Кафедра міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Кафедра міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти утворилася шляхом об’єднання кафедри міжнародних відносин та кафедри соціально-гуманітарних дисциплін в липні 2022 року (Наказ ДДУВС від 10.06.2022 №343). Очолив кафедру доктор філософських наук, професор Халапсіс Олексій Владиславович.

Кафедра є випусковою за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», забезпечуючи цикл підготовки студентів-міжнародників.

Окрім цього, науково-педагогічні працівники кафедри викладають соціально-гуманітарні дисципліни для студентів Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти, які навчаються за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 053 «Психологія», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування», а саме:

– дисципліни, що формують філософські основи світогляду студента (Філософія, Філософія права, Логіка, Юридична логіка, Етика та естетика);

− мовні дисципліни (Іноземна мова (англійська), Професійна іноземна мова, Друга іноземна мова (німецька), Українська мова професійного спрямування);

− дисципліни, спрямовані на вивчення соціальних процесів (Соціологія, Політологія, Історія та культура України);

− дисципліни, які формують культуру спілкування (Юридична конфліктологія, Ефективна комунікація, Риторика, Ораторське мистецтво);

− дисципліни, спрямовані на допомогу в науковій роботі аспірантів (Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень, Мова і термінологія наукових досліджень, Право в історії філософії, Іноземна мова професійного спрямування).

Частина цих дисциплін є вибірковими, а саме: Етика та естетика, Риторика, Ефективна комунікація тощо.

Основним завданням, яке ставлять перед собою науково-педагогічні працівники кафедри, є надання студентам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу знань відповідно до запитів і потреб інформаційного суспільства, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студентів при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх суспільних процесів і тенденцій.

 

Халапсіс Олексій Владиславович – завідувач кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет, 1997 р., «Історія України», історик, викладач історії та суспільствознавства.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Тема дисертації: «Метафізичні фактори цивілізаційної динаміки».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Професор.

ДОСЯГНЕННЯ

Академік Академії політичних наук України, член спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02 при Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса), член редколегій наукових журналів «Anthropological Measurements of Philosophical Research» (Web of Science), «Evropský filozofický a historický diskurz» (Чеська Республіка, Index Copernicus), «Наукове пізнання: методологія та технологія» (фаховий з філософії), «“Перспективи”. Соціально-політичний журнал» (фаховий з філософії).

Автор особистих монографій «Постнеклассическая метафизика истории», «Философия и геополитика Николая Данилевского», «Зеркало Клио: Метафизическое постижение истории», «Народ Юпітера: Метафізика римської ідеї» та багатьох наукових публікацій, більшість з яких представлена на сайті halapsis.net

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Філософія», «Філософія права», «Право в історії філософії», «Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень», «Етика та естетика», «Політологія».

Відповідає підпунктам 1,3,7,8,12,19 пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

ResearcherID

Scopus ID

ORCID

Google Scholar

Бібліометрика української науки


 

Єремєєва Ірина Анатолівна

Науково-педагогічний працівник відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. N 365), а саме (1,3,4,12,14,19)

Контактна інформація: irina_erema@ukr.net

Посада: доцент

Ідентифікатори науковця: Бібліометрика, ORCID, Google Академія

Освіта: повна вища

Дніпропетровський державний університет,1997 р., спеціаліст, викладач історії та суспільствознавства
диплом – ЛП ВЕ №006330;

Університет імені Альфреда Нобеля2019 р,магістр політології, Політологія, диплом з відзнакою – М 19 №036641;

Науковий ступінь: Кандидат історичних наук: ДК №017854 виданий 12.03.2003 р.,спеціальність – 07.00.02 – Всесвітня історія, тема дисертації: “Політика урядів Великобританії щодо профспілок у 50-80- і рр. ХХ ст. (еволюція форм, методів, засобів)”;

Вчене звання: доцент кафедри політології, соціології та гуманітарних наук

12 ДЦ № 037079 виданий 17.01.2014 р.

Досвід роботи: 20 років науково-педагогічного стажу.

Знання мов: українська, російська, англійська зі словником

Публікації: опубліковано більше 70 робіт, до яких входять фахові статті, енциклопедичні видання, колективні монографії, підручники. Приймає участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних заходах.

Підвищення кваліфікації:

1. Отримання ступеня магістра Політології, 01.09.2017 – 31.01.2019денна форма навчання, 90 кредитів ECTS/2700 годин; диплом магістра – М 19 №036641, 31.01. 2019 р.;

2. 12.06.2021-18.07.2021 р Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Франдрейзинг та організація проектної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» для педагогічних та науково-педагогічних працівників (Польща-Україна), виконання та захист проекту «Організація міжнародних науково-практичних конференцій з подальшою індексацією матеріалів в науко-метричних базах Scopus, Web of Science»,6 кредитів ECTS/180 годин;сертифікат: SZFL-000289.

Навчальні дисципліни, які викладають:

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»:

– Історія міжнародних відносин

– Країнознавство

– Теорія міжнародних відносин

– Теорія цивілізацій на міжнародні конфлікти

– Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах

– Зовнішня політика країн Європи

– Глобалізація та військово-політичні аспекти у міжнародних відносинах


 

Маргулов Артур Худович

Науково-педагогічний працівник відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. N 365), а саме (1,3,4,8,12,19).

Контактна інформація: margulov@gmail.com

Посада: професор

Ідентифікатори науковця: ORCID, Google Академія

Освіта: повна вища

Науковий ступінь:

Кандидат історичних наук; 07.00.01 – Історія України; тема: «Урбанізація Донбасу у 1861-1917 рр.». рішення Вищої Атестаційної комісії України від 19.01.2006 р.

Доктор історичних наук; 07.00.01 – Історія України; тема : «Ассирійці України у 1920-1930-х рр.» ДД 004046 рішення Атестаційної колегії від 26.02.2015 р.

Вчене звання: Професор кафедри журналістики. Рішення Атестаційної колегії від 14.04.2011 прот. 2\16Д. Свідоцтво 12ДЦ №024589

Досвід роботи: 16 років науково-педагогічного стажу.

Знання мов: українська, російська, англійська в різній мірі.

Публікації: опубліковано більше ніж 100 друкованих робіт, у тому числі 40 наукова стаття (в т.ч. у виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science), 2 – індивідуальних монографій, опубліковано 7 навчальних та навчально-методичних посібників. Приймав участь у багатьох міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Підвищення кваліфікації: Класичний приватний університет; Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 19278502/000784-20 від15.10.2020

120 год. «Педагогіка вищої школи».

Навчальні дисципліни, які викладають:

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»:

– Основи європейської інтеграції та транскордонне співробітництво

– Діаспори та національні меншини

– Глобальні проблеми сучасних міжнародних відносин та світової політики


 

Сергієнко Тетяна Іванівна

Науково-педагогічний працівник відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. N 365), а саме (1,2,3,4,7,8,9,10,12,19)

Контактна інформація: sergienko7921@gmail.com

Посада: доцент

Ідентифікатори науковця: ORCID, Google Академія, Бібліометрика

Освіта: повна вища

2002 році – закінчила Запорізьку державну інженерну академію, менеджмент організацій, менеджер-економіст АР № 19283234 від 25.06. 2002 р.

Науковий ступінь: кандидат політичних наук, захист за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси ДК№ 043365 від 08.11.2007 р. «Внутрішньополітична інтеграція сучасного українського суспільства в контексті державотворення».

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту організацій 12ДЦ № 023263 від 17.06.2010.

Досвід роботи: 18 років науково-педагогічного стажу.

Знання мов: українська, російська, англійська в різній мірі.

Публікації: опубліковано більше ніж 350 друкованих робіт, у тому числі 51 наукова стаття (в т.ч. у виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science), 15 – колективних монографій, опубліковано 18 навчальних та навчально-методичних посібників (в т.ч. 3 з грифом МОН України), надруковано близько 56 навчально-методичних праць. Приймала участь у багатьох міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Підвищення кваліфікації: з 29.07.19 р. по 29.10.19 р. у ВТШ в Катовіцах (Польща). Тема підвищення кваліфікації (науково-педагогічного стажування) «Інноваційні технології в освіті». Сертифікат №3 від 03.10 2019 р. – 180 годин.

Навчальні дисципліни, які викладають:

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»:

– Самоменеджмент фахівця з міжнародних відносин

– Основи геополітики та геостратегії

– Міжнародні економічні відносини

– Міжнародні організації

– Зовнішня політики країн Північної Америки

– Сучасні політичні доктрини


 

Висоцький Олександр Юрійович

Науково-педагогічний працівник відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. N 365), а саме (1,3,4,6,7,8,12,13,14,19)

Контактна інформація: vysalek@gmail.com

Посада: професор

Ідентифікатори науковця: ORCID, Google Академія, Бібліометрика

Освіта: повна вища

1.Дніпропетровський державний університет, 1996 р., історик, викладач історії та суспільствознавства; кваліфікація – спеціаліст.

2.Харківський національний університет імені Семена Кузнеця, 2020 р., спеціальність – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, кваліфікація – магістр.

3.Запорізький національний університет, 2021, магістр, філолог, викладач англійської мови і літератури;

4.Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 2021, магістр, право;

Науковий ступінь: Доктор політичних наук, 23.00.01 – теорія та історія політичної науки, тема: «Теоретико-методологічні виміри технологій легітимації політичної влади» ДД №00290 від 10.11.2011 р. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Вчене звання: Професор кафедри соціології та політології 12ПР № 008328 від 25.01.2013 р. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Досвід роботи: 20 років науково-педагогічного стажу

Знання мов: українська, російська, англійська

Публікації: опубліковано більше, ніж 230 друкованих робіт, у тому числі 3 наукові статті у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 8 – монографій (у т.ч. 4 одноосібних), надруковано близько 40 навчально-методичних праць. Організував та провів більше 20 міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Підвищення кваліфікації: Стажування за програмою міжнародної академічної мобільності за темою: «Політика енергетичної безпеки в умовах глобалізації» на базі MCR Sp. z o.o. (Польща), З 02.10.2017 р. по 17.11.2017 р.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»:

– Міжнародне гуманітарне співробітництво

– Публічне управління в сфері національної безпеки

– Суспільні комунікації в нових геополітичних умовах

Спеціальність 051 «Економіка»

– Політологія

Спеціальність 073 «Менеджмент»

– Політологія


 

Мірошніченко Любов Василівна

Мірошніченко Любов Василівна – доцент кафедри.

ОСВІТА

національний університет, 2006 р., «Українська мова та література», філолог, викладач української мови та літератури.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська література. Тема дисертації: «Художня трансформація євангельських міфів у романах Г. Тарасюк».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент

ДОСЯГНЕННЯ

Опубліковано 95 наукових праць, із них 1 монографія, 7 навчально-методичних посібників, 9 статей у провідних наукових фахових виданнях.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова професійного спрямування», «Риторика».

Відповідає підпунктам 1,3,14 пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

ORCID

Google Scholar

Бібліометрика української науки


 

Левін Олег Леонідович – доцент кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет, викладач історії та суспільствознавства.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат історичних наук. 06.00.01 Тема дисертації: «Вовлечение старой интеллигенции в социалистическое строительство на Украине, 20-30 гг.».

ДОСЯГНЕННЯ

Є автором більш ніж 30 статей та методичних розробок, приймав участь у написанні колективних монографій.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Історія та культура України», «Історія держави та права України», «Логіка», «Соціологія», «Етика та естетика».

Відповідає підпунктам 1,12,14,20 пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

ORCID

Google Scholar

Бібліометрика української науки


 

Ядловська Ольга Степанівна – доцент кафедри.

ОСВІТА

Мелітопольський державний педагогічний університет, 2009 р., «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», викладач історії та правознавства.

Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2003 р., «Облік та аудит», економіст.

Мелітопольський державний педагогічний університет, 2001 р., «Українська мова і література», викладач української мови та літератури.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат історичних наук, 07.00.01 – «Історія України». Тема дисертації: «Партії та громадсько-політичні організації національних меншин Півдня України в період Центральної Ради», ДВНЗ «Запорізький національний університет», 2012 р.

ДОСЯГНЕННЯ

Керівник студентського наукового гуртка «Соціально-гуманітарний дослідник». Автор понад 60 наукових публікацій, зокрема 12 статей у провідних наукових фахових виданнях, має публікації в Чехії та Польщі. Входила до авторських колективів по написанню монографій: «Paradigms of the modern educational process: opportunities and challenges for society» (Dallas, USA, 2019), «Основи теорії гендеру: юридичні, політологічні, філософські, педагогічні, лінгвістичні та культурологічні засади» (Київ – Дніпро, 2018), «Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья» (Мелитополь – Киев, 2014), «Поляки на півдні України: історія та сьогодення» (Жешов –Київ –Миколаїв, 2008). Автор посібників: «Практикум з історії держави та права України», у співавторстві, д. ю. н. Грицай І.О. (2019), «Етнографія України: рекомендації до проведення етнографічних досліджень» (2010), «Українознавство: стислий курс» (2006).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Історія держави та права України», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Соціологія», «Основи теорії ґендеру».

Відповідає підпунктам 2,3,11,13 пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

ORCID

Google Scholar

Бібліометрика української науки


 

Леонова Наталія Валеріївна – доцент кафедри.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет, 1991 р., філолог, викладач української мови та літератури.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації: «Синтаксис малих жанрових форм інформації сучасної української мови».

ДОСЯГНЕННЯ

Автор понад 70 наукових, навчальних і методичних праць. Площина наукових досліджень і інтересів: синтаксис малих форм, інформаційний стиль мови.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова професійного спрямування», «Українська мова як іноземна», «Мова і термінологія наукових досліджень».

Відповідає підпунктам 1,3,12,14 пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

ORCID

Google Scholar

Бібліометрика української науки


 

Козубай Інна Віталіївна – старший викладач.

ОСВІТА

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов ім. Н.К. Крупської, «Англійська мова та українська мова і література».

ДОСЯГНЕННЯ

Має міжнародний досвід викладання англійської мови у школах країн Південно-Східної Азії: Kids House Montessori School, Phnom Penh, Cambodia; Singapore Vietnam International School, Nha Trang, Vietnam (2015-2016рр). Співавтор підручника «Legal English: The Practical Textbook» (2019). Викладає на курсах з підготовки до ЗНО (англійська мова).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова (англійська)».

Відповідає підпунктам 1,3,14,19 пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

ORCID

Google Scholar

Бібліометрика української науки


 

Іщенко Тетяна Валеріївна – старший викладач

ОСВІТА

Дніпропетровський університет ім.. А. Нобеля, факультет філології, спеціальність «Переклад», філолог, перекладач з англійської та німецької мов.

ДОСЯГНЕННЯ

19 друкованих робіт, з них 5 у фахових виданнях, 2 навчальних посібника, 8 навчально-методичних робіт

Стажування у Дніпропетровському Національному Університеті залізничного транспорту на кафедрі філології та іноземних мов у 2012 р, Стажування у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» у 2018 р.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова, Іноземна мова в спеціальності, Професійна іноземна мова.

Відповідає підпунктам 4,14,19 пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

ORCID

Google Scholar

Бібліометрика української науки


 

Нікітіна Ірина Петрівна – старший викладач кафедри.

ОСВІТА

Орловський державний педагогічний інститут, «Англійська та німецька мови».

ДОСЯГНЕННЯ

Стажування у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» у 2019 р.

Підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» Польща – Україна у 2021 р.

14 друкованих робіт, з них 5 навчальних посібників, 9 навчально-методичних робіт.

Член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Відповідає підпунктам 3,4,12,19 пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

ORCID

Google Scholar

Бібліометрика української науки


 

За сумісництвом на кафедрі міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін працюють:

Пацан Василь Олексійович (Євлогій, архієпископ Новомосковський) – доцент кафедри, кандидат філософських наук, кандидат богослов’я.

Прошин Денис Володимирович – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент.

Власенко Наталія Іванівна – доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.

 

Колектив кафедри міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студентів, їх особистісного та професійного становлення. Особлива увага приділяється формуванню у майбутніх юристів національної свідомості, міцної громадянської та активної життєвої позиції, високої правової культури, художньо-естетичного смаку, навичок ефективної взаємодії в професійному та суспільному середовищі.

Посвята в студенти

Науково-дослідна робота колективу кафедри проводиться в наступних формах: написання монографій та статей у фахових та наукометричних (зокрема, Web of Science) виданнях, участь в організації та роботі наукових конгресів, міжнародних та всеукраїнських конференцій, наукових семінарів та круглих столів.

Олексій Халапсіс на Конгресі Академії політичних наук України, м. Київ

Олексій Халапсіс та Ольга Головіна на Міжнародній конференції, м. Одеса, 21 жовтня 2019 р.

Всеукраїнська конференція «Правова держава: історія і сучасність», м. Дніпро, 28 лютого 2020 р.

Також викладачі кафедри міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін займаються керівництвом науково-дослідною роботою студентів.

Робота студентського наукового гуртка кафедри

Кафедра міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін є сучасною базою, що відіграє важливу роль в організації простору освіти та виховання студентської молоді.

17 вересня 2019 р. у групі ЮД-848 (куратор – Ольга Ядловська) проведено зустріч з Оленою Хайкіною, приватним нотаріусом та обговорено тему “Сімейні права як об’єкт охорони та захисту нотаріусом”.

Група ЮД-942 (куратор – Ірина Царьова) ознайомилися з діяльністю фонду, який підтримує та навчає майбутніх лідерів, сприяє міжкультурному обміну між представниками країн Східного партнерства.

Викладачі кафедри прагнуть постійно вдосконалюватися задля найвищого рівня викладання, що відповідає вимогам сучасності.

 

День проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри згідно затвердженого графіку щовівторка з 14.30 до 17.00.

Кафедра міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін знаходиться на 2-му та 6-му поверхах Університету, каб. 207, 209, 223, 229, 230, 634.

Адреса електронної пошти: k_sgd@dduvs.in.ua


 

Результати опитування:

Результати опитування ЗВО щодо якості освітніх послуг, які надаються відповідною освітньою програмою


 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

ГРАФІКИ

Інформаційне забезпечення дисциплін кафедри

Дисципліни вільного вибору ЗВО

Науковий гурток

Анотації дисциплін кафедри

Новини та оголошення кафедри

 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 6 522