Кафедра загальноправових дисциплін

Положення про кафедру загальноправових дисциплін, затвердженого наказом ректора університету від 21 січня 2019 р. № 780 (зі змінами).

Кафедра загальноправових дисциплін створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 квітня 2006 р. № 351 «Про затвердження штату Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» і наказу ректора університету від 31 травня 2006 р. № 171.

Організаційно-управлінська робота кафедри загальноправових дисциплін спрямована на успішне виконання покладених на неї завдань. Обговорення планових і оперативних питань діяльності кафедри загальноправових дисциплін здійснюється на її засіданнях. З 2011 р. почали проводитися міжкафедральні засідання (нині – фахові семінари).

У 2017 р. кафедрі загальноправових дисциплін присвоєно звання «Краща кафедра в галузі права серед вищих навчальних закладів Дніпропетровської області».

Диплом - Краща кафедра в галузі права

Кафедра загальноправових дисциплін – сучасна освітня база, центр наукової діяльності, організації правового навчання і виховання студентської молоді. Кафедра відіграє значну роль у розбудові Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, до складу якого входить, та є випусковою кафедрою Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти. Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за напрямом 081 «Право» та першого і другого рівнів за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Основними завданнями кафедри є:

– реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

– організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу;

– підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

– проведення наукових досліджень за профілем кафедри, впровадження їх результатів у навчальний процес і практику, залучення до них здобувачів вищої освіти;

– сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;

– взаємодія з іншими навчальними закладами, органами державної влади і органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, зарубіжними партнерами;

– здійснення керівництва навчальною практикою та стажуванням.

З 10 серпня 2011 р. кафедру очолювала Наливайко Лариса Романівна – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, академік Академії наук вищої освіти України.

Наливайко Лариса Романівна
Наливайко Лариса Романівна

Електронний репозитарій Університету

Google Scholar

ORCID iD

E-mail: larysa-nalyvaiko@ukr.net

каб. 327

 

Нині до складу кафедри загальноправових дисциплін входять науково-педагогічні працівники: кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Степаненко Кирило Володимирович; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Талдикін Олександр Васильович; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Тищенкова Ірина Олександрівна; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Орлова Олена Олександрівна; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Кулініч Ольга Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри Мінакова Євгенія Валеріївна; старший викладач кафедри Звягіна Ельміра Валеріївна, викладачі кафедри Грідіна Катерина Василівна, Дрозд Тетяна Вікторівна, Кусько Руслана Валеріївна, Лавренко Дар’я Олександрівна, Лебєдєва Юлія Владиславівна, Новікова Марина Володимирівна, Панченко Лариса Василівна, Петрушевська Валентина Костянтинівна, Максимова Маргарита Костянтинівна; лаборант кафедри Землянко Марія Сергіївна.

За сумісництвом на кафедрі працюють: доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Грицай Ірина Олегівна; доктор юридичних наук, доцент кафедри Голобутовський Роман Зіновійович; доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри Добробог Людмила Миколаївна; доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Ільков Василь Васильович; кандидат політичних наук, доцент кафедри Медяник В`ячеслав Анатолійович; доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Припутень Дмитро Сергійович; доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри Савіщенко Вікторія Миколаївна; доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Собакарь Андрій Олексійович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Андрєєв Андрій Вікторович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Бахчев Костянтин Вікторович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Валєєв Руслан Гельманович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Верба Ірина Олександрівна; кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри Головіна Ольга Володимирівна; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Горбалінський Володимир Володимирович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Ніколайчук Світлана Василівна; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Задаля Дмитро Костянтинович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Іваниця Андрій Володимирович; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Ковбаса Володимир Миколайович; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Коренев Андрій Олексійович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Примаков Каміль Юрійович; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Рибалкін Андрій Олександрович; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Самотуга Андрій Валерійович; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Сидорова Ельвіра Олександрівна; кандидат юридичних наук, доцент, кафедри Чудновський Олександр Васильович; викладачі кафедри Костюк Тетяна Василівна, Літошко Влада Володимирівна, Малюк Катерина Валеріївна, Мкртчян Каріне Валерівна, Молчанов Ростислав Юрійович, Чорнобривець Юлія Миколаївна, Шевяков Максим Олександрович.

Кафедра забезпечує викладання фундаментальних навчальних дисциплін – «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Адміністративне право», «Міжнародне право». Також на кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни: «Історія держави та права»; «Історія держави та права України»; «Історія держави та права зарубіжних країн»; «Історія вчень про державу та право»; «Політичні та правові вчення: історія та сучасність»; «Юридична компаративістика»; «Соціологія права»; «Порівняльне правознавство»; «Теорія влади»; «Правознавство»; «Юридична деонтологія»; «Деонтологічні основи правоохоронної діяльності»; «Правова педагогіка»; «Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина»; «Адміністративне право та процес»; «Адміністративний процес»; «Інформаційне право»; «Проблеми електронного судочинства»; «Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень»; «Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень) та академічна доброчесність»; «Управління науковими проектами»; «Основи наукових досліджень»; «Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність»; «Методологія наукової діяльності та академічна доброчесність»; «Методологія наукових досліджень в публічному управлінні»; «Організація науково-дослідницької роботи в міжнародних відносинах»; «Публічне право: практика тлумачення і застосування»; «Нормотворча діяльність»; «Державне будівництво та місцеве самоврядування»; «Актуальні проблеми адміністративного судочинства в Україні»; «Міжнародне судочинство»; «Практика Європейського суду з прав людини»; «Право Європейського Союзу»; «Міжнародне публічне право»; «Поліцейська діяльність»; «Діяльність Національної поліції у забезпеченні публічної безпеки і порядку»; «Провадження у справах про адміністративні правопорушення»; «Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції»; «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції»; «Безпека дорожнього руху»; «Актуальні проблеми правоохоронної діяльності»; «Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством»; «Актуальні проблеми превентивної діяльності органів Національної поліції»; «Актуальні проблеми захисту та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності»; «Управління в правоохоронній діяльності»; «Теоретико-прикладні проблеми адміністративно-правової кваліфікації правопорушень у сфері публічної безпеки та порядку»; «Проблеми оформлення та складання адміністративно-процесуальних документів»; «Міжнародне співробітництво у правоохоронній діяльності»; «Основи організації і функціонування поліції зарубіжних держав»; «Основи юридичної та клінічної практики»; «Методи прийняття управлінських рішень»; «Міжнародні та національні стандарти публічного адміністрування»; «Публічне адміністрування»; «Теоретико-прикладні проблеми державного управління»; «Відповідальність у державному управлінні»; «Запобігання домашньому насильству»; «Захист вразливих категорій осіб»; «Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції»; «Міжнародні правозахисні організації»; «Міжнародний захист прав людини»; «Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності»; «Право на отримання інформації та захист персональних даних»; «Практикум з юридичної аргументації та тлумачення норм права»; «Правові інструменти альтернативного вирішення спорів»; «Юридичне документознавство»; «Ювенальна конфліктологія»; «Судова риторика»; «Соціально-економічні основи розвитку інформаційного суспільства»; «Євроінтеграція, публічне управління та безпека»; «Право у бізнесі»; «Актуальні проблеми теорії і практики правозастосування»; «Актуальні проблеми адміністративного права і процесу». Вивчення навчальних дисциплін на кафедрі ґрунтується на останніх досягненнях вітчизняної та світової освіти, при цьому враховуються всі зміни в законодавстві, які пов’язані з розбудовою України як демократичної, соціальної і правової держави.

Усі дисципліни кафедри забезпечені авторськими навчально-методичними комплексами, рецензування яких здійснюється провідними науковцями інших закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, досвідченими практичними працівниками правоохоронних, правозахисних органів та ін. До того ж навчальні дисципліни, що викладаються науково-педагогічними працівниками кафедри, забезпечені навчальною та науковою літературою. На кафедрі функціонує кафедральна бібліотека періодичних фахових видань (Право України, Бюлетень Міністерства юстиції України, Юридична Україна, Вісник Академії правових наук України тощо) та матеріалів міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів; загальна кафедральна бібліотека: монографії, підручники, навчальні посібники, раритетні видання з теорії держави і права, конституційного права, адміністративного права, державного управління та ін. Джерельний фонд кафедри постійно поповнюється новітніми надходженнями з видавництв України та зарубіжних країн, кваліфікаційними науковими роботами, публіцистичним матеріалом та бібліотечними каталогами видань спеціалізованої літератури.

Професором кафедри загальноправових дисциплін Лариса Наливайко та науково-педагогічними працівниками впроваджуються інтерактивні методи та форми навчання у навчально-виховний процес: візуалізовані лекції, дискусії, оксфордські дебати, інтеграційні ігри тощо. Кафедра використовує технічні засоби навчання, зокрема мультимедійне обладнання для проведення лекцій у програмі PowerPoint для здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти та викладачів, які навчаються в «Школі педагогічної майстерності».

З грудня 2016 р. у відкритій залі судових засідань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ науково-педагогічними працівниками кафедри загальноправових дисциплін системно проводяться модельні судові засідання із залученням практичних працівників (суддів, адвокатів, прокурорів та ін.).

Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри є залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідницької діяльності. Основними формами роботи у цьому напрямі є діяльність наукового гуртка, індивідуальна робота з обдарованою молоддю, здійснення керівництва за написанням наукових робіт, підготовкою наукових доповідей і повідомлень.

З вересня 2011 р. на кафедрі функціонує науковий гурток «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» (науковий керівник – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Наливайко Л.Р.). Члени наукового гуртка беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, а також міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах і олімпіадах. Результатами роботи здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти у межах наукового гуртка є систематичні виступи на науково-практичних заходах як в університеті, так і поза його межами, підготовка наукових робіт на конкурси різних рівнів, опубліковані наукові статті та тези доповідей у збірниках конференцій та фахових юридичних журналах.

Науковий гурток кафедри «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» з 2012 р. і по теперішній час за оцінюванням науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ посідає І місце.

Серед здобутків учасників наукового гуртка лише за останній рік слід відзначити:

Диплом I ступеню учасника VІІ Міжнародного студентського саміту «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів» у 2021 році отримала команда ДДУВС (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.).

За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей дипломи І ступеня отримали Мухай А. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.); Землянко М. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.).

За результатами Конкурсу наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що належать до сфери правління Міністерства внутрішніх справ України, у 2021 р. диплом І ступеня отримала Мухай А. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.); диплом ІІ ступеня отримала Шемет У. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.); диплом ІІІ ступеня отримала Землянко М. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.).

За результатами Університетського конкурсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на кращу наукову роботу ЗВО у 2020-2021 н.р. дипломи І ступеня отримали Землянко М. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.); Мухай А. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.); дипломи ІІ ступеня отримали Бідняк С. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.); Шемет У. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.); диплом ІІІ ступеня отримала Зибіна А. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.).

За результатами проведення конкурсу есе: «Українсько-литовське право в руслі європейських стандартів» переможцями стали Мухай А., Мельниченко В., Миропольський В., Проценко А. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.).

За результатами проведення квест проєкту «Через рівність та порозуміння до захисту та безпеки», організованого Харківським національним університетом внутрішніх справ спільно з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко, Міністерством внутрішніх справ України та Харківською обласною державною адміністрацією, диплом ІІ ступеня отримала команда Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, який представляли В. Рец, А. Жук, М. Лозицький, А. Русєва, К. Махтура.

Окремо слід відзначити унікальну подію для української юридичної науки, розбудови правової держави та формування громадянського суспільства, яка відбулася 14 травня 2015 р. на базі ДДУВС – Перший Всеукраїнський студентський саміт. Ініціаторами Саміту виступили викладачі кафедри загальноправових дисциплін. З 2016 р. захід отримав міжнародний статус, з цього часу кожного року проводиться Міжнародний студентський саміт на тему «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів». Захід організовано для активної студентської молоді, яка прагне постійного розвитку та вдосконалення знань з актуальних питань сучасних процесів державотворення, правотворення та правозастосування.

Співорганізаторами заходу виступають Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ в особі ректора Фоменка Андрія Євгеновича (доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України) та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських правників» в особі президента Костицького Василя Васильовича (доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України). Щороку у Саміті з проєктом беруть участь студенти майже зі всіх регіонів нашої держави та із зарубіжних країн (Сполучені Штати Америки, Німеччина, Румунія, Білорусь, Польща, Казахстан та ін.). Оцінювання проєктів учасників Міжнародного студентського саміту здійснюється міжнародним журі у складі визнаних національних та міжнародних фахівців у сфері права, представників органів влади, політиків та ін. Учасники Саміту та громадськість відзначають високий міжнародний рівень його проведення та важливе теоретико-прикладне значення цього заходу.

З 2017 року професор кафедри загальноправових дисциплін Лариса Наливайко очолює Навчально-наукову лабораторію дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності. Науковий осередок заснований угодою між Дніпропетровським державний університетом внутрішніх справ та Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України для проведення фундаментальних та прикладних досліджень і взаємного обміну досвідом. До колективу Лабораторії входять науково-педагогічні працівники кафедри загальноправових дисциплін – Ірина Грицай, Ольга Чепік-Трегубенко, Кирило Степаненко, Євгенія Мінакова

Основним завданням Лабораторії є проведення фундаментальних та прикладних досліджень з актуальних проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності; розробка проектів нормативно-правових актів та пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства; проведення правових експертиз нормативно-правових актів, в тому числі гендерної; сприяння впровадженню результатів наукових досліджень в практичну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, прав внутрішньо переміщених осіб, прав осіб, які постраждали від проявів гендерної нерівності, гендерного насильства, в тому числі насильства в сім’ї, як у мирний час, так і в умовах конфлікту.

Лабораторією підготовлено понад 350 наукових та навчально-методичних праць, які опубліковані як в Україні, так і поза її межами. Науковці взяли участь у підготовці 7 законопроєктів та експертизі 9 законопроєктів та підзаконних НПА. Організовано та проведено понад 60 науково-практичних заходів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня. В якості спікерів та експертів науково-педагогічні працівники виступили у понад 90 науково-практичних заходах, за організації міжнародних та національних партнерів. Реалізовано низку проєктів спільно з партнерами, зокрема підготовлено «Гендерний портрет Дніпропетровської області – 2020»; дослідження «Оцінка доступу ВПО до місцевих виборів 2020» та «Повноважень та відповідальності органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з ВПО і особами, які постраждали від конфлікту в умовах децентралізації влади» в 2021 році у співпраці з проєктом Ради Європи «Внутрішнє переміщення в україні: розробка тривалих рішень».

Всебічна співпрація з здійснюється з міжнародними партнерами (Офіс Ради Європи в України, Фонд у галузі народонаселення ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, ОБСЄ, Міжнародна організація «Ла-Страда Україна», Посол Швеції у Раді Європи, Надзвичайний і Поважний посол Хорватії в Україні, Консультативна місія Європейського Союзу, Проєкт Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза 2», Проект ЄС «Право-Justice», ВГО «ELSA Україна»); національними партнерами (Міністерство соціальної політики України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство з питань інтеграції тимчасово окупованих територій України, Служби Віце-прем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Дніпропетровська обласна рада, Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України, Головне управління національної поліції в Дніпропетровській області, Регіональна рада реформ у сфері правосуддя проекту Європейського Союзу, Третій апеляційний адміністративний суд, Дніпропетровський окружний адміністративний суд); інституціями громадянського суспільства (ГО «Жінки Плюс», ВГО «Асоціація українських правників», ВГО «Українська асоціація представниць правоохоронних органів», ГО «Гендерний клуб «Дніпро», ГО «Промінь», ГО «Десяте квітня», ГО «Український Жіночий Фонд», Асоціація жінок-юристок «ЮРФЕМ», ГО «Гендер-Стрім») та багато інших.

Постійна і системна співпраця Лабораторії з партнерами, сприяла проведенню низки спільних науково-практичних заходів, основні з яких:

23.09.2020 р. – зустріч Президента України Володимира Зеленського та Олени Зеленської із представниками громадських та міжнародних організацій та обговорення реалізацію державної політики щодо протидії домашньому насильству, м. Київ. Мета: підведення підсумків спільної роботи Офісу Президента України, уряду, громадських організацій та міжнародних експертів. Спікери: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова тощо.

30.11.2020 р. – Міжнародний форум «Сучасні виклики у протидії та запобіганні домашньому насильству» в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», м. Дніпро. Мета: вироблення практичних рекомендацій, уніфікованих підходів та системної взаємодії суб’єктів запобігання та протидії домашньому насильству для удосконалення механізму реагування на це явище та надання постраждалим комплексної допомоги, відповідно до міжнародних і національних стандартів.

17.03.2021 р. – презентація Гендерного портрету Дніпропетровської області 2020, який підготували експерти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на замовлення та у співпраці з Дніпропетровською обласною радою за підтримки Громадської організації «WOMEN plus» та Комунального підприємства ДОР «Представництво Придніпров’я».

10-11.06.2021 р. – відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні: сучасні досягнення та перспективи» з нагоди 25-й річниці з дня прийняття Конституції України та 30-річчя Незалежності України, за ініціативи Кабінету Міністрів України та Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики, Національної академії правових наук України, Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрНУ, Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення ґендерної рівності Підтримали захід Фонд народонаселення ООН, ОБСЄ, Громадські організацій «Ла Страда-Україна», «Національна рада жінок України», «Український жіночий фонд», «Інформаційний консультативний жіночий центр», «Асоціація жінок юристок «ЮРФЕМ».

Проведено заходи просвітницького характеру та тренінги спільно з представниками Фонду у галузі народонаселення ООН, Дніпропетровської обласної ради, Проєкту «Teenergizer», ГО «Gender.culture.centre», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, «Громадського радіо», ГО «КМЦгендер», а також Послом Швеції у Раді Європи та ін. Проведено Всеукраїнський конкурс есе «Дотримання принципу гендерної рівності в умовах COVID-19» для здобувачів вищої освіти з усієї України

Для активізації студентської наукової роботи на кафедрі функціонує інститут кураторства, розроблено і впроваджено комплексну систему студентського самоврядування. Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у діяльності Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», в роботі юридичної клініки «Істина».

Юридична клініка «Істина» є членом Асоціації юридичних клінік України, у роботі якої беруть участь науково-педагогічні працівники майже усіх кафедр університету, а також запрошені практичні працівники, які долучаються до консультування клієнтів, проведення майстер-класів, тренінгів, інтерактивів, так і організації, з якими налагоджений тісний контакт для досягнення позитивного результату у вирішенні питань клієнтів юридичної клініки.

За час функціонування юридичної клініки «Істина» було взято участь у понад 50 конкурсах із інтерв’ювання та знання права, а саме у щорічній Національній Олімпіаді юридичних клінік України з консультування клієнтів англійською мовою; Всеукраїнському правовому ВІП-турнірі серед студентів юридичних факультетів закладів вищої освіти України; Проєкті «Консультації юридичних клінік для споживачів фінансових послуг»; З’їздах та школах Асоціації юридичних клінік України; І Всеукраїнському форумі «Право&Свідомість»; Турнірі з консультування з фінансових питань, Мут Кортах Правокатора тощо.

Разом із активною навчально-науковою діяльністю науково-педагогічні працівники кафедри на чолі з професором кафедри Лариса Наливайко організовують для здобувачів вищої освіти науково- та практично-пізнавальні екскурсії до Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровського окружного адміністративного суду, Третього апеляційного адміністративного суду, Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області тощо з метою ознайомлення майбутніх спеціалістів зі специфікою функціонування різних державних установ.

Важливим напрямом роботи кафедри загальноправових дисциплін є підготовка талановитої учнівської молоді на базі Комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук». Науково-педагогічні працівники кафедри входять до складу журі секції «Правознавство» відділення «Філософія та суспільствознавство» (головою є д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Результатами цієї роботи є отримання призових місць загальнодержавного рівня учнями КПНЗ «Мала академія наук» на всеукраїнському рівні.

Кафедра загальноправових дисциплін має сучасну матеріально-технічну базу, яка постійно вдосконалюється. На кафедрі функціонує навчально-методичний кабінет, для всебічного сприяння підвищенню якості викладання навчальних дисциплін (курсів), надання допомоги науково-педагогічному складу кафедри у проведенні навчально-методичної, наукової, виховної та організаційної роботи щодо формування нової генерації висококваліфікованих спеціалістів тощо.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними організаціями та вищими навчальними закладами: НАПрН України, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським університетом права НАН України, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Харківським національним університетом внутрішніх справ, Хмельницьким університетом управління та права, Класичним приватним університетом, Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара, Університетом митної справи та фінансів, Львівським державним університетом внутрішніх справ тощо. Тісна взаємодія налагоджена із практичними підрозділами правоохоронних та юридичних установ Дніпропетровської та Запорізької областей. Кафедра активно співпрацює з органами публічної влади – Верховною Радою України, Конституційним Судом України, Дніпропетровською обласною державною адміністрацію, Дніпропетровською обласною радою, Дніпропетровським окружним адміністративним судом, Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Дніпро), Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області та ін.; з міжнародними організаціями: Фондом народонаселення ООН в Україні, Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Агентством ООН у справах біженців в Україні, громадською міжнародною правозахисною організацією «Ла Страда – Україна», громадськими організаціями «Жінки плюс», «Гендерний клуб «Дніпро», «Промінь Дніпро», Інформаційно-консультаційним гендерним центром та ін.

Кафедра здійснює актівну співпрацю з професійними громадськими організаціями – Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників», Громадською організацією «Українська асоціація представниць правоохоронних органів» та Громадською організацією «Союз юристів України».

У 2021 році професора Ларису Наливайко було обрано членом правління ГО «Українська асоціація представниць правоохоронних органів». Громадська організація прагне створити сприятливе середовище для жінок і чоловіків у правоохоронних органах. Ціль асоціації – впровадження гендерної рівності та гендерного балансу в професійному зростанні, сприяння ефективному використанню членами асоціації їх можливостей у правоохоронній сфері. Асоціація є однією з перших об’єднань Східноєвропейського регіону, які сприяють впровадженню гендерно-чутливих політик і практик у правоохоронних структурах.

Лариса Наливайко очолила робочу групу з питань програми менторства у жовтні 2020 року. Здійснюється організація та супровід менторського партнерства для правоохороніців з усієї України, оцінювати його результати, вплив на забезпечення гендерної рівності у правоохоронних органах. Воснову Програми покладено узагальнений досвід менторства різних інституцій з США, Канади, Німеччини, Франції та України. Програма зосереджена на менторстві в дусі партнерства, творчості, взаємопідтримки і солідарності та передбачає критерії відбору менторів і менті, принципи їх взаємодії, забезпечує підтримку інтересів учасників.

Кафедра працює у напрямі вдосконалення практичних аспектів роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. Співробітники кафедри постійно беруть участь у розширених засіданнях Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації; у засіданнях Міжвідомчої робочої групи з питань попередження насильства за ознакою статі при Координаційної раді з питань сімейної та гендерної політики, запобігання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації; у заходах Програми розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області 2012-2021 роки, а також реалізації Стратегії розвитку гендерної і сімейної політики у Дніпропетровському регіоні.

Проведено масштабну роботу спільно з Координаційною радою з питань сімейної та гендерної політики, запобігання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації з метою підготовки Методичних рекомендацій щодо забезпечення захисту та надання (правової) допомоги особам, які постраждали від насильства за ознаками статі (гендерно обумовленого насильства).

Одним з напрямів діяльності кафедри є участь у проведенні гендерних експертиз нормативно-правових актів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровської обласної ради.

Важливою подією в розвитку наукового потенціалу регіону і кафедри є рішення, прийняте Президією Національної академії правових наук України про створення Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності з подвійним підпорядкуванням Науково-дослідному інституту державного будівництва та місцевого самоврядування та Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ. Основним завданням Лабораторії є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень проблем реалізації політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності. Завідувачем лабораторії призначено доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Наливайко Ларису Романівну. До складу Лабораторії увійшли науковці кафедри і практичні фахівці, які вивчають різні аспекти забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.

Лабораторією проводяться дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності на монографічному рівні; здійснюється підготовка докторських та кандидатських дисертацій. Крім того, із зазначеної проблематики, співробітники Лабораторії готують фахові наукові статті та здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти до конкурсів наукових робіт.

Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри загальноправових дисциплін є організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, а також участь у заходах науково-практичного характеру, що проводяться на базі інших ЗВО. Кафедра щорічно організовує та бере участь у проведенні наукових заходів. У 2021 р. організовано та проведено понад 35 науково-практичних, 6 правопросвітницьких та інформаційно-консультативних заходів для науково-педагогічних працівників, практиків, здобувачів вищої освіти та зацікавлених осіб.

Також співробітники кафедри є активними учасниками науково-практичних заходів, що відбуваються на базі інших закладів вищої освіти як України, так і Великобританії, Франції, Італії, Польщі, Чехії, Словенії, Молдови, Вірменії та ін.

Діяльність кафедри висвітлювалась на офіційних веб-сайтах ДДУВС, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, органів національної поліції, громадських організацій та у засобах масової інформації.

День проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри згідно затвердженого графіку та щовівторка з 14.30 до 17.00.

Кафедра загальноправових дисциплін знаходиться на 2-му поверсі університету, каб. 210, 213, 219, 226, 231, 232, 236.

Зворотній зв’язок: kafedra_zpd@ukr.net та k_zpd@dduvs.in.ua.

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 34 039