Кафедра психології та педагогіки

Кафедра психології факультету соціально-психологічної освіти та управління ДДУВС була створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 08.05.2018 № 384 та наказу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 16.05.2018 № 400 «Про оголошення переліку змін у штатах університету».

Положення про кафедру

 

Кафедра психології – базовий структурний підрозділ університету, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями 053 «Психологія», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність».

Кафедра є випусковою за спеціальністю 053 «Психологія», спеціалізації «Юридична психологія», «Психологія управління та бізнесу» (денна та заочна форма навчання для здобувачів, що навчаються на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти).

Основними завданнями кафедри є:

– підготовка конкурентоспроможних фахівців-психологів,

– забезпечення навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу на всіх факультетах Університету,

– проведення навчальної, методичної, виховної, наукової та організаційної роботи відповідно до програм підготовки фахівців в Університеті та профілю кафедри.

Кафедра є основним осередком навчальної та навчально-методичної роботи Університету. На кафедрі працюють викладачі близьких за змістом дисциплін, які приймають колективні рішення, спрямовані на покращення змісту та методики викладання.

Кафедра психології об’єднує висококваліфікованих фахівців, серед яких 3 доктори наук із вченим званням професора, 4 кандидатів наук, із яких 4 мають вчене звання доцента.

У своїй діяльності кафедра психології сповідує творчий, гуманістичний, особистісно-центрований, «суб’єкт-суб’єктний» підхід до здобувачів вищої освіти. Акцент робиться на формуванні творчої індивідуальності здобувача вищої освіти, на саморозвитку та особистісному й професійному зростанні. Основними принципами навчального процесу є діалогічність та розвивальний характер навчання, застосування активних методів, співробітництво, співтворчість та спільний пошук істини.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Психологія», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Вступ до спеціальності», «Загальна психологія», «Психологія управління», «Юридична конфліктологія», «Юридична психологія» «Загальна психологія», «Професійно-психологічна підготовка працівників служб безпеки», «Народна психологія», «Анатомія та фізіологія людини», «Когнітивна психологія», «Психофізіологія», «Вікова психологія та психологія розвитку», «Основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність», «Організаційна психологія», «Педагогіка», «Історія психології», «Стресостійкість».

Сьогодні колектив кафедри складається з таких працівників:

Деркач Лідія Миколаївна – завідувачка кафедри, доктор психологічних наук, професор, у 1971 році закінчила Дніпропетровський держуніверситет; у 1982 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. У 1984 році Деркач Л.М. присвоєне вчене звання доцента кафедри англійської філології. У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Відмінник освіти. Нагороджена знаком «За розбудову освіти». Викладає дисципліни : «Педагогічна психологія», «Вікова психологія». «Психологія особистості». Керує кваліфікаційними роботами бакалаврів та магістрів, переддипломною практикою студентів.

Лідія Миколаївна – автор понад 320 наукових та науково-методичних праць з актуальних проблем педагогічної та вікової психології, серед яких 5 монографій, 3 навчально-методичних підручника із грифом МОН.

Деркач Л.М. приділяє велику увагу розробці та впровадженню до навчального процесу сучасних, інноваційних методів викладання навчальних дисциплін психологічного напрямку.

Деркач Л.М. викладає для студентів магістрів, бакалаврів та молодших бакалаврів такі дисципліни: когнітивну психологію, сучасні напрямки психології, психолінгвістики, нейролінгвістики, педагогічної психології, психології розвитку, психології синхронного та послідовного перекладу, психологію особистості, психологію релігії, політичну психологію.

Веде наукові семінари та спецсемінари як на Україні, так і за кордоном: (Дублін- 1997; Берн- 1998; Брюссель- 1999; Стокгольм- 2000; Лондон – 2001; Базель – 2002; Фрайбург – 2005), на яких висвітлюється інноваційна методологія та досвід застосування нейро- психолінгвістичного підходу до навчання ліво- та правопівкульних студентів-психологів. Методологія навчання спрямована на розвиток професійних компетенцій майбутніх психологів з урахуванням індивідуальних особливостей переробки інформації мозком.

Наукові праці проф. Деркач Л.М. вийшли друком у видавництвах Springer-Verlag (2001), UNESCO Education Sector (1999; 2000) та закордонних журналах: American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research (2016; 2017; 2018); International Journal of Psychology (Vol.35, 2000); Lecture Notes in Computer Science (Vol.2117, 2001), а також колективних монографіях: «Cognitive Technology: Instruments of Mind» (Springer-Verlag, 2001); «PCP and Constructivism: Ways of Working, Learning and Living». Firenze: Libri Liberi, (2012).

За значну багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів Деркач Лідію Миколаївну нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти», грошовими преміями за найкращу науково- дослідну роботу від Університету м. Берн (1998); Гонконгу (2003); двічі лауреат премії Фонду Віткіна-Оконя – США (1998; 2000), номінант- переможець Міжнародного Автобіографічного Словника Маркуса «Видатні науковці ХХ ст.» (VIP Code SCO-73007, США,2002).


 

Шевяков Олексій Володимирович (05.02.1962 р.н.) – доктор психологічних наук, професор, у 1984 році закінчив Дніпропетровський держуніверситет, у 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук у Всеросійському науково-дослідному інституті технічної естетики (м. Москва) на тему: «Ергономічне вдосконалення дисплейних відеокадрів та характеристик діяльності операторів широкомасштабних виробництв (на прикладі АСУ ТП прокатного стану)», науковий керівник – академік Г.М. Зараковський. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук в Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ) на тему «Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності», науковий консультант – академік НАПН України С.Д. Максименко. У 2013 році Шевякову О.В. присвоєне вчене звання професора кафедри теоретичної та прикладної психології. Автор понад 300 наукових праць, серед яких 10 монографій, 1 підручник (з грифом МОН), 10 навчально-методичних посібників (2 – з грифом МОН). Нагороджений грамотами фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України за монографію «Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем», яка посіла 1 місце у номінації «Монографія» обласного міжвузівського конкурсу на кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання (2014) та навчально-методичні посібники; «Ергономічні засади психології праці та інженерної психології» (2015) та «Психологія туризму»(2016). Нагороджений знаком асоціації навчальних закладів України приватної форми власності «За розбудову освіту» (2013). Академік міжнародної академії безпеки життєдіяльності, член Української асоціації організаційних психологів та психологів праці» та Міжнародної Академії інформаційних технологій» (МАІТ, республіка Білорусь) Підготував 7 кандидатів наук та докторів філософії, понад 150 магістрів психології. Член спеціалізованої вченої ради з олімпійського та професійного спорту Придніпровської державної академії фізичної культури та спорту та докторської спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету з соціальної психології та психології соціальної роботи. Викладає дисципліни: «Експериментальна психологія», «Інженерна психологія», «Організаційна психологія», «Cтресостійкість». Основні публікації: «Теоретико-методологічні засади інженерно-психологічного вдосконалення складних людино-машинних систем» (2007), «Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем» (2009), «Ергономіка в будівництві» (2010), «Ергономіка в системі психології праці» (2009), «Основи екологічної психології» (2010), «Ергономічні засади психології праці та інженерної психології»(2014), «Психологія туризму»(2015).


 

Сергієні Олена Віталіївна – доктор медичних наук, професор кафедри психології та педагогіки.

Закінчила Дніпропетровський медичний інститут за спеціальністю “Лікувальна справа”, кваліфікація – лікар. Закінчила клінічну ординатуру на базі Дніпропетровського науково-дослідного інституту відновлення та експертизи працездатності інвалідів” (ДІВЕПІН) за спеціальністю “нервові хвороби”.

Кандидат медичних наук: захист 01 квітня 1980 р. в Центральному інституті удосконалення лікарів, м. Москва.

Доктор медичних наук: за спеціальністю «Соціальна медицина та охорона здоров’я» захист 15 жовтня 1998 р. в Національній академії післядипломної освіти лікарів.

Кандидаться дисертація на тему «Особливості церебральної гемодинаміки та питання патогенетичного лікуванн хворих нейроциркуляторною дистонією».

Докторська: 15.10.1988 р. «Наукове обгрунтування оптимізації організації медико-соціальної допомоги населенню України та управління нею».

За час наукової та викладацької роботи було підготовлено та надруковано 600 наукових праць, з них: 4 монографії, 38 посібників та довідників, 30 методичних рекомендацій, 17 нововведень МОЗ України, 187 наукових статей, 321 тез доповідей на міжнародних та республіканських конференціях. Обсяг друкованого матеріалу склав 8607 аркушів, або 430 авторських аркушів.

Викладає дисципліни: “Психологія самосвідомості”, “Професійно-психологічна підготовка працівників служб безпеки”, “Психологія”.


 

Маркіна Лідія Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.

Закінчила Чечено-Інгушський державний університет, 1977 р. «Історик», викладач історії та суспільствознавства», викладач історії та суспільствознавства.

Кандидат педагогічних наук, 12.00.1 – теорія та історія педагогіки. Тема: «Принцип історизму як засіб гуманізації професійної освіти».

Має понад 20 років науково-педагогічного стажу. Автор 50 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність», «Психологія», «Організаційна психологія», «Юридична психологія». «Педагогіка», «Народна психологія».

Сфера наукових інтересів – юридична психологія, вікова та педагогічна психологія, соціальна психологія.


 

Комар Таїсія Василівна – професор кафедри психології та педагогіки.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, 1991 р., спеціальність – педагогіка і психологія (шкільна), кваліфікація – викладач – дослідник з педагогіки і психології.

Кандидат психологічних наук, 2004р, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема дисертації: «Особистісна рефлексія як чинник соціального становлення підлітків».

Доктор психологічних наук, спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Тема дисертації: «Соціально-психологічні основи професійної зрілості фахівців соціо-номічного профілю».

Науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти складає понад 27 років. Автор 70 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Методика викладання психології», «Загальна психологія з практикумом», «Основи психологічного консультування», «Психологія особистості», «Загальна та соціальна психологія», «Педагогіка та психологія вищої школи».

Сфера наукових інтересів – професійна зрілість особистості, соціальна зрілість особистості, психологія адаптації до навчання студентів з особливими потребами, дискурс саморефлексії, рефлексивна свідомість.


 

Буланов Валерій Анатолійович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки, практикуючий психотерапевт. Викладає дисципліни «Наративна психологія», «Психологія конфліктів», «Диференційна психологія». «Основи психотерапії».


 

Шумейко Олександр Михайлович – старший викладач кафедри психології та педагогіки.

Закінчив у 2005р. Донецький національний університет за спеціальністю “Психологія”. Кваліфікація магістр психології, диплом з відзнакою. У 2014 році отримав другу вищу освіту в Дніпропетровській державній фінансовій академії за спеціальністю “Фінанси і кредит” (спеціалізація “Державні фінанси”).

Закінчив денну аспірантуру Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ). Працює над кандидатською дисертацією з політичної психології (спеціальність 19.00.11).

Науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти складає 11 років. Автор 20 наукових та навчально-методичних праць.
Викладає дисципліни: “Юридична психологія”, “Професійно-психологічна підготовка працівників служб безпеки”, “Психологія”.

Сфера наукових інтересів – питання становлення “Я-концепції” політиків, соціальна та політична психологія, політичний іміджмейкінг, психологічні аспекти політичної пропаганди та реклами.

Відзнаки та нагороди:

Ѓрант Президента України для обдарованої молоді.

Премія Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування.

Почесна грамота Кабінету Міністрів України.


 

Демчук Тимофій Павлович – старший викладач кафедри психології та педагогіки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.


 

Внутрішні сумісники

 

Пашкова Ганна Геннадіївна – старший викладач кафедри психології та педагогіки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Кандидат наук з державного управління за спеціальністю – 25.00.01 «Теорія та історія державного управління».

Наукові інтереси: державне управління регіональним розвитком, історія державного управління, бренд-орієнтоване державне управління регіональним розвитком, професійна етика, етика державного управлінця.

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Історія психології», «Психологія», «Вступ до спеціальності».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 10 років.


 

Шевченко Сергій Олексійович – доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, фахівець у галузі публічного управління освітою та її якістю, розвитку механізмів публічного управління. Завідувач кафедри управління та адміністрування


 

Мирошник Наталя Сергіївна – викладач кафедри психології та педагогіки.

Закінчила у 2008 році Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького за двома спеціальностями “Біологія. Практична психологія» (освітній ступінь «спеціаліст»). Також у 2011 році здобула кваліфікацію «магістр біології» у МДПУ ім. Б. Хмельницького, диплом з відзнакою.

У 2016 році закінчила аспірантуру Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин. Тема дисертаційного дослідження «Метаболічний статус та механізми формування периферичного кровообігу та системи дихання спортсменів при пікових фізичних навантаженнях».

Науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти складає 8 років. Автор 10 наукових та навчально-методичних праць.
Викладає дисципліни: «Анатомія та фізіологія людини», «Педагогічна психологія».

Сфера наукових інтересів – вікова анатомія та психологія, психофізіологія.

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

З моменту створення структурного підрозділу, науково-педагогічними працівниками кафедри психології та педагогіки проводиться системна профорієнтаційна робота з залучення абітурієнтів до вступу на спеціальність «Психологія». Профорієнтаційні заходи проводяться на високому організаційному рівні та охоплюють школи та заклади професійно-технічної освіти не тільки Дніпропетровського регіону, але і сусідніх областей. Представники кафедри психології та педагогіки постійно відвідують закріплені заклади середньої освіти, проводять профорієнтаційні зустрічі з учнями 11-х класів та потенційними абітурієнтами, проводять цікаві для старшокласників тематичні години, доносять актуальну інформацію про умови вступу, навчання та студентське життя в ДДУВС, всіляко популяризуючи професію психолога. Працівники кафедри психології та педагогіки регулярно беруть участь у виїзних мобільних профорієнтаційних групах факультету соціально-психологічної освіти та управління і університету в цілому. Щомісяця презентують спеціальність «Психологія» на Днях відкритих дверей, розміщують актуальну інформацію про вступ у соціальних мережах та на сайті Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, беруть участь у прямих ефірах тощо. Також, з профорієнтаційною метою у 2020 році на кафедрі психології та педагогіки був започаткований та успішно проведений творчий конкурс з написання психологічних есе для учнів 11-класів.

 

Контактна інформація: k_pp@dduvs.in.ua.

Телефон: (056) 746-26-12

 


Презентації з навчальних дисциплін кафедри

Ймовірні теми кваліфікаційних (магістерських) робіт на 2020-2021

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ЗА 2020

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

інформація про діяльність наукового гуртка

ЗВІТ про результати науково-дослідницької роботи студентів наукового гуртка кафедри

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 11 579