Кафедра загальноправових дисциплін

Положення про кафедру загальноправових дисциплін, затвердженого наказом ректора університету від 21 січня 2019 р. № 780 (зі змінами).

Кафедра загальноправових дисциплін створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 квітня 2006 р. № 351 «Про затвердження штату Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» і наказу ректора університету від 31 травня 2006 р. № 171.

Організаційно-управлінська робота кафедри загальноправових дисциплін спрямована на успішне виконання покладених на неї завдань. Обговорення планових і оперативних питань діяльності кафедри загальноправових дисциплін здійснюється на її засіданнях. З 2011 р. почали проводитися міжкафедральні засідання (нині – фахові семінари).

У 2017 р. кафедрі загальноправових дисциплін присвоєно звання «Краща кафедра в галузі права серед вищих навчальних закладів Дніпропетровської області».

Диплом - Краща кафедра в галузі права

Кафедра загальноправових дисциплін – сучасна освітня база, центр наукової діяльності, організації правового навчання і виховання студентської молоді. Кафедра відіграє значну роль у розбудові юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, до складу якого входить, та є випусковою кафедрою юридичного факультету. Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за напрямом 081 «Право» та першого і другого рівнів за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Основними завданнями кафедри є:

– реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

– організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу;

– підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

– проведення наукових досліджень за профілем кафедри, впровадження їх результатів у навчальний процес і практику, залучення до них здобувачів вищої освіти;

– сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;

– взаємодія з іншими навчальними закладами, органами державної влади і органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, зарубіжними партнерами;

– здійснення керівництва навчальною практикою та стажуванням.

З 10 серпня 2011 р. кафедру очолювала Наливайко Лариса Романівна – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, академік Академії наук вищої освіти України.

Наливайко Лариса Романівна
Наливайко Лариса Романівна

Електронний репозитарій Університету

Google Scholar

ORCID iD

E-mail: larysa-nalyvaiko@ukr.net

каб. 327

 

Нині до складу кафедри загальноправових дисциплін входять науково-педагогічні працівники: кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Степаненко Кирило Володимирович; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Талдикін Олександр Васильович; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Тищенкова Ірина Олександрівна; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Орлова Олена Олександрівна; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна; старший викладач кафедри Мінакова Євгенія Валеріївна; викладачі кафедри Грідіна Катерина Василівна, Давтян Ануш Самвелівна, Лавренко Дар’я Олександрівна, Новікова Марина Володимирівна, Петрушевська Валентина Костянтинівна, Поперека Катерина Володимирівна, Чернобук Валентина Віталіївна; лаборант кафедри Землянко Марія Сергіївна.

За сумісництвом на кафедрі працюють: доктор політичних наук, професор, професор кафедри Алєксєєнко Ірина Вікторівна; доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри Грицай Ірина Олегівна; доктор юридичних наук, доцент кафедри Голобутовський Роман Зіновійович; доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри Добробог Людмила Миколаївна; доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Ільков Василь Васильович; кандидат політичних наук, доцент кафедри Медяник В`ячеслав Анатолійович; доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Миронюк Роман Вікторович; доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри Припутень Дмитро Сергійович; доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри Савіщенко Вікторія Миколаївна; доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Собакарь Андрій Олексійович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Андрєєв Андрій Вікторович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Бахчев Костянтин Вікторович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Верба Ірина Олександрівна; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Ніколайчук Світлана Василівна; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Задаля Дмитро Костянтинович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Іваниця Андрій Володимирович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Ковбаса Володимир Миколайович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Примаков Каміль Юрійович; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Рибалкін Андрій Олександрович; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Самотуга Андрій Валерійович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Сидорова Ельвіра Олександрівна; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Чудновський Олександр Васильович; викладачі кафедри Голушко Вікторія Володимирівна, Лісова Олена Ігорівна, Літошко Влада Володимирівна, Малихіна Алевтина Ігорівна, Малюк Катерина Валеріївна, Полєшко Ельвіра Павлівна, Чорнобривець Юлія Миколаївна.

Кафедра забезпечує викладання фундаментальних навчальних дисциплін – «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Адміністративне право», «Міжнародне право». Також на кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни: «Адміністративний процес»; «Актуальні проблеми теорії держави і права»; «Теорія та практика правозастосування»; «Теоретико-прикладні проблеми державного управління в Україні»; «Юридична компаративістика»; «Деонтологічні основи правоохоронної діяльності»; «Юридична деонтологія»; «Основи наукової діяльності та академічна доброчесність»; «Основи наукових правових досліджень та академічна доброчесність»; «Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень)»; «Професійно-правова відповідальність юриста»; «Державне будівництво та місцеве самоврядування»; «Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина»; «Міжнародно-правові стандарти прав людини»; «Міжнародний захист прав людини»; «Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності»; «Міграційне право»; «Неурядові правозахисні організації»; «Забезпечення гендерної рівності»; «Європейське антидискримінаційне право»; «Основи правових знань»; «Соціологія права»; «Теорія влади»; «Інформаційне право»; «Практика Європейського суду з прав людини»; «Право Європейського Союзу»; «Міжнародне публічне право»; «Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні»; «Практикум зі складання адміністративних процесуальних документів»; «Верховенство права»; «Правова педагогіка»; «Нормотворчість, юридична техніка та експертна діяльність»; «Теоретико-прикладні проблеми публічного права». Вивчення навчальних дисциплін на кафедрі ґрунтується на останніх досягненнях вітчизняної та світової освіти, при цьому враховуються всі зміни в законодавстві, які пов’язані з розбудовою України як демократичної, соціальної і правової держави.

Усі дисципліни кафедри забезпечені авторськими навчально-методичними комплексами, рецензування яких здійснюється провідними науковцями інших закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, досвідченими практичними працівниками правоохоронних, правозахисних органів та ін. До того ж навчальні дисципліни, що викладаються науково-педагогічними працівниками кафедри, забезпечені навчальною та науковою літературою. На кафедрі функціонує кафедральна бібліотека періодичних фахових видань (Право України, Бюлетень Міністерства юстиції України, Юридична Україна, Вісник Академії правових наук України тощо) та матеріалів міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів; загальна кафедральна бібліотека: монографії, підручники, навчальні посібники, раритетні видання з теорії держави і права, конституційного права, адміністративного права, державного управління та ін. Джерельний фонд кафедри постійно поповнюється новітніми надходженнями з видавництв України та зарубіжних країн, кваліфікаційними науковими роботами, публіцистичним матеріалом та бібліотечними каталогами видань спеціалізованої літератури.

Професором кафедри загальноправових дисциплін Наливайко Л.Р. та науково-педагогічними працівниками впроваджуються інтерактивні методи та форми навчання у навчально-виховний процес: візуалізовані лекції, дискусії, оксфордські дебати, інтеграційні ігри тощо. Кафедра використовує технічні засоби навчання, зокрема мультимедійне обладнання для проведення лекцій у програмі PowerPoint для здобувачів вищої освіти юридичного факультету та викладачів, які навчаються в «Школі педагогічної майстерності».

З грудня 2016 р. у відкритій залі судових засідань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ науково-педагогічними працівниками кафедри загальноправових дисциплін системно проводяться модельні судові засідання із залученням практичних працівників (суддів, адвокатів, прокурорів та ін.).

Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри є залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідницької діяльності. Основними формами роботи у цьому напрямі є діяльність наукового гуртка, індивідуальна робота з обдарованою молоддю, здійснення керівництва за написанням наукових робіт, підготовкою наукових доповідей і повідомлень.

З вересня 2011 р. на кафедрі функціонує науковий гурток «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» (науковий керівник – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Наливайко Л.Р.). Члени наукового гуртка беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, а також міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах і олімпіадах. Результатами роботи здобувачів вищої освіти юридичного факультету у межах наукового гуртка є систематичні виступи на науково-практичних заходах як в університеті, так і поза його межами, підготовка наукових робіт на конкурси різних рівнів, опубліковані наукові статті та тези доповідей у збірниках конференцій та фахових юридичних журналах.

Науковий гурток кафедри «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» з 2012 р. і по теперішній час за оцінюванням науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ посідає І місце.

Серед здобутків учасників наукового гуртка лише за останній рік слід відзначити:

Диплом I ступеню учасника VІ Міжнародного студентського саміту «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів» у 2020 році отримала команда ДДУВС (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.).

За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: з галузей знань і спеціальностей із галузі теорія історія держави і права; історія політичних і правових учених; філософія права (Національний авіаційний університет) диплом ІІІ ступеню отримала Мамчур М.І. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.).

За результатами конкурсу наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що належать до сфери правління Міністерства внутрішніх справ України, у 2019 р. у номінації «Науки оборонної та безпекової сфери держави» диплом І ступеня отримала Книш С.В. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.), у номінації «Державно-правові науки» диплом І ступеню отримала Зєлєніна М.В. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.), у номінації «Інформаційні технології та кібербезпека» диплом ІІ ступеню отримала Возна Д.В. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.), у номінації «Адміністративно-правові науки» диплом І ступеню отримала Лавренко Д.О. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.).

За результатами проведення Конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти ДДУВС у 2019/2020 н.р. диплом І ступеню отримали студентки юридичного факультету Книш С.В., Мамчур М.І. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом ІІ ступеню отримала студентка юридичного факультету Возна Д.В. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.).

За результатами проведення Обласного конкурсу есе «Я – українець/українка» Дніпропетровської обласної ради (м. Дніпро), диплом І ступеню отримала Землянко М.С. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.).

За результатами проведення квест проєкту «Через рівність та порозуміння до захисту та безпеки», організованого Харківським національним університетом внутрішніх справ спільно з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко, Міністерством внутрішніх справ України та Харківською обласною державною адміністрацією, диплом І ступеню отримала команда Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, який представляли Зєлєніна М.В., Лавренко Д.О., Книш С.В. та Возна Д.В.

Окремо слід відзначити унікальну подію для української юридичної науки, розбудови правової держави та формування громадянського суспільства, яка відбулася 14 травня 2015 р. на базі ДДУВС – Перший Всеукраїнський студентський саміт. Ініціаторами Саміту виступили викладачі кафедри загальноправових дисциплін. З 2016 р. захід отримав міжнародний статус, з цього часу кожного року проводиться Міжнародний студентський саміт на тему «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів». Захід організовано для активної студентської молоді, яка прагне постійного розвитку та вдосконалення знань з актуальних питань сучасних процесів державотворення, правотворення та правозастосування.

Співорганізаторами заходу виступають Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ в особі ректора Фоменка Андрія Євгеновича (кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України) та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських правників» в особі президента Костицького Василя Васильовича (доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України). Щороку у Саміті з проєктом беруть участь студенти з майже зі всіх регіонів нашої держави та із зарубіжних країн (Сполучені Штати Америки, Румунія, Білорусь, Польща, Казахстан та ін.). Оцінювання проєктів учасників Міжнародного студентського саміту здійснюється міжнародним журі у складі визнаних національних та міжнародних фахівців у сфері права, представників органів влади, політиків та ін. Учасники Саміту та громадськість відзначають високий міжнародний рівень його проведення та важливе теоретико-прикладне значення цього заходу.

Для активізації студентської наукової роботи на кафедрі функціонує інститут кураторства, розроблено і впроваджено комплексну систему студентського самоврядування. Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у діяльності Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», в роботі юридичної клініки «Істина».

Юридична клініка «Істина» є членом Асоціації юридичних клінік України, у роботі якої беруть участь науково-педагогічні працівники майже усіх кафедр університету, а також запрошені практичні працівники, які долучаються до консультування клієнтів, проведення майстер-класів, тренінгів, інтерактивів, так і організації, з якими налагоджений тісний контакт для досягнення позитивного результату у вирішенні питань клієнтів юридичної клініки.

За час функціонування юридичної клініки «Істина» було взято участь у понад 50 конкурсах із інтерв’ювання та знання права, а саме у щорічній Національній Олімпіаді юридичних клінік України з консультування клієнтів англійською мовою; Всеукраїнському правовому ВІП-турнірі серед студентів юридичних факультетів закладів вищої освіти України; Проєкті «Консультації юридичних клінік для споживачів фінансових послуг»; З’їздах та школах Асоціації юридичних клінік України; І Всеукраїнському форумі «Право&Свідомість»; Турнірі з консультування з фінансових питань, Мут Кортах Правокатора тощо.

Разом із активною навчально-науковою діяльністю науково-педагогічні працівники кафедри на чолі з професором кафедри Наливайко Л.Р. організовують для здобувачів вищої освіти науково- та практично-пізнавальні екскурсії до Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровського окружного адміністративного суду, Третього апеляційного адміністративного суду, Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області тощо з метою ознайомлення майбутніх спеціалістів зі специфікою функціонування різних органів влади.

Важливим напрямом роботи кафедри загальноправових дисциплін є підготовка талановитої учнівської молоді на базі Комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук». Науково-педагогічні працівники кафедри входять до складу журі секції «Правознавство» відділення «Філософія та суспільствознавство» (головою є д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Результатами цієї роботи є отримання призових місць загальнодержавного рівня учнями КПНЗ «Мала академія наук» на всеукраїнському рівні.

Кафедра загальноправових дисциплін має сучасну матеріально-технічну базу, яка постійно вдосконалюється. На кафедрі функціонує навчально-методичний кабінет, для всебічного сприяння підвищенню якості викладання навчальних дисциплін (курсів), надання допомоги науково-педагогічному складу кафедри у проведенні навчально-методичної, наукової, виховної та організаційної роботи щодо формування нової генерації висококваліфікованих спеціалістів тощо.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними організаціями та вищими навчальними закладами: НАПрН України, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським університетом права НАН України, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Харківським національним університетом внутрішніх справ, Хмельницьким університетом управління та права, Класичним приватним університетом, Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара, Університетом митної справи та фінансів, Львівським державним університетом внутрішніх справ тощо. Тісна взаємодія налагоджена із практичними підрозділами правоохоронних та юридичних установ Дніпропетровської та Запорізької областей. Кафедра активно співпрацює з органами публічної влади – Верховною Радою України, Конституційним Судом України, Дніпропетровською обласною державною адміністрацію, Дніпропетровською обласною радою, Дніпропетровським окружним адміністративним судом, Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Дніпро), Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області та ін.; з міжнародними організаціями: Фондом народонаселення ООН в Україні, Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Агентством ООН у справах біженців в Україні, громадською міжнародною правозахисною організацією «Ла Страда – Україна», Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників», громадськими організаціями «Жінки плюс», «Гендерний клуб «Дніпро», «Промінь Дніпро», Інформаційно-консультаційним гендерним центром та ін.

Кафедра працює у напрямі вдосконалення практичних аспектів роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, у громадських акціях. Співробітники кафедри постійно беруть участь у розширених засіданнях Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації; у засіданнях Міжвідомчої робочої групи з питань попередження насильства за ознакою статі при Координаційної раді з питань сімейної та гендерної політики, запобігання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації; у заходах Програми розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області 2012-2021 роки, а також реалізації Стратегії розвитку гендерної і сімейної політики у Дніпропетровському регіоні.

Проведено масштабну роботу спільно з Координаційною радою з питань сімейної та гендерної політики, запобігання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації з метою підготовки Методичних рекомендацій щодо забезпечення захисту та надання (правової) допомоги особам, які постраждали від насильства за ознаками статі (гендерно обумовленого насильства).

Одним з напрямів діяльності кафедри є участь у проведенні гендерних експертиз нормативно-правових актів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровської обласної ради.

Важливою подією в розвитку наукового потенціалу регіону і кафедри є рішення, прийняте Президією Національної академії правових наук України про створення Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності, з подвійним підпорядкуванням Науково-дослідному інституту державного будівництва та місцевого самоврядування та Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ. Основним завданням Лабораторії є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень проблем реалізації політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності. Завідувачем лабораторії призначено доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Наливайко Ларису Романівну. До складу Лабораторії увійшли науковці кафедри і практичні фахівці, які вивчають різні аспекти забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.

Лабораторією проводяться дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності на монографічному рівні; здійснюється підготовка докторських та кандидатських дисертацій. Крім того, з зазначеної проблематики, співробітники Лабораторії готують фахові наукові статті та здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти юридичного факультету до конкурсів наукових робіт.

Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри загальноправових дисциплін є організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, а також участь у заходах науково-практичного характеру, що проводяться на базі інших ВНЗ. Кафедра щорічно організовує та бере участь в організації наукових заходів. У 2020 р. організовано та проведено понад 35 науково-практичних, 6 правопросвітницьких та інформаційно-консультативних заходів для науково-педагогічних працівників, практиків, здобувачів вищої освіти та зацікавлених осіб.

Також співробітники кафедри є активними учасниками науково-практичних заходів, що відбуваються на базі інших вищих навчальних закладів як України, так і Великобританії, Франції, Італії, Польщі, Чехії, Росії, Словенії, Молдови, Вірменії та ін.

Діяльність кафедри висвітлювалась на офіційних веб-сайтах ДДУВС, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, органів національної поліції, громадських організацій та у засобах масової інформації.

День проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри згідно затвердженого графіку та щовівторка з 14.30 до 17.00.

Кафедра загальноправових дисциплін знаходиться на 2-му поверсі університету, каб. 210, 213, 219, 226, 231, 232, 236.

Зворотній зв’язок: kafedra_zpd@ukr.net та k_zpd@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 31 003