Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ (далі – НМВ) є самостійним структурним підрозділом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, який виконує покладені на нього завдання у тісній взаємодії з факультетами (інститутом), кафедрами, науковими лабораторіями, відділами університету, а також з іншими навчальними закладами та науковими установами.

Починає свою історію з часу заснування навчального відділу Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції. Першим керівником відділу був Бойко Г.О. (1966-1980). У наступні роки підрозділ очолювали: Зайченко Г.А. (1980-1986), Берестовий Е.В. (1986-1997), Богуславський Г.М. (1998-2003), к.н.д.упр., доц. Баштанник В.В. (2003-2006), Петренко А.В. (2006-2007), д.т.н., проф. Вишня В.Б. (2008-2011), к.ю.н., доц. Солов’євич І.В. (2012-2014), к.ю.н., доц. Салімонов І.М. (2014-2016), к.т.н., доц. Тюря Ю.І. (2016-2020), Акімова О.О. (березень-грудень 2020).

Положення про навчально-методичний відділ.

 

Начальниця навчально-методичного відділу – Кириченко Світлана Василівна, к.біол.н., доцент.

 

До складу НМВ входять такі підрозділи:

 

Відділення планування навчального процесу

Завідувачка відділення – капітанка поліції Петриченко Євгенія Ігорівна

Провідна фахівчиня – Гнезділова Ольга Анатоліївна

Провідна фахівчиня – Хіменко Віра Володимирівна

Фахівець – Черкас Анатолій Олександрович

Фахівчиня – Машкова Тетяна Юріївна

Фахівчиня – Доновська Юлія Юріївна

Провідна фахівчиня – капітанка поліції Гапон Олена Яківна (декрет)

Завданнями відділення є: планування, організація та управління освітнім процесом в університеті з врахуванням вимог законодавства України, наказів та доручень ректора, рішень Вченої та науково-методичної ради, ректорату Університету з питань планування освітнього процесу; координація взаємодії підрозділів університету при розробці основної плануючої документації; надання консультативної допомоги робочим групам із розроблення навчальних планів підготовки фахівців усіх напрямів/спеціальностей університету денної та заочної форм навчання освітніх ступенів «бакалавр», «магістр»; формування робочих навчальних планів на навчальний рік; розробка проектів наказів та розпоряджень з питань організації освітнього процесу; формування графіка освітнього процесу на навчальний рік; підготовка розкладів навчальних занять, заліково-екзаменаційних сесій, атестації курсантів і слухачів; координація роботи кафедр щодо розрахунків обсягів навчальної роботи науково-педагогічних працівників; перевірка та узагальнення звітів кафедр про фактичне виконання обсягів навчальної роботи; контроль за дотриманням навчальної дисципліни науково-педагогічними працівниками; узагальнення та аналіз звітів інституту, факультетів, кафедр про результати поточного та підсумкового контролю успішності курсантів, студентів та слухачів університету; розробка форм документів (зразків, бланків) документів з планування освітнього процесу.

 

Відділення методичного забезпечення навчального процесу

Завідувачка відділення – Мазур Світлана Вікторівна

Провідна фахівчиня – майорка поліції Вертегел Анастасія Василівна

Фахівчиня – старша лейтенантка поліції Кунах Марина Петрівна

Фахівчиня – Зінченко Альона Сергіївна

Завданнями відділення є: організація та здійснення контролю за підготовкою кафедрами університету Комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін; організація та проведення ректорського контролю рівня сформованості компетентностей здобувачів вищої освіти університету; організація роботи Школи педагогічної майстерності; розробка графіка здійснення педагогічного контролю керівництвом університету та досвідченими науково-педагогічними працівниками кафедр університету; координація діяльності інституту, факультетів та кафедр щодо проведення конкурсів (вікторин) з навчальних дисциплін; сприяння в організації роботи науково-методичної ради університету; здійснення контролю й аналіз результатів проведення педагогічного контролю та взаємних відвідувань навчальних занять науково-педагогічними працівниками кафедр; аналіз та узагальнення показників кафедр з методичної роботи.

 

Відділення практичного навчання

Фахівчиня – Глухоцька Ірина Олександрівна

Завданнями відділення є: організація практичного навчання курсантів та слухачів університету; контроль та координація за діяльністю факультетів, кафедр щодо забезпечення напрямку практичного навчання слухачів та курсантів; сприяння діяльності факультетів щодо взаємодії з органами та підрозділами Національної поліції, прокуратури, суду, юридичними службами підприємств, установ, організацій, іншими правоохоронними, правозахисними органами, залучення їх працівників до освітнього процесу; організація замовлення, виготовлення, видачі та облік документів про освіту державного зразка, у тому числі їх дублікатів; надання відповідей на запити юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенції НМВ.

 

Група супроводження освітніх програм

Провідний фахівець – Доновський Олександр Васильович

Фахівчиня – Чорна Олександра Віталіївна

Завданнями групи є: підготовка документів для проходження процедур ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня; здійснення моніторингу якості освітньої діяльності університету, її відповідності вимогам стандартів вищої освіти та умовам ліцензування та акредитації.

 

 

Контакти:

Начальниця відділу Світлана Василівна Кириченко тел. (056)756-46-13 електронна пошта nmc@dduvs.in.ua

Відділення планування навчального процесу електронна пошта vpnp_nmc@dduvs.in.ua

Відділення методичного забезпечення навчального процесу електронна адреса vmznp_nmc@dduvs.in.ua

Відділення практичного навчання тел. (056)756-44-50 електронна пошта vpn_nmc@dduvs.in.ua

 

Структура університету
 


Кількість переглядів сторінки: 7 401