Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем превентивної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Положення про навчально-наукову лабораторію з дослідження проблем превентивної діяльності

З 2019 року у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ функціонує навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем превентивної діяльності, яка є структурним підрозділом факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем превентивної діяльності створена 06 липня 2019 року згідно наказу МВС України від 02.07.2019 № 525 «Про вдосконалення підготовки поліцейських у ЗВО МВС».

У складі лабораторії працюють:

Старша наукова співробітниця, кандидатка юридичних наук, доцентка, майор поліції Дрок Ірина Сергіївна

Google Академія: Ірина Сергіївна Дрок (Кравченко, Зеленська)

ORCID ID: (0000-0002-9722-2376)

Бібліометрика української науки


 

Загальною метою діяльності навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем превентивної діяльності є проведення наукових досліджень актуальних проблем превентивної діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, а також проблем, пов’язаних з удосконаленням системи освіти у відповідному напрямі, підвищенням ефективності навчального процесу та якості підготовки фахівців.

Усі дослідження лабораторії проводяться в межах основної теми: Нормативно-правові та організаційні засади превентивної діяльності підрозділів Національної поліції.

Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем превентивної діяльності проводить свою роботу за такими напрямами:

– забезпечення органами та підрозділами Національної поліції безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів;

– запобігання та припинення поліцейськими правопорушень, вчинених у галузі охорони праці, здоров’я населення, природи та природних ресурсів, пам’яток історії та культури; у сфері промисловості, будівництва, використання паливно-енергетичних ресурсів, торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, фінансів і підприємницької діяльності; а також правопорушень, що посягають на власність, встановлений порядок управління, здійснення народного волевиявлення тощо;

– забезпечення органами та підрозділами Національної поліції публічного порядку та безпеки під час проведення масових заходів;

– забезпечення безпеки дорожнього руху та правове регулювання діяльності патрульної поліції;

– правове регулювання функціонування дозвільної системи Національної поліції;

– правове регулювання діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції, дільничних офіцерів поліції, підрозділів ювенальної превенції, інших підрозділів превентивної спрямованості;

– інформаційне забезпечення діяльності Національної поліції;

– адміністративно-правова діяльність поліції щодо попередження домашнього насильства, запобігання дитячій бездоглядності, боротьба із дитячою безпритульністю та жебрацтвом;

– здійснення нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі;

– вивчення та узагальнення міжнародного досвіду правового регулювання у сфері превентивної діяльності поліції, діяльності Національної поліції щодо забезпечення публічного порядку та публічної безпеки;

– взаємодія підрозділів превентивної діяльності з іншими правоохоронними органами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у сфері попередження вчинення правопорушень та злочинів;

– інші актуальні напрями превентивної діяльності поліції.

 

Основними завданнями в діяльності навчально-наукової лабораторії є:

1) здійснення фундаментальних та прикладних наукових та науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб МВС України, публікація їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи;

2) організація науково-дослідної роботи з питань превентивної діяльності Національної поліції України, забезпечення публічного порядку та безпеки, впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес;

3) інтеграція навчально-наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом співробітництва з іншими закладами вищої освіти та науково-дослідними установами, підприємствами, установами й організаціями різних форм власності, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, іншими органами державного і місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями;

4) залучення докторантів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів і студентів до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

5) підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;

6) забезпечення авторського супроводження виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

7) оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, інших наукових та освітніх заходах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах, у тому числі в електронному науковому репозитарії ДДУВС;

8) пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи в МВС України, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, інновацій в організації службової діяльності та освітнього процесу закладів вищої освіти;

9) організація просвітницької діяльності за напрямами роботи лабораторії у формі проведення науково-практичних семінарів, круглих столів, конференцій та інших науково-просвітницьких заходів;

10) забезпечення умов для проведення теоретичних і експериментальних досліджень, науково-дослідних робіт з проблем превентивної діяльності Національної поліції України.
Лабораторія здійснює свої завдання у взаємодії з відділом організації наукової роботи, редакційно-видавничим відділом, кафедрами та іншими підрозділами та службами Університету, співпрацює з питань організації та проведення конкретних наукових досліджень з практичними підрозділами Національної поліції України, територіальних управлінь Національної поліції України, іншими правоохоронними органами, закладами вищої освіти та науково-дослідними установами відповідного профілю, у тому числі на засадах укладених Університетом двосторонніх угод та договорів про наукове співробітництво.

 

За напрямом науково-дослідної та методичної роботи навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем превентивної діяльності здійснюються такі заходи:

1. Підготовка та видання навчальних, наукових та методичних розробок в межах науково-дослідної теми ННЛ «Організаційно-правове забезпечення підрозділів превентивної діяльності Національної поліції»;

2. Підготовка та опублікування результатів науково-дослідницької та методичної роботи співробітників ННЛ за науково-дослідною темою наукових статей у фахових виданнях України, тез доповідей для участі в науково-практичних заходах (конференції, семінари, круглі столи та інше);

3. Запровадження апробованих та впроваджених у діяльність ГУНП в Дніпропетровській області результатів дослідження науково-дослідної теми ННЛ в навчальний процес університету;

4. Участь у засіданнях наукових гуртків кафедр факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності із залученням працівників ННЛ та працівників ГУНП в Дніпропетровській області з обов’язковим розглядом питань, що пов’язані із організаційно-правовим забезпеченням підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України.

5. Розробка переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності підрозділів превентивної діяльності Національної поліції та інше.

 

За напрямом науково-практичної роботи навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем превентивної діяльності здійснює такі заходи:

1. Створення спільних із працівниками центральних та територіальних органів Національної поліції робочих груп для розробки методичних рекомендації для працівників підрозділів превентивної діяльності Національної поліції за напрямами їх діяльності;

2. Проведення спільних із працівниками центральних та територіальних органів Національної поліції спільних засідань, нарад, круглих столів для підготовки, презентації та апробації розроблених ННЛ методичних рекомендації для працівників підрозділів превентивної діяльності Національної поліції;

3. Апробація в режимі квестів на базі навчальних полігонів університету із залученням центральних та територіальних органів Національної поліції, ННП університету та курсантів розроблених ННЛ методичних рекомендацій;

4. Підписання актів впровадження в діяльність центральних та територіальних органів Національної поліції результатів дослідження науково-дослідної теми ННЛ.

5. Презентація результатів дослідження науково-дослідної теми ННЛ на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних заходах у складі спільних делегацій, сформованих із працівників ННЛ та працівників центральних та територіальних органів Національної поліції.

6. Розроблення за результатами дослідження науково-дослідної теми ННЛ спільно із працівниками центральних та територіальних органів Національної поліції пропозицій до чинного законодавства з питань удосконалення діяльності відповідних підрозділів.

7. Виконання доручень МВС, центральних та територіальних органів Національної поліції та інших органів державної влади щодо наукового опрацювання документів, проблемних питань у сфері організаційно-правового забезпечення підрозділів превентивної діяльності Національної поліції тощо.

Результати наукових досліджень, їх апробація, впровадження у практичну діяльність та навчальний процес аналізуються при проведенні Всеукраїнських круглих столів за темами: «Організаційно-правове забезпечення підрозділів превентивної діяльності Національної поліції» та «Дотримання прав людини у правоохоронній діяльності: стан та перспективи» із залученням представників Верховної Ради України, центральних та територіальних органів Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, наукових установ та організацій, громадськості, а також на експозиції науково-методичних здобутків ННЛ.

Під час дії воєнного стану співробітники навчально-наукової лабораторії долучаються до охорони публічного порядку, волонтерської діяльності, здобувають навички керування безпілотними літальними апаратами, тощо.

 

Контактні дані:

Адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26, корпус 1, кабінет 2В.

Електронна пошта: nnldppd@dduvs.in.ua

Структура університету


Кількість переглядів сторінки: 2 873