Кафедра психології та педагогіки

Кафедра психології факультету соціально-психологічної освіти та управління ДДУВС була створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 08.05.2018 № 384 та наказу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 16.05.2018 № 400 «Про оголошення переліку змін у штатах університету».

Положення про кафедру

 

Кафедра психології – базовий структурний підрозділ університету, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями 053 «Психологія», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність».

Кафедра є випусковою за спеціальністю 053 «Психологія», спеціалізації «Юридична психологія», «Психологія управління та бізнесу» (денна та заочна форма навчання для здобувачів, що навчаються на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти).

Основними завданнями кафедри є:

– підготовка конкурентоспроможних фахівців-психологів,

– забезпечення навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу на всіх факультетах Університету,

– проведення навчальної, методичної, виховної, наукової та організаційної роботи відповідно до програм підготовки фахівців в Університеті та профілю кафедри.

Кафедра є основним осередком навчальної та навчально-методичної роботи Університету. На кафедрі працюють викладачі близьких за змістом дисциплін, які приймають колективні рішення, спрямовані на покращення змісту та методики викладання.

Кафедра психології об’єднує висококваліфікованих фахівців, серед яких 3 доктори наук із вченим званням професора, 4 кандидатів наук, із яких 4 мають вчене звання доцента.

У своїй діяльності кафедра психології сповідує творчий, гуманістичний, особистісно-центрований, «суб’єкт-суб’єктний» підхід до здобувачів вищої освіти. Акцент робиться на формуванні творчої індивідуальності здобувача вищої освіти, на саморозвитку та особистісному й професійному зростанні. Основними принципами навчального процесу є діалогічність та розвивальний характер навчання, застосування активних методів, співробітництво, співтворчість та спільний пошук істини.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Психологія», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Вступ до спеціальності», «Загальна психологія», «Психологія управління», «Юридична конфліктологія», «Юридична психологія» «Загальна психологія», «Професійно-психологічна підготовка працівників служб безпеки», «Народна психологія», «Анатомія та фізіологія людини», «Когнітивна психологія», «Психофізіологія», «Вікова психологія та психологія розвитку», «Основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність», «Організаційна психологія», «Педагогіка», «Історія психології», «Стресостійкість».

Сьогодні колектив кафедри складається з таких працівників:

т.в.о. завідувача кафедри – Пріснякова Л.М. – кандидат психологічних наук, доцент; Агарков О.А.- доктор політичних наук, професор; Комар Т.В. – доктор психологічних наук, доцент; Маркіна Л.Л. – кандидат педагогічних наук, доцент; Пашкова Г.Г. – кандидат державного управління; Сурякова М.В. – кандидат психологічних наук, доцент; Шумейко О.М. – старший викладач; Макаренко Н.С. – старший лаборант. Сумісники: Шевяков О.В. – доктор психологічних наук, проф.; Лучанінова О.П. – доктор педагогічних наук, доцент; Сергієні О.В. – доктор медичних наук, професор; Черепєхіна О.А. – кандидат психологічних наук, доцент; Диса О.В. – кандидат психологічних наук, доцент; Рєуцький М.В. – старший викладач;  Павловська І.О. – викладач; Демчук Т.П. – викладач; Карнаух Н.І. – викладач; Мирошник Н.С. -викладач.

 

Пріснякова Людмила Макарівна – кандидат психологічних наук, доцент, т.в.о. завідувача кафедри психології та педагогіки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Закінчила Дніпропетровський державний університет імені 300- річчя возз’єднання України з Росією.

Кандидат психологічних наук (19.00.01), тема дисертації « Математическая модель как средство исследования информационной основы памяти».

Доктор наук в області інформаційних технологій (психологія), тема дисертації « Системний аналіз процесів нестаціонарної психології»(19.00.01).

Доктор психології Кембриджської академії інформаційних технологій з психології.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 35 років. Стаж наукової роботи – 35 років.

Має 13 здобувачів, які захистили дисертаційні дослідження на здобуття ступеню кандидата наук та доктора філософії в галузі психології.

Результати наукових досліджень викладені в 10 монографіях, в 150 статтях та 50 тезах міжнародних наукових конференціях .

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Юридична конфліктологія», «Юридична психологія», «Вікова психологія», «Вступ до спеціальності», «Психодіагностика».

Сфера наукових інтересів – математичне моделювання психічних процесів.


 

Маркіна Лідія Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Маркіна Лідія Леонідівна

Закінчила Чечено-Інгушський державний університет, 1977 р. «Історик», викладач історії та суспільствознавства», викладач історії та суспільствознавства.

Кандидат педагогічних наук, 12.00.1 – теорія та історія педагогіки. Тема: «Принцип історизму як засіб гуманізації професійної освіти».

Має понад 20 років науково-педагогічного стажу. Автор 50 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність», «Психологія», «Організаційна психологія», «Юридична психологія». «Педагогіка», «Народна психологія».

Сфера наукових інтересів – юридична психологія, вікова та педагогічна психологія, соціальна психологія.


 

Шумейко Олександр Михайлович – викладач кафедри

Шумейко Олександр Михайлович

Закінчив у 2005р. Донецький національний університет за спеціальністю “Психологія”. Кваліфікація магістр психології, диплом з відзнакою. У 2014 році отримав другу вищу освіту в Дніпропетровській державній фінансовій академії за спеціальністю “Фінанси і кредит” (спеціалізація “Державні фінанси”).

Закінчив денну аспірантуру Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ). Працює над кандидатською дисертацією з політичної психології (спеціальність 19.00.11).
Науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти складає 11 років. Автор 20 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: “Юридична психологія”, “Професійно-психологічна підготовка працівників служб безпеки”, “Психологія”.

Сфера наукових інтересів – питання становлення “Я-концепції” політиків, соціальна та політична психологія, політичний іміджмейкінг, психологічні аспекти політичної пропаганди та реклами.

Відзнаки та нагороди:

Ѓрант Президента України для обдарованої молоді.

Премія Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування.

Почесна грамота Кабінету Міністрів України.


 

Комар Таїсія Василівна – професор кафедри психології

Комар Таїсія Василівна

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, 1991 р., спеціальність – педагогіка і психологія (шкільна), кваліфікація – викладач – дослідник з педагогіки і психології.

Кандидат психологічних наук, 2004р, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема дисертації: «Особистісна рефлексія як чинник соціального становлення підлітків».

Доктор психологічних наук, спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Тема дисертації: «Соціально-психологічні основи професійної зрілості фахівців соціо-номічного профілю».

Науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти складає понад 27 років. Автор 70 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Методика викладання психології», «Загальна психологія з практикумом», «Основи психологічного консультування», «Психологія особистості», «Загальна та соціальна психологія», «Педагогіка та психологія вищої школи».

Сфера наукових інтересів – професійна зрілість особистості, соціальна зрілість особистості, психологія адаптації до навчання студентів з особливими потребами, дискурс саморефлексії, рефлексивна свідомість.


 

Сурякова Марина Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент

Сурякова Марина Володимирівна

Закінчила Дніпропетровський національний університет, «Психологія», спеціальність Психолог-практик, 2002 р. Запорізький національний університет, «Психологія», спеціальність Психолог, викладач вищого навчального закладу, 2007 р.

Кандидат психологічних наук 19.00.04 – психологія праці та інженерна психологія, ДК № 057437, 2010 р. Тема дисертації: «Психологічні особливості кар’єрних очікувань інженерів-металургів в процесі професійного становлення».

Доцент кафедри інженерної педагогіки 12ДЦ № 030156, 2012 р.

Член редакційної колегії журналу «Metallurgical and Mining Industry», редактор рубрики «Інженерна педагогіка» (Index Copernicus; eLibrery; Scientific Indexing Services; Ulrichs WEB; Academic Resourse Index “ResourchBib”; WorldCat; Eurasian Scientific Journal Index; International Innovative Journal Impact Factor).

Має понад 18 років науково-педагогічного стажу.

Викладає дисципліни: “Вікова психологія та психологія розвитку”, “Когнітивна психологія”, “Когнітивно-поведінкова терапія”, “Психологія особистості”,  “Психокорекція”, “Психологія праці”, “Теорія та практика психологічного консультування”, “Загальна психологія”, “Практикум із загальної психології”, “Психологія”, та “Вступ до спеціальності”.


 

Павловська Ірина Олександрівна – викладач кафедри

Павловська Ірина Олександрівна

Має вищу освіту, закінчила Дніпропетровський державний університет, за спеціальністю «Психологія». З 1996-1997 працювала в Дніпропетровському державному університеті ст. лаборантом кафедри психіатрії та неврології.
З 1997- 2015 – служба в ОВС України.

2015-2019 – служба в Національній поліції України (на посадах служби психологічного забезпечення).

Службу закінчила на посаді заступника начальника відділу психологічного забезпечення в званні підполковника поліції. За час служби нагороджена медалями «За сумлінну службу» III та II ступеня, нагрудним знаком «За відзнаку в службі» II ступеня.

Викладає дисципліни: «Психофізіологія», «Юридична психологія», «Психологія масової поведінки».


 

Сумісники:

 

Шевяков Олександр Володимирович – доктор психологічних наук, професор

Закінчив Дніпропетровський держуніверситет, біологічний факультет, 1979-1984 рр., Біологія.

Кандидат психологічних наук. Доктор психологічних наук.

Має кандидатську: 19.00.03 «Эргономическое совершенствование дисплейних видеокадров и характеристик деятельности операторов крупномасштабных производств (на примере АСУ ТП прокатного стана)» м.Москва. Докторська: 19.00.03 «Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності» М. Київ. Активно займається науково-дослідницькою роботою. Має 255 наукових праць.

Здобувачі, які працюють під керівництвом науковця:

Щу Гао Хан – 19.00.03 «Психологічне забезпечення інтенсифікація високоавтоматизованих процесів у металургійному виробництві ( на прикладі України та Китаю»);

Маркова Ірина Володимирівна – 19.00.01 «Психологічне забезпечення модернізації металургійних підприємств»;

Лук’янов Павло Олександрович – 19.00.01 «Ціннісні орієнтації як показник якості життя у діяльності психолога»;

Шрамко Ігор Анатолійович – 19.00.01 «Особливості емоційного стану матерів-годувальниць»;

Сухомлин Світлана Вікторівна – 19.00.01 «Психологічні особливості самосвідомості  гіперактивних дітей та підлітків».

Наукові нагороди, відзнаки:

-знак «За розбудову освіти». Посвідчення №691 від 22 квітня 2013р.

-грамота Фонду захисту, підтримки і допомоги вченим України – за 1 місце у номінації «Підручники» – 2017 рік.


 

Сергієні Олена Віталіївна – доктор медичних наук, професор

Закінчила Дніпропетровський медичний інститут за спеціальністю “Лікувальна справа”, кваліфікація – лікар. Закінчила клінічну ординатуру на базі Дніпропетровського науково-дослідного інституту відновлення та експертизи працездатності інвалідів” (ДІВЕПІН) за спеціальністю “нервові хвороби”.

Кандидат медичних наук: захист 01 квітня 1980 р.  в Центральному інституті удосконалення лікарів, м. Москва.

Доктор медичних наук: за спеціальністю «Соціальна медицина та охорона здоров’я» захист 15 жовтня 1998 р. в Національній академії післядипломної освіти лікарів.

Кандидаться дисертація на тему «Особливості церебральної гемодинаміки та питання патогенетичного лікуванн хворих нейроциркуляторною дистонією».

Докторська: 15.10.1988 р. «Наукове обгрунтування оптимізації організації медико-соціальної допомоги населенню України та управління нею».

За час наукової та викладацької роботи було підготовлено та надруковано 600 наукових праць, з них: 4 монографії, 38 посібників та довідників, 30 методичних рекомендацій, 17 нововведень МОЗ України, 187 наукових статей, 321 тез доповідей на міжнародних та республіканських конференціях. Обсяг друкованого матеріалу склав 8607 аркушів, або 430 авторських аркушів.

Викладає дисципліни: “Психологія самосвідомості”, “Професійно-психологічна підготовка працівників служб безпеки”, “Психологія”.


 

Лучанінова Ольга Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент

Лучанінова Ольга Петрівна

Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К. Крупської, 1981 р, учитель російської мови

У 2007 році захистила  кандидатську дисертацію «Формування духовного ідеалу у старшокласників ліцею гуманітарного профілю у процесі вивчення української мови і літератури» (13.00.07) – теорія та методика виховання.

У 2017 р. докторську дисертацію «Виховна система вищого технічного навчального закладу» (13.00.07). – теорія та методика виховання.

Доктор педагогічних наук, зі спеціальності “Теорія та методика виховання “диплом ДД №007227.  Тема «Виховна система вищого технічного навчального закладу».

Автор понад 140 друкованих праць наукового та методичного характеру (8 навчальних посібників (1 з них із грифом МОН), конспекти лекцій (2 частини), 5 монографій (1 одноосібна і 4 у співавторстві). Навчально-методичний посібник «Педагогічні технології у вищій школі» посів у 2014 році  І місце  в обласному конкурсі на краще наукове видання).


 

Диса Олена Вікторівна – кандидат психологічних наук , доцент


 

Рєуцький Максим Володимирович – старший викладач

Закінчив Дніпропетровський національний університет, факультет української філології та мистецтвознавства за спеціальністю «Українська мова і література. Психологія».

Кандидат психологічних наук за спеціальністю: 19.00.01 – «Загальна психологія, психологія особистості, історія психології», «Психологічні заходи захисту особистості від професійної деформації у галузі діяльності контрольно-наглядових органів» м. Москва, Росія.

Стаж  науково – педагогічної діяльності понад 11 років.

Викладає дисципліни: “Історія психології”, “Загальна психологія”, “Ефективна комунікація”, ” Психологія творчості”, “Психологічна інтервенція”.


 

Демчук Тимофій Павлович – старший викладач


 

Черепєхіна Ольга Анатоліївна – канд. псих.наук, доцент

Закінчила Запорізький державний університет у 2001 р. за спеціальністю «психологія», у 2002 році отримала диплом магістра за спеціальністю «психологія».

У 2008 році закінчила магістратуру Класичного приватного університету і отримала диплом за спеціальністю «магістр педагогіки вищої школи».

У 2019 році закінчила магістратуру Класичного приватного університету і отримала кваліфікацію «магістр іноземної філології, викладач англійської та німецької мови».

Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія; історія психології. Тема кандидатської дисертації: «Особливості формування психологічної готовності психологів до професійної діяльності у спорті» (Київ, 2006 р., Інститут психології ім. Г.С. Костюка).

У 2008 році отримала атестат доцента кафедри психології.

Має понад 20 років науково-педагогічного стажу у вищій школі. Автор біля 350 наукових та навчально-методичних праць, зокрема підручників для студентів ВНЗ.

Викладає дисципліни: практикум з психології, юридична психологія. Сфера наукових інтересів: психологія професійного становлення психолога, практична психологія, психологія особистості.


 

Карнаух Наталія Ігорівна –викладач, підполковник поліції

Закінчила Запорізький державний університет, спеціальність «Соціальна педагогіка, практична психологія»; Запорізький національний університет, спеціальність «Правознавство».

Професійна діяльність: з 1999 р. по 2015 р. – служба в органах внутрішніх справ;

Має наступні нагороди:

-медаль «За сумлінну службу» ІІІ ст.;

-нагрудний знак МВС України «За відзнаку у службі» ІІ ст.;

-нагрудний знак «За відзнаку у службі»;

-подяка Міністра внутрішніх справ;

-грамоти Дніпропетровської обласної ради.

Сфера наукових інтересів: юридична психологія («Особистість злочинця, як об’єкт психологічного дослідження», «Складання психологічного портрету злочинця»).


 

Мирошник Наталя Сергіївна – викладач

Закінчила у 2008 році Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького за двома спеціальностями “Біологія. Практична психологія» (освітній ступінь «спеціаліст»). Також у 2011 році здобула кваліфікацію «магістр біології» у МДПУ ім. Б. Хмельницького, диплом з відзнакою.

У 2016 році закінчила аспірантуру Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин. Тема дисертаційного дослідження «Метаболічний статус та механізми формування периферичного кровообігу та системи дихання спортсменів при пікових фізичних навантаженнях».

Науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти складає 8 років. Автор 10 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Анатомія та фізіологія людини», «Педагогічна психологія».

Сфера наукових інтересів – вікова анатомія та психологія, психофізіологія.


 

Макаренко Наталія Сергіївна – старший лаборант, студентка 6-го курсу юридичного факультету спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»


 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ наукового гуртка кафедри

ЗВІТ про результати науково-дослідницької роботи студентів наукового гуртка кафедри

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 5 561