Кафедра інформаційних технологій Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти

Положення про кафедру

Кафедра інформаційних технологій Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти – це базовий структурний підрозділ університету, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями 651 «Економіка», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 053 «Психологія», 291 «Міжнародні відносиш, суспільні комунікації та регіональні студії», 281 «Публічне управління та адміністрування» Науково-педагогічні працівники кафедри – це особи, які за основним місцем роботи в університеті провадять навчальну, методичну, наукову та організаційну діяльність. Основними посадами науково-педагогічних працівників на кафедрі с завідувач кафедри, професор, доцент та старший викладач.

Робота кафедри ґрунтується на принципах: людиноцентризму, студентоцентризму, верховенства права; забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; наукового характеру освіти; інтеграції з ринком прані; нерозривного зв’язку із світовою та національною історією, культуро,, національними традиціями, академічної доброчесності; академічної свободи; гуманізму; демократизму; єдності навчання, виховання та розвитку; виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу. 5 Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедрі, який повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Склад кафедри визначається штатним розписом з урахуванням навчального навантаження на новий навчальний рік.

 

Завідувач кафедри інформаційних технологій, кандидат економічних наук, доцент Рибальченко Людмила Володимирівна. Закінчила гірничий інститут ім.Артема (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка») за спеціальністю «Автоматика та управління в технічних системах». 

Вчене звання доцент, кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

Сфера наукових інтересів: інформаційні системи та технології, захист інформації, фінансово-економічна та інформаційна безпека, економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. 

Дисципліни, що викладає: «Інформаційні системи та технології», «Економіко-математичні методи та моделі», «Економіко-математичне моделювання», «Економетрія», «Формування концепції захисту соціально-економічних систем», «Прикладні програмні засоби соціально-економічного призначення», «Інформаційно-аналітичне забезпечення захисту економіки», «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності», «Інформаційно-технічне забезпечення правоохоронної діяльності».

Автор більше 150 наукових публікацій, у тому числі більше 60 фахових наукових статей, чотирьох монографій,  8 посібників та підручників, близько 40 навчально-методичних посібників, приймає активну участь у наукових конференціях вітчизняного та міжнародного рівнях.

Має публікації у періодичних виданнях, що включені до переліку фахових видань України, наукометричних баз, зокрема Google Aкадемія, Orcid, Scopus, Web of Science, Academia.edu, бібліометрика української науки та інші. Має науково-педагогічний стаж 24 роки.


 

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України Вишня Володимир Борисович. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут.

Викладає дисципліни: «Основи інформаційної безпеки», «Інформаційна безпека», «Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності». Автор 190 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 75 фахових публікацій, зокрема у науково-метричній базі Scopus та Web of Science Core Collection, 31 навчальний посібник, монографії, 28 авторських свідоцтв та патентів України. Має науково-педагогічний стаж 45 років, зокрема в ДДУВС – 19 років на посадах начальника НМЦ, начальника та професора кафедри.

Бере активну участь у громадській роботі університету. Він член спеціалізованої вченої ради Д 08.727.02, редакційної колегії наукового збірника «Науковий вісник ДДУВС», збірника «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції», «Наукового збірник ДНУ ім. О. Гончара».

За значні показники у службовій та науково-педагогічній діяльності Наказом МВС України від 01.03.2016 №226 о/с був нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою – нагрудним знаком “За безпеку народу” та Подякою міського голови, Почесною грамотою Верховної Ради України, стипендією Президента України, званням «Почесний професор ДДУВС», занесений на Дошку Пошани ДДУВС. Є керівником наукової школи в університеті. Полковник міліції у відставці.

Автор близько 250 наукових праць, у тому числі підручників, навчальних посібників та монографій. Професор має 37 авторські свідоцтва та патенти на винахід.

З 2014 року є членом постійної спеціалізованої вченої ради ДДУВС, Д.08.727.02.

Член редакційної колегії двох редакцій: Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції».

У 2019 році отримав премію Верховної Ради України. У 2020 році нагороджений Державною відзнакою «Заслужений діяч науки та техніки України». Професору кафедри інформаційних технологій д.т.н. Вишні В.Б. у 2022 році призначено стипендію Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

– Google Академія

– ORCID

– Бібліометрика української наука


 

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Косиченко Олександр Олександрович. Закінчив факультет комп’ютерної техніки Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту.

Викладає дисципліни: «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності», «Сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності», «Організація охорони об’єктів та інформації від злочинних посягань», «Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності», “Організація та технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу”, «Вища та прикладна математика», “Математичні методи і моделі соціально-економічних  систем”, “Управління інформаційною безпекою”, “Сучасні інформаційні технології захисту даних” та інші.

Автор біля 70 наукових публікацій, в т.ч. 3 підручників, 12 навчальних посібників, довідника, методичних рекомендацій.

Використовує знання англійської мови рівня В2 при викладанні навчальних дисциплін кафедри.

Має 46 років науково-педагогічного стажу. Працює на кафедрі на посаді доцента з 1999 року.

– Google Академія

– ORCID

– Publons (Web of Science)

– Бібліометрика української наука


 

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Насонова Світлана Сергіївна. Закінчила Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, факультет технічної кібернетики.

Викладає дисципліни: «Теорія ймовірностей та математична статистика» (англ. мовою), «Статистика» (англ. мовою), «Комп’ютерна бізнес-аналітика» (англ. мовою), «Пакети прикладних програм» (англ. мовою),  «Методи багатомірної статистики в психології», «Статистика», «Вища математика», «Інформаційні системи та технології в діяльності психолога», «Інформаційні технології».

Авторка 60 наукових публікацій.  Має значну кількість навчально-методичних праць, у т.ч. навчальний посібник та практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики (англ. мовою).

Використовує знання англійської мови на рівні В2 при викладанні навчальних дисциплін кафедри.

Має 20 років науково-педагогічного стажу. 

Працює на кафедрі з 2021 року.


 

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Станіна Ольга Дмитрівна. Закінчила факультет інформаційних технологій Національного гірничого університету (нині Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»).

Викладає дисципліни: «Економетрія», «Інформаційні системи та технології в діяльності психолога», «Сучасні інформаційні системи та технології в міжнародних відносинах», «Інформаційні системи і технології», «Інформаційні технології» та інші.

Автор більше 50 наукових публікацій, в т.ч. 1 підручника.

Використовує знання англійської мови рівня В2 при викладанні навчальних дисциплін кафедри.

Має 7 років науково-педагогічного стажу. Працює на кафедрі на посаді доцента з 2021 року.

– Google Академія

– ORCID

– Publons (Web of Science)

– Бібліометрика української наука


 

Старший викладач 0,5 ст. Махницький Олександр Васильович. Закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «Інформаційні та управляючі системи та технології».

Викладає дисципліни: «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності», «Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності», «Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу».

Автор 15 наукових публікацій, в т.ч. підручника, навчального посібника, науково-практичних та методичних рекомендацій, патенту на корисну модель.

Має 14 років науково-педагогічного стажу та більше 20 років практичного стажу у сфері інформаційних технологій. Має міжнародний сертифікат інженера з відеонагляду HCSA. Має міжнародний сертифікат аналітика з  кібербезпеки компанії Cisco CCNA.

Заохочувався керівництвом університету та Міністром внутрішніх справ України.

Працює на кафедрі з 2016 року.

– Google Академія

– ORCID

– Publons (Web of Science)

– Бібліометрика української наука


Кількість переглядів сторінки: 632