV Міжнародний студентський саміт на тему «Перспективи збереження і розвитку демократичних тенденцій функціонування держави в умовах загострення глобалізаційних викликів». 18-19 квітня 2019 року – V Міжнародний студентський саміт «Права людини в умовах сучасних глобалізацій них викликів».Співорганізаторами заходу виступили Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ в особі ректора Фоменко Андрія Євгеновича та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських правників» в особі Президента Василя Васильовича Костицького (член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор). У Саміті з проектом взяли участь студенти з низки областей нашої держави, зокрема, з таких міст, як: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Острог, Черкаси та ін. Оцінювали роботи студентів провідні вітчизняні та зарубіжні науковці (зокрема, Джеймс А. Дейвідс, професор кафедри юриспруденції в Університеті «Регент» (США), доктор права, доктор філософії), юристи-практики, політики, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування майже з усіх регіонів та провідних навчальних закладів України, так і представники іноземних держав – Сполучені Штати Америки, Польща, Румунія. Учасники Саміту та громадськість відзначили високий міжнародний рівень його проведення та важливе теоретико-прикладне значення цього заходу.

співробітники кафедри

Окрім цього, співробітники кафедри є активними учасниками науково-практичних заходів, що відбуваються на базі інших вищих навчальних закладів як України, так і Великобританії, Франції, Італії, Польщі, Чехії, Росії, Словенії, Молдови, Вірменії та ін.

Окрім проведення наукових заходів, кафедра працює у напрямку вдосконалення практичних аспектів роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, у громадських акціях.

Проведено масштабну роботу спільно з Координаційною радою з питань сімейної та гендерної політики, запобігання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації з метою підготовки Методичних рекомендацій щодо забезпечення захисту та надання (правової) допомоги особам, які постраждали від насильства за ознаками статі (гендерно-обумовленого насильства).
Співробітники кафедри стали членами робочої групи щодо розробки Методичних рекомендацій для патрульної поліції щодо попередження домашнього та гендерно-обумовленого насильства (Фонд народонаселення ООН, Патрульна поліція Дніпропетровської області, Ювенальна поліція Дніпропетровської області) під керівництвом Каспера Піка – Представника Фонду народонаселення ООН в Україні.

Співробітники кафедри постійно беруть участь у розширених засіданнях Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації; у засіданнях Міжвідомчої робочої групи з питань попередження насильства за ознакою статі при Координаційної раді з питань сімейної та гендерної політики, запобігання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації; у заходах Програми розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області 2012-2021 роки, а також реалізації Стратегії розвитку гендерної і сімейної політики у Дніпропетровському регіоні.

Одним з напрямів діяльності кафедри є участь у проведенні гендерних експертиз нормативно-правових актів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровської обласної ради.

Важливою подією в розвитку наукового потенціалу регіону і кафедри є рішення, прийняте Президією Національної академії правових наук України про створення Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності, з подвійним підпорядкуванням Науково-дослідному інституту державного будівництва та місцевого самоврядування та Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ. Основним завданням Лабораторії є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень проблем реалізації політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.
Завідувачем лабораторії призначено доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Наливайко Ларису Романівну. До складу Лабораторії увійшли науковці кафедри і практичні фахівці, які вивчають різні аспекти забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.

Лабораторією проводяться дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності на монографічному рівні; триває підготовка докторських та кандидатських дисертації. Крім того, з зазначеної проблематики, співробітники Лабораторії готують фахові наукові статті та здійснюють підготовку студентів юридичного факультету до конкурсів наукових робіт.

Діяльність кафедри висвітлювалась на офіційних Веб-сайтах ДДУВС, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, органів національної поліції, Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, громадських організацій та у засобах масової інформації.

День проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри згідно затвердженого графіку та щовівторка з 14.30 до 17.00.

Кафедра загальноправових дисциплін знаходиться на 2-му поверсі університету, каб. 210, 213, 219, 226, 231, 232, 236,

Зворотній зв’язок: kafedra_zpd@ukr.net та k_zpd@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

Кількість переглядів сторінки: 25 097