Кафедра психології та педагогіки

Положення про кафедру

Кафедра психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ була створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 08.05.2018 № 384 та наказу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 16.05.2018 № 400 «Про оголошення переліку змін у штатах університету».

Кафедра психології – базовий структурний підрозділ університету, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями 053 «Психологія», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність».

Кафедра є випусковою за спеціальністю 053 «Психологія», спеціалізації «Юридична психологія», «Психологія управління та бізнесу» (денна та заочна форма навчання для здобувачів, що навчаються на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти).

Основними завданнями кафедри є:

– підготовка конкурентоспроможних фахівців-психологів,

– забезпечення навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу по всьому Університеті,

– проведення навчальної, методичної, виховної, наукової та організаційної роботи відповідно до програм підготовки фахівців в Університеті та профілю кафедри.

Кафедра є основним осередком навчальної та навчально-методичної роботи Університету. На кафедрі працюють викладачі близьких за змістом дисциплін, які приймають колективні рішення, спрямовані на покращення змісту та методики викладання.

Кафедра психології об’єднує висококваліфікованих фахівців, серед яких 3 доктори наук із вченим званням професора, 4 кандидатів наук, із яких 4 мають вчене звання доцента.

У своїй діяльності кафедра психології сповідує творчий, гуманістичний, особистісно-центрований, «суб’єкт-суб’єктний» підхід до здобувачів вищої освіти. Акцент робиться на формуванні творчої індивідуальності здобувача вищої освіти, на саморозвитку та особистісному й професійному зростанні. Основними принципами навчального процесу є діалогічність та розвивальний характер навчання, застосування активних методів, співробітництво, співтворчість та спільний пошук істини.

01.09.2021 створено Дніпропетровський осередок ДДУВС Української Асоціації Організаційних психологів та психологів праці.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Загальна психологія», «Педагогіка», «Вікова психологія та психологія розвитку», «Основи психодіагностики», «Військова психологія», «Юридична психологія», «Основи психологічного консультування», «Основи психотерапії», «Методи дослідження в психології», «Клінічна психологія», «Психодіагностика сім’ї та сімейне консультування», «Педагогічна психологія», «Експериментальна психологія».

Колектив кафедри:

Завідувач кафедри – доктор психологічних наук, доцент Вікторія КОРНІЄНКО

Професор кафедри – кандидат педагогічних та доктор юридичних наук, професор Вікторія САВІЩЕНКО

Професор кафедри – доктор медичних наук, професор Олена СЕРГІЄНІ

Професор кафедри – доктор медичних наук, професор Галина ОХРОМІЙ

Доцент кафедри – кандидат педагогічних наук Ольга ГОРІНА

Старший викладач кафедри – Олександр ШУМЕЙКО

Старший викладач кафедри – Катерина САХАРОВА

Старший викладач кафедри – Анастасія ЗАВАДСЬКА

 

Корнієнко Вікторія Володимирівна

Завідувач кафедри психології та педагогіки, доктор психологічних наук, доцент.

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ: Google Академія

Дисципліни, що викладає: «Основи судової психіатрії», «Основи психологічного консультування», «Клінична психологія», «Основи патопсихології», «Судово-психологічна експертиза», «Соціально-психологічна реабілітація».


 

Савіщенко Вікторія Миколаївна

Професор кафедри психології та педагогіки, кандидат педагогічних наук, доктор юридичних наук, професор.

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ: ORCID ID

Дисципліни, що викладає:  «Педагогіка та психологія вищої школи», «Основи педагогічної майстерності», «Конфліктологія», «Управління конфліктами в юридичній діяльності», «Психологія впливу».


 

Сергієні Олена Віталіївна

Професор кафедри психології та педагогіки, доктор медичних наук, професор.

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ: Google Академія

Дисципліни, що викладає: «Основи психологічного консультування», «Основи психотерапії», «Психологія залежності», «Судово-психологічна експертиза», «Гендерна психологія».


 

Охромій Галина Василівна

Професор кафедри психології та педагогіки, доктор медичних наук, професор.

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ: Google Академія

Дисципліни, що викладає: «Психофізіологія», «Анатомія та фізіологія», «Психологія здоров’я та психосоматика», «Психологія стресу», «Екологічна психологія», «Соціально-психологічна підтримка діяльності психолога в силових структурах»


 

Горіна Ольга Теофілівна

Доцент кафедри психології та педагогіки, кандидат педагогічних наук.

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ: Google Академія

Дисципліни, що викладає: «Педагогіка», «Загальні психологія», «Педагогічна психологія», «Вікова психологія та психологія розвитку».


 

Шумейко Олександр Михайлович

Старший викладач кафедри психології та педагогіки.

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ: Google Академія

Дисципліни, що викладає: «Історія психології», «Психодіагностика сім’ї та сімейне консультування», «Психологія масової поведінки».


 

Сахарова Катерина Олександрівна

Старший викладач кафедри психології та педагогіки, доктор філософії в галузі державного управління, магістр психології.

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ: ORCID ID

Дисципліни, що викладає: «Психологія особистості», «Сучасні психотехнології», «Теорія та практика психологічного консультування», «Когнітивна психологія».


 

Завадська Анастасія Олексіївна

Старший викладач кафедри психології та педагогіки.

Дисципліни, що викладає: «Військова психологія», «Психологія конфліктів», «Диференційна психологія», «Політична психологія».


 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

З моменту створення структурного підрозділу, науково-педагогічними працівниками кафедри психології та педагогіки проводиться системна профорієнтаційна робота з залучення абітурієнтів до вступу на спеціальність «Психологія». Профорієнтаційні заходи проводяться на високому організаційному рівні та охоплюють школи та заклади професійно-технічної освіти не тільки Дніпропетровського регіону, але і сусідніх областей. Представники кафедри психології та педагогіки постійно відвідують закріплені заклади середньої освіти, проводять профорієнтаційні зустрічі з учнями 11-х класів та потенційними абітурієнтами, проводять цікаві для старшокласників тематичні години, доносять актуальну інформацію про умови вступу, навчання та студентське життя в ДДУВС, всіляко популяризуючи професію психолога. Працівники кафедри психології та педагогіки регулярно беруть участь у виїзних мобільних профорієнтаційних групах факультету соціально-психологічної освіти та управління і університету в цілому. Щомісяця презентують спеціальність «Психологія» на Днях відкритих дверей, розміщують актуальну інформацію про вступ у соціальних мережах та на сайті Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, беруть участь у прямих ефірах тощо. Також, з профорієнтаційною метою у 2020 році на кафедрі психології та педагогіки був започаткований та успішно проведений творчий конкурс з написання психологічних есе для учнів 11-класів.

 

Практичний досвід для студентів-психологів

Для студентів кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 01.10.2021 провели відкриту лекцію на базі Центру медичної та соціально-педагогічної реабілітації «Dnipro Sensory World». Захід відбувся у рамках договору про співпрацю, укладеного між ДДУВС та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпро Преміум Клінік».

Заняття відбулося під керівництвом голови центру Ганни Кириченко.

Здобувачі вищої освіти також ознайомилися з висококваліфікованим складом працівників закладу, які працюють за європейськими психолого-педагогічними та корекційно-розвитковими протоколами.

Як зазначають фахівці кафедри, найближчим часом студенти матимуть можливість проходити навчальну практику на базі сучасного реабілітаційного закладу та відпрацьовувати практичні навички під керівництвом досвідчених педагогів, психологів та лікарів.

Зазначимо, що консолідація зусиль між реабілітаційним центром та Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ в рамках державно-приватного партнерства є запорукою ефективної організації інклюзивного навчання та підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців, які хочуть пов’язати свою майбутню професію з інклюзивною освітою.

 

Практика розпочалась!

10.01.2022 здобувачі вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» початкового (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня приступили до навчальної та виробничої практики.

Студентки 3 курсу навчальних груп Б-ПС-942 та Б-ПС-941 на навчальній практицi в «Центрі ocвiтньо-психологічних послуг». Рефлексiя та робота в парах.

 

Робота з дітьми в Спеціалізованій школі №13

 

Виробнича та навчальна практика здобувачів вищої освіти у Відділі психологічного забезпечення Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

Робота здобувачів вищої освіти з дітьми з особливими освітніми потребами в Кам’янському спеціалізованому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Інтелект»

 

Гостьова онлайн-лекція для студентів-психологів про діяльність практичних психологів у системі МВС України (6.12.2021)

Посилання на подію в новинах на сайті ДДУВС

З метою здійснення якісної професійно-психологічної підготовки студентів-психологів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в рамках ознайомлення з особливостями діяльності практичних психологів у системі МВС України під час вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» було запрошено начальника служби психологічного забезпечення військової частини 3033 Національної гвардії України Ольгу Супрун для проведення гостьової онлайн-лекції.

Ініціатором та організатором проведення заходу стала доцент кафедри психології та педагогіки ДДУВС Тетяна Бородулькіна, яка і викладає навчальну дисципліну «Вступ до спеціальності» для студентів-психологів першого курсу.

Гостьова онлайн-лекція відбулася 06.12.2021 о 16:00 на платформі ZOOM. Серед більше ніж 70 учасників були не тільки студенти-психологи першого курсу (групи Б-ПС-141, Б-ПС-142, МБ-ПС-121), але і студенти-психологи інших курсів, в тому числі магістранти, а також представники викладацького складу кафедри психології та педагогіки ДДУВС: т.в.о. завідувача кафедри, доцент Вікторія Корнієнко, професор Олексій Шевяков, професор Ірина Бурлакова, доцент Владислав Коваль, викладач Любов Бушева.

Під час лекції Ольга Супрун познайомилася зі студентами, розповіла про особливості роботи та основні види діяльності практичного психолога у військовій сфері, про компетентності військового психолога, поділилася власною історією свого професійного шляху, власними перемогами та професійними здобутками, а також відповіла на численні запитання учасників заходу. Студенти-психологи цікавилися специфікою роботи практичного психолога саме у військовій частині, колом професійних завдань військового психолога, критеріями відбору на посаду практичного психолога у військову сферу, складнощами роботи в цій галузі та ін. Наприкінці зустрічі Ольга Супрун провела невеличкий майстер-клас: познайомила учасників зустрічі із методикою подолання негативних психічних станів «Чорно-біла світлина», чим викликала додаткову зацікавленість з боку студентів.

В цілому, гостьова онлайн-лекція пройшла насичено та дуже корисно для наших студентів. Дякуємо начальнику служби психологічного забезпечення військової частини 3033 Національної гвардії України Ользі Супрун за те, що поділилася власним професійним досвідом та викликала величезну цікавість з боку слухачів!

 

Гостьова онлайн-лекція для студентів-психологів про діяльність психолога в силових структурах (8.12.2021)

Посилання на подію в новинах на сайті ДДУВС

«Діяльність психолога в силових структурах» – за такою темою для студентів-психологів ННІ права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ було проведено гостьову онлайн-лекцію за участю старшого психолога відділення кадрового забезпечення полку поліції особливого призначення ГУНП, майора поліції Максима Горбенка.

До заходу долучилося 80 учасників – студенти-психологи різних курсів, а також викладачі кафедри психології та педагогіки.

Гостьова лекція пройшла в рамках вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності». Ініціатором та організатором проведення заходу стала доцент кафедри Тетяна Бородулькіна, викладач навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів-першокурсників.

Під час лекції Максим Горбенко розповів про основні напрями діяльності психолога в силових структурах; про типовий робочий день штатного психолога в полку поліції особового призначення; продемонстрував на конкретному прикладі, як проводиться психологом інструктаж; розповів про проведення лекційних занять в структурі МВД, про застосування психодіагностичних методик при підборі персоналу в силові структури, про інші форми та методи надання психологічної допомоги працівникам поліції.

«Психолог – це помічник між керівником та підлеглими, між працівниками поліції та цивільними особами», – зауважував Максим Горбенко.

Лекція викликала велику зацікавленість з боку слухачів. У студентів-психологів була можливість отримати ґрунтовні відповіді на свої запитання від досвідченого фахівця в цій галузі.

В цілому, гостьова онлайн-лекція пройшла насичено та дуже корисно для наших студентів. Дякуємо старшому психологу відділення кадрового забезпечення полку поліції особливого призначення ГУНП, майору поліції Максиму Горбенку за цікаву лекцію та приділений час!

 

Контактна інформація: k_pp@dduvs.in.ua.

 


Рейтинг ЗВО

Анотації вибіркових дисциплін для молодших бакалаврів

Анотації для навчальних дисциплін кафедри

Презентації з навчальних дисциплін кафедри

Вибіркові дисципліни для магістрів 1-го та 2-го курсів

Ймовірні теми кваліфікаційних (магістерських) робіт на 2020-2021

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ЗА 2020

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

інформація про діяльність наукового гуртка

ЗВІТ про результати науково-дослідницької роботи студентів наукового гуртка кафедри

Програма вступу з біології МБ та Б 2021

053 Психологія магістр

053 Психологія МС не споріднені спеціальності

Анотації вибіркових дисциплін бакалаври 2021

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 17 245