НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУТ

Навчально-науковий інститут права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції було створено згідно з наказами МВС України та ДДУВС від 10.09.2021 року № 671 та від 23.09.2021 № 866 відповідно.

Головною метою діяльності Інституту є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які мають ґрунтовні й глибокі загальноосвітні та спеціальні знання, застосування яких у практичній діяльності надасть змогу повно і всебічно розслідувати кримінальні правопорушення з метою захисту особи, суспільства та держави від протиправних посягань, а також охорони прав, свобод та законних інтересів всіх учасників кримінального провадження, протидіяти організованій злочинності та злочинності в органах державної влади, управління, місцевого самоврядування, боротись з корупцією.

Навчання відбувається на основі поєднання сучасних методів освітньої, методичної, наукової, організаційної і виховної роботи. (денна форма, спеціальність – 081 «Право»: спеціалізація: досудове розслідування, стратегічні розслідування. Навчання здійснюється за двома рівнями вищої освіти, перший (бакалавр) – 4 роки навчання, та другий (магістр) – 1 рік та 6 місяців. Після закінчення навчання всі 100 % випускників працевлаштовуються в відповідних підрозділах Національної поліції України.

Директор Інституту, кандидат юридичних наук, підполковник поліції Лазарєв Владислав Олександрович.

Бібліометрика української науки – Лазарєв В.О.

Профіль в Google Scholar – Лазарєв В.О.

 

На сьогодні командно-адміністративний склад Інституту включає: заступники директора Інституту: д.ю.н., доцент, полковник поліції Сергій ОБШАЛОВ, к.ю.н. майор поліції Андрій АНДРЕЄВ, к.ю.н., доцент, капітан поліції Ельвіра СИДОРОВА; провідні фахівці: к.ю.н. майор поліції Антон МАРІЄНКО, підполковник поліції Дмитро БУЦЬКИХ, старший лейтенант поліції Валерій ПОЧТОВИК, старший лейтенант поліції Олександр СОЛОНЬКО, підполковник поліції Валерій ШУЛЬГА, старший лейтенант поліції Олег ЧАЛИЙ, підполковник поліції Микола КОРЖАК; фахівці: к.ю.н. капітан поліції Олександр ГАЛЕМІН, капітан поліції Руслан ОХРЕМЕНКО, капітан поліції Олександр КРИВОПУСК, старший лейтенант поліції Владислав ЯРМУСЬ, капітан поліції Віталій ДОЛГАНІН, Наталія ГАЛАЙ та комірник Олександр ПОНОМАРЕНКО.

До складу Інституту входять підрозділи курсантів (1-4 курси) та слухачі магістратури загальна кількість ЗВО 700 осіб, шість кафедр та Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції:

Кафедра фінансових та стратегічних розслідувань

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Кафедра українознавства та іноземних мов

Кафедра криміналістики та домедичної підготовки

Кафедра кримінального права та кримінології

Кафедра кримінального процесу

Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції

Серед головних навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Оперативно-розшукова діяльність», «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Досудове розслідування», «Організація роботи підрозділів досудового розслідування», «Фінансове право», «Іноземна мова професійного спрямування», «Оперативно-розшукова протидія злочинам загальнокримінальної спрямованості, вчинених ОГ і ЗО», «Протидія організованій злочинній діяльності у сфері публічних закупівель», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Організація роботи підрозділів стратегічних розслідувань», «Основи фінансової розвідки», «Основи кримінального аналізу», «Методика виявлення, припинення та розслідування фінансових та економічних злочинів, що вчиняються ОГ і ЗО» та ін.

У системі підготовки активно застосовуються сучасні форми і методи навчання, що дозволяють проводити заняття в рамках міжпредметної, міжкафедральної та міжфакультетської взаємодії. Типові навчальні фабули відпрацьовуються на прикладі конкретних ситуаційних завдань та ділових (рольових) ігор, що дозволяє здобувачам вищої освіти опрацювати увесь цикл правозастосовчої, правоохоронної та судової практики.

В Інституті функціонує навчальний полігон «Протидія організованій злочинності та корупції» та спеціалізована навчальна аудиторія: полігон «Зала судових засідань». Вони є структурними компонентами матеріально-технічної та навчальної бази університету, що забезпечують ефективні умови реалізації вимог освітніх програм для оволодіння загальними, професійними та практичними навичками.

З метою посилення практичної спрямованості навчальних занять із професійно-орієнтованих дисциплін, набуття здобувачами вищої освіти навичок практичної роботи, обміну передовим досвідом у правоохоронній діяльності, кафедрою фінансових та стратегічних розслідувань (Дмитро САНАКОЄВ) розроблено та впроваджено додатково в позанавчальний час навчально-тематичний тренінг (факультатив) за напрямком «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів стратегічних розслідувань Національної поліції України» із використанням можливостей мультимедійного центру та навчального полігону. З курсантами додатково відпрацьовуються такі теми: нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділів ДСР НПУ (правові основи діяльності ДСР, відомчі на міжвідомчі нормативно-правові акти тощо, а також складання службових документів у межах виконання функціональних обов’язків); засоби інформаційно-аналітичної розвідки підрозділів ДСР НПУ у протидії організованій злочинності в органах державної влади (робота з інформаційно-пошуковими системами відкритого доступу «ProZorro», «Edata», «Clarity-project», Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тощо, зі складанням відповідних оперативно-службових документів у процесі здійснення моніторингу); засоби інформаційно-аналітичної розвідки підрозділів ДСР НПУ у протидії організованій загально-кримінальній злочинності (загальний порядок формування інформаційних ресурсів, структура, призначення та завдання ІІПС НПУ, організація простого та розширеного пошуку інформації на серверах глобальної мережі Інтернет); інформаційно-програмне забезпечення кримінального розвідувального аналізу в діяльності підрозділів ДСР НПУ (збір, оцінка, впорядкування даних, логічне обґрунтування, складання відповідних оперативно-службових документів). Також, з курсантами 4 курсу Інституту проводяться факультативні заняття за напрямком «Основи застосування IBM i2 Analyst’s Notebook підрозділами стратегічних розслідувань НП України».

У процесі навчання активно застосовуються сучасні форми та методи. Науково-педагогічні працівники використовують спеціальне обладнання та тренажери, які дозволяють максимально наблизити навчальний процес до реалій професії. Налагоджена плідна співпраця з практичними підрозділами та досвідченими фахівцями-практиками, які регулярно беруть участь у практичних заняттях і діляться своїм досвідом із здобувачами вищої освіти Інституту.

Курсанти Інституту проходять практичну підготовку в територіальних підрозділах Національної поліції (практика, стажування). Мета проходження – закріплення й поглиблення курсантами теоретичних знань, ознайомлення із майбутньою професією у формі залучення їх до практичних заходів, формування наочної уяви щодо місця, характеру діяльності, організації та методів роботи підрозділів, що становлять базу практики. Публічний захист практики (стажування) проводиться у формі поліцейського «квесту» з залученням представників роботодавця і є її завершальним етапом.

Курсанти Інституту беруть активну участь у науковій роботі університету. До їхніх здобутків слід віднести перемоги та зайняття призових місць у конкурсах МВС України та МОН України на кращу наукову роботу, а також участь у міжнародних конференціях у навчальних закладах поліцейського профілю України та іноземних держав.

Курсанти Інституту у жовтні-грудні 2021 року взяли участь у програмі «Студентська академічна мобільність (САМ) Україна» та відвідали м. Харків та м. Львів, ознайомилися з організацією навчального процесу у ХНУВС та ЛьвДУВС.

Проведення занять з академічної мобільності з курсантами ЛьвДУВС
Участь курсантів Інституту у конкурсі малюнків «Скажи НІ! Насиллю»

Курсантки Інституту Вікторія ШИЛО та Марія Пяничук, у складі вокального тріо, отримали диплом лауреата фестивалю патріотичної пісні «Дзвони Чорнобиля» у номінації «Українська сучасна пісня».

Курсанти Інституту Вікторія ШИЛО, Наталія ГРИГОРЄВА, Яна ШНИПКО, Марія СЕНЧЕНКО, Ангеліна ЦОЙ та Марія ПЯНИЧУК у складі творчого колективу університету отримали перемогу у конкурсі «Студентська весна 2021».

Здобувачі вищої освіти Інституту реалізовують багато різних наукових, творчих та навчальних заходів спільно з студентсько-курсантським самоврядуванням. Голова СКОСу є курсант навчальної групи ДР-842 рядовий поліції Анастасія ЧЕЧЕЛЬ. Відповідальний за роботу відділу запобігання корупції та вирішення конфліктів – курсант навчальної групи ФЕБ-842 Владислав РУДИЙ.

Також, курсанти Інституту активно беруть участь у волонтерському русі, патріотичних заходах, займаються шефською роботою з підшефними інтернатними закладами, соціальною підтримкою ветеранів, активно беруть участь у донорській діяльності та постійні учасники заходів міського та обласного рівнів.

Участь курсантів Інституту у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»
(День міста, вересень 2021)
Участь курсантів Інституту у донорській акції

 

Контактна інформація:

Адреса: проспект Гагаріна, 26, місто Дніпро, 49000

Адреса електронної пошти: nnipfpnp@dduvs.in.ua

Тел. 0567564530


Кількість переглядів сторінки: 1 885